Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru agenții de securitate care lucrează în condiții de izolare

 

Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru agenții de securitate care lucrează în condiții de izolare

 

Prevederi generale

Conținut

Art. 1

Instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru agenții de securitate, sunt reglementări specifice cu aplicabilitate internă, obligatorii, care cuprind prevederi şi măsuri de eliminare sau diminuare a pericolelor de accidentare şi îmbolnăvire profesională, specifice acestui tip de activitate.

Conform abordărilor din Legea nr. 319/2006, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii aprobate prin H.G. nr.1425/2006, precum şi din alte acte normative, sistemul de muncă este tratat ca un sistem compus din următoarele elemente ce interacţionează : 

 

 • executantul – omul implicat nemijlocit în executarea sarcinii de muncă;

 • sarcina de muncă – totalitatea acţiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul echipamentelor de muncă şi în anumite condiţii de mediu, pentru realizarea procesului de muncă;

 • mijloacele de producţie - totalitatea echipamentelor de muncă (instalaţii, utilaje, maşini, aparate, dispoitive, scule, unelte, etc. ) şi a obiectelor muncii ( materii prime, materiale, etc. ), care se utilizează în procesul de muncă; 

 • mediul de muncă – ansamblul condiţiilor fizice, chimice, biologice şi psiho-sociale, în care unul sau mai mulţi executanţi îşi realizează sarcina de muncă.

  

Scop

Art. 2

Scopul acestor instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă constă în stabilirea unor măsuri de eliminarea sau diminuarea a pericolelor de accidentare a lucrătorilor, specifice celor patru elemente ale sistemului de muncă menţionate mai sus.

 

Art. 3

Cadrul legislativ de referință în vigoare (exemple)

 • Legea nr. 319/2006 a securității și sănătatii în muncă;

 • H.G. nr. 1.425/2006 privind normele metodologice de aplicare a Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 cu modificările și completările ulterioare;

 • H.G. nr. 1.028/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare;

 • H.G. nr. 971/2006 Privind cerințe minime pentru semnalizarea de securitate și/sau de sănătate la locul de muncă;

 • H.G. nr. 1.091/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate la locul de muncă;

 • Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

 

Terminologie:

 1. lucrător - persoană angajată de către un angajator, potrivit legii, inclusiv studenţii, elevii în perioada efectuării stagiului de practică, precum şi ucenicii şi alţi participanţi la procesul de muncă, cu excepţia persoanelor care prestează activităţi casnice; 

 2. angajator - persoană fizică sau juridică ce se află în raporturi de muncă ori de serviciu cu lucrătorul respectiv şi care are responsabilitatea întreprinderii şi/sau unităţii; 

 3. alţi participanţi la procesul de muncă - persoane aflate în întreprindere şi/sau unitate, cu permisiunea angajatorului, în perioada de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale în vederea angajării, persoane care prestează activităţi în folosul comunităţii sau activităţi în regim de voluntariat, precum şi şomeri pe durata participării la o formă de pregătire profesională şi persoane care nu au contract individual de muncă încheiat în formă scrisă şi pentru care se poate face dovada prevederilor contractuale şi a prestaţiilor efectuate prin orice alt mijloc de probă; 

 4. reprezentant al lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor - persoană aleasă, selectată sau desemnată de lucrători, în conformitate cu prevederile legale, să îi reprezinte pe aceştia în ceea ce priveşte problemele referitoare la protecţia securităţii şi sănătăţii lucrătorilor în muncă; 

 5. prevenire - ansamblul de dispoziţii sau măsuri luate ori prevăzute în toate etapele procesului de muncă, în scopul evitării sau diminuării riscurilor profesionale; 

 6. eveniment - accidentul care a antrenat decesul sau vătămări ale organismului, produs în timpul procesului de muncă ori în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, situaţia de persoană dată dispărută sau accidentul de traseu ori de circulaţie, în condiţiile în care au fost implicate persoane angajate, incidentul periculos, precum şi cazul susceptibil de boală profesională sau legată de profesiune; 

 7. accident de muncă - vătămarea violentă a organismului, precum şi intoxicaţia acută profesională, care au loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu şi care provoacă incapacitate temporară de muncă de cel puţin 3 zile calendaristice, invaliditate ori deces; 

 8. boală profesională - afecţiunea care se produce ca urmare a exercitării unei meserii sau profesii, cauzată de agenţi nocivi fizici, chimici ori biologici caracteristici locului de muncă, precum şi de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului, în procesul de muncă; 

 9. echipament de muncă - orice maşină, aparat, unealtă sau instalaţie folosită în muncă; 

 10. echipament individual de protecţie - orice echipament destinat a fi purtat sau mânuit de un lucrător pentru a-l proteja împotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea să îi pună în pericol securitatea şi sănătatea la locul de muncă, precum şi orice supliment sau accesoriu proiectat pentru a îndeplini acest obiectiv; 

   k)  loc de muncă - locul destinat să cuprindă posturi de lucru,situat în clădirile intreprinderii si/sau unităţii, inclusiv orice alt loc din aria întreprinderii şi/sau unităţii la care lucrătorul are acces în cadrul desfăşurării activităţii; 

 1. pericol grav şi iminent de accidentare - situaţia concretă, reală şi actuală căreia îi lipseşte doar prilejul declanşator pentru a produce un accident în orice moment; 

 2. stagiu de practică - instruirea cu caracter aplicativ, specifică meseriei sau specialităţii în care se pregătesc elevii, studenţii, ucenicii, precum şi şomerii în perioada de reconversie profesională; 

 3. securitate şi sănătate în muncă - ansamblul de activităţi instituţionalizate având ca scop asigurarea celor mai bune condiţii în desfăşurarea procesului de muncă, apărarea vieţii, integrităţii fizice şi psihice, sănătăţii lucrătorilor şi a altor persoane participante la procesul de muncă;

 4. incident periculos - evenimentul identificabil, cum ar fi explozia, incendiul, avaria, accidentul tehnic, emisiile majore de noxe, rezultat din disfuncţionalitatea unei activităţi sau a unui echipament de muncă sau/şi din comportamentul neadecvat al factorului uman care nu a afectat lucrătorii, dar ar fi fost posibil să aibă asemenea urmări şi/sau a cauzat ori ar fi fost posibil să producă pagube materiale; 

 5. servicii externe - persoane juridice sau fizice din afara întreprinderii/unităţii, abilitate să presteze servicii de protecţie şi prevenire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, conform legii; 

 6. accident uşor - eveniment care are drept consecinţă leziuni superficiale care necesită numai acordarea primelor îngrijiri medicale şi a antrenat incapacitate de muncă cu o durată mai mică de 3 zile; 

 7. boală legată de profesiune - boala cu determinare multifactorială, la care unii factori determinanţi sunt de natură profesională.

 8. agent de securitate – lucrător care controlează accesul și asigură paza obiectivelor (ex.: sedii de instituții publice, centre comerciale, hoteluri, depozite, parcuri etc.), impiedicând pătrunderea ilegală a persoanelor în perimetrul obiectivelor, furturile sau actele de violență, monitorizează obiectivul cu ajutorul camerelor de supraveghere video, asigură paza transporturilor de valori. La nevoie avertizează, somează, îndepărtează sau imobilizează agresorii.

 

Art. 4

Prevederile prezentelor instructiuni proprii se aplica în mod cumulativ cu prevederile instructiunilor proprii generale elaborate de societate. 

 

Revizuirea instrucțiunilor

Art. 5

Prezentele instructiuni proprii se vor revizui ori de câte ori este necesar, ca urmare a modificărilor de natură legislativă, a schimbarilor tehnologice, a modificarii echipamentelor de munca, cu ocazia modificarii proceselor de muncă, in situatia producerii accidentelor de munca  sau ca urmare a masurilor dispuse de inspectorii de munca in urma controalelor. Orice revizuire sau completare necesita aprobarea conducerii institutiei.

 

Obligaţiile lucrătorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă

Art. 6

Fiecare lucrător trebuie să îşi desfăşoare activitatea în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă.

(1) În mod deosebit, în scopul realizării obiectivelor prezentate, lucrătorii au următoarele obligaţii:

a) să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de transport şi alte mijloace de producţie;

b) să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare,

să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;

c) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi clădirilor, şi să utilizeze corect aceste dispozitive;

d) să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi

sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;

e) să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;

f) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către

inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;

g) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;

h) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;

 1. să participe la ședințele de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă şi SU.

 

Examinarea medicală

Art. 7

Examinarea si avizarea medicala sunt obligatorii pentru exercitarea meseriei de agent de securitate, atât la angajare cât si periodic. 

Supravegherea medicală a agentilor de securitate care lucrează în condiții de izolare, cat si pe timp de noapte in intervalul  se realiza în concordanță cu Fișelor 141, 143 si 144 din HG nr.355/2007 privind supravegherea medicala a lucratorilor.

Persoanele care urmează a fi angajate ca agenți de securitate vor fi supuse unui riguros control medical privind starea de sănătate fizică şi psihologică.

 

Instruirea personalului 

Art. 8

Intervalul dintre doua instructaje periodice va fi stabilit prin programul anual de instruire-testare, dar nu va depăși 6 luni.

Conducerea societăţii va urmări ca agenții de securitate sa primeasca o instruire adecvata si informatii privind riscurile la care se expun in cazul in care aceste activitati nu sunt executate corect.

Salariatii vor fi informati, periodic, asupra masurilor luate de conducerea societăţii pentru asigurarea securitatii si sanatatii in munca la activitatea de paza.

 

Obligații și atribuții generale

         Art. 9

         Angajatorul are urmatoarele obligații:

 • sa asigure securitatea si sanatatea lucratorilor in toate aspectele legate de munca

 • sa asigure prevenirea riscurilor profesionale;

 • sa asigure informarea si instruirea lucratorilor;

 • sa asigure cadrul organizatoric si mijloacele necesare securitatii si sanatatii in munca.

Art. 10

Angajatorul va desemna, prin decizie, un responsabil cu supravegherea agentilor de securitate care lucrează în condiţii de izolare la posturile de paza

Art. 11

Pentru a se putea interveni în timp util în caz de accident sau avarie la locurile de paza în condiţii de izolare, acestea vor fi dotate cu mijloace tehnice care permit legatura cu persoana care asigură supravegherea:

    a) constant automat (centrale de supraveghere, dispozitive de alarmare prin unde radio);

    b) periodic automat (radio-telefon, telefon);

    c) periodic prin intermediul unei persoane (apeluri telefonice, radio-telefon, camera de luat vederi şi monitor).

 

        Organizarea locului de muncă

Art. 12

Obiectivul care face obiectul activităţii de pază va fi bine delimitat, personalul cunoscând cu precizie perimetrul ce trebuie păzit, în conformitate cu prevederile planului de pază al unităţii.

Art. 13

Obiectivul trebuie să fie prevăzut cu post telefonic în vederea alarmării organelor de poliţie şi a solicitării sprijinului în cazul atacării obiectivului.

Art. 14

Perimetrul avut în primire, cat si caile de patrulare trebuie să fie iluminate corespunzător în timpul nopţii, fără a exista zone lipsite de vizibilitate care să favorizeze infiltrarea persoanelor rău intenţionate.

Art. 15

Agentul de securitate va fi dotat cu stație emisie-recepție.

Art. 16

Agentul de securitate va fi dotat cu trusă de prim ajutor.

Art. 17

Personalul destinat activităţii de pază nu va interveni pentru remedierea defecţiunilor apărute la instalaţiile electrice sau sanitare, solicitând în acest sens intervenţia personalului calificat.

Art. 18

În cabina de pază nu va fi permis accesul persoanelor străine şi nu va fi permisă depozitarea de substanţe toxice, caustice, inflamabile sau explozive.

Art. 19

Încălzirea spaţiului din interiorul postului de pază pentru asigurarea confortului termic se va realiza cu sisteme de încălzire locală (cu sau fără acumulare de căldură) verificate periodic şi care să confere siguranţă în exploatare. 

 

Măsuri generale de securitate şi sănătate a muncii în desfăşurarea activităţii de pază in condiții de izolare

Art. 20

Persoanele care vor fi angajate ca agenți de securitate vor îndeplini următoarele condiţii:

 • aptitudini fizice şi psihice adecvate funcţiei;

 • corectitudine, conduită cetăţenească bună, fără antecedente penale pentru infracţiuni comise cu intenţie;

 • pregătire şcolară corespunzătoare.

Art. 21

La preluarea funcţiei, agentul de securitate va fi instruit în legătură cu natura obiectivelor care urmează a fi păzite, amplasarea, întinderea şi vulnerabilitatea lor, punctele de acces şi alte criterii specifice.

Art. 22

Este interzis consumul de alcool de către agentul de securitate în timpul exercitării funcţiei, prezentarea la locul de muncă sub influenţa alcoolului sau accesul persoanelor aflate în stare de ebrietate în incinta obiectivelor păzite.

Art. 23

Este interzis fumatul sau utilizarea focului deschis în locurile în care acestea pot provoca incendii sau explozii. 

Art. 24

Agentul de securitate va solicita conducătorului obiectivului de pază nominalizarea locurilor în care fumatul este permis.

Art. 25

Agentul de securitate va încunoştinţa conducerea societăţii şi superiorul ierarhic despre producerea oricărui eveniment în timpul executării serviciului şi despre măsurile luate.

Art. 26

În cazul apariţiei în zona obiectivului păzit a unor persoane cu intenţii incerte, se va verifica natura acestor intenţii fără a se apela la intervenţii care pot pune integritatea fizică în pericol, soluţia agreată fiind alarmarea forţelor de intervenţie.

Art. 27

În timpul activităţii de pază este interzisă implicarea fizică a agenților de securitate cu persoane prezente în zona obiectivului păzit.

Art. 28

În caz de avarii produse la instalaţiile din perimetrul obiectivului păzit, personalul va informa de îndată conducerea societăţii şi va lua primele măsuri ce se impun după constatare.

Art. 29

În caz de incendiu, se vor lua imediat măsuri de stingere şi salvare a persoanelor, bunurilor şi valorilor din incinta obiectivului de pază, va fi anunţată conducerea şi, în funcţie de amploarea evenimentului, vor fi anunţaţi pompierii militari la sistemul național unic pentru apeluri de urgență 112.

Art. 30

Toţi angajaţii de securitate vor fi dotaţi cu echipament individual de protecţie adecvat mediului de muncă, în concordanţă cu factorii de risc de la punctul de lucru.

Art. 31

Fiecare angajat trebuie să cunoască și să aplice instrucțiunile proprii de securitate si sanatate in munca pentru locul de munca unde isi desfasoara activitatea.

Art. 32

Lucrătorii îşi vor desfăşura activităţile în conformitate cu Fişa postului, Planul de Pază al societăţii, Instrucţiunile de lucru (consemnul particular) şi prevederile legislaţiei specifice în vigoare.

Art. 33

Lucratorii sa asimileze notiunile pentru utilizarea dispozitivelor de comunicare repartizate si sa le pastreze permanent in conditii de functionare.

Art. 34

Lucratorii trebuie sa participe la sedintele de instruire pentru asimilarea cunostintelor de acordare a primului ajutor.

Art. 35

Lucratorii trebuie sa mentina in stare de functionare sistemele de supraveghere ale postului de paza.

Art. 36

In caz de pericol lucratorii vor anunta de indata seful ierarhic superior si organele de politie.

Art. 37

Este interzis consumul de băuturi alcoolice pe timpul desfăşurării serviciului de pază, precum şi prezentarea la locul de muncă a lucrătorilor sub influenţa băuturilor alcoolice, a drogurilor, a unor substanţe halucinogene sau medicamente administrate fără prescripţie medicală.

Art. 38

Pe timpul desfăşurării serviciului de pază lucrătorii vor purta obligatoriu echipamentele individuale adecvate sezonului şi mijloacele de protecţie din dotare.

Art. 39

Este interzisă desfăşurarea activităţii de pază de către lucrătorii  pază fără echipament individual şi mijloacele de protecţie, ori cu acestea defecte, atipice sau incomplete.

Art. 40

Este interzisă intervenţia agentilor de securitate sub orice forma sau din orice alt motiv asupra echipamentelor de muncă, mijloacelor de producţie, instalaţiilor, bunurilor şi clădirilor aflate în pază, cu excepţia situaţiilor de urgenţă prevăzute în legislaţia internă a societăţii.

Art. 41

Dacă pe timpul desfăşurării activităţii de pază apare o stare de pericol grav şi  iminent de accidentare, care se poate transforma în incident periculos, agentul va anunţa imediat conducerea societăţii şi va acţiona conform sarcinilor şi ordinelor primite de la aceştia.

Art. 42

Pe timpul desfăşurarii activităţii de pază, fiecare agent de securitate este obligat să informeze conducatorul locului de munca şi conducerea societăţii în legătura cu orice accident suferit de el sau de un alt lucrător aflat în perimetrul de pază.

Art. 43

Este interzisă părăsirea de către agenți a locului de muncă fără aprobarea  conducătorilor ierarhici superiori ai acestuia.

 

Măsuri specifice de securitate și sănătate în muncă pentru activitățile de pază

Art. 44

Se interzice agenților de securitate efectuarea activităţii de patrulare pe căile de acces şi de deplasare ale autovehiculelor stabilite în incinta societăţii, precum şi intersectarea traseelor de patrulare cu acestea.

Art. 45

Se interzice agenților de securitate utilizarea sau intervenţia asupra instalaţiilor electrice (tablouri electrice, comutatoare, prize, ştechere, cabluri electrice străpunse sau neizolate etc.) defecte sau care prezintă pericol de electrocutare aflate în perimetrul de pază.

Art. 46

Activităţile de patrulare efectuate pe timp de noapte sau în condiţii de vizibilitate redusă se vor executa numai pe traseele iluminate ale incintei. În locurile din incintă unde traseele de patrulare nu sunt iluminate sau sunt slab iluminate de la reţeaua electrică interioară se va folosi iluminat portabil cu lampă electrică cu acumulatori sau lanternă. 

Art. 40

Este interzisă desfăşurarea activităţii de patrulare în condiţii meteorologice extreme, când au loc descărcări electrice atmosferice, ploi torenţiale însoţite de grindină şi rafale de vânt, tornade etc.

Art. 47

La  intrarea în serviciul de pază, agentul de securitate  va proceda împreună cu colegul din schimbul anterior la predarea – primirea serviciului, consemnând în procesul verbal starea fizică a echipamentelor de muncă, clădirilor, spaţiilor de depozitare şi a celorlalte obiective prevăzute în consemnul particular al postului.                

Art. 48

Dacă în timpul predării - primirii, lucratorii constată nereguli care contravin cu prevederile Planului de pază şi Consemnul particular al postului va  informa imediat conducătorul locului de munca. 

Art. 49

În timpul programului de lucru agentul are obligaţia de a executa legitimarea persoanelor străine, consemnarea în registru a datelor personale ale acestora şi conducerea sau îndrumarea acestora către diferite obiective din incinta societăţii.

Art. 50

Legitimarea persoanelor străine şi acordarea relaţiilor solicitate de acestea se vor face abordând un comportament respectuos şi civilizat. Se va încerca pe cât posibil evitarea crearii unei stări conflictuale în relaţia cu persoanele străine, evitându-se angajarea agresiunilor verbale şi fizice cu acestea. 

Art. 51

Pentru persoanele despre care au cunoştinţă că ar fi angajaţii societăţii şi nu se pot legitima prin prezentarea ecusonului, procedura de legitimare se va efectua la fel ca pentru persoanele străine.

Art. 52

În cazul pătrunderii prin efracţie sau a sustragerii unor bunuri de către persoane străine în/din incinta sau obiectivele societăţii, agenții de securitate au obligaţia să intervină în conformitate cu procedurile prevăzute de Consemnul particular al postului privitor la reţinerea, identificarea persoanei străine şi anunţarea evenimentului către persoanele responsabile din societate sau către instituţiile statului abilitate să intervină.

Art. 53

În toate acţiunile şi intervenţiile efectuate în desfăşurarea activităţii de pază, agenții de securitate au obligaţia să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională, atât propria persoană, cât şi alte persoane aflate în perimetrul de pază.

Art. 54

Pentru evitarea şi eliminarea evenimentelor ce s-ar putea produce la intrarea prin efracţie a persoanelor străine în incinta societăţii, agenții sunt obligaţi să cunoască locurile şi punctele vulnerabile din perimetrul de pază, precum şi să verifice permanent starea corespunzătoare a împrejmuirilor perimetrului de pază şi a porţilor de acces în acesta. 

Art. 55

Agenții de securitate au obligaţia să nu se prezinte în stare de oboseală la serviciu, să nu moţăie sau să doarmă pe parcursul executării serviciului de pază.

Art. 56

Este strict interzisă purtarea echipamentelor individuale şi mijloacelor de protecţie  în afara serviciului şi perimetrului de pază.

Art. 57

Pentru buna desfăşurare a serviciului de pază şi prevenirea îmbolnăvirilor, agentii de securitate au obligaţia să se supună examenelor medicale de specialitate recomandate de medicul de medicina muncii pentru lucrătorii care execută activităţi de pază şi lucru pe timp de noapte, precum şi prezentarea la controalele medicale periodice organizate de serviciul medical al societăţii.

Art. 58

Este strict interzisă intervenţia agenților de securitate pentru remedierea defectelor electrice apărute la aparatele de încălzire.

Art. 59

La apariţia situaţiilor de calamitate (început de incendiu, incendiu de proporţii, avarii la diferite tipuri de instalaţii, explozii, cutremur, inundaţii etc.) în perimetrul de pază, agenții de securitate au obligaţia să acţioneze, să alarmeze şi să anunţe în conformitate cu prevederile şi reglementările stabilite prin Planul de pază al societăţii.

Art. 60

În timpul desfăşurării serviciului de pază, agenții de securitate au obligaţia să menţină forma de comunicare stabilită prin Consemnul particular al postului, cu agenţii de pază care efectuează serviciul în perimetrele de pază învecinate.

Art. 61

Agenții de securitate au obligaţia să dea relaţiile solicitate de către organele de control ale instituţiilor statului şi să aibă un comportament respectuos şi civilizat faţă de acestea.Intocmit, Data

 

 

Prezentele instructiuni proprii se vor revizui ori de câte ori este necesar, ca urmare a modificărilor de natură legislativă, a schimbarilor tehnologice, a modificarii echipamentelor de munca, cu ocazia modificarii proceselor de muncă, in situatia producerii accidentelor de munca  sau ca urmare a masurilor dispuse de inspectorii de munca in urma controalelor.  

*Continutul modelului prezentat nu este exhaustiv.