Fisa post atributii ssm

ATRIBUŢII S.S.M. 

Salariaţi 

 Fiecare lucrător trebuie să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă.  

 În acest scop lucrătorul are următoarele obligaţii:  

7.1. Să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de transport şi alte mijloace de producţie.  

7.2. Să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare.  

7.3. Să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi clădirilor, şi să utilizeze corect aceste dispozitive.  

7.4. Să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie.  

7.5. Să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană.  

7.6. Să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor.  

7.7. Să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate.  

7.8. Să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora.  

7.9. Să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.  

Şef Parc Auto 

7.1. Studiază, îşi însuşeşte şi respectă legislaţia în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în vigoare, specifică activităţii pe care o desfăşoară. 

7.2. Organizează activitatea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la locul de muncă şi foloseşte dotările respective numai pentru activităţile de S.S.M. 

7.3. Aplică măsurile tehnice şi organizatorice de securitate şi sănătăte în muncă stabilite, corespunzător condiţiilor de muncă şi factorilor de risc, pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor. 

7.4. Îndrumă şi controlează cunoaşterea şi aplicarea de către toţi lucrătorii în subordine a măsurilor tehnice şi organizatorice stabilite, precum şi a prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. 

7.5. Ia în considerare, din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, capacitatea lucrătorilor de a executa sarcinile de muncă repartizate. 

7.6. Repartizează lucrătorii din subordine numai la activităţile pentru care aceştia posedă pregătirea corespunzătoare, au fost instruiţi adecvat locului de muncă unde există riscuri pentru securitatea şi sănătatea acestora şi care sunt în stare psihică şi fizică normală. 

7.7. Identifică stările de pericol iminent care pot apărea la locul de muncă, întrerupând activitatea şi reluând-o numai după luarea măsurilor de eliminare/diminuare a riscurilor. 

 

7.8. Verifică funcţionarea permanentă şi corectă a sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparatelor de măsură şi control. 

7.9. Organizează, urmăreşte şi asigură efectuarea în bune condiţii a lucrărilor de întreţinere, reparaţie şi revizie a echipamentelor tehnice. 

7.10. Organizează şi verifică efectuarea reviziilor periodice ale instalaţiilor de ridicat şi ale celor sub presiune cu respectarea instrucţiunilor proprii şi a celor ISCIR, în vigoare. 

7.11. Dispune controlul periodic al legăturilor la priza de pământ a echipamentelor tehnice şi măsurarea rezistenţei de dispersie, la termenele prevăzute în reglementări. 

7.12. Verifică echipamentele individuale de protecţie şi nu permite desfăşurarea nici unei activităţi de către lucrătorii săi fără utilizarea corectă de către aceştia a echipamentului din dotare. 

7.13. Distribuie lucrătorilor materialele igienico-sanitare repartizate, pe bază de tabel nomimal cu semnătura de primire. 

7.14. Instruieşte şi informează subordonaţii în probleme de securitate şi sănătate în muncă, prin cele trei forme de instruire (introductiv-generală, la locul de muncă şi periodică). 

7.15. Evaluează cunoştinţele dobândite în procesul de instruire la locul de muncă prin probe practice şi teste. 

7.16. Consemnează obligatoriu instruirea de securitate şi sănătate în muncă (introductiv generală, la locul de muncă şi periodică) în fişa individuală de instruire, cu indicarea materialului predat, a duratei şi datei instruirii. (completarea fişei de instruire se va face cu pastă sau cerneală, imediat după verificarea instruirii). 

7.17. Păstrează fişele de instruire pentru personalul din subordine. 

7.18. Asigură instruirea persoanelor care pilotează autovehicule. 

7.19. Informează conducătorii auto asupra particularităţilor de conducere a autovehiculelor în caz de polei, mâzgă, ceaţă, etc. 

7.20. Testează anual conducătorii auto de pe automacarale potrivit reglementărilor în vigoare ale Ministerului de Interne şi ale ISCIR. Depistează şi propune sancţiuni pentru abaterile de la normele de securitate şi sănătate în muncă. 

7.21. Testează conducătorii auto care au reprimit permisul de conducere suspendat pentru abateri de la regulamentul privind circulaţia pe drumurile publice. 

7.22. Afişează la locul de muncă materialele de propaganda muncii primite (afişe, pliante) şi pune la dispoziţie lucrătorilor în subordine, materialele date pentru informarea şi educarea lucrătorilor (extrase, cărţi, broşuri, acte normative, manuale, teste, fişe tehnice etc.). 

7.23. Propune sancţiuni sau stimulente economice pentru modul în care lucrătorii realizează măsurile de securitate şi sănătate în muncă. 

7.24. Asigură dotarea lucrătorilor în subordine cu echipamentul individual de protecţie adecvat. 

7.25. Raportează imediat necesitatea înlocuirii echipamentul individual de protecţie care nu mai corespunde din punct de vedere al calităţilor de protecţie, când se constată acest lucru, indiferent de motiv. 

7.26. Dă informaţii adecvate lucrătorilor despre fiecare echipament individual de protecţie. 

7.27. Îi revine în totalitate obligaţia instruirii lucrătorilor asupra tuturor măsurilor care trebuie luate privind securitatea şi sănătatea acestora la utilizarea echipamentului individual de protecţie în timpul lucrului. 

7.28. Verifică vizual înainte de începerea lucrului existenţa şi starea tehnică a protectorilor şi/sau a dispozitivelor de protecţie, a AMC-urilor şi ia măsuri pentru înlăturarea eventualelor deficienţe constatate. 

7.29. În timpul lucrului supraveghează permanent efectuarea lucrărilor. 

7.30. Urmăreşte pe toată durata timpului de lucru menţinerea în stare corespunzătoare a căilor de acces, a iluminatului, instalaţiilor de ventilaţie şi a condiţiilor de microclimat. 

7.31. Stabileşte traseele de acces la/de la drumurile publice precum şi traseele interioare. 

 

7.32. Asigură condiţii de parcare a autovehiculelor. 

7.33. Asigură şi controlează efectuarea lucrărilor de întreţinere a autovehiculelor în conformitate cu prescripţiile din cartea tehnică a autovehiculului respectiv. 

7.34. Asigură amenajarea şi întreţinerea în stare de circulaţie a drmurilor de acces, rampelor şi locurilor de încărcare-descărcare a autovehiculelor. 

7.35. Asigură decongestionarea drumurilor de acces şi a spaţiului de manevră pentru intrarea şi ieşirea la rampele sau locurile de încărcare-descărcare a autovehiculelor. 

7.36. Asigură marcarea şi semnalizarea locurilor sau zonelor periculoase în care se limitează viteza de circulaţie a mijloacelor de transport. 

7.37. Asigură iluminatul pe timp de noapte a căilor de acces, a spaţiilor pentru manevrare şi încărcare-descărcare a autovehiculelor şi a altor puncte de lucru periculoase. 

7.38. Asigură luarea măsurilor de prevenire şi combatere a incendiilor la autovehicule. 

7.39. Verifică prin sondaj starea tehnică la plecarea şi la înapoierea din cursă cât şi pe traseu a autovehiculelor şi remorcilor. 

7.40. Organizează acţiunea de depanare a autovehiculelor defecte pe trasee. 

7.41. Asigură inventarul autovehiculelor pentru cazurile de defectare, accidentare (trusa sanitară), reparaţii, incendii (stingătoare tip P) şi condiţii meteo defavorabile. 

7.42. Opreşte imediat procesul de muncă în cazul apariţiei unor riscuri de accidentare sau de producere a avariilor. 

7.43. Comunică imediat conducerii SC SARMIS SRL Bacău şi compartimentului SSM accidentele de muncă, intoxicaţiile acute, accidentele tehnice şi avariile produse. 7.44. În cazul producerii unui accident de muncă ia imediat măsuri de acordare a primului ajutor, anunţă conducerea SC SARMIS SRL Bacău şi lucrătorul desemnat S.S.M. 7.45. Ia măsuri pentru a nu se modifica starea de fapt rezultată din producerea unui accident de muncă mortal sau colectiv, în afara cazurilor când menţinerea acestei stări ar genera alte accidente sau avarii cu consecinte grave, sau ar periclita viaţa accidentaţilor sau a altor lucrători. 

7.46. Participă la cercetarea accidentelor de muncă. 

7.47. Prezintă documentele şi dă relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă în timpul controlului sau cercetării accidentului de muncă. 

7.48. Realizează măsurile stabilite de către inspectorii de muncă, cu ocazia controalelor şi a cercetării accidentelor de muncă. 

7.49. Verifică la locurile de muncă starea punctelor de alimentare cu apă de băut şi dotările social-sanitare, luând măsuri pentru eliminarea deficienţelor constatate. 

7.50. Să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de transport şi alte mijloace de producţie.  

7.51. Să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare.  

7.52. Să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi clădirilor, şi să utilizeze corect aceste dispozitive.  

7.53. Să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie.  

7.54. Să aducă la cunoştinţă Şefului de Serviciu Mecanizare şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană.  

7.55. Să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor.  

7.56. Să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate.  

7.57. Să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora.  

7.58. Să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.  

Şef Formaţie Utilaje 

7.1. Studiază, îşi însuşeşte şi respectă legislaţia în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în vigoare, specifică activităţii pe care o desfăşoară. 

7.2. Organizează activitatea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la locul de muncă şi foloseşte dotările respective numai pentru activităţile de S.S.M. 

7.3. Aplică măsurile tehnice şi organizatorice de securitate şi sănătăte în muncă stabilite, corespunzător condiţiilor de muncă şi factorilor de risc, pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor. 

7.4. Îndrumă şi controlează cunoaşterea şi aplicarea de către toţi lucrătorii în subordine a măsurilor tehnice şi organizatorice stabilite, precum şi a prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. 

7.5. Ia în considerare, din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, capacitatea lucrătorilor de a executa sarcinile de muncă repartizate. 

7.6. Repartizează lucrătorii din subordine numai la activităţile pentru care aceştia posedă pregătirea corespunzătoare, au fost instruiţi adecvat locului de muncă unde există riscuri pentru securitatea şi sănătatea acestora şi care sunt în stare psihică şi fizică normală. 

7.7. Identifică stările de pericol iminent care pot apărea la locul de muncă, întrerupând activitatea şi reluând-o numai după luarea măsurilor de eliminare/diminuare a riscurilor. 7.8. Verifică funcţionarea permanentă şi corectă a sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparatelor de măsură şi control. 

7.9. Organizează, urmăreşte şi asigură efectuarea în bune condiţii a lucrărilor de întreţinere, reparaţie şi revizie a echipamentelor tehnice. 

7.10. Organizează şi verifică efectuarea reviziilor periodice ale instalaţiilor de ridicat şi ale celor sub presiune cu respectarea instrucţiunilor proprii şi a celor ISCIR, în vigoare. 

7.11. Dispune controlul periodic al legăturilor la priza de pământ a echipamentelor tehnice şi măsurarea rezistenţei de dispersie, la termenele prevăzute în reglementări. 

7.12. Verifică echipamentele individuale de protecţie şi nu permite desfăşurarea nici unei activităţi de către lucrătorii săi fără utilizarea corectă de către aceştia a echipamentului din dotare. 

7.13. Distribuie lucrătorilor materialele igienico-sanitare repartizate, pe bază de tabel nomimal cu semnătura de primire. 

7.14. Instruieşte şi informează subordonaţii în probleme de securitate şi sănătate în muncă, prin cele trei forme de instruire (introductiv-generală, la locul de muncă şi periodică). 

7.15. Evaluează cunoştinţele dobândite în procesul de instruire la locul de muncă prin probe practice şi teste. 

7.16. Consemnează obligatoriu instruirea de securitate şi sănătate în muncă (introductiv generală, la locul de muncă şi periodică) în fişa individuală de instruire, cu indicarea materialului predat, a duratei şi datei instruirii. (completarea fişei de instruire se va face cu pastă sau cerneală, imediat după verificarea instruirii). 

7.17. Păstrează fişele de instruire pentru personalul din subordine. 

7.18. Asigură instruirea persoanelor care pilotează utilaje. 

 

7.19. Informează deservanţii de utilaje asupra particularităţilor de conducere a autovehiculelor în caz de polei, mâzgă, ceaţă, etc. 

7.20. Testează deservanţii de utilaje care au reprimit permisul de conducere suspendat pentru abateri de la regulamentul privind circulaţia pe drumurile publice. 

7.21. Afişează la locul de muncă materialele de propaganda muncii primite (afişe, pliante) şi pune la dispoziţie lucrătorilor în subordine, materialele date pentru informarea şi educarea lucrătorilor (extrase, cărţi, broşuri, acte normative, manuale, teste, fişe tehnice etc.). 

7.22. Propune sancţiuni sau stimulente economice pentru modul în care lucrătorii realizează măsurile de securitate şi sănătate în muncă. 

7.23. Asigură dotarea lucrătorilor în subordine cu echipamentul individual de protecţie adecvat. 

7.24. Raportează imediat necesitatea înlocuirii echipamentul individual de protecţie care nu mai corespunde din punct de vedere al calităţilor de protecţie, când se constată acest lucru, indiferent de motiv. 

7.25. Dă informaţii adecvate lucrătorilor despre fiecare echipament individual de protecţie. 

7.26. Îi revine în totalitate obligaţia instruirii lucrătorilor asupra tuturor măsurilor care trebuie luate privind securitatea şi sănătatea acestora la utilizarea echipamentului individual de protecţie în timpul lucrului. 

7.27. Verifică vizual înainte de începerea lucrului existenţa şi starea tehnică a protectorilor şi/sau a dispozitivelor de protecţie, a AMC-urilor şi ia măsuri pentru înlăturarea eventualelor deficienţe constatate. 

7.28. În timpul lucrului supraveghează permanent efectuarea lucrărilor. 

7.29. Urmăreşte pe toată durata timpului de lucru menţinerea în stare corespunzătoare a căilor de acces, a iluminatului, instalaţiilor de ventilaţie şi a condiţiilor de microclimat. 

7.30. Stabileşte traseele de acces la/de la drumurile publice precum şi traseele interioare. 

7.31. Asigură condiţii de parcare a utilajelor. 

7.32. Asigură şi controlează efectuarea lucrărilor de întreţinere a utilajelor în conformitate cu prescripţiile din cartea tehnică a autovehiculului respectiv. 

7.33. Asigură amenajarea şi întreţinerea în stare de circulaţie a drmurilor de acces, rampelor şi locurilor de încărcare-descărcare a autovehiculelor. 

7.34. Asigură marcarea şi semnalizarea locurilor sau zonelor periculoase în care se limitează viteza de circulaţie a mijloacelor de transport. 

7.35. Asigură iluminatul pe timp de noapte a căilor de acces, a spaţiilor pentru manevrare şi a altor puncte de lucru periculoase. 

7.36. Asigură luarea măsurilor de prevenire şi combatere a incendiilor la utilaje. 

7.37. Verifică prin sondaj starea tehnică la plecarea şi la înapoierea din cursă cât şi pe traseu a utilajelor. 

7.38. Organizează acţiunea de depanare a utilajelor defecte pe trasee. 

7.39. Asigură inventarul utilajelor pentru cazurile de defectare, accidentare, reparaţii, incendii (stingătoare tip P) şi condiţii meteo defavorabile. 

7.40. Opreşte imediat procesul de muncă în cazul apariţiei unor riscuri de accidentare sau de producere a avariilor. 

7.41. Comunică imediat conducerii SC SARMIS SRL Bacău şi compartimentului SSM accidentele de muncă, intoxicaţiile acute, accidentele tehnice şi avariile produse. 

7.42. În cazul producerii unui accident de muncă ia imediat măsuri de acordare a primului ajutor, anunţă conducerea SC SARMIS SRL Bacău şi lucrătorul desemnat S.S.M. 

7.43. Ia măsuri pentru a nu se modifica starea de fapt rezultată din producerea unui accident de muncă mortal sau colectiv, în afara cazurilor când menţinerea acestei stări ar genera alte accidente sau avarii cu consecinte grave, sau ar periclita viaţa accidentaţilor sau a altor lucrători. 

7.44. Participă la cercetarea accidentelor de muncă. 

7.45. Prezintă documentele şi dă relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă în timpul controlului sau cercetării accidentului de muncă. 

7.46. Realizează măsurile stabilite de către inspectorii de muncă, cu ocazia controalelor şi a cercetării accidentelor de muncă. 

7.47. Verifică la locurile de muncă starea punctelor de alimentare cu apă de băut şi dotările social-sanitare, luând măsuri pentru eliminarea deficienţelor constatate. 

7.48. Să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de transport şi alte mijloace de producţie.  

7.49. Să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare.  

7.50. Să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi clădirilor, şi să utilizeze corect aceste dispozitive.  

7.51. Să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie.  

7.52. Să aducă la cunoştinţă Şefului de Serviciu Mecanizare şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană.  

7.53. Să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor.  

7.54. Să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate.  

7.55. Să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora.  

7.56. Să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.  

Responsabil Punct de lucru Aşternere 

Responsabil Punct de lucru Frezare-Reciclare 

7.1. Studiază, îşi însuşeşte şi respectă legislaţia în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în vigoare, specifică activităţii pe care o desfăşoară. 

7.2. Organizează activitatea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la locul de muncă şi foloseşte dotările respective numai pentru activităţile de S.S.M. 

7.3. Aplică măsurile tehnice şi organizatorice de securitate şi sănătăte în muncă stabilite, corespunzător condiţiilor de muncă şi factorilor de risc, pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor. 

7.4. Îndrumă şi controlează cunoaşterea şi aplicarea de către toţi lucrătorii în subordine a măsurilor tehnice şi organizatorice stabilite, precum şi a prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. 

7.5. Ia în considerare, din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, capacitatea lucrătorilor de a executa sarcinile de muncă repartizate. 

7.6. Repartizează lucrătorii din subordine numai la activităţile pentru care aceştia posedă pregătirea corespunzătoare, au fost instruiţi adecvat locului de muncă unde există riscuri pentru securitatea şi sănătatea acestora şi care sunt în stare psihică şi fizică normală. 

7.7. Identifică stările de pericol iminent care pot apărea la locul de muncă, întrerupând activitatea şi reluând-o numai după luarea măsurilor de eliminare/diminuare a riscurilor. 

7.8. Verifică funcţionarea permanentă şi corectă a sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparatelor de măsură şi control. 

 

7.9. Organizează, urmăreşte şi asigură efectuarea în bune condiţii a lucrărilor de întreţinere, reparaţie şi revizie a echipamentelor tehnice. 

7.10. Organizează şi verifică efectuarea reviziilor periodice ale instalaţiilor de ridicat şi ale celor sub presiune cu respectarea instrucţiunilor proprii şi a celor ISCIR, în vigoare. 

7.11. Verifică echipamentele individuale de protecţie şi nu permite desfăşurarea nici unei activităţi de către lucrătorii săi fără utilizarea corectă de către aceştia a echipamentului din dotare. 

7.12. Distribuie lucrătorilor materialele igienico-sanitare repartizate, pe bază de tabel nomimal cu semnătura de primire. 

7.13. Instruieşte şi informează subordonaţii în probleme de securitate şi sănătate în muncă, prin cele trei forme de instruire (introductiv-generală, la locul de muncă şi periodică). 

7.14. Evaluează cunoştinţele dobândite în procesul de instruire la locul de muncă prin probe practice şi teste. 

7.15. Consemnează obligatoriu instruirea de securitate şi sănătate în muncă (introductiv generală, la locul de muncă şi periodică) în fişa individuală de instruire, cu indicarea materialului predat, a duratei şi datei instruirii. (completarea fişei de instruire se va face cu pastă sau cerneală, imediat după verificarea instruirii). 

7.16. Păstrează fişele de instruire pentru personalul din subordine. 

7.17. Asigură instruirea persoanelor care pilotează utilaje. 

7.18. Informează deservanţii de utilaje asupra particularităţilor de conducere a autovehiculelor în caz de polei, mâzgă, ceaţă, etc. 

7.19. Testează deservanţii de utilaje care au reprimit permisul de conducere suspendat pentru abateri de la regulamentul privind circulaţia pe drumurile publice. 

7.20. Afişează la locul de muncă materialele de propaganda muncii primite (afişe, pliante) şi pune la dispoziţie lucrătorilor în subordine, materialele date pentru informarea şi educarea lucrătorilor (extrase, cărţi, broşuri, acte normative, manuale, teste, fişe tehnice etc.). 

7.21. Propune sancţiuni sau stimulente economice pentru modul în care lucrătorii realizează măsurile de securitate şi sănătate în muncă. 

7.22. Asigură dotarea lucrătorilor în subordine cu echipamentul individual de protecţie adecvat. 

7.23. Raportează imediat necesitatea înlocuirii echipamentul individual de protecţie care nu mai corespunde din punct de vedere al calităţilor de protecţie, când se constată acest lucru, indiferent de motiv. 

7.24. Dă informaţii adecvate lucrătorilor despre fiecare echipament individual de protecţie. 

7.25. Îi revine în totalitate obligaţia instruirii lucrătorilor asupra tuturor măsurilor care trebuie luate privind securitatea şi sănătatea acestora la utilizarea echipamentului individual de protecţie în timpul lucrului. 

7.26. Verifică vizual înainte de începerea lucrului existenţa şi starea tehnică a protectorilor şi/sau a dispozitivelor de protecţie, a AMC-urilor şi ia măsuri pentru înlăturarea eventualelor deficienţe constatate. 

7.27. În timpul lucrului supraveghează permanent efectuarea lucrărilor. 

7.28. Urmăreşte pe toată durata timpului de lucru menţinerea în stare corespunzătoare a căilor de acces, a iluminatului, instalaţiilor de ventilaţie şi a condiţiilor de microclimat. 

7.29. Stabileşte traseele de acces la/de la drumurile publice precum şi traseele interioare. 7.30. Asigură condiţii de parcare a utilajelor. 

7.31. Asigură şi controlează efectuarea lucrărilor de întreţinere a utilajelor în conformitate cu prescripţiile din cartea tehnică a autovehiculului respectiv. 

7.32. Asigură amenajarea şi întreţinerea în stare de circulaţie a drmurilor de acces, rampelor şi locurilor de încărcare-descărcare a autovehiculelor. 

7.33. Asigură marcarea şi semnalizarea locurilor sau zonelor periculoase în care se limitează viteza de circulaţie a mijloacelor de transport. 

7.34. Asigură iluminatul pe timp de noapte a căilor de acces, a spaţiilor pentru manevrare şi a altor puncte de lucru periculoase. 

7.35. Asigură luarea măsurilor de prevenire şi combatere a incendiilor la utilaje. 

7.36. Verifică prin sondaj starea tehnică la plecarea şi la înapoierea din cursă cât şi pe traseu a utilajelor. 

7.37. Organizează acţiunea de depanare a utilajelor defecte pe trasee. 

7.38. Asigură inventarul utilajelor pentru cazurile de defectare, accidentare, reparaţii, incendii (stingătoare tip P) şi condiţii meteo defavorabile. 

7.39. Opreşte imediat procesul de muncă în cazul apariţiei unor riscuri de accidentare sau de producere a avariilor. 

7.40. Comunică imediat conducerii SC SARMIS SRL Bacău şi compartimentului SSM accidentele de muncă, intoxicaţiile acute, accidentele tehnice şi avariile produse. 

7.41. În cazul producerii unui accident de muncă ia imediat măsuri de acordare a primului ajutor, anunţă conducerea SC SARMIS SRL Bacău şi lucrătorul desemnat S.S.M. 

7.42. Ia măsuri pentru a nu se modifica starea de fapt rezultată din producerea unui accident de muncă mortal sau colectiv, în afara cazurilor când menţinerea acestei stări ar genera alte accidente sau avarii cu consecinte grave, sau ar periclita viaţa accidentaţilor sau a altor lucrători. 

7.43. Participă la cercetarea accidentelor de muncă. 

7.44. Prezintă documentele şi dă relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă în timpul controlului sau cercetării accidentului de muncă. 

7.45. Realizează măsurile stabilite de către inspectorii de muncă, cu ocazia controalelor şi a cercetării accidentelor de muncă. 

7.46. Verifică la locurile de muncă starea punctelor de alimentare cu apă de băut şi dotările social-sanitare, luând măsuri pentru eliminarea deficienţelor constatate. 

7.47. Să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de transport şi alte mijloace de producţie.  

7.48. Să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare.  

7.49. Să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi clădirilor, şi să utilizeze corect aceste dispozitive.  

7.50. Să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie.  

7.51. Să aducă la cunoştinţă Şefului de Serviciu Mecanizare şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană.  

7.52. Să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor.  

7.53. Să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate.  

7.54. Să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora.  

7.55. Să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.