instructiuni ssm pentru activitatea de birouri

INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATE sI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ  

PENTRU ACTIVITATEA ÎN BIROURI 2. Scop 

 2.1. Masurile de prevenire cuprinse în prezentele instructiuni proprii au ca scop eliminarea sau diminuarea actiunii factorilor de risc prezenti la nivelul fiecarui element al sistemului de munca ( executant – sarcina de munca – mijloace de productie – mediu de munca) . 

3. Domeniu de aplicare 

3.1. Prevederile prezentelor instructiuni proprii se aplica tuturor lucratorilor SC care îsi desfasoara activitatea preponderent în birouri . 

4. Relatia cu alte acte normative privind securitatea si sanatatea în munca  

 4.1 Instructiunile prezente completeaza si detaliaza prevederile urmatoarelor acte normative : 

- Legea securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006 ; 

- Normele metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006 aprobate prin HG 1425 din 11/10/2006 ; 

- Hotarâre de Guvern nr. 1146 din 30/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea în munca, de catre lucratori, a echipamentelor de munca ; 

- Hotarârea de Guvern nr. 1091 din 16/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca ; 

- Hotarârea de Guvern nr. 1051/09.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, în special dorsolombare ; 

- Hotarârea de Guvern nr. 1028 din 09/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate în munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare; 

- Hotarârea de Guvern nr. 1048 din 09/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca ; 

- Hotarârea de Guvern nr. 971 din 26/07.2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca, 

5. Revizuirea instructiunilor 

5.1. Prezentele instructiuni proprii se vor revizui ori de câte ori este necesar, ca urmare a unor modificari de natura legislativa , tehnica , organizatorica etc., survenite în cadrul activitatilor SC BRIDGEXIM S.R.L..

Instructiunile prezente nu sunt limitative, ele putând fi revizuite sau completate în functie de particularitatile fiecarui loc de munca, de modificarile de natura legislativa, tehnica, etc. Orice revizuire sau completare necesita aprobarea conducerii executive a firmei. 

5.2. Revizuirile /completarile sunt de competenta structurilor nominalizate la art.14 din Normele Metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006. 

6. Rol si functii 

6.1. Prezentele instructiuni proprii servesc în cadrul SC la: 

- efectuarea instructajelor prevazute de legislatia în vigoare; 

- cercetarea accidentelor de munca, în vederea stabilirii cauzelor producerii acestora si a responsabilitatilor ; 

- instrument cu ajutorul careia se realizeaza controlul, dar mai ales autocontrolul de securitate si sanatate în munca; 

- act juridic principal în baza caruia se stabilesc si se sanctioneaza abaterile în domeniul securitatii si sanatatii în munca pentru angajatii firmei; 

- elaborarea programelor de prevenire si protectie;  

- realizarea auditurilor si inspectiilor; 

7. Obligatii generale (conf. art.22 si art.23(1) din Legea 319/2006 ale lucratorilor din  

Cadrul : 

a) fiecare lucrator trebuie sa-si desfasoare activitatea, în conformitate cu pregatirea si 

 instruirea sa, precum si instructiunile primite din partea angajatorului, astfel încât sa nu expuna la pericol de accidentare sau îmbolnavire profesionala atât propria persoana, cât si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de munca; 

b) sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele  

de transport si alte mijloace de productie;  

c) sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare, sa îl  

înapoieze sau sa îl puna la locul destinat pentru pastrare;  

d) sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau înlaturarea 

arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale masinilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor, si sa utilizeze corect aceste dispozitive;  e) sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca 

despre care au motive întemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;  f) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele 

suferite de propria persoana; 

g) sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atât timp cât este necesar, 

pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;  h) sa coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati,  

pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, în domeniul sau de activitate;  i) sa îsi însuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii 

în munca si masurile de aplicare a acestora;  

j) sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari.  

 8. Reguli de securitate si sanatate pentru activitatea din birouri : 

Amenajarea locului de munca 

8.1. Amenajarea locului de munca trebuie astfel realizat încât sa asigure confort si libertate de miscare si sa diminueze în masura maxima posibila riscurile de natura vizuala, mentala si de pozitie de lucru ; 

8.2. Posturile de munca trebuie concepute si amenajate astfel încât sa permita unor persoane diferite sa realizeze o gama diversa de sarcini de munca, într-un mod confortabil si eficace, la nivelul de performante cerut. Amenajarea posturilor de munca trebuie sa permita adaptarea acestora la schimbari de cerinte si situatii ; 

8.3. Locul de munca trebuie sa permita o buna corelare între caracteristicile antropofunctionale ale utilizatorilor si munca lor prin asigurarea posibilitatilor de reglare a diferitelor elemente componente ale acestuia.; 

8.4. Lucratorii trebuie sa aiba posibilitati de modificare a pozitiei de lucru, în timpul activitatii ; 

8.5. Amplasarea locurilor de munca trebuie sa asigure accesul usor si rapid al utilizatorilor la locul lor de munca precum si accesul usor si rapid al personalului de întretinere la toate partile echipamentului, la pozitiile cablurilor si la prizele electrice, fara întreruperea activitatii în desfasurare sau cu o întrerupere minima ; 

8.6. Spatiul de lucru trebuie sa raspunda nevoilor de spatiu personal, de comunicare între indivizi si de intimitate. 

Organizarea activitatii 

8.7. Conducerea firmei va planifica si organiza activitatile de birou astfel încât activitatea zilnica în fata ecranului sa alterneze cu alte activitati. În cazul în care alternarea activitatilor nu este posibila, iar sarcina de munca impune utilizarea ecranelor în cea mai mare parte a timpului de lucru, se vor acorda pauze suplimentare fata de cele obisnuite ; 

8.8. La locul de munca, lucratorii sunt obligati : 

a) sa pastreze ordinea si curatenia, 

b) sa recunoasca si sa anunte orice potential pericol ; 

c) sa raporteze si sa înregistreze accidentele corect, complet si clar ; 

d) sa urmeze instructiunile de folosire pentru echipamentele si pentru accesoriile din birou ; 

e) sa foloseasca metode aprobate si sigure pentru ridicarea si pentru manevrarea obiectelor grele si voluminoase; 

f) sa studieze regulamentele si regulile directoare pentru posturile ce implica expunerea la un monitor al calculatorului. 

8.9. Având în vederea riscul de electrocutare prin atingere directa sau indirecta, orice interventie la instalatia electrica se va face numai de catre electricieni autorizati ;

8.10.Se va evita îndoirea sau strivirea cablurilor electrice de alimentare a echipamentelor. 8.11.(l)Conductorii electrici si cablurile trebuie sa respecte urmatoarele conditii:  a) sa nu prezinte risc de electrocutare la trecerea pe planul de lucru sau pe sol ; 

 b) sa aiba o lungime suficienta pentru a se adapta la nevoile reale si previzibile ale utilizatorilor,   inclusiv în cazul unei reamenajari a încaperii ; 

 c) sa asigure accesul usor iar întretinerea sa se efectueze fara întreruperea activitatii ;  d) cablajul trebuie sa corespunda întregului domeniu de reglare a planurilor de lucru ;  (2)Conductorii electrici nu vor traversa caile de acces fara a fi protejati împotriva deteriorarilor   mecanice ; 

8.12.Se vor anunta fara întârziere defectele aparute la echipamente ; 

8.13.Echipamentele nefolosite se vor opri si debransa de la curent ; 

8.14.Este interzis a se introduce fisa ( stecherul) oricarui aparat electric în priza cu mâna uda ; 

8.15.Se vor citi si însusi de catre fiecare lucrator instructiunile de folosire a oricarui echipament de munca existent în birou ; 

8.16.Echipamentele vor fi asezate în locuri sigure, pe birouri sau pe mese; 

8.17.Pentru evitarea reflexiilor difuze se vor utiliza filtre antireflexie, aplicate pe suprafata ecranului ; 

8.18.Utilizatorii echipamentelor de calcul trebuie sa cunoasca posibilitatile de reglare a echipamentului si mobilierului de lucru ; 

8.19.Se va stabili un program de verificare regulata si întretinere pentru echipamente, în colaborare cu compartimentul abilitat sa efectueze operatii de verificare si întretinere; 

8.20.Toate prizele electrice trebuie sa fie prevazute cu contacte suplimentare pentru legarea la centura de împamântare sau la pamânt ; 

8.21.Pentru prevenirea accidentelor în birouri este necesar un mobilier adecvat care sa permita încorporarea cablurilor electrice astfel încât sa fie împiedicata agatarea sau smulgerea acestora ; 

8.22.Este interzisa utilizarea unor obiecte improvizate pentru fixarea echipamentului de calcul ; 

8.23.Se vor utiliza cu deosebita atentie echipamente precum masina de taiat hârtie sau copiatorul (raza laser poate provoca orbirea iar unele componente sunt fierbinti) ; 

8.24. Se va verifica daca partile periculoase ale masinilor sunt prevazute cu dispozitive de protectie. Este interzis a se lucra cu echipamente fara ca dispozitivele de protectie de orice fel sa fie montate la locul lor ;

8.25.Este interzisa folosirea copiatorului cu capacul deschis al compartimentului unde se introduce documentul de copiat ; 

8.26. În fiecare birou se va afisa la loc vizibil planul de evacuare în caz de pericol ; 

8.27.Caile de acces spre spatiile de evacuare vor fi pastrate libere de orice obiect sau echipament care ar putea împiedica iesirea lucratorilor în caz de pericol ; 

8.28.Lucratorii care îsi desfasoara activitatea în principal în fata monitoarelor sau a echipamentelor cu ecran de vizualizare vor respecta urmatoarele reguli : 

 (1) Distantele si unghiurile de vedere trebuie sa fie în raport cu cerintele sarcinii de munca si în conformitate cu pozitia de lucru standard ; 

 (2) Pentru a pastra o pozitie de lucru confortabila si pentru a evita reflexiile si efectul de orbire, utilizatorul trebuie sa încline, sa basculeze sau sa roteasca ecranul, oricare ar fi înaltimea ochilor deasupra planului de lucru ; 

 (3) Înaltimea optima a centrului ecranului trebuie sa corespunda unei directii de privire înclinate între 10 si 20° sub planul orizontal care trece la nivelul ochilor ; 

 (4) Înaltimea tastaturii trebuie sa asigure în timpul utilizarii un unghi între brat si antebrat de minimum 90° ; 

 (5) În pozitie asezat, distanta dintre planul de lucru si suprafata de sedere trebuie sa fie cuprinsa între 200 si 260 mm ; 

 (6) Ecranul, suportul de documente si tastatura trebuie amplasate la distante aproximativ egale fata de ochii utilizatorului, respectiv 600 ±150 mm ; 

 (7) Videoterminalele vor fi astfel amplasate încât directia de privire sa fie paralela cu sursele de lumina (naturala si artificiala) ; 

 (8) Posturile de munca la videoterminale vor fi amplasate între sirurile de corpuri de iluminat din încaperea de lucru ; 

 (9) Videoterminalele vor fi amplasate la distanta fata de ferestre ; 

 (10) Suprafetele vitrate nu trebuie sa fie situate în fata sau în spatele utilizatorului ; 

8.29.Pentru evitarea producerii de incendii este interzis a se depozita materiale inflamabile pe coridoare si scari ; 

8.30. Se va rezerva un loc pentru prepararea bauturilor calde departe de punctul de lucru ; 8.31. Se interzice consumul alimentelor pe masa suport a calculatorului sau deasupra tastaturii ; 8.32.Pentru prevenirea incendiilor se vor respecta urmatoarele prevederi : 

a) Caile de evacuare se vor pastra libere, pentru a putea fi folosite în caz de urgenta ; 

b) Planul de evacuare va fi afisat la loc vizibil, instruindu-se fiecare lucrator cu privire la sarcinile pe care le are de îndeplinit în caz de incendiu precum si cu modul de folosire a echipamentului de stingere a incendiilor ;

c) Se va preciza care este cea mai scurta cale de evacuare si ce alte cai pot fi folosite daca aceasta este blocata ; 

d) În birouri este interzis fumatul precum si utilizarea focului deschis. Fumatul este permis numai în locuri special amenajate si marcate corespunzator ; 

e) Materialele inflamabile vor fi depozitate în magazii ventilate sau în dulapuri metalice; 

f) In vecinatatea echipamentelor tehnice se vor amplasa stingatoare cu praf si bioxid de carbon ; 

g) Reluarea lucrului în spatiile în care s-a actionat cu bioxid de carbon se va face numai dupa ventilarea suficienta a acestora ; 

h) Se vor verifica periodic dispozitivele de alarma si extinctoarele; 

i) Se vor organiza periodic antrenamente pentru evacuare în caz de incendiu .