INSTRUCŢIUNI PROPRII SPECIFICE DESECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ATELIERE ŞCOALARE

INSTRUCŢIUNI PROPRII SPECIFICE DESECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ 

 ATELIERE ŞCOALARE  

CAPITOLUL I 

PREVEDERI GENERALE 

1. CONŢINUTUL INSTRUCŢIUNILOR

Art. 1. Prezentele instrucţiuni sunt elaborate în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii in muncă nr. 319/2006 şi Normele metodologice de aplicare a Legii 319/2006, ca măsură legislativă de realizare a securităţii muncii la nivelul scolii. 

Art.2. Conţinutul instrucţiunilor proprii particularizează şi concretizează măsurile de prevenire a accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale, în raport cu condiţiile reale ale proceselor de muncă desfăşurate în cadrul scolii. 

2. SCOPUL INSTRUCŢIUNILOR 

Art. 3. Scopul instrucţiunilor proprii este detalierea şi particularizarea prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii in muncă nr. 319/2006 şi Normele metodologice de aplicare a Legii 319/2006, standardelor şi altor reglementări în domeniu, la condiţiile concrete de executare a activităţilor din şcoală, astfel încât să fie stabilite modalităţile de acţiune pentru prevenirea tuturor riscurilor posibile de accidentare şi îmbolnăvire profesională. 

Art. 4. Rolul instrucţiunilor proprii este de a particulariza si concretiza masurile de prevenire a accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale, in raport cu condiţiile reale ale executării sarcinilor de muncă. 

Art. 5. În raport cu scopul şi rolul menţionate, instrucţiunile proprii sunt acte de natura normelor “tehnice” de securitate şi sănătate în muncă. 

3. SPAŢIUL DE APLICARE 

Art. 6. Instrucţiunile proprii ca măsuri legislative de realizare a securităţii muncii, cu arie de aplicabilitate restrânsă la emitentul lor, sunt obligatorii pentru tot personalul şi elevii scolii, pe timpul desfăşurării activităţilor specifice. 

 

4. MODUL DE REVIZUIRE ŞI COMPLETARE 

Art. 7. Instrucţiunile proprii se revizuiesc periodic şi se modifică ori de câte ori este necesar, ca urmare a modificărilor de natură legislativă sau tehnologică. În cazul introducerii de noi operaţii, echipamente, etc. se completează cu măsurile adecvate la capitolul corespunzător locului de munca la care s-au operat modificările. 

Art. 8. Modificările organizatorice, administrative, nu impun nici o revizuire. 

CAPITOLUL II 

INSTRUCŢIUNI SSM SPECIFICE ATELIERELOR ELECTRICE

Art. 1. Lucrările în instalaţiile electrice se vor face sub supravegherea strictă a maistrului instructor 

Art. 2. Se interzice cu desăvârşire executarea manevrelor la tablourile electrice de comandă şi distribuţie, precum şi alimentarea cu tensiune a standurilor şi montajelor electrice fără aprobarea şi supravegherea maistrului instructor. 

Art. 3. Se interzice cu desăvârşire elevilor deschiderea tablourilor electrice şi intervenţia în instalaţiile şi echipamentelor electrice aflate sub tensiune. 

Art. 4. La efectuarea lucrărilor se utilizează scule cu mânere electroizolante, corespunzătoare normelor de electrosecuritate. 

Art. 5. Racordurile dintre aparatele electrice ale unui montaj se vor face, în mod obligatoriu, prin conductoare perfect izolate. 

Art. 6. Înainte de alimentarea cu tensiune a unui montaj se va face o verificare generală a aparatelor, conductoarelor, izolaţiei conductoarelor, etc. 

Art. 7. În timpul funcţionării montajului este interzisă atingerea părţilor neizolate, schimbarea conexiunilor, atingerea şi schimbarea aparatelor sau componentelor acestora. 

Art. 8. Este interzisă lăsarea fără supraveghere a montajului aflat sub tensiune. 

Art. 9. După terminarea verificării funcţionării montajului, acesta va fi scos obligatoriu de sub tensiune.CAPITOLUL III 

INSTRUCŢIUNI SSM COMUNE ATELIERELOR ŞCOALARE 

Art. 1. Dotarea atelierelor cu echipamente individuale de protecţie va fi cea prevăzută în normativul cadru de acordare a echipamentelor individuale de protecţie, în funcţie de meseria în care se pregătesc elevii. 

Art. 2. Dimensionarea echipamentului tehnic (bancuri de lucru, scaune, mobilier, maşini-unelte etc.), din dotarea atelierelor şcolare va fi în concordanţă cu dimensiunile statice şi dinamice (antropometrice) ale elevilor. 

Art. 3. Uneltele de mână vor fi adaptate la dimensiunile antropometrice (formă, lungime, grosime) ale mâinii şi posibilităţilor efortului fizic mediu al elevilor. 

Art. 4. Uneltele de mână acţionate electric sau pneumatic vor fi prevăzute cu dispozitive pentru fixarea sculei, precum şi cu dispozitive care să împiedice funcţionarea lor necomandată. Dispozitivul de comandă va fi astfel conceput încât, după încetarea acţiunii acestuia, funcţionarea de mână să înceteze imediat. 

Art. 5. Dacă uneltele de mână cu acţionare electrică sau pneumatică sunt dotate cu piese active (pietre de polizor, pânze de fierăstrău etc.) ce prezintă pericol de accidentare, acestea vor fi protejate împotriva atingerii. 

Art. 6. Pentru prevenirea accidentelor prin electrocutare, uneltele de mână acţionate electric trebuie să corespundă normativelor în vigoare şi vor fi verificate periodic de către personalul de specialitate. 

Art. 7. Cozile şi mânerele de mână vor fi netede, bine fixate şi vor avea dimensiuni care să permită prinderea lor sigură şi comodă. La folosirea cozilor şi mânerelor din lemn, se va alege lemn de esenţă tare cu fibrele axiale drepte, fără noduri şi aşchii desprinse. 

Art. 8. Uneltele de mână din oţel (ciocănelele, dălţile, foarfecele, dornurile, căpuitoarele şi alte unelte de mână similare vor fi executate conform standardelor de stat şi normelor în vigoare, din oţeluri corespunzătoare, tratate termic în aşa fel încât sub acţiunea eforturilor la care sunt supuse în timpul lucrului să nu permită deformări permanente, fisuri sau desprinderi de aşchii. Folosirea uneltelor de mână cu suprafaţa activă deformată, înflorită sau ştirbită, precum şi a uneltelor de mână improvizate este interzisă. 

Art. 9. Uneltele de mână prevăzute cu articulaţii (foarfeci, cleşti etc.) vor avea o construcţie robustă şi nu vor prezenta frecări mari sau articulaţie care ar duce la eforturi suplimentare pentru cel care le acţionează şi în acelaşi timp la nesiguranţă în timpul lucrului. Braţele de acţionare ale acestor unelte vor fi astfel executate încât la închidere să existe un spaţiu suficient între ele, pentru a se preveni prinderea lor. 

Art. 10. La executarea lucrărilor la înălţime, uneltele de mână vor fi aşezate în genţi rezistente şi vor fi fixate în mod corespunzător, pentru a fi asigurate împotriva căderii. 

Art. 11. În timpul transportului, părţile periculoase ale uneltelor de mână (tăişuri, vârfuri etc.) vor fi protejate cu teci sau apărători adecvate. 

Art. 12. În timpul lucrului cu unelte de mână, la operaţii la care se pot produce scântei, aşchii metalice etc., se vor purta ochelari de protecţie iar zona de muncă va fi protejată pentru a împiedica accidentarea persoanelor din apropiere. 

Art. 13. Pârghiile, manetele de comandă, butoanele de pornire şi oprire etc. vor fi amplasate astfel încât să fie vizibile de la locul de muncă şi să fie posibilă manevrarea lor fără deplasarea elevilor de la locul de muncă. Amplasarea lor trebuie să excludă posibilitatea manevrării lor involuntare. Construcţia butoanelor trebuie să fie astfel făcută încât să se distingă uşor butonul de pornire şi cel de oprire. 

Art. 14. Pârghiile şi manetele de comandă trebuie să fie prevăzute cu dispozitive de blocare care să nu permită deplasarea liberă a acestora după fixare într-o anumită poziţie sau cuplarea sau decuplarea necomandată. 

Art. 15. Pentru asigurarea securităţii muncii dispozitivele de comandă ale oricăror mecanisme trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

(1) Să fie aşezate în locuri unde poziţia lor să asigure o manevrare comodă şi să permită utilizarea fără pericol a dispozitivelor de pornire.  

(2) Să oprească repede mecanismul şi să-l fixeze rigid în poziţia necesară.  (3) Să excludă posibilitatea pornirii întâmplătoare a mecanismului. 

Art. 16. Toate agregatele, instalaţiile şi maşinile vor fi prevăzute cu dispozitive de siguranţă, supraveghere, securitate şi control, astfel încât să se asigure funcţionarea lor corectă şi fără pericol de accidente. 

Art. 17. Organele de maşini, care în timpul exploatării pot fi suprasolicitate din anumite cauze, vor fi prevăzute cu sisteme de siguranţă care să prevină deteriorarea sau desprinderea organului în cauză şi, prin urmare, a accidentelor. 

Art. 18. Maşinile şi instalaţiile de la care se degajă în timpul lucrului aşchii sau alte particule solide sau lichide vor fi prevăzute cu ecrane de protecţie sau paravane care să oprească proiectarea lor. 

Art. 19. Toate părţile mobile, roţi dinţate, axe, piese în mişcare de rotaţie, articulaţii, transmisii prin lanţ şi curele, precum şi orice alte părţi care prezintă pericol în timpul muncii, trebuie protejate prin apărători. În unele cazuri, apărătorile trebuie să fie un mijloc de protecţie contra stropilor lichidului de răcire. Construcţia apărătorilor trebuie să fie rigidă, rezistentă, legată constructiv de maşină. 

Art. 20. Pentru asigurarea condiţiilor sigure de muncă şi de acces la înălţime se vor prevedea scaune, platforme şi treceri rigide şi rezistente, prevăzute cu balustrade de cel puţin un metru înălţime.

Art. 21. La maşinile prevăzute cu transmisii prin curele se vor lua următoarele măsuri:  

(1) Locul cusăturii capetelor curelei trebuie să fie rezistent, neted, flexibil.  (2) Pentru o bună rezistenţă, cureaua se coase după lipire cu curele noi. 

(3) Îmbinarea prin suprapunerea curelelor cu margini proeminente, în special a celor prinse prin şuruburi, sunt periculoase, nu se recomandă.  

Art. 22. Se va acorda o atenţie deosebită utilajului electric şi reţelelor electrice din ateliere cu umiditate şi cu temperatură ridicată, precum şi încăperile în care se găsesc gaze, vapori sau praf, inflamabile şi explozibile pentru a preveni electrocutările sau incendiile datorită şocurilor electrice, pieselor încălzite sau incandescente prin care trece curentul şi scurtcircuitele. 

Art. 23. Pentru evitarea accidentelor este necesar ca personalul însărcinat cu îndrumarea lucrărilor practice să urmărească:  

(1) Înainte de începerea lucrului dacă:  

a. s-a efectuat instructajul la locul de muncă;  

b. uneltele, mesele de lucru, maşinile, instalaţiile, aparatele etc. sunt în bună stare de funcţionare, bancurile de lucru sunt la înălţimile optime pentru elevi;  

c. echipamentul de protecţie pentru fiecare loc de muncă repartizat elevilor este în bună stare, există plăci avertizoare de protecţie la locurile unde se pot produce accidente s-au asigurat măsurile de siguranţă impuse de normele de protecţie a muncii.  

(2) În timpul lucrului:  

a. dacă elevii poartă echipamentul individual de protecţie stabilit pentru fiecare loc de muncă, halatele de lucru sunt strânse pe corp şi încheiate la mâneci, părul elevilor este strâns şi acoperit cu basma sau bască:  

b. folosirea şi mânuirea corectă a sculelor, uneltelor, maşinilor, materialului de prelucrat etc. şi poziţia normală (neforţată) în timpul lucrului;  

c. păstrarea ordinii şi curăţeniei la locul de muncă;  

d. purtarea ochelarilor de protecţie atunci când se lucrează la polizor sau la maşinile unelte la care este prevăzută utilizarea acestora, precum şi la executarea diferitelor lucrări în construcţii;  

e. elevii să nu lucreze la maşini, utilaje, aparate etc. fără aprobarea personalului însărcinat cu îndrumarea şi supravegherea lucrărilor practice;  

f. asigurarea la locurile de muncă a tuturor condiţiilor igienico-sanitare;  

g. să nu se consume sau păstreze alimente proprii în atelierele de lucru; orice aliment se va consuma numai la locurile special amenajate respectându-se regulile de igienă. 

(3) La terminarea lucrului:  

a. deconectarea maşinilor unelte de la priza de forţă, curăţirea de către elevi a locului de muncă, a echipamentului, uneltelor, maşinilor etc. şi aşezarea uneltelor, sculelor în sertare sau dulapuri;  

b. respectarea tuturor măsurilor de igienă, prevenire şi stingere a incendiilor prevăzute în normativele în vigoare pentru locurile de muncă respective. CAPITOLUL IV 

INSTRUCŢIUNI SSM PENTRU ELEVII CARE LUCREAZĂ LA MAŞINI-UNELTE  

Art. 1. La maşini-unelte nu se poate lucra decât cu aprobarea profesorului sau a maistrului 

Art. 2. Nu se începe munca la maşini-unelte înainte de a se cunoaşte construcţia acestora, dispozitivele de comandă şi regulile de securitate a muncii.  

Art. 3. Înainte de a începe munca se verifică dacă maşina-unealtă este în stare bună de funcţionare, dacă manetele şi butoanele de comandă funcţionează bine, dacă există apărătoare de siguranţă în stare bună, dacă utilajul electric este bine legat la pământ. 

Art. 4. Înainte de a începe lucrul elevii sunt obligaţi să-şi încheie manşetele mânecilor sau să le lege cu şiret. Se strâng capetele şireturilor şi poalele hainelor, precum şi părul prea lung.  

Art. 5. Înainte de a porni maşina-unealtă se verifică dacă piesa care urmează să fie prelucrată şi scula de aşchiere sunt bine fixate.  

Art. 6. Înainte de a porni maşina-unealtă se verifică dacă nu există obiecte străine pe piesele care se rotesc. 

Art. 7. Nu se porneşte maşina-unealtă înainte de a se convinge că a fost scoasă din mandrină cheia tubulară.  

Art. 8. În timpul funcţionării maşinii-unelte trebuie urmărit ca:  

(1) Să nu se execute măsurători.  

(2) Să nu se cureţe şi să nu se ungă maşina-unealtă.  

(3) Să se apropie cu atenţie scula de aşchiere de piesa care se prelucrează.  

(4) Să nu se pună la loc cureaua de transmisie atunci când aceasta cade de pe roţile de transmisie.  

(5) După întreruperea comenzii de rotaţie să nu se frâneze rotirea părţilor maşinii cu mâna (roata de transmisie, cureaua de transmisie, axul principal).  

Art. 9. Când se lucrează cu maşina de găurit trebuie urmărit ca:  

(1) Să nu se ţină piesa cu mâna. 

(2) Dacă burghiul se gripează, se opreşte imediat maşina de găurit şi se scoate burghiul din gaură. 

(3) Găurirea pătrunsă se execută cu atenţie sporită întrucât burghiele se rup când ies din piesă. (4) În timpul lucrului se vor purta ochelari de protecţie pentru a feri ochii de aşchii. 

Art. 10. Când se lucrează la polizor trebuie urmărit ca:  

(1) Să nu se staţioneze în planul de rotire a pietrei polizorului. 

(2) Să nu se apese cu putere piesa sau scula care se ascute pe piatra de polizor.  (3) Să nu se ascută piesele pe suprafeţele laterale ale pietrei. 

(4) Să nu se lucreze fără suport şi fără ecran de protecţie.  

(5) Să se fixeze suportul la nivelul centrului pietrei de polizor.  

(6) Să nu se lucreze la polizor fără ochelari de protecţie.  

Art. 11. Nu se strâng cu mâna aşchiile rezultate în timpul prelucrării. In acest scop se foloseşte o perie şi un cârlig.  

Art. 12. Elevii au obligaţia să anunţe imediat pe profesor sau pe maistrul-instructor în cazul când constată un defect la maşina-unealtă sau o funcţionare anormală a acesteia.  

Art. 14. La întreruperea curentului în reţeaua de forţă se deconectează imediat maşina-unealtă şi nu se conectează la loc decât cu aprobarea profesorului sau a maistrului-instructor.  

Art. 15. Nu se încredinţează nimănui munca la maşina-unealtă fără aprobarea profesorului sau a  maistrului-instructor.

CAPITOLUL V 

INSTRUCŢIUNI SSM PENTRU ELEVII CARE EXECUTĂ LUCRĂRI  CU UNELTE DE MÂNĂ  

Art. 1. Locul de muncă se ţine în ordine. Sculele, materialele, prefabricatele şi produsele finite se aşează pe locurile care le sunt rezervate. Nu se încarcă locul de muncă (bancul de lucru şi trecerile din jurul lui) cu obiecte inutile.  

Art. 2. Nu se lucrează cu scule stricate şi la menghine defecte. Piesa care se prelucrează se fixează bine în menghină. Piesele mari, grele sau lungi, precum şi piesele care pot scăpa din menghină în timpul prelucrării se prind şi se scot din menghină cu atenţie.  

Art. 3. Piesele cu margini ascuţite sau cu bavuri nu se apucă cu mâna neprotejată (fără mănuşi).  Art. 4. Suprafaţa prelucrată nu se încearcă cu degetul deoarece ea are bavuri.  

Art. 5. Când se îndreaptă o piesă metalică, aceasta se ţine cu mâna protejată cu mănuşi.  

Art. 6. Nu se taie metalul cu dalta fără ochelari şi plasă de protecţie sau fără apărători.  

Art. 7. La pilirea unei piese, aceasta nu se loveşte cu coada pilei deoarece poate scăpa; la cursa de întoarcere nu se apasă pila cu degetele mâinii stângi.  

Art. 8. Aşchiile nu se îndepărtează prin suflare deoarece pot să intre în ochi. 

Art. 9. Când se asamblează sau se demontează îmbinări cu piuliţe, se aleg chei cu dimensiuni potrivite.  

Art. 10. Asupra cheii se aplică numai forţa mâinii şi nu a corpului întreg.  

Art. 11. Când se lucrează cu scule acţionate electric (bormaşini, fierăstraie, foarfeci, vibratoare ş.a.) se va avea grijă:  

(1) Să se folosească scule în perfectă stare şi neapărat legate la centura de împământare. 

(2) Elevii să nu conecteze şi să nu încerce sculele acţionate electric singuri, fără concursul maistrului-instructor şi să nu atingă conductorul la care este conectată scula. 

(3) Să nu se lucreze fără mănuşi de cauciuc şi fără preşuri de cauciuc (sau alt material izolant). 

(4) Să se reamintească permanent că acţiunea curentului electric poate fi mortală.  

Art. 12. Elevii au obligaţia de a înştiinţa imediat pe profesor sau pe conducătorul practicii despre orice accident, precum şi despre orice încălcare a regulilor tehnicii securităţii pe care le observă.