Ipssm activitati comerciale imbracaminte accesorii incaltaminte

 Aprobat, 

  

INSTRUCŢIUNI PROPRII 

privind  

SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ 

pentru  

ACTIVITĂŢI COMERCIALE 

cu  

ÎMBRĂCĂMINTE, ACCESORII VESTIMENTARE ŞI ÎNCĂLŢĂMINTE 

I. Conţinut 

1. (1) Prezentele instrucţiuni conţin cerinţele minime obligatorii pentru prevenirea riscurilor de accidentare a lucrătorilor care desfăşoară diverse activităţi comerciale în comerţul cu ridicata şi amănuntul de îmbrăcăminte, accesorii vestimentare şi încălţăminte. (2) Locurile de muncă ale lucrătorilor sunt amplasate în magazine situate la nivelul solului sau la nivele superioare din clădiri.  

(3) Prevederile sunt în conformitate cu reglementările tehnice naţionale care transpun legislaţia comunitară. 

2. Termenii folosiţi sunt definiţi în ANEXA 1. 

II. Scop 

3. Scopul prezentelor instrucţiuni este stabilirea prevederilor care, însuşite, aplicate şi respectate, constituie măsuri preventive pentru diminuarea şi/sau eliminarea, în măsura maxim posibilă, a accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale ce s-ar putea datora factorilor de risc specifici locului de muncă, proprii celor patru componente ale sistemului de muncă (executant – sarcină de muncă – mijloace de producţie – mediu de muncă). 

4. Fiecare lucrător în domeniul comerţului cu îmbrăcăminte, accesorii vestimentare şi încălţăminte trebuie să-şi desfăşoare activitatea în conformitate cu instruirea şi pregătirea sa, precum şi cu prezentele prevederi, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă. 

III. Domeniul de aplicare 

5. Prevederile prezentei instrucţiuni se aplică în cadrul societatii, care desfăşoară activităţi comerciale cu îmbrăcăminte, accesorii vestimentare şi încălţăminte, indiferent de forma de proprietate sau modul de organizare a acestor activităţi, pentru desfăşurarea procesului de 1

muncă în condiţii de securitate şi sănătate. 

6. Cunoaşterea, respectarea şi aplicarea acestor prevederi sunt obligatorii pentru toţi lucrătorii din cadrul societăţii. 

7. Măsurile cuprinse în această instrucţiune sunt conforme cu prevederile specifice din: 7.1 Legea nr. 319/14.07.2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă; MO P. I, nr. 646/26.07.2006; transpune Directiva Consiliului nr. 89/391/CEE privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă 7.2 NORME METODOLOGICE de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006, aprobate prin HG nr. 1425/11.10.2006; MO, P. I, nr. 882/30.10.2006  

7.3 HG nr. 493/12.04. 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot; MO, P. I, nr. 380/3.05.2006; transpune Directiva 2003/10/CE privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de agenţi fizici (zgomot) 

7.4 HG nr. 971/26.07.2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă; MO, P. I, nr. 683/9.08.2006; transpune Directiva 92/58/CEE privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă 

7.5 HG nr. 1048/ 9.08.2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă; MO, P. I, nr. 722/23.08.2006; transpune Directiva nr. 89/6568/CEE privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă (a 3-a directivă specifică în sensul art. 16 alin. (1) din Directiva 89/391/CEE) 

7.6 HG nr. 1051/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare; MO, P. I, nr. 713/21.08.2006; transpune Directiva 1990/269/CEE privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special dorsolombare 

7.7 HG nr. 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă; MO, P. I, nr. 739/30.08.2006; transpune Directiva 1989/654/CEE privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locuri de muncă 

7.8 HG nr. 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă; MO, P. I, nr. 815/3.10.2006; transpune Directiva 89/655/CEE privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea echipamentului de muncă de către lucrători în muncă, amendată de directivele 95/63/CE şi 2001/45/CE 

7.9 HG nr. 355/11.04.2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor; MO P.I, nr. 332/ 17.05.2007, cu modificările ulterioare: 

7.9.1 HG nr. 37/2008 pentru modificarea HG nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor; MO, P. I, nr. 45/21.01.2008 

7.10 OUG nr. 99/29.06.2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă; MO, P.I, nr. 304/4.07.2000 

7.11 NORME METODOLOGICE de aplicare a prevederilor OUG nr. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă, aprobate prin HG nr. 580/2000;MO, P. I, nr. 315/ 7.07.2000 

8. (1) Măsurile prezentelor instrucţiuni nu sunt limitative.  

2

(2) Ele se completează cu instrucţiuni tehnice de exploatare şi mentenanţă specifice fiecărui echipament de muncă din dotarea societăţii şi se aplică cumulativ cu prevederile specifice din legislaţia şi actele normative enunţate la pct. 7. 

IV Încadrarea şi repartizarea lucrătorilor la locul de muncă 

9. La locurile de muncă în care se desfăşoară activităţi comerciale cu îmbrăcăminte, accesorii vestimentare şi încălţăminte vor fi repartizaţi numai lucrători care: 

a) cunosc echipamentele de muncă utilizate, inclusiv părţile periculoase ale acestora, b) cunosc dispozitivele şi mijloacele de protecţie şi autoprotecţie (sistemele de avertizare/semnalizare/alarmare,  

c) cunosc semnificaţia marcajelor de pe marfurile manipulate,  

d) cunosc măsurile generale şi specifice de prim ajutor,  

e) au calificarea şi autorizarea necesară (dacă este este cazul),  

f) au corespuns controlului medical obligatoriu şi  

g) au fost instruiţi din punct de vedere al SSM. 

10. La desfăşurarea activităţilor de comerţ cu ridicata vor fi repartizaţi numai salariaţii instruiţi în acest scop privind: 

a) procedeele tehnice de descărcare-încărcare şi transport ale mărfurilor; b) depozitarea mărfurilor în depozite; 

c) echipamentele de muncă folosite. 

11. La efectuarea activităţilor comerciale de vânzare prin corespondenţă vor fi repartizaţi  numai lucrători calificaţi şi instruiţi pentru acest tip de activităţi. 

12. (1) ESTE INTERZIS lucrul în cadrul activităţi de comerţ a persoanelor care prezintă  diverse afecţiuni, constatate la controlul medical şi care constituie contraindicaţii pentru  desfăşurarea activităţii în condiţii de securitate. 

(2) Controlul medical periodic este obligatoriu. 

13. (1) La repartizarea în muncă a tinerilor, a femeilor precum şi a persoanelor cu infirmităţi,  vor fi respectate reglementările legale în vigoare privind angajarea acestor categorii de  personal. 

(2) Femeile gravide nu vor fi repartizate la locuri de muncă ce impun poziţii vicioase de lucru  (poziţie ghemuită, în genunchi, ortostatism permanent, etc.), vibraţii sau temperaturi extreme  (căldură excesivă, frig).  

14. Toate reparaţiile, reglajele sau alte intervenţii asupra instalaţiilor electrice vor fi efectuate  numai de către electricieni instruiţi corespunzător şi autorizaţi.  

15. Toate reparaţiile, reglajele sau alte intervenţii la echipamentele de muncă trebuie efectuate numai de personal competent, care are acetse sarcini înscrise ca atribuţii de serviciu în Fişa  postului. 

16. Executarea diferitelor operaţii de montare, verificare, reparare a panourilor/reclamelor/  firmelor comerciale, va fi făcută numai de lucrători specializaţi.  

17. Exploatarea transpaletelor electrice şi manuale (a altor mijoacelor de transport mecanizat,  dacă este cazul) va fi efectuată numai de personal calificat, autorizat şi instruit în acest scop.  

3

18. Verificările instalaţiilor de alarmare, uşilor cu deschidere/închidere automată (dacă este  cazul) va fi efectuată zilnic numai de catre un lucrător calificat (mecanic de întreţinere). 

V. Dotarea cu echipamente individuale de protecţie (EIP) 

19. (1) Pentru lucrătorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul comerţului cu  de-amănuntul sau cu ridicata a îmbrăcămintei, accesoriilor vestimentare şi încălţămintei, nu  este necesară purtarea unui echipament individual de protecţie.  

(2) Lucrătorii pot fi dotaţi cu uniforme de lucru. 

20. În cazul în care aceşti lucrători asigură şi curăţenia la locul de muncă, vor fi dotaţi cu  echipamente individuale de protecţie specifice acestei activităţi (halat, încălţăminte şi mănuşi  impermeabile, mască de protecţie de unică folosinţă). 

21. Pentru lucrul la înălţime sau la mică înălţime (folosirea scărilor mobile) şi pentru lucrul în  spaţii cu podele pavate cu gresie, lucrătorii trebuie să poarte o încălţăminte adecvată, fără  tocuri şi cu talpă antiderapantă. 

22. (1) Dacă există posibilitatea apariţiei electricităţii statice în mediul de muncă, lucrătorii  vor fi dotaţi cu uniforme de lucru şi încălţăminte antistatice. 

(2) În aceste locuri, ESTE INTERZISĂ utilizarea uniformelor de lucru sintetice, generatoare de sarcini electrice sau a încălţămintei cu accesorii metalice. 

(3) Uniforma de lucru va trebui să fie fără buzunare, manşete sau cute în care s-ar putea  acumula pulberi generatoare de incendii sau explozii. 

23. Lucrătorii care îşi desfăşoară activitatea în medii unde pot apare temperaturi ridicate sau  scăzute şi/sau extreme, vor primi alimentaţia necesară, în conformitate cu prevederile legale  în vigoare (OUG nr. 99/2000 şi HG nr. 580/2000). 

24. La executarea diferitelor operaţii de montare, verificare, reparare a panourilor/reclamelor/  firmelor comerciale, lucrătorii specializaţi vor fi dotaţi cu scule şi echipamente individuale de  protecţie electroizolante corespunzătoare.  

VI. Prevederi pentru amenajarea spaţiilor comerciale 

Cerinţe privind amplasarea, construcţia şi amenajarea magazinelor 

25. Magazinele amplasate într-o clădire separată, vor avea amenajate o curte interioară,  accesibilă pentru intrările la depozitul/depozitele magazinelor şi la depozitul pentru ambalaje.  

26. Intrările de serviciu, precum şi cele de la depozite nu trebuie să intersecteze căile de  circulaţie ale cumpărătorilor. 

27. (1) Curtea interioară, depozitele şi spaţiilor comerciale propriu-zise, vor fi construite în  conformitate cu prevederile generale de prevenire şi stingere a incendiilor şi cu prevederile  sanitare. 

(2) Căile pentru accesul/evacuarea şi circulaţia pietonilor în ambele sensuri şi pentru circulaţia autovehiculelor într-un sens, vor avea o lăţime minimă de L+0,80 m, unde "L" reprezintă  lăţimea maximă a autovehiculului. 

(3) Suprafeţele căilor de acces/evacuare şi circulaţie trebuie să fie netede şi nealunecoase, fără denivelări, rezistente la compresiune, şocuri şi uzură. 

4

(4) Pentru a preveni formarea curenţilor de aer şi răcirea spaţiilor în timpul iernii, la intrările  şi ieşirile magazinelor, vor fi amenajate camere tampon sau perdele de aer cald. 

28. (1) Încăperile vor avea o înălţime minimă de 2,6 m, iar pentru fiecare lucrător va fi  asigurat un volum de cel puţin 10 m3. 

(2) Suprafaţa minimă de lucru va fi conformă cu prevederile normativelor tehnice în vigoare  pentru activitatea specifică, iar la dimensionarea ei se va ţine seama de spaţiul ocupat de  echipamentele de muncă şi căile de acces/evacuare şi circulaţie. 

29. (1) Subsolurile construcţiilor nu vor fi folosite ca încăperi de lucru decât dacă sunt  prevăzute cu instalaţie de ventilare mecanică, de iluminare şi canalizare, sunt izolate pentru  evitarea infiltraţiilor de natură lichidă şi/sau gazoasă şi au posibilităţi duble de evacuare. (2) Cablurile electrice vor fi pozate corespunzător şi protejate împotriva deteriorărilor  mecanice, termice, chimice etc.  

30. Încărcarea diverselor elemente de construcţie (planşee, scări, trape, etc.) nu nu va depăşi  sarcina maximă admisibilă pentru care au fost calculate prin proiectul de construcţie. 

31. (1) Pardoselile spaţiilor destinate vestiarelor şi grupurilor sanitare vor fi lavabile, cu pante  spre sifoanele de pardoseală,  

(2) Pentru spaţiile de vânzare, pardoseala va fi realizată în aşa fel încât să izoleze termic  spaţiul respectiv de restul magazinului cu pardoseală ,,rece’’. 

32. Toate pardoselile trebuie să fie executate din materiale rezistente, antiderapante şi care se  curăţă uşor. 

33. Spaţiile de vânzare şi spaţiile anexe vor fi ventilate prin sisteme naturale sau mecanice. 

34. (1) La dimensionare căilor de acces/evacuare şi circulaţie în incinta spaţiilor de vânzare şi  de depozitare, vor fi respectate următoarele prevederi: 

a) în cazul circulaţiei pietonale în ambele sensuri şi circulaţiei într-un singur sens cu  mijloace de transport nemecanizate (cărucioare, lize, rastele cu role, etc.), lăţimea căii  de circulaţie va fi de minim L+0,5 m, unde "L" reprezintă lăţimea maximă a  mijlocului de transport 

b) în cazul circulaţiei pietonale în ambele sensuri şi circulaţiei într-un singur sens cu  mijloace de transport similare motorizate, lăţimea căii de circulaţie va fi de minim  L+0,6 m, unde "L" reprezintă lăţimea maximă a mijlocului de transport. 

(2) Suprafeţele căilor de acces/evacuare şi circulaţie trebuie să fie netede şi nealunecoase, fără denivelări, rezistente la compresiune, şocuri şi uzură. 

35. În magazinele de vânzare cu autoservire, vor fi amenajate, căi de acces/evacuare şi  circulaţie cu următoarele dimensiuni: 

a) 1÷1,25 m lăţime: spaţiul dintre rafturile şi gondolele de expunere a mărfurilor; b) 2÷2,50 m lăţime: spaţiul dintre gondole şi locurile de muncă ale vânzătorilor (când  acestea se află în spaţiul autoservirii); 

c) maximum 0,60÷0,70 m lăţime: spaţiul dintre două locuri de muncă, în cazul  magazinelor care asigură fluxul cumpărătorilor într-o singură direcţie; 

d) 1,50 m lăţime: spaţiul dintre piesele de mobilier, la magazinele cu sistem de vânzare  cu expunere deschisă. 

5

36. (1) Scările vor fi prevăzute cu balustrade de sprijin, iar trapele vor avea cârlige de  asigurare.  

(2) ESTE INTERZISĂ distrugerea sau descompletarea balustradelor sau a cârligelor de  asigurare la trape. 

37. Locurile periculoase vor fi semnalizate corespunzător. 

38. (1) Rafturile pentru etalarea şi aranjarea mărfurilor vor avea inscripţionată sarcina  maximă admisă pe poliţă sau pe ochi de raft. 

(2) Mărfurile grele se aranjează pe poliţele de jos ale rafturilor sau pe podiumuri, iar cele  uşoare pe poliţele de sus. 

Cerinţe privind amplasarea, construcţia şi amenajarea spaţiilor de vânzare situate la  parterul blocurilor şi/sau în complexele comerciale şi a chioşcurilor 

39. (1) La amenajarea spaţiilor de vânzare la parterul blocurilor şi/sau în complexe  comerciale, trebuie să fie prevăzute două căi distincte de acces: 

a) pentru aprovizionarea cu mărfuri; 

b) pentru circulaţia cumpărătorilor, lucrătorilor, etc. 

(2) Spaţiul de vânzare a mărfurilor trebuie să fie separat de spaţiul destinat depozitării  mărfurilor (depozitul de mână), asigurându-se posibilităţi de comunicare prin interior, între  ele. 

40. (1) Instalaţiile electrice ale chioşcurilor trebuie să fie executate în conformitate cu  normativele tehnice în vigoare. 

(2) ESTE INTERZISĂ utilizarea oricărei improvizaţii la alimentarea cu energie electrică a  chioşcurilor 

(3) Cablurile electrice trebuie să fie pozate corespunzător şi protejate împotriva deteriorărilor  mecanice, termice, chimice etc.  

41. (1) ESTE INTERZISĂ utilizarea oricăror surse de căldură improvizate pentru încălzirea  chioşcurilor.  

(2) Pentru încălzirea trebuie să fie utilizate calorifere electrice, aeroterme, etc., care  îndeplinesc cerinţele esenţiale de securitate pentru asigurarea protecţiei sănătăţii şi securităţii  utilizatorilor. 

42. Pentru construcţia chioşcurilor trebuie să fie utilizate materiale rezistente la foc, conform  prevederilor generale de prevenire şi stingere a incendiilor şi prevederilor normativelor  tehnice în vigoare. 

Cerinţele privind amplasarea, construcţia şi amenajarea depozitelor de mărfuri 

43. Spaţiile destinate operaţiilor de încărcare/descărcare şi depozitare a mărfurilor, precum şi  căile de acces aferente vor fi nivelate şi amenajate pentru scurgerea apelor. 

44. Depozitele pentru ambalaje, neacoperite şi semiînchise sau şoproanele vor fi construite pe  terenuri netede, bătătorite şi cu posibilităţi de scurgere a apei. 

45. Depozitul de mărfuri trebuie să aibă, indiferent de mărimea sa, două uşi glisante dublate  cu uşi cu zăbrele. 

6

46. Pardoseala va fi netedă, fără praguri, situată la nivelul rampei şi va fi realizată din materiale dure, rezistente, nealunecoase şi care să permită o curăţare cât mai uşoară. 

47. Amplasarea spaţiilor tehnico-administrative aferente depozitului va fi făcută astfel încât aceste spaţii să comunice cu clădirea depozitelor, iar în cazul depozitelor cu etaje, aceste spaţii nu vor fi amplasate la parter. 

48. (1) Depozitele trebuie să fie dotate cu instalaţii de apă potabilă, canalizare, încălzire, ventilare şi iluminat, precum şi grupurile sanitare necesare (vestiare, duşuri, lavoare, WC-uri), în conformitate cu prevederile normativelor tehnice legale în vigoare. 

(2) Se va prevedea un iluminat de siguranţă de evacuare care va asigura o iluminare de cel puţin 0,3 lx la nivelul pardoselii.  

(3) Instalaţiilor sanitare nu trebuie să străpungă sala de vânzare. 

(4) Cablurile electrice vor fi pozate corespunzător şi protejate împotriva deteriorărilor mecanice, termice, chimice etc.  

49. Acolo unde spaţiile comerciale sunt amplasate în zone care nu dispun de reţelele de apă şi canalizare, activităţile se vor desfăşura numai cu avizul organelor sanitare. 

50. La depozitele deschise în aer liber, se vor prevedea spaţii închise pentru adăpostirea şi încălzirea lucrătorilor care îşi desfăşoară activitatea în aer liber, pe timp friguros. 

51. (1) Depozitele pentru îmbrăcăminte şi/sau încălţăminte vor fi amenajate în spaţii separate, prevăzute cu toate mijloacele necesare prevenirii accidentelor şi bolilor profesionale. (2) Aceste spaţii vor fi dotate cu instalaţii speciale de stingere a incendiilor, în conformitate cu prevederile tehnice legale în vigoare. 

52. La amenajarea depozitelor pentru ambalaje va fi prevăzut un spaţiu care să permită recepţia şi depozitarea ambalajelor pe loturi de acelaşi tip, precum şi asigurarea căilor de acces pentru mijloace de transport. 

53. La depozitarea materialelor, greutatea stivelor nu va depăşi sarcina maximă admisibilă a planşeului, afişată la un loc vizibil. 

Se va ţine seama şi de rezistenţa maxim admisibilă a ambalajului. 

54. (1) Depozitarea, respectiv stivuirea, trebuie să fie executată astfel încât materialele să nu se deplaseze, respectiv stivele să nu se dărâme datorită trepidaţiilor. 

(2) Materialele cu forme geometrice regulate (cutii), precum şi cele ambalate în lăzi sau baloturi, se depozitează în stive cu rânduri întreţesute. 

(3) Înălţimea stivei va fi de cel mult 1,5 ori latura mică a stivei şi nu va putea fi depăşită decât dacă se asigură măsuri speciale de rigidizare. 

VII. Echipamentele de muncă 

55. (1) Mobilierul comercial va fi amplasat astfel încât să se obţină o stabilitate corespunzătoare. 

(2) Este obligatorie prinderea rafturilor de pereţi prin dispozitive speciale de prindere. (3) Orizontalitatea rafturilor trebuie verificată periodic. 

56. (1) Geamurile şi piesele din cristal sau semicristal din componenţa mobilierului trebuie să fie întregi, fără spărturi, crăpături sau bucăţi lipsă.  

7

(2) Marginile acestora trebuie să fie şlefuite, fără porţiuni tăioase sau zgrunţuroase. 

57. Orice element de mobilier trebuie să aibă un finisaj corespunzător, pentru a nu provoca accidente la manipularea mărfii. 

58. Stabilitatea pieselor de mobilier trebuie verificată periodic. 

59. La amplasarea mobilierului şi a utilajelor comerciale vor fi luate următoarele măsuri: a) spaţiul de amplasare să fie în afara spaţiilor de circulaţie a lucrătorilor; b) lucrătorii să nu fie expuşi acţiunii curenţilor de aer, radiaţiilor solare directe, etc. 

60. Maşinile de birou vor fi montate pe materiale fonoabsorbante (pâslă, plăci de cauciuc, etc.). 

61. (1) Echipamentele şi utilajele acţionate electric trebuie să fie protejate prin carcase, apărători etc., astfel încât elementele aflate normal sub tensiune să nu poată fi atinse.  (2) ESTE INTERZISĂ deschiderea carcaselor, capacelor, apărătorilor etc. la echipamentele aflate sub tensiune.  

62. Cablurile electrice trebuie să fie pozate corespunzător şi protejate împotriva deteriorărilor mecanice, termice, chimice etc.  

63. La folosirea traspaletelor manuale sau electrice vor fi respectate următoarele prevederi: a) transportul persoanelor pe utilaj este interzis; 

b) adaptarea vitezei utilajului se va face în funcţie de starea căilor de acces; c) poziţia încărcăturii va fi urmărită pe toată durata transportului; 

d) deplasarea utilajului cu furcile îndreptate spre spatele sensului de mişcare, să se facă numai atunci când vizibilitatea este redusă datorită volumului mare al încărcăturii sau în cazul circulaţiei utilajului pe pante cu o înclinaţie mai mare de 30; 

e) semnalizarea schimbării direcţiei de mişcare; 

f) conducerea transpaletei se va face numai de la sol; 

g) la trecerea pe lângă obstacole, conducătorul utilajului este obligat să asigure o distanţă de cel puţin 0,5 m faţă de acestea; 

h) respectarea regulilor de circulaţie; 

i) folosirea utilajului în aer liber este interzisă, atunci când condiţiile meteorologice sunt nefavorabile. 

64. Transportul ambalajelor la depozitare va fi făcut cu cărucioare cu platformă.  VIII. Organizarea locului de muncă şi a activităţilor 

65. (1) Toate căile de acces/evacuare şi circulaţie ale spaţiilor de vânzare trebuie menţinute în stare de curăţenie şi libere de orice obstacol. 

(2) Căile de acces/evacuare şi circulaţie din depozite vor fi marcate vizibil pentru a fi evitată expunerea lucrătorilor la accidente. 

(3) Căile de acces/evacuare şi circulaţie trebuie să fie nivelate, podite sau pavate şi amenajate în vederea scurgerii apei.  

(4) Iarna, căile de acces/evacuare şi circulaţie exterioare vor fi curăţate de zăpadă şi presărate cu materiale antiderapante (nisip, sare, rumeguş, etc.) 

66. (1) Pentru autovehicule vor fi prevăzute drumuri sau spaţii de întoarcere cu o rază de curbură care să permită manevre nepericuloase.  

8

(2) Atunci când nu există spaţii de întoarcere, manevrele se vor face prin pilotaj. (3) Pe căile de circulaţie ale autovehiculelor, vor fi amplasate, la loc vizibil, plăcuţe cu  semnele de circulaţie. 

67. Acolo unde este cazul (diferenţe de nivel), vor fi amenajate rampe de  încărcare/descărcare, la cote de nivel corespunzătoare platformelor mijloacelor de transport şi  vor fi prevăzute cu dispozitive de egalizare sau podeţe de trecere cu înălţime variabilă. 

68. Diversele mărfuri trebuie să fie depozitate în spaţii distincte, special amenajate, în funcţie  de natura mărfii. 

69. În spaţiile de lucru se asigură un iluminat corespunzător (natural, artificial sau mixt),  conform normelor legale în vigoare.  

70. Pe timp de noapte se va asigura un iluminat corespunzător al căilor de acces din spaţiile de lucru (rampe de încărcare/descărcare a mărfurilor, depozite, etc.). 

71. (1) Spaţiile comerciale trebuie să asigure condiţii de confort termic pentru lucrători. (2) Condiţiile general acceptate de confort termic sunt: 

a) pentru vară: 

- temperatura ambientală trebuie să fie de 24,5 °C ± 1,5 °C; 

- diferenţa de temperatură dintre cotele + 0,1 m şi +1,1 m (cea înregistrată la nivelul gleznelor şi cea înregistrată la nivelul capului) nu trebuie să fie mai mare de 3 °C; - umiditatea relativă acceptată fiziologic este de 30 ÷70 %, dar cea optimă este de 50÷60 %; - viteza aerului trebuie să fie mai mică sau cel mult egală cu 0,25 m/s. 

b) pentru iarnă: 

- temperatura ambientală trebuie să fie de 22 °C ± 2 °C; 

- diferenţa de temperatură dintre cotele + 0,1 m şi +1,1 m (cea înregistrată la nivelul gleznelor şi cea înregistrată la nivelul capului) nu trebuie să fie mai mare de 3 °C; - umiditatea relativă acceptată fiziologic este de 30 ÷70 %, dar cea optimă este de 50÷60 %; - viteza aerului trebuie să fie mai mică sau cel mult egală cu 0,2 m/s. 

- temperatura suprafeţei pardoselii trebuie să fie de 19÷26 °C (maxim 29 °C pentru podelele  cu sistem de încălzire încastrat. 

72. În cazul în care, în spaţiile de lucru, temperatura aerului depăşeşte 25 °C, va fi asigurată o  viteză de mişcare a aerului de cel puţin 0,25 m/s, indiferent de intensitatea efortului fizic. 

73. Aparatele de casă vor fi amplasate în aşa fel încât lucrătorii care le deservesc să fie feriţi  de curenţii de aer ce s-ar putea produce prin deschiderea uşilor. 

74. Pentru aşezarea şi manipularea mărfurilor din rafturi, spaţiile comerciale vor fi dotate cu  scări mobile simple sau duble care vor fi prevăzute cu dispozitive de prindere în partea  superioară şi plăci din cauciuc în partea inferioară (pentru scările simple) sau cu dispozitive  de siguranţă (lanţ, chingă) şi plăci de cauciuc pe partea inferioară (pentru scările duble). 

IX. Protecţia împotriva electrocutării 

75. În zona de lucru, trebuie montate, la loc vizibil, tăbliţe avertizoare de interdicţie la  circuitele electrice aflate sub tensiune.  

76. Pentru evitarea electrocutării prin atingere directă sau indirectă vor fi luate măsuri tehnice  9

şi organizatorice, conform instrucţiunilor proprii de securitate şi sănătate în muncă. 

77. Circuitele de comandă/semnalizare/sesizare trebuie alimentate la tensiuni nepericuloase,  dintr-un transformator separator, care să separe aceste circuite de circuitele cu tensiune mai  mare.  

78. Spălarea şi curţarea echipamentelor de muncă, la terminarea lucrului, vor fi efectuate  numai după întreruperea alimentarii cu energie electrică a acestora (dacă este cazul).  

79. Înainte de începerea programului de lucru va fi verificat conductorul de legătura dintre  casa de marcat şi priză şi contactul de nul al fişei (ştecherului).  

80. În cazul în care mijloacele de transport mecanizat utilizate în activităţile comerciale  funcţionează la tensiuni mai mari de 48 - 50 V c.a. sau 120 V c.c, platformele locurilor de  conducere (dacă este cazul) vor fi acoperite cu covoare electroizolante.  

81. Electromotoarele şi celelalte echipamente electrice trebuie protejate cu carcase de  protecţie şi legături la prizele de pământ şi la conductorul de nul al instlaţiei electrice.  

82. Toate echipamentele de muncă electrice, de birou, trebuie prevăzute cu legătură de  protecţie la priza de pământ.  

83. ESTE INTERZIS lucrul la echipamentele de muncă electrice, de birou, când acestea au  capacele demontate.  

84. ESTE INTERZIS lucrul la echipamentele de muncă electrice, de birou, cu mâinile  umede sau murdare de grăsime.  

85. După terminarea lucrului, echipamentele de muncă electrice, de birou, trebuie scoase de  sub tensiune.  

86. Pentru blocarea echipamentele de muncă electrice, de birou, se va proceda la scoaterea lor de sub tensiune, iar pentru intervenţie, va fi solicitat lucrătorul de întreţinere calificat.  

87. (1) Prizele de alimentare vor fi tip „Schuco” cu legătură de protecţie la priza de pământ.  (2) În dreptul fiecărei prize va fi inscripţionată tensiunea curentului electric de alimentare. 

88. (1) Capacele de protecţie de la instalaţia electrică ale panourilor/firmelor de reclamă  comercială, a căror îndepărtare scoate instalaţia de sub tensiune, vor fi demontate numai cu  scule speciale.  

(2) Capacele vor fi asigurate contra desfacerii lor întâmplătoare, în cazul producerii  trepidaţiilor, şocurilor, condiţiilor meteo nefavorabile (temperatură sau umiditate).  

89. Toate părţile metalice ale unei instalaţii de reclame luminoase, care ar putea fi puse sub  tensiune în mod accidental, vor fi legate la o instalaţie de protecţie, legată la pământ.  

90. Este interzisă montarea în interiorul vitrinelor a siguranţelor sau prizelor cu siguranţe  pentru reclamele instalate.  

91. (1) La executarea diferitelor operaţii de montare, verificare, reparare a panourilor/  reclamelor/firmelor comerciale, lucrătorii specializaţi trebuie să fie dotaţi cu scule şi  echipamente individuale de protecţie electroizolante, corespunzătoare.  10

(2) Formaţia de lucru va fi alcătuită din cel puţin doi lucrători care se vor supraveghea şi ajuta reciproc.  

92. Pentru prevenirea electrocutării la lucrul cu echipamentele de muncă folosite în comerţ  vor fi respectate prevederile instrucţiunilor proprii de securitate a muncii pentru utilizarea  energiei electrice şi prevederile din standardele de electroprotecţie în vigoare.  

X. Protecţia împotriva incendiilor şi exploziilor 

93. (1) ESTE INTERZIS lucrătorilor accesul cu flacără deschisă în spaţiile de lucru unde  există pericolul producerii incendiilor.  

(2) Vor fi afişate în locuri vizibile tăbliţe avertizoare pentru interzicerea fumatului în spaţiile  de lucru cu pericol de incendii.  

XI. Executarea sarcinilor de muncă 

Vânzarea cu amănuntul 

Vînzarea clasică 

94. (1) Angajatorul care practică sistemul de vânzare clasică trebuie să ia măsuri de organizare a locului de muncă şi a activităţilor în aşa fel încât să fie evitată producerea accidentelor de  muncă. 

(2) În acest scop, în magazinele cu vânzare clasică, mărfurile vor fi aşezate astfel: a) la un nivel situat între 50 şi 180 cm înălţime de la podea, pe o lungime de 150-165 cm; b) sub 50 cm înălţime se vor aşeza stocurile de rezervă iar pe părţile laterale, mărfurile  care se manipulează mai rar; 

c) uneltele şi sculele destinate vânzării mărfurilor vor fi aşezate în dreapta vânzătorului. (3) ESTE INTERZISĂ amplasarea mărfurilor care ar provoca aglomeraţie sau care necesită  o alegere deosebită în apropierea intrării spaţiului de vânzare sau pe căile de acces/evacuare/  circulaţie din spaţiul de vânzare. 

(4) Aducerea mărfurilor din depozit în sala de vânzare va fi făcută pe drumul cel mai scurt,  evitându-se culoarele înguste şi întortocheate. 

95. Mărfurile vor fi aşezate întotdeauna pe sortimente şi în acelaşi loc, în funcţie de natura lor, în aşa fel încât să fie evitate mişcările inutile, aglomerarea căilor de acces şi producerea  accidentelor. 

96. Mărfurile vor fi aşezate în rafturi şi pe gondole, în aşa fel încât acestea să nu depăşească  marginile mobilierului. 

97. (1) La aşezarea şi manipularea mărfurilor în/şi din rafturile situate la înălţime, vor fi  folosite scări simple sau duble, prevăzute cu dispozitive de prindere şi fixare. (2) ESTE INTERZISĂ folosirea scaunelor, lăzilor, pachetelor sau a altor obiecte de  improvizaţie pentru efectuarea acestor operaţii. 

98. ESTE INTERZISĂ sprijinirea scărilor de suprafeţe vitrate. 

99. Curăţenia în magazine va fi efectuată numai în timpul pauzelor sau la sfârşitul  programului de lucru, când unitatea va fi închisă. 

11

100. Angajatorul va lua măsurile necesare privind dezinfecţia, dezinsecţia şi deratizarea  spaţiilor comerciale, conform reglementările legale în vigoare. 

Vânzarea prin corespondenţă 

101. Angajatorul care desfăşoară activităţii comerciale de vânzare prin corespondenţă va lua  toate măsurile necesare desfăşurării proceselor în condiţii de securitate şi sănătate în muncă. 

102. Ambalajele utilizate (coşuri, cutii de carton etc.), vor fi ergonomice, modulate, în aşa fel  încât să poată fi pliate sau stivuite, pentru a fi evitată producerea accidentelor. 

103. La transportul mărfurilor vor fi folosite mijloace de transport care permit aranjarea şi  transportul propriu-zis fără pericole. 

Vânzarea în pieţe, târguri şi oboare 

104. (1) Cărucioarele destinate comerţului ambulant vor fi montate pe roţi cu pneuri care să  permită manevrarea fără pericole a acestora. 

(2) Tarabele, cărucioarele, precum şi alte mijloace de comerţ ambulant trebuie să fie uşoare,  cu îmbinări cu suporţi stabili, care să împiedice balansarea sau răsturnarea lor. (3) Cărucioarele pe roţi trebuie să fie dotate cu dispozitive de blocare a roţilor, pentru  prevenirea deplasărilor necontrolate. 

105. Cărucioarele sau tarabele vor fi amplasate în aşa fel încât să nu împiedice circulaţia  vehiculelor şi a persoanelor.  

106. Fiecare loc de muncă va fi prevăzut cu umbrele, parasolare sau copertine, pentru  protecţia lucrătorilor împotriva condiţiilor meteorologice nefavorabile. 

Vânzarea cu ridicata 

107. Spaţiile de lucru vor fi dotate cu mijloace manuale sau de mică mecanizare (lize,  transpalete, etc.), pentru transportul mărfurilor. 

108. La transportul manual se vor respecta următoarele prevederi: 

a) căile de acces vor fi amenajate astfel încât să permită circulaţia în ambele sensuri; b) toate căile de acces vor fi nivelate, libere de orice obstacol şi iluminate; c) între utilaje şi stivele de mărfuri, lăţimea căilor de acces va fi de cel puţin 1 m. 

109. Conducătorul locului de muncă va verifica modul de prindere a mărfurilor purtate  manual sau cu ajutorul uneltelor. 

110. Uneltele folosite pentru manipularea mărfurilor şi mijloacele ajutătoare vor fi verificate  înainte de începerea operaţiilor şi vor avea forma şi rezistenţa corespunzătoare, în funcţie de  greutatea mărfurilor. 

111. La transportul şi manipularea mărfurilor se interzice utilizarea uneltelor uzate, deteriorate sau a celor improvizate. 

12

XII. Acordarea primului ajutor 

112. Conducătorii locurilor de muncă şi lucrătorii vor aplica măsurile necesare pentru  acordarea primului ajutor de bază, stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor şi a  cumpărătorilor şi vor stabili legăturile necesare cu serviciile specializate (medicale, salvare,  pompieri), în limitele de competenţă şi de pregătire pe care le au.  

113. (1) Cu excepţia cazurilor de mare urgenţă şi/sau petrecute în locuri izolate, primul ajutor  în caz de accident ar trebui să fie acordat de către salvatori autorizaţi. 

(2) La locul unde s-a produs accidentul şi până la intervenţia cadrelor medicale de specialitate, primul ajutor trebuie acordat de către persoane care sunt pregătite în acest scop (salvatori). (3) Atunci când există aparate de reanimare, acestea trebuie manipulate numai de către  salvatori care sunt obişnuiţi cu utilizarea lor. 

(4) Acordarea primului ajutor de bază poate fi făcută şi de către o persoană fără instruire  prealabilă, dar numai acţionând la indicaţiile personalului specializat din cadrul dispeceratelor medicale de urgenţă sau din cadrul serviciilor de urgenţă prespitalicească de tip SMURD şi  /sau serviciului de ambulanţă, având ca scop prevenirea complicaţiilor şi salvarea vieţii până  la sosirea unui echipaj de intervenţie. 

114. (1) Salvatorul nu înlocuieşte medicul. 

(2) Prin măsurile pe care le aplică, el trebuie să reuşească să evite înrăutăţirea stării  accidentatului, apariţia complicaţiilor şi producerea morţii victimei. 

115. (1) Dacă lucrătorul nu este pregătit ca salvator, nu trebuie să încerce să intervină cu orice  preţ.  

(2) Obligaţiile sale sunt:  

a) să analizeze starea de fapt (ce s-a întâmplat, care este natura accidentului, mai există  vreun pericol, dacă poate fi suprimat acest pericol fără alt risc); 

b) să cheme pe cel mai apropiat salvator; 

c) să anunţe accidentul şi să solicite ajutor calificat; apelul de prim ajutor trebuie să  conţină informaţii despre ce s-a întâmplat, locul accidentului, accesibilitatea drumului, numărul şi starea victimelor, tipurile de leziuni produse, cine face apelul. După ce a  făcut apelul trebuie să aştepte confirmarea corectă a mesajului transmis; 

d) să organizeze protecţia victimei prin cercetarea şi identificarea riscurilor care persistă  pentru a proteja victima şi a preveni extinderea accidentării, prin instituirea unui  “baraj de securitate” în jurul ei şi prin îndepărtarea persoanele neavizate; 

e) să prevină extinderea stării de accident prin identificarea surselor de riscuri reale,  persistente sau presupuse, prin reperarea şi îndepărtarea persoanelor care ar putea fi  expuse la riscurile identificate şi prin suprimarea/izolarea riscurilor, singur sau cu  ajutoare calificate. 

13

14

ANEXA 1 

TERMINOLOGIE 

Accident de muncă: vătămarea violentă a organismului, precum şi intoxicaţia acută profesională, care au loc în  timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu şi care provoacă incapacitate temporară  de muncă de cel puţin 3 zile calendaristice, invaliditate sau deces 

Angajator: persoană fizică sau juridică ce se află în raporturi de muncă ori de serviciu cu lucrătorul respectiv şi  care are responsabilitatea întreprinderii 

Angro: magazin de desfacere a mărfurilor cu ridicata 

Comerţ: activitate comercială de valorificare a mărfurilor prin procesul de vânzare-cumpărare 

Comerţ cu ridicata: activitate comercială de valorificare a mărfurilor, în cantităţi mari (angro), prin procesul de  vânzare-cumpărare 

Comerţ cu amănuntul (cu de-amănuntul): activitate comercială de valorificare a mărfurilor, cu bucata (în  detaliu, în mici cantităţi) 

Confort termic: 

1.1 ambianţă confortabilă, respectiv cea care satisface cel mai mare număr de subiecţi dintr-un grup  (90%) reprezentativ statistic; 

1.2 bună stare fiziologică, absenţa senzaţiei de cald şi frig; 

1.3 ansamblu al parametrilor de microclimat în limite care permit menţinerea constanţei temperaturii  corpului în funcţie de nivelul activităţii fizice şi de îmbrăcăminte. 

Document normativ: document care prevede reguli, linii directoare ori caracteristici pentru activităţi sau pentru  rezultatele acestora; termenul este generic şi include standarde, specificaţii tehnice, coduri de bună practică şi  reglementări 

Echipament individual de protecţie (EIP):  

1.1 orice echipament destinat să fie purtat sau ţinut (mânuit) de (un) lucrător pentru a-l proteja împotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea să îi pună în pericol securitatea şi sănătatea la locul de muncă, precum  şi orice element suplimentar (supliment) sau accesoriu proiectat în acest scop (pentru a îndeplini acest obiectiv) (Sunt excluse din categoria EIP: îmbrăcămintea de lucru şi uniformele obişnuite care nu sunt proiectate în mod  special pentru a proteja securitatea şi sănătatea lucrătorilor; echipamentul folosit de serviciile de urgenţă şi  salvare; EIP purtat sau folosit de armată, poliţie ori alte instituţii de ordine publică; EIP pentru mijloace de  transport rutier; echipamentul sportiv; echipamentul de autoapărare sau de descurajare; dispozitivele purtabile  pentru detectarea şi semnalizarea riscurilor şi factorilor nocivi); 

1.2 dispozitivele sau articolele destinate a fi purtate ori ţinute cu mâna de către o persoană pentru a  asigura protecţia împotriva unuia sau mai multor riscuri pentru sănătate li securitate;  

1.3 se consideră, de asemenea, EIP: 

1. un ansamblu constituit din mai multe dispozitive sau mijloace integrate de către producător în  scopul asigurării protecţiei unei persoane împotriva unuia sau mai multor riscuri simultane,  potenţiale; 

2. un dispozitiv sau un mijloc de protecţie combinat, detaşabil ori nedetaşabil, cu un echipament  individual care nu are rol de protecţie, purtat sau ţinut cu mâna de o persoană pentru executarea  unei activităţi specifice; 

3. componente interschimbabile ale EIP, esenţiale pentru o funcţionare corespunzătoare şi utilizate  exclusiv pentru un astfel de echipament 

Echipament de muncă: orice maşină, aparat, unealtă sau instalaţie folosită la locul de muncă Executant: omul implicat nemijlocit în executarea unei sarcini de muncă 

Fişă de aparat electric (ştecher): piesă de legătură, prin intermediul unei prize de curent între un cablu electric  izolat mobil şi flexibil al unui aparat şi o reţea electrică fixă 

15

Incident periculos: evenimentul identificabil, cum ar fi explozia, incendiul, avaria, accidentul tehnic, emisiile  majore de noxe, rezultat din disfuncţionalitatea unei activităţi sau a unui echipament de muncă sau/şi din  comportamentul neadecvat al factorului uman care nu a afectat lucrătorii, dar ar fi fost posibil să aibă asemenea  urmări şi/sau a cauzat ori ar fi fost posibil să producă pagube materiale 

Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă (IPSSM): instrucţiune proprie pentru completarea  şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă ţinând cont de particularităţile activităţilor şi  ale întreprinderii, precum şi ale locurilor de muncă/posturilor de lucru, elaborată de angajator în conformitate cu  art. 13 lit. e) din Legea nr. 319/2006 şi cu art. 15 alin. (1) pct. 3 din NORME METODOLOGICE din 2006 de  aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006 

Introducere pe piaţă a unui produs: acţiunea de a face disponibil, pentru prima dată, contra cost sau gratuit, un produs din domeniul reglementat, în vederea distribuirii şi/sau utilizării 

Loc de muncă: locul destinat să cuprindă posturi de lucru, situat în clădirile întreprinderii, inclusiv orice alt loc  din aria întreprinderii la care lucrătorul are acces în cadrul desfăşurării activităţii 

Lucrător: persoană angajată de către un angajator, potrivit legii, inclusiv studenţii, elevii în perioada efectuării  stagiului de practică, precum şi ucenicii şi alţi participanţi la procesul de muncă, cu excepţia persoanelor care  prestează activităţi casnice 

Mediul de muncă: ansamblul condiţiilor fizice, chimice, biologice şi psiho-sociale în care unul sau mai mulţi  executanţi îşi realizează sarcina de muncă 

Mijloace de producţie: totalitatea mijloacelor de muncă şi a obiectelor muncii (materii prime, materiale, etc.) care sunt utilizate în procesul de muncă 

Pericol grav şi iminent de accidentare: situaţia concretă, reală şi actuală căreia îi lipseşte doar prilejul  declanşator pentru a produce un accident în orice moment 

Persoană expusă: orice persoană care se găseşte integral sau parţial în zona periculoasă. 

Personal paramedical: personalul fără pregătire medicală, instruit special la diferite niveluri în acordarea  primului ajutor calificat, utilizând echipamente specifice, inclusiv defibrilatoarele semiautomate externe,  activând în echipe, într-un cadru instituţionalizat; 

Primul ajutor de bază: efectuarea unor acţiuni salvatoare de viaţă unor persoane care au suferit o accidentare  sau îmbolnăvire acută, de către persoane fără pregătire medicală, fără utilizarea unor echipamente specifice  acestui scop. Primul ajutor de bază se acordă de orice persoană instruită în acest sens sau de persoane fără  instruire, la indicaţiile personalului din dispeceratele de urgenţă 

Primul ajutor calificat: efectuarea unor acţiuni salvatoare de viaţă unor persoane care au suferit o accidentare  sau îmbolnăvire acută, de către personal paramedical care a urmat cursuri speciale de formare şi care are în  dotare echipamentele specifice acestui scop, inclusiv defibrilatoare semiautomate, funcţionând sub formă de  echipe de prim ajutor într-un cadru instituţionalizat 

Sarcină de muncă: totalitatea acţiunilor ce trebuie effectuate prin intermediul mijloacelor de producţie şi în  anumite condiţii de mediu, pentru realizarea scopului procesului de muncă 

Securitate şi sănătate în muncă: ansamblu de activităţi instituţionalizate având ca scop asigurarea celor mai  bune condiţii în desfăşurarea procesului de muncă, apărarea vieţii, integrităţii fizice şi psihice, sănătăţii  lucrătorilor şi a altor persoane participante la procesul de muncă 

Zonă periculoasă: orice zonă din interiorul şi/sau din apropierea unei echipament de muncă, în care prezenţa  unei persoane expuse constituie un risc pentru sănătatea sau securitatea sa. 

16