INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ VANZATOR CARBURANT

ÎNTOCMIT APROBAT 

INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ VANZATOR CARBURANT 

Condiţii generale 

 1. Se interzice punerea în funcţiune a instalaţiilor, înainte de: 

- curăţarea terenului înconjurător de materiale şi resturi rămase de la construcţii, montaje sau reparaţii; 

- remontarea tuturor dispozitivelor de protecţie PSI.; 

- astuparea şi nivelarea tuturor gropilor, şanţurilor atc.; 

- probele mecanice şi tehnologice; 

- recepţia instalaţiei. 

 2. În cazul deversărilor şi îmbibărilor accidentale cu produse petroliere, se vor lua măsuri de denocivizare a porţiunilor de teren afectate în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.  

3. Deşeurile petroliere sau de altă natură vor fi depozitate pe categorii de material, în locuri special amenajate. 

 4. Accesul personalului în cămine se va face numai determinarea valorii concentraţiilor de gaze, aerisirea corespunzătoare şi luarea tuturor măsurilor de securitate a muncii. 

 5. Se interzice alimentarea şi repararea autovehiculelor în incinta depozitelor; autovehiculul defect va fi scos imediat din incinta prin remorcare sau împingere, fiind interzisă pornirea motorului.  

6. Circuitul autovehiculelor intrate în depozit pentru aprovizionare sau desfacere se va organiza în sens unic, respectându-se indicatoarele de circulaţie plantate în acest scop. 

 7. Se interzice accesul persoanelor fără atribuţii de serviciu în casa de pompe, magazia de manipulare, staţia de compresoare, centrala electrică sau staţia de transformatoare, camera tablourilor electrice, centrala termică şi parcul de rezervoare. 

Descărcarea şi încărcarea produselor petroliere 

Rampa pentru autocisterne 

 8. Operaţiile de încărcare a autocisternelor se vor desfăşura numai cu avizul şi sub supravegherea personalului cu atribuţii în acest sens. 

9. Se interzice accesul în incinta depozitului a vehiculelor care nu sunt amenajate pentru transportul produselor petroliere, conform prevederilor legale în vigoare. 

10. Este interzis să se efectueze operaţii de încărcare cu produse petroliere a autocisternelor cu motoarele în funcţiune. 

11. Autocisternele staţionate în vederea încărcării cu produse petroliere, vor fi asigurate împotriva deplasării (în cazul pantelor, se vor aşeza şi pene de lemn la roţi). 

12. Se interzice încărcarea cu produse petroliere a autocisternelor, înainte ca acestea să aibă efectuate legăturile electrice la priza de împământare, precum şi înainte de efectuarea legăturii de egalizare a potenţialelor pe conducta de încărcare. 

13. Prelungitoare încărcătoarelor folosite la operaţiile de încărcare vor fi confecţionate din material neferos şi de lungime corespunzătoare. 

14. După umplerea autocisternelor, se închid ventilele de la încărcător şi rampa şi numai după aceea se desface legătura de punere la pământ. 

1

15. Pe platforma rampei auto vor staţiona numai autocisternele care sunt în curs de încărcare. Celelalte autocisterne vor staţiona cu motoarele oprite, în afara rampei, în locuri special amenajate. 

16. Este interzisă verificarea funcţionării motoarelor autocisternei sau reparaţia acestor pe platformele rampelor de încărcare. 

17. Este interzisă încărcarea autocisternelor prin curgerea directă a produselor, fără intermediul prelungitoarelor. 

18. Pe timp de furtună cu descărcări electrice este interzisă încărcarea autocisternelor cu produse petroliere. 

19. În cazul deversării peste autocisternă a produsului petrolier, scoaterea autocisternei de la rampă se face prin împingerea sau tractare, interzicându-se pornirea motorului autocisternei. 

20. Se interzice mersul înapoi al autovehiculelor, fără pilotare din partea laterală. 

Revervoare, conducte 

21.  - La intrările în parcurile de rezervoare vor fi plasate tăbliţe indicatoare pentru interzicerea fumatului, interzicerea accesului persoanelor străine, interzicerea utilizării sculelor din materiale care pot provoca scântei. Este obligatoriu să se folosească numai lămpi antiexplozive etc. 

- Pe drumurile de acces la parcurile de rezervoare vor fi plasate tăbliţe indicatoare cu menţiunea "trecerea oprită". 

 22. Capacele rezervoarelor, ale drumurilor şi ale gurilor de măsurare vor fi curăţate de produsele petroliere revărsate; în timpul iernii, acestea vor fi curăţate de zăpadă şi gheaţă, folosindu-se în acest scop numai lopeţi de lemn. 

23. Rezervoarele de produse cu punct de inflamabilitate sub 45°C vor fi vopsite cu vopsea antisolară.  

24. La urcarea pe scările tip "pisică" de la rezervoare, lucrătorii vor avea ambele mâini libere; toate instrumentele şi sculele vor fi purtate într-o geantă care va fi agăţată la centură. 

25.  - Este interzisă deschiderea, la flanşe sau armături, a conductelor la care aparatele de control indică existenţa presiunii. 

- Dacă pe conductă nu sunt montate aparate pentru controlul presiunii, iar aceasta este racordată la utilaje sau conducte care se găsesc sub presiune, se va considera ca şi conducta respectivă se găseşte sub presiune şi se va proceda în consecinţă. 

26. Conductele de distanţă pentru produse petroliere, apa, aer, abur vor fi etichetate/inscripţionate conform standardelor şi reglementărilor în vigoare. 

27. Dispozitivele de închidere (ventilele) montate pe conducte nu trebuie să prezinte scurgeri şi vor fi amplasate astfel încât să fie uşor accesibile pentru manevrarea de la sol. În cazul în care ventilele sunt montate la înălţime, se vor prevedea platforme sau podeţe cu balustradă de protecţie. 

28. Este interzisă refolosirea ventilelor (armăturilor), în cazul în care nu au corespuns la probele impuse în normativele tehnice de exploatare, executate în urma controalelor, verificărilor, reparaţiilor. 

29. În cazul spargerii unor conducte, ruperii de filet, ruperii de şuruburi, spargerii de armături, ruperii de şuruburi la pres-garnituri şi în general, în cazul de scurgeri apreciabile de produse din conducte se va opera după cum urmează: 

- în instalaţiile tehnologice, la conductele tehnologice cu flux continuu, care nu permite să fie întrerupt prin închiderea ventilelor, se va proceda la oprirea instalaţiei; 

- în cazul conductelor de distanţă, se va interzice imediat orice circulaţie şi se va elimina orice sursă de foc din zonă; porţiunea de conductă afectată va fi izolată prin ventile de secţionare, se va întrerupe pomparea şi se va limita inundarea terenului. 

2

Curăţarea şi repararea recipientelor pentru depozitarea şi transportul 

produselor petroliere lichide 

 30. Rezervoarele de depozitare a produselor petroliere lichide vor fi curăţate periodic.  

31. La curăţarea şi repararea rezervoarelor de produse petroliere lichide se vor elabora instrucţiuni de lucru şi de securitate a muncii, ţinându-se cont de sortimentele de produse conţinute de rezervoare.  32. La pregătirea rezervoarelor pentru curăţare se vor lua următoarele măsuri: 

- se va numi, prin dispoziţie scrisă, responsabilul cu organizarea, coordonarea şi controlarea executării lucrărilor de pregătire a rezervorului în vederea curăţării, responsabil care va întocmi un program de lucru în care să fie cuprinse măsurile de securitate a muncii şi de P.S.I. ; 

- se vor afişa indicatoare de securitate privind pericolul de gazare şi explozie; 

- se vor lua probe de gaze din atmosfera continuă în rezervor (de la partea superioară, din zona de mijloc şi de la baza rezervorului) sau se fac măsuri de gaze cu aparate portabile; 

- nu se va permite intrarea în rezervor până când buletinele de analiza de la laborator, respectiv măsurătorile efectuate vor indica ca valoarea concentraţiei de gaze este sub limita maxim admisibilă. 

33. Operaţiile de curăţare a rezervoarelor vor fi executate numai de echipe special instruite în acest scop şi cu respectarea următoarelor măsuri: 

- modul de efectuare a lucrărilor va fi supravegheat de către o persoană cu atribuţii în acest sens; 

- în cazul în care lucrările durează mai multe zile, analiza conţinutului de gaze în atmosfera rezervorului, precum şi în atmosfera din jurul rezervorului se va repeta zilnic, condiţionând intrarea în rezervor. 

34. Reziduurile de orice fel scoase din rezervoare vor fi depozitate/neutralizate conform reglementărilor în vigoare. 

35. La pregătirea rezervoarelor pentru operaţii executate cu foc deschis în interiorul sau exteriorul acestora, se vor respecta următoarele reguli: 

- se va controla dacă mantaua, fundul şi capacul sunt curăţate complet de produse inflamabile sau toxice şi dacă este necesar, se completează curăţarea până la uscare; 

- se va controla să nu fie pe fundul rezervorului produse sau materiale combustibile; 

- se va verifica dacă: nu sunt produse inflamabile în zonă, s-au acoperit canalele, s-au blindat conductele învecinate, au fost umlute cu apa rezervoarelor din jur etc.; 

- se va verifica blindarea tuturor legăturilor la rezervor în afara conductei de spumă şi se va controla legarea la pământ a rezervorului; 

- se va asigura existenţa, în apropierea rezervorului, a mijloacelor de intervenţie împotriva incendiilor. 

36. Eliberarea permisului de lucru cu foc, după care pot începe lucrările cu foc deschis, se face după analiza gazelor din interiorul rezervorului şi întocmirea buletinului de analiză sau măsurători ce atestă inexistenţa concentraţiilor periculoase de gaze. 

37.  

- La lucrul cu foc deschis în interiorul rezervoarelor, se va asigura ventilarea spaţiului de lucru în vederea menţinerii conţinutului de oxigen în aer de minim 19% volume. 

- În cazul apariţiei de gaze combustibile în zonă, care ar putea crea o atmosferă periculoasă, se va opri lucrul şi se vor repeta analizele de mediu, operaţiile cu foc putând reîncepe numai după confirmarea existenţei unei atmosfere nepericuloase. 

 

Distribuirea produselor petroliere  

Staţii de distribuire. Condiţii generale. 

39. Pompele pentru livrarea produselor petroliere vor fi echipate numai cu instalaţii electrice executate în construcţie antiexplozivă, interzicându-se improvizaţiile. 

40. Se interzice folosirea pompelor de livrare a produselor petroliere neomologate conform reglementărilor în vigoare. 

41. Fiecare gură de descărcare va fi inscripţionată cu tipul de produs petrolier care se descarcă în acel punct. 

42. Fiecare pompă va fi inscripţionată cu tipul de produs petrolier pe care îl debitează. 

43. Pe capacul fiecărui cămin de la domul rezervoarelor se va inscripţiona produsul petrolier care se află în rezervor. 

44. Capacele camioanelor de la domul rezervoarelor vor fi prinse în balamale, având lanţuri pentru limitarea cursei de deschidere, dispozitive de fixare în poziţia deschis şi garnituri de cauciuc. 

45. Gurile de măsurare ale rezervoarelor vor fi protejate cu ghidaje şi capace din material antiscânteie. 

46. Măsurarea nivelului produsului petrolier din rezervoare se va face cu ajutorul sistemelor de măsură automată a nivelului, în construcţie antiexplozivă corespunzătoare sau cu ajutorul tijei din material beferos. 

47. În cazul defectării unei pompe de livrare produse petroliere sau a compresorului, se va întrerupe alimentarea cu energie electrică a utilajului respectiv şi va fi anunţată imediat echipa de intervenţie. 

48. Gurile de descărcare vor fi prevăzute cu cabluri şi sistem de prindere a acestora la autocisterne, pentru scurgerea electricităţii statice. 

49. Curăţarea rezervoarelor se va executa numai de către echipa de curăţitori rezervoare, cu respectarea instrucţiunilor specifice de lucru. 

50. Se interzice folosirea compresorului fără apărătoare de protecţie, supapa de siguranţa şi manometre neverificate. 

51. Scoaterea apei din căminul compresorului va fi efectuată numai după ce a fost întrerupt curentul electric de la tabloul electric general. 

52.În staţiile de distribuire a produselor petroliere se interzice: 

- desfundarea carburatoarelor sau conductelor prin suflarea cu gura; 

- extragerea din rezervoare sau alte recipiente, a benzinei aspirându-se produsul cu gura prin furtun. 

53. Încălzirea staţiilor de distribuire a produselor petroliere va fi realizată numai prin instalaţii corespunzătoare mediului în care se lucrează, conform planului de zonare. 

54. La staţiile cu copertine care acoperea partea carosabilă se vor monta indicatoare de înălţime maximă permisă. 

Accesul consumatorilor în staţie 

 55. Accesul în staţie al autovehiculelor străine este permis numai în scopul alimentării cu produse  petroliere şi pentru a benefecia de celelalte servicii şi produse oferite în staţiile de distribuire a  produselor petroliere. 

 56. Se interice repararea autovehiculelor din staţie se va face numai cu respectarea sensului şi a  semnificaţiei indicatoarelor rutiere plantate pe căile de acces. 

 57. Intrarea, deplasarea şi ieşirea autovehiculelor din staţie se va face numai cu respectarea sensului şi a semnificaţiei indicatoarelor rutiere plantate pe căile de acces. 

 58. Este interzisă folosirea flăcării deschise în incinta staţiilor de distribuire a produselor petroliere. 

 59. Este interzisă menţinerea în funcţiune a motoarelor autovehiculelor care se aprovizionează cu  produse petroliere. 

 60. Manipularea utilajelor staţiei va fi efectuată numai de personalul de deservire, cu atribuţii în  acest scop. Se exceptează pompele special construite, destinate a fi utilizate prin autoservire.  

61. înainte de a începe introducerea benzinei în rezervorul autovehiculului, deserventul pompei va  atinge cu caneaua marginile metalice ale gurii de încărcare pentru scurgerea electricităţii statice. Pe  durata umplerii rezervorului se va menţine contactul între caneaua metalică şi marginea gurii de  încărcare a rezervorului. 

 62. Se interzice servirea clienţilor cu produse petroliere în timpul descărcării produsului din  autocisterne în rezervoarele staţiei.  

 

IPSSM COMERT  

ART.1 toate căile de acces ale spaţiilor de lucru vor fi menţinute în stare de curăţenie, libere de orice obstacol şi vor fi marcate vizibil, pentru e se evita expunerea salariaţilor la accidente. Căile de acces vor fi nivelate, podite sau pavate, şi amenajate în vederea scurgerii apei. Iarna, căile de acces vor fi curăţate de zăpadă şi presărate cu materiale antiderapante (nisip, sare, rumeguş etc.); 

ART.2 pentru autovehicule vor fi prevăzute drumuri sau spaţii de întoarcere cu o rază de curbură care să permită manevre nepericuloase. Atunci când nu există spaţii de întoarcere, manevrele se vor face prin pilotaj. Pe căile de circulaţie ale autovehiculelor, vor fi amplasate, la loc vizibil, plăcuţe cu semnele de circulaţie; 

ART.3acolo unde este cazul (diferenţe de nivel) se vor amenaja rampe de încărcare descărcare, la cote de nivel corespunzătoare platformei mijloacelor de transport şi prevăzute cu dispozitive de egalizare sau podeţe de trecere cu înălţime variabilă; 

ART.4diversele mărfuri vor fi depozitate în spaţii distincte, special amenajate, în funcţie de natura mărfii; 

ART5.în spaţiile de lucru se va asigura un iluminat corespunzător (natural, artificial sau mixt) conform prevederilor H.G. NR.1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă; 

ART.5 se va prevedea un iluminat (grup electrogen, baterie de acumulatori etc.) cu alimentare  

ART.6 aparatele de casă vor fi amplasate în aşa fel încât salariaţii care le deservesc să fie feriţi de curenţii de aer ce s-ar putea produce prin deschiderea uşilor; 

ART.7 pentru aşezarea şi manipularea mărfurilor din rafturi, spaţiile comerciale vor fi dotate cu scări simple sau duble care vor fi prevăzute cu dispozitive de prindere în partea superioară şi plăci de cauciuc în partea inferioară (pentru scările simple), iar cele duble cu lanţ de siguranţă şi plăci de cauciuc pe partea inferioară; 

ART8.mobilierul comercial va fi amplasat astfel încât să se obţină o stabilitate corespunzătoare. Rafturile se vor prinde de pereţi prin dispozitive speciale de prindere. Periodic se va verifica orizontalitatea rafturilor; 

ART.9 geamurile şi piesele de cristal sau semicristal din componenţa mobilierului vor fi întregi, fără spărturi, crăpături sau bucăţi lipsă. Marginile acestora trebuie să fie şlefuite, fără porţiuni tăioase sau zgrunţuroase; 

ART.10 orice element de mobilier va fi finisat corespunzător , pentru a nu provoca accidente la manipularea mărfii; 

ART.11 periodic va fi verificată stabilitatea pieselor de mobilier; 

ART.12.la amplasarea mobilierului şi a utilajelor comerciale se vor lua următoarele măsuri: 

∙ spaţiul de amplasare să fie în afara spaţiilor de circulaţie a personalului; ∙ personalul salariat să nu fie expus acţiunii curenţilor de aer, radiaţiilor solare directe etc. ; 

ART.13 maşinile de birou vor fi montate pe materiale fonoabsorbante (pâslă, plăci de cauciuc etc.); 

ART.14 echipamentele şi utilajele comerciale vor avea ecrane de protecţie, apărători, carcase etc. care să împiedice accesul personalului salariat la elementele periculoase ale acestora; 

ART.15 echipamentele şu utilajele acţionate electric vor fi protejate prin carcase, apărători etc. astfel încât elementele aflate normal sub tensiune să nu poată fi atinse; 

ART.16 cablurile electrice vor fi pozate corespunzător şi protejate împotriva deteriorărilor mecanice, termice, chimice etc.; 

ART.17 se interzice deschiderea carcaselor, capacelor, apărătorilor etc. la echipamentele aflate sub tensiune; 

ART.18 toate reparaţiile, reglajele sau alte intervenţii asupra instalaţiilor electrice se vor efectua numai după întreruperea alimentării cu energie electrică şi numai de către electricienii de întreţinere, instruiţi corespunzător şi autorizaţi. În zona de lucru, vor fi montate, la loc vizibil, tăbliţe avertizoare de interdicţie; 

ART.19 toate maşinile de birou acţionate electric (maşini de scris, adunat, calculat şi electrocontabile) vot fi prevăzute cu legătură de protecţie la priza de pământ; 

ART.20 se interzice lucrul la maşinile de birou când acestea au capacele demontate; ART.21 după terminarea lucrului, maşinile de birou vor fi scoase de sub tensiune; 

ART.22.prizele de alimentare vor fi tip „Schuco” cu legătură de protecţie la priza de pământ; 

ART.23 se interzice lucrul la maşinile de birou acţionate electric, cu mâinile umede sau murdare de grăsime; 

ART.24 pentru blocarea maşinilor de birou, se va proceda la scoaterea lor de sub tensiune iar pentru intervenţie, va fi solicitat mecanicul de întreţinere; 

ART.25 se interzice salariaţilor accesul cu flacără deschisă în spaţiile de lucru unde există pericolul producerii incendiilor şi exploziilor. Vor fi afişate, în locuri vizibile, tăbliţe avertizoare pentru interzicerea fumatului în spaţiile de lucru cu pericol de incendii şi explozii; 

 

ART.26 conducerea persoanei juridice sau fizice care practică sistemul de vânzare clasică va lua măsuri de organizare a locului de muncă şi a activităţilor, în aşa fel încât să fie evitată producerea accidentelor de muncă. În acest scop, în magazinele cu vânzare clasică, mărfurile vor fi aşezate astfel: 

∙ la un nivel situat între 50 şi 180 cm înălţime de la podea, pe o lungime de 150-165 cm; 

∙ sub 50 cm înălţime se vor aşeza stocurile de rezervă, iar pe părţile laterale, mărfurile care se manipulează mai rar; 

∙ cântarele se vor aşeza în centrul locului de muncă, iar uneltele şi sculele destinate vânzării mărfurilor în dreapta vânzătorului; 

ART.27 curăţenia în magazine va fi efectuată numai în timpul pauzelor sau la sfârşitul programului de lucru, când unitatea va fi închisă; 

ART.28 conducerea persoanei juridice sau fizice va lua măsurile necesare privind dezinfecţia, dezinsecţia şi deratizarea spaţiilor comerciale, conform reglementărilor Ministerului Sănătăţii; 

ART.29 mărfurile vor fi aşezate întotdeauna, pe sortimente şi în acelaşi loc, în funcţie de natura lor, în aşa fel încât să fie evitate mişcările inutile, aglomerarea căilor de acces şi producerea accidentelor; 

ART.30 aşezarea şi manipularea mărfurilor în/şi din rafturile situate la înălţime, se vor executa cu ajutorul scărilor simple sau duble prevăzute cu dispozitive de prindere şi fixare; 

ART.31 se interzice, pentru efectuarea operaţiilor menţionate, folosirea butoaielor, scaunelor, lăzilor, pachetelor sau a altor obiecte de improvizaţie; 

ART.32 mărfurile vor fi aşezate în rafturi şi pe gondole, în aşa fel încât acestea să nu depăşească marginile mobilierului; IPSSM TRANSPORTUL INTERN 

 Generalitati / Cai de circulate si acces 

Circulatia mijloacelor de transport auto pe teritoriul care apartine persoanei juridice sau  persoanei fizice se va face numai pe cai de circulatie si acces special amenajate in acest  scop. 

Latimea cailor de circulatie in incinta unitatii se va stabili in functie de gabaritul  mijloacelor de transport utilizate, felul circulatiei (intr-un sens sau in ambele sensuri),  natura si dimensiunile materialelor transportate. 

Amenajarea cailor de circulatie din incinta unitatii se va face potrivit tipurilor de mijloace de transport utilizate. 

Pentru circulatia mijloacelor de transport auto trebuie aplicate selectiv prevederile  "Regulamentului de circulatie pe drumurile publice". Zonele periculoase vor fi marcate  prin indicatoare de securitate, corespunzatoare standardelor, iar noaptea aceste zone vor fi semnalizafe prin lumini de culoare rosie. 

Cand este necesar, in zonele periculoase, se va organiza pilotarea mijloacelor de transport sau se vor stabili posturi de supraveghere si dirijare a circulatiei. 

Imbracamintea cailor de circulatie si acces trebuie intretinuta in permanenta astfel incat  sa nu prezinte denivelari care sa afecteze securitatea circulatiei. 

Pe timp de noapte caile de circulatie trebuie iluminate corespunzator standardelor in  vigoare. 

Caile de circulatie trebuie mentinute in permanenta libere, curate, asigurate impotriva  pericolului de alunecare si derapare. 

Distanta libera minima intre doua mijloace de transport alaturate care se incarca sau se  descarca simultan va fi: 

 - pentru autocamioane -1m; 

 - pentru tractoare cu remorci -1,5 m; 

 - pentru autostivuitoare -2m. 

 Daca din cauza frontului de lucru nu se pot respecta distantele prescrise, se  interzice incarcarea sau descarcarea simultana. Stationarea mijloacelor de transport auto  se va face astfel incat sa se asigure o distanta libera de cel putin 2,5 m pana la linia de  cale ferata. 

 Viteze de circulatie 

Vitezele maxime de circulatie a mijloacelor de transport auto in incinta trebuie stabilite  de conducerea persoanei juridice sau persoana fizicasi astfel limitate, incat sa fie  asigurata securitatea circulatiei. 

La autovehiculele cu instalatie de franare pneumatica sau hidraulica coborarea pantelor se va face fara oprirea motorului si in mod obligatoriu cu frana de motor. Coborarea pantelor trebuie facuta cu motorul cuplat in treapta de viteza cu care s-a urcat. 

 Circulatia pietonilor 

Circulatia pietonilor, de regula va fi separata de circulatia autovehiculelor. incrucisarile  cailor de circulatie a pietonilor cu cele ale autovehiculelor se vor reduce la minimum. In  locurile periculoase se vor instala bariere, indicatoare etc. 

 

Cand lipsesc trotuarele, pietonii vor circula pe partea stanga a cailor de circulate, in  directia lor de mers. 

Traversarea cailor de circulate de catre pietoni se va face numai prin locurile unde sunt  indicatoare sau marcaje. Atunci cand acestea lipsesc, traversarea se va face dupa ce in  prealabil pietonii s-au asigurat ca nu exista vreun pericol. 

 

OBLIGATIILE SALARIATILOR 

Art. 26. Angajaţii vor desfăşura activitatea în aşa fel încât să nu expună la pericole de  accidentare sau îmbolnăvire profesională, persoana proprie sau alţi angajaţi. În acest scop angajaţii au următoarele obligaţii: 

- să-şi însuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile de protecţie a muncii şi măsurile  de aplicare a acestora; 

- să utilizeze corect echipamentele tehnice, substanţele periculoase şi celelalte mijloace  de producţie; 

- să nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrară a dispozitivelor de  securitate ale echipamentelor tehnice şi ale clădirilor, precum şi să utilizeze corect aceste  dispozitive; 

- să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă orice defecţiune sau altă situaţie care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională; 

- să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă în cel mai scurt timp posibil  accidentele de muncă survenite de persoana proprie sau de alţi angajaţi; 

- să oprească lucrul la apariţia unui pericol iminent de producere a unui accident şi să  informeze de îndată conducătorul locului de muncă; 

- să refuze întemeiat executarea unei sarcini de muncă dacă aceasta ar pune în pericol de  accidentare sau îmbolnăvire profesională persoana sa sau a celorlalţi participanţi la  procesul de producţie; 

- să utilizeze echipamentul individual de protecţie din dotare, corespunzător scopului  pentru care a fost acordat; 

- să coopereze cu angajatorul şi/sau cu angajaţii cu atribuţii specifice în domeniul  securităţii şi sănătăţii în muncă, atâta timp cât este necesar, pentru a da angajatorului  posibilitatea să se asigure că toate condiţiile de munca sunt corespunzătoare şi nu prezintă riscuri pentru securitate şi sănătate la locul sau de muncă; 

- să coopereze cu angajatorul şi/sau cu angajaţii cu atribuţii specifice în domeniul  securităţii şi sănătăţii în muncă, atâta timp cât este necesar, pentru realizarea oricărei  sarcini sau cerinţe impuse de autoritatea competentă pentru prevenirea accidentelor şi  bolilor profesionale; 

- să dea relaţii din proprie iniţiativă sau la solicitarea organelor de control si de cercetare  în domeniul protecţiei muncii. 

 

IPSSM IMPOTRIVA PERICOLULUI DE ELECTROCUTARE 

∙ Pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere directa trebuie sa se aplice masuri tehnice si organizatorice. Masurile organizatorice le completeaza pe cele tehnice in realizarea protectiei necesare. 

∙ Masurile tehnice care pot fi folosite pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere directa sunt urmatoarele: 

- acoperirea cu materiale electroizolante ale partilor active(izolarea de protectie) ale instalatiilor si echipamentelor electrice 

- inchiderea in carcase sau acoperirea cu invelisuri exterioare izolatoare 

- ingradiri 

- protectia prin amplasare inlocuri inaccesibile prin asigurarea unor distante minime de securitate 

- scoaterea de sub tensiune a instalatiei sau echipamentului electric la care urmeaza a se efectua lucrari si verificarea lipsei de tensiune 

- utilizarea de dispozitive speciale pentru legaturi la pamant si in scurtcircuit 

- folosirea mijloacelor de protectie electroizolante 

- alimentarea la tensiune foarte joasa(redusa) de protectie 

- egalizarea potentialelor si izolarea fata de pamant a platformei de lucru

 ∙ Masuri organizatorice care pot fi aplicate impotriva electrocutarii prin atingere directa sunt urmatoarele: 

- executarea interventiilor la instalatiile electrice(depanari, reparari, racordari) trebuie sa se faca numai de personal calificat in meseria de electrician, autorizat si instruit pentru lucrul respective 

- delimitarea materiala a locului de munca(ingradire) 

- esalonarea operatiilor de interventie la instalatiile electrice 

- elaborarea unor instructiuni de lucru pentru fiecare interventie la instalatiile electrice 

- organizarea si executarea verificarilor periodice ale masurilor tehnice de protectie impotriva atingerii directe 

∙ Pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere indirecta trebuie sa se realizeze si sa se aplice numai masuri si mijloace de protectie tehnice, Este interzisa inlocuirea masurilor si mijloacelor tehnice de protectie cu masuri de protectie organizatorice. 

∙ Pentru evitarea electrocutarii prin atingere indirecta trebuie sa se aplice doua masuri de protectie : o masura de protectie principala, care sa asigure protectia in orice conditii, si o masura de protectie suplimentara, care sa asigureprotectia in cazul deteriorarii protectiei principale. Cele doua masuri de protectie trebuie sa fie astfel alese incat sa nu se anuleze una pe cealalta. In locurile putin periculoase din punctul de vedere al pericolului de electrocutare este suficienta aplicarea numai a unei masuri, considerate ca fiind principala. 

∙ Pentru evitarea accidentelor prin electrocutare, prin atingere indirecta, masurile de protectie care se pot aplica sunt urmatoarele : 

- folosirea tensiunilor foarte joase de securitate(TFJS) 

- legarea la pamant/legarea la nul de protectie 

- izolarea suplimentara de protectie, aplicata echipamentului tehnic - izolarea amplasamentului 

- separarea de protectie 

- egalizarea si/sau dirijarea potentialelor 

- deconectarea automata in cazul aparitiei unei tensiuni sau a unui curent de defect periculoase 

- folosirea mijloacelor de protectie electroizolante 

 

MASURI TEHNICO-ORGANIZATORICE DE PREVENIRE, ALARMARE,  INTERVENTIE  

GENERALITATI 

OBLIGATIILE CONDUCERII 

-stabilirea prin dispozitii scrise a modului de organizare a apararii impotriva incendiilor si responsabilitatile salariatilor 

-identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu 

-intocmirea si reactualizarea listei cu substante periculoase, a riscurilor pentru sanatate si  mediu, a mijloacelor de protectie recomandate, a metodelor de prim ajutor, a substantelor  pentru stingere, neutralizare sau decontaminare 

-elaborarea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor si stabilirea sarcinilor  salariatilor 

-stabilirea unui numar de persoane cu atributii in aplicarea, controlul si supravegherea  masurilor de aparare impotriva incendiilor 

-asigurarea mijloacelor tehnice corespunzatoare si personalului necesar interventiei in caz de incendiu 

-intocmirea planului de interventiei 

-asigurarea contractului cu grupul de pompieri militari 

-alocarea fondurilor necesare realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor 

OBLIGATIILE SALARIATILOR 

-respectarea regulilor si masurilor de aparare impotriva incendiilor 

-utilizarea substantelor periculoase, instalatiilor, utilajelor, masinilor, aparaturii si EIP -neefectuarea manevrelor si modificarilor nepermise MTPSI 

-comunicarea catre conducerea societatii a situatiei considerate pericol de incendiu,  defectiune la sistemele de protectie sau de interventie pentru stingerea incendiilor -cooperarea salariatilor desemnati pentru realizarea masurilor de aparare impotriva  incendiilor 

-acordarea ajutorului si a masurilor de prim ajutor salariatilor aflati in situatie de pericol 

NORME DE PSI LA EXPLOATAREA CONSTRUCTIILOR, INSTALATIILOR  SI ALTOR AMENAJARI 

-stabilirea regulilor si masurilor generale privind 

- controlul, supravegherea si reducerea riscurilor de incendiu 

- mentionarea in stare operative a MTPSI 

- pregatirea si desfasurarea interventiilor in situatii de urgenta 

-interzicerea exploatarii instalatiilor, dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor, masinilor si utilajelor cu defectiuni, improvizatii ori fara protectia corespunzatoare fata de  materialele sau substantele combustibile 

-respectarea instructiunilor de utilizare si a masurilor specifice de prevenire si stingere a  incendiilor 

-interzicerea utilizarii focului deschis in locuri cu pericol de incendiu -amenajarea locurilor pentru arderea gunoaielor, deseurilor si a altor materiale  combustibile, stabilirea masurilor impotriva propagarii focului si supravegherea  permanenta a arderii precum sistingerii jarului 

-interzicerea efectuarii lucrarilor de sudare sau a celor care prezinta pericol de incendiu  pe durata programului cu publicul, in instalatii tehnologice cu nise de incendiu si/sau  explozie, in depozite ori spatii cu pericol de aprindere a materialelor, produselor sau  substantelor combustibile(acestea pot fi efectuate dupa evacuarea persoanelor,  indepartarea sau protejarea materialelor combustibile, dotarea cu mijloace de iluminare si stingere a incendiilor, pe baza permisului de lucru cu foc sau a autorizatiei de lucru) -obligativitatea efectuarii instructajului pentru stare de urgenta(si implicit a instructajului  PSI) 

-obligativitatea participarii salariatilor la instruiri si exercitii 

-reactualizarea, utilizarea si afisarea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor,  schemelor de prevenire, stingere a incendiilor, planurilor de evacuare si a planurilor de  depozitare a materialelor periculoase 

-actualizarea planurilor de interventie la schimbarea profilului de activitate sau in oricare  alta situatie 

REGLEMENTARI DE ORDINE INTERIOARA 

LUCRARI CU FOC DESCHIS 

-reglementarea de catre conducerea societatii prin decizie a modului de executare a  lucrarilor cu foc deschis 

-interzicerea folosirii focului deschis in locurile unde se utilizeaza, vehiculeaza,  manipuleaza materiale si substante combustibile sau care in prezenta focului deschis  prezinta pericol de incendiu sau de explozie 

-interzicerea utilizarii focului deschis la distanta mai mica de 40 metri fata de materiale  sau substante combustibile fara supraveghere si asigurarea masurilor corespunzatoare -intocmirea in doua exemplare a permisului de lucru cu foc(unul pentru emitent si  celalalt pentru executant) 

-obligativitatea asigurarii urmatoarelor masuri : 

- pregatirea locului(conform NGPSI) 

- instruirea personalului 

- contractul dupa incheierea lucrarii 

- altele(la zone cu risc limitat de incendiu sau explozie) 

-functionarea corespunzatoare a ET 

-obligativitatea intretinerii si verificarii la termen si de persoane abilitate a ET 

FUMATUL 

-reglementarea fumatului de catre conducerea societatii prin decizie -interzicerea fumatului in locurile in care nu se admite folosirea focului deschis -instalarea indicatoarelor de securitate in locurile unde se interzice fumatul -dotarea locurilor pentru fumat cu scrumiere, vase cu apa, nisip si placute de semnalizare  cu inscriptia LOC PENTRU FUMAT 

-amplasarea scrumierelor sa nu permita aprinderea materialelor combustibile din  apropiere 

-interzicerea introducerii(depunerii) materialelor combustibile in scrumiere -interzicerea golirii scrumierelor in cosuri sau in vase din materiale combustibile -interzicerea aruncarii la intamplare a resturilor de tigari sau chibrituri aprinse 

-evitarea fumatului in locuri de odihna(paturi, canapele, fotolii) 

ASIGURAREA CAILOR DE ACCES, EVACUARE SI INTERVENTIE -asigurarea accesului mijloacelor si persoanelor la toate constructiile, instalatiile,  depozitele, MTPSI, tablouri de distributie a energiei electrice, intrerupatoarele  instalatiilor electrice de forta si iluminat si a surselor de rezerva, dispozitive de actionare  a mijloacelor protectoare(ventilator, usi si ferestre pentru inchiderea golurilor elementelor de compartimentare), etc. 

-asigurarea practicabilitatii si curateniei  

-semnalizarea prin indicatoarele corespunzatoare 

-interzicerea blocarii cailor de acces, de evacuare si de interventie 

-amenajarea trecerilor(podetelor) peste santuri sau sapaturi si asigurarea cailor ocolitoare -interzicerea blocarii in pozitie deschisa a usilor de la casele scarilor, holurilor, a celor cu  dispozitive de autoinchidere sau a celor avand rol de patrundere a fumului, gazelor  fierbinti precum si propagarea pe verticala sau orizontala a incendiului -functionarea permanenta a dispozitivelor care asigura inchiderea automata in caz de  incendiu a elementelor de protejare a golurilor, de actionare a trapelor si clapetelor  precum si a celor care mentin in pozitie inchisa usile incaperilor tampon -asigurarea deschiderii usoare a usilor de pe traseele de evacuare 

-marcarea cailor de acces 

-montarea indicatoarelor la rampele scarilor care duc la demisol, subsol sau la usile de  acces in incaperi din care evacuarea nu mai poate fi continuata 

-interzicerea amenajarii de incaperi sau locuri de lucru si de depozitare in casele scarilor,  holuri etc, care ar impiedica evacuarea persoanelor si bunurilor precum si accesul  personalului de interventie 

-pastrarea cheilor usilor de acces si cele ale incaperilor in locuri sau la persoane  desemnate in vedereaidentificarii si utilizarii 

-asigurarea deschiderii catre exterior si neincuierea usilor de iesire in caz de urgenta -acoperirea cu capace sau grilaje rezistente, ingradirea cu balustrade si marcarea cu  indicatoare de securitate 

-acoperirea sau semnalizarea cu indicatoare a golurilor si rigolelor inclusiv iluminarea pe  durata noptii 

-asigurarea netezimii si nealunecarii suprafetei cailor de circulatie a persoanelor  -asigurarea rezistentei la uzura, soc si compresiune precum si a lipsei denivelarilor pentru caile de circulatie a vehiculelor 

-protejarea persoanelor care se deplaseaza pe cai de circulatie aflate la inaltime prin  montarea balustradei cu inaltime de 1 m si bordura cu inaltime de cel putin 10 cm 

EFECTUAREA LUCRARILOR IN PERIOADELE CU TEMPERATURI  EXTREME 

efectuarea lucrarilor premergatoare, si pe durata sezonului rece -asigurarea bunei functionari a instalatiilor de incalzire 

-protejarea impotriva inghetului a componentelor instalatiilor de stingere cu apa(expuse  temperaturii scazute) 

-asigurarea uneltelor si accesoriilor folosite la deszapezirea cailor de acces, evacuare si de interventie 

-efectuarea lucrarilor in perioadele caniculare si secetoase 

-elaborarea programului de masuri speciale de combatere a efectelor negative, de  prevenire si stingere a incendiilor 

-identificarea si nominalizarea sectoarelor de activitate cu risc marit de incendiu -interzicerea utilizarii focului deschis 

-restrictionarea efectuarii in anumite intervale din durata zilei a lucrarilor care  favorizeaza producerea incendiului(prin degajare de substante volatile sau supraincalzire) -protejarea recipientelor care contin gaze comprimate prin depozitare la umbra sau prin  racire cu perdea de apa rece 

-indepartarea obiectelor optice care actioneaza drept concentrator de raze solare -asigurarea rezervei de apa necesara interventiei 

-comunicarea masurilor speciale stabilite salariatilor 

-stabilirea de conducerea societatii a masurilor organizatorice necesare 

PREVENIREA SITUATIILOR CARE POT PROVOCA INCENDII -organizarea controlului de prevenire(conducerea societatii si conducatorul loculi de  munca) 

- starea constructiilor si instalatiilor 

- constatarile semnalate in teren 

- propuneri de masuri si actiuni de inlaqturare a deficientelor si de  imbunatatire a activitatii 

-efectuarea lucrarilor de intretinere si verificare a instalatiilor utilitare si a mijloacelor de  productie 

-organizarea apararii impotriva incendiului la locul de munca 

- prevenirea incendiilor prin evidentierea materialelor si dotarilor  tehnologice care prezinta pericol de incendiu, a surselor posibile de  aprindere si a mijloacelor care le pot genera si a masurilor generale  specifice PSI 

- salvarea utilizatorilor si evacuarea bunurilor prin intocmirea planurilor  specifice si mentinerea conditiilor de evacuare pe traseele stabilite 

- instruirea salariatilor 

- montarea indicatoarelor de securitate si de orientare 

- organizarea stingerii incendiilor precizarea mijloacelor tehnice de  alarmare si alertare a personalului, instiintarea conducatorului locului de  munca si a conducerii societatii 

- prezentarea substantelor, instalatiilor si dispozitivelor de limitare a  propagarii si de stingere a incendiilor, stingatoarelor si a altor aparate  (echipamente) de stins incendiu, mijloacelor de salvare si de protectie a  personalului 

- stabilirea competentei echipelor pentru salvarea si evacuarea persoanelor  si a bunurilor 

- nominalizarea persoanelor care utilizeaza MTPSI sau care manevreaza ET - executarea la termenele stabilite a incercarilor si testelor 

NOTA : 

-planurile de evacuare au marcate usile, holurile, scarile exterioare, MTPSI si se  intocmesc pe nivel (nr. persoane > 30) si pe incaperi 

-planurile de depozitare si evacuare a materialelor clasificate ca periculoase au marcate  zonele ocupate, clasele materialelor, cantitatile, codurile de identificare sau pericol si se  intocmesc pe incaperi 

ORGANIZAREA EFECTIVA A INTERVENTIEI 

-alarmarea personalului prin mijloace specifice si anuntarea incendiului fortelor de  interventie 

-urmarirea realizarii salvarii rapide si in siguranta a personalului 

-intreruperea alimentarii cu energie electrica, gaze, combustibili si efectuarea altor  interventii specifice la instalatii si utilaje 

-actionarea asupra focarului cu MTPSI din dotare si verificarea intrarii in functiune a  instalatiilor si sistemelor automate(actionarea manuala a acestora) 

-evacuarea bunurilor si protejarea ET 

-protectia personalului de interventie impotriva efectelor negative ale  incendiului(temperatura, fum, gaze toxice) 

-verificarea amanuntita a locurilor in care se propaga incendiul si in care pot sa apara  focare 

CAI DE ACCES, EVACUARE SI INTERVENTIE 

-caile de acces si de circulatie ale costructiilor si instalatiilor de orice categorie, trebuie  astfel stabilite, dimensionate, realizate, dispuse, alcatuite si marcate, incat sa asigure  evacuarea persoanelor si circulatia rapida a fortelor de interventie 

-traseele destinate fortelor de interventie trebuie sa asigure circulatia personalului de  interventie si sa fie prevazute cu iluminat de siguranta corespunzator - constructiile, compartimentele de incendiu, sau incintele amenajate,  trebuie prevazute cu cai de evacuare a persoanelor, in numar suficient,  corespunzator dimensionate si realizate, astfel incat persoanele sa ajunga  in timpul cel mai scurt si in deplina siguranta in exterior, la nivelul  

terenului ori a cailor de acces carosabile, in refugii sau in alte locuri  special amenajate 

- caile special destinate evacuarii persoanelor sau bunurilor se prevad atunci cand cele functionale sunt insuficiente sau cand, in mod justificat, nu pot  satisface conditiile normate 

- caile de evacuare a persoanelor in caz de incendiu se marcheaza cu  indicatoare de securitate si se prevad cu mijloace de iluminat, conform  reglementarilor tehnice, astfel incat sa se asigure vizibilitate sporita si sa  fie usor recunoscute 

-la proiectarea si executarea cailor de evacuare se interzice existenta usilor care se pot  bloca in pozitie inchisa, reducerea gabaritelor stabilite prin reglementari tehnice,  prevederea de finisaje combustibile sau de alte elemente care pot crea pe timpul  incendiilor dificultati de evacuare(impiedicare, alunecare, contactul sau coliziunea cu  diverse obiecte, busculada, panica, etc.) 

-caile de acces, de evacuare si de interventie din constructii si instalatii se separa de  celelalte spatii, prin elemente de costructie cu rezistenta si comportare la foc  corespunzatoare utilizarii in conditii de siguranta a cailor respective pe timpul incendiilor  si se prevad cu instalatii sau sisteme de evacuare a fumului si a gazelor fierbinti ori de  presurizare 

-cerinte fundamentale pe care trebuie sa le indeplineasca : 

- asigurarea accesului si a circulatiei autospecialelor de interventie in incinta agentilor economici este obligatoriu conform reglementarilor tehnice 

- trebuie sa se asigure cel putin un acces carosabil din drumurile publice si  din drumurile de circulatie interioare, amenajat, marcat, intretinut si  utilizabil in orice anotimp 

- caile de acces si de circulatie se dimensioneaza potrivit reglementarilor  tehnice pentru autovehicule de tip greu, asigurand accesul autospecialelor  de interventie 

- realizarea platformelor de acces si de amplasare a autospecialelor de  interventie langa constructiile si instalatiile stabilite prin reglementari  tehnice  

- asigurarea cailor de acces pentru autospecialele de interventie la sursele de alimentare cu apa incaz de incendiu(posibilitatea folosirii acestor surse in  orice anotimp constituie o conditie de siguranta la foc) 

- mentinerea in stare de utilizare a cailor de acces, de evacuare si de  interventie pe toata durata zilei si in orice anotimp la parametrii la care au  fost proiectate si realizate, precum si cunoasterea operativa a oricaror  situatii ce pot impiedica din motive obiective folosirea acestora in conditii  de siguranta 

-accesul mijloacelor de interventie si al persoanelor pentru interventii operative in caz de urgenta (incendiu), in vederea salvarii si acordarii ajutorului persoanelor aflate in pericol, singerii incendiilor si limitarii efectelor acestora, trebuie sa fie asigurat permanent la toate : 

- constructiile de orice fel(industriale, social-administrative, speciale, etc.) si incaperile acestora 

- instalatiile tehnologice si anexe 

- depozitele inchise si deschise (de materii prime, semifabricate, produse, produse finite si auxiliare) 

- instalatiile, aparatele si mijloacele de prevenire si stingere a incendiilor, precum si la punctele de comanda ale acestora(centrale si butoane de semnalizare a incendiilor, aparate de control si semnalizare ale instalatiilor speciale, hidranti de incendiu, stingatoare, pichete de incendiu, posturi telefonice, etc.) 

- dispozitivele de actionare a unor mijloace cu rol de protectie in caz de incendiu(cortine metalice de siguranta, trape de evacuare a fumului si gazelor fierbinti, obloane ferestre si usi de inchidere a golurilor din elementele de compartimentare impotriva incendiilor) 

- tablourile de distributie si intrerupatoarele instalatiilor electrice de iluminat, de forta si iluminat de siguranta 

- claviaturile si vanele instalatiilor tehnologice sau auxiliare, care trebuie manevrate in caz de incendiu si punctele de comanda ale acestora(gaze si lichide combustibile) 

- celelalte mijloace utilizate pentru interventie in caz de incendiu  - 

CAILE DE CIRCULATIE 

-Caile de circulatie trebuie sa fie 

- marcate vizibil, pentru a fi usor de recunoscut 

- sa aiba legaturi cat mai directe spre caile de evacuare 

- sa fie mentinute permanent libere si curate, incat sa permita evacuarea  rapida a persoanelor 

-Suprafetele cailor de circulatie pentru personae trebuie sa fie netede si nealunecoase, iar  cele destinate circulatiei vehiculelor trebuie san u prezinte denivelari, sa fie rezistente la  compresiune, socuri si uzura 

-Caile de circulatie pentru personae si trecerile amplasate la inaltime vor fi protejate cu  balustrade inalte de cel putin 1 m, prevazute cu legaturi de separatie orizontale  intermediare, iar la partea inferioara cu o bordure inalta de cel putin 10 cm -Golurile din plansee sau din ziduri vor fi acoperite cu capace sau grilaje rezistente, care  sa permita preluarea sarcinilor rezultate din activitatile care se desfasoara la locul  respective, sau vor fi ingradite cu balustrade si marcate cu indicatoare de securitate; in  cazul utilizarii de capace sau grilaje, acestea vor fi asigurate contra deplasarii -Golurile, santurile, rigolele situate in zonele de circulatie vor fi acoperite sau marcate cu  indicatoare, iar in timpul noptii vor fi semnalizate cu mijloace luminoase(avertizoare sau  inscriptii luminoase) 

SEMNALIZAREA DE SECURITATE 

-Angajatorul are obligatia sa prevada si sa verifice existenta semnalizarii de securitate  si/sau de sanatate adecvate la locul de munca, in conformitate cu legislatia si normativele  in vigoare, ori de cate ori riscurile nu pot fi evitate sau limitate sufficient prin mijloace  tehnice de protectie colectiva sau prin masuri metode sau procedee de organizare a  muncii 

-Respectarea prescriptiilor de semnalizare nu trebuie sa afecteze respectarea obligatiilor  legale, prevazute de alte documente normative, privind semnalizarea referitoare la  evacuare, salvare si ajutor, material si echipament de lupta contra incendiilor, substante  sau preparate periculoase, ca si alte materiale specifice 

-Semnalizarea de securitate si/sau sanatate poate fi de interzicere, de avertizare, de  obligare, de salvare sau prim ajutor si se realizeaza dupa caz in mod permanent sau  ocazional 

-Semnalizarea permanenta se realizeaza 

- prin panouri(indicatoare, placi) si/sau culori de securitate cand se refera la  o interdictie, un avertisment, o obligatie, la localizarea mijloacelor de  salvare sau de prim ajutor si la riscurile de lovire de obstacole si de cadere  a persoanelor 

- prin eticheta(pictograma sau simbol pe culoarea de fond) sau panouri ce  preiau aceasta pictograma, in cazul recipientilor si conductelor aparente  care contin substante periculoase; aceste mijloace trebuie amplasate pe  partile vizibile, sub forma rigida, autocolanta sau pictata si intr-un numar  suficient de mare perntru a asigura securitatea zonei 

- prin panouri de avertizare sau etichete in cazul suprafetelor, salilor sau  incintelor utilizate pentru incarcarea, descarcarea si depozitarea  

substantelor periculoase in cantitati mari, mijloacele de mai sus vor fi  plasate aproape de suprafata de depozitare sau pe usa de acces  

- prin culori de securitate la marcarea cailor de circulatie 

-Semnalizarea ocazionala se realizeaza 

- prin semnal luminos, semnal acustic sau comunicare verbala in caz de  atentionare asupra unor evenimente periculoase, chemare sau apel al  persoanelor pentru o actiune specifica sau evacuare de urgenta 

- prin gest-semnal sau comunicare verbala, in caz de ghidare a persoanelor  care efectueaza manevre ce presupun un risc sau pericol  

-Instruirea care se asigura angajatilor (in ceea ce priveste semnalizarea de securitate  si/sau sanatate utilizata) se va axa in special pe semnificatia semnalizarii, precum sip e  comportamentul general si specific care trebuie adoptat. Ea se va repeat periodic sau ori  de cate ori se considera necesara reimprospatarea cunostintelor  

salariatilor, ca urmare a unor verificari. 

 

PRIM AJUTOR LA LOCUL ACCIDENTULUI 

Personalul angajat este obligat sa cunoască cel puţin masurile de prim-ajutor indicate mai jos: 

a) oprirea unei hemoragii care insoteste o fractura; 

b) izolarea aseptica a unei arsuri sau a unei răni; 

c) readucerea la viata a unei persoane care a fost electrocutata sau asfixiata;  d) transportarea corecta a unui rănit 

e) luarea primelor masuri in caz de incendiu. 

Personalul instruit este obligat sa intervină fara alta dispoziţie, imediat ce apare o astfel de situaţie si sa acţioneze rapid si corect, neluand nici o măsura ce ar putea avea urmări vătămătoare tratamentului medical ce s-ar aplica ulterior primului ajutor. 

In vederea acordării primului ajutor in caz de accident, trebuie sa se întreprindă următoarele acţiuni; 

a) sa se inlature pericolul; 

b)se va chema salvarea, pompierii; (112) 

c) sa se dea cele mai simple ingrijiri posibile; 

d)sa se creeze cele mai bune condiţii posibile pentru accidentat; 

e) sa se organizeze transportul rapid al accidentatului. 

înlăturarea pericolului se va face de la caz la caz, astfel; 

- in caz de incendiu, se va pune rănitul la adăpost; 

- in caz de accidentare pe strada, se va retrage rănitul din trafrlc; 

- in caz de electrocutare, se va intrerupe curentul, tinandu-se seama ca in momentul intreruperii curentului, electocutatul poate cădea si ca atare se va preveni lovirea sa; 

- in toate cazurile se va inlatura personalul de prisos. 

La acordarea ingrijirilor simple se va tine seama de principiul de baza al primului ajutor : "In primai rând sa nu faci rau", neluandu-se masuri care ar putea fi vătămătoare tratamentului ce se aplica ulterior acestor masuri. 

Crearea celor mai bune condiţii pentru accidentat se face chiar la fata locului unde se acorda primul ajutor, organizând concomitent transportul acestuia. Orice rănit trebuie culcat si trebuie sa i se interzică orice mişcare. 

 In nici un caz nu i se va da sa bea băuturi alcoolice; 

 In toate cazurile de accidentare, victima trebuie transportata la spital,  In cazul in care victima si-a pierdut cunoştinţa nu se va transporta inainte ca aceasta sa-si fi revenit. 

  

La acordarea primului ajutor, in cazul accidentaţilor prin rănire se disting următoarele situaţii: 

- răniri grave, profunde sau întinse care necesita transportarea imediata la medic; 

- răniri uşoare si puţin profunde, care se pot trata de către cel ce da primul ajutor. Daca este cazul, la rănirile grave se va interveni mai intai pentru oprirea hemoragiei si imobilizarea (blocarea) fracturilor, iar apoi se va face un pansament steril, rănitul fiind transportat la medic, care va face intervenţiile necesare. 

 

Rănile uşoare si puţin profunde, provocate din diferite cauze, trebuie tratate imediat, pentru a se impiedica infectarea lor. Se va acorda o mare atenţie rănilor murdărite cu noroi. 

In căzul unei răniri uşoare si puţin profunde se vor lua imediat următoarele masuri: 

- persoana care da priraul ajutor trebuie in prealabil sa-si spele bine mâinile cu apa si săpun, folosind o perie, iar apoi isi va dezinfecta degetele cu tinctura de iod sau spirt medicinal; 

- nu se admite atingerea rănilor, nici chiar cu mâinile spălate si dezinfectate; - se interzice spălarea rănilor cu apa sau cu substanţe farmaceutice; 

- nu se vor presară prafuri si nici nu se"vor acoperi rănile cu alifii. 

Spălarea ranilor si acoperirea lor cu substanţe chiar farmaceutice nu se va face de către persoane necalificate, deoarece prin aceasta operaţie se pot introduce particule de nisip sau pamant mai adânc in rana, ingreunand operaţia de curăţire ce urmează a fi / făcuta de medic sau infirmier si putând deci determina infectări ale rănii; 

- nu se vor îndepărta cheagurile de sânge de pe rana, îndepărtarea cheagurilor de sânge poate provoca hemoragii puteraice. 

Se va aplica peste rana o compresa sterila si apoi se va lega cu un pansament. - nu se vor pune alte bandaje (pansamente) decât cele sterile, din trusele medicale. Se recomanda ca pe compresa sau pânza ce se aplica pe răni sa se toarne tinctura de iod.  

Rănile pot fi insotite de hemoragii puternice care, prin natura lor, sunt: - hemoragii venoase sau capilare; 

- hemoragii arteriale, care trebuie oprite inainte de tratarea rănilor. 

Hemoragiile venoase si hemoragiile capilare sunt caracterizate prin scurgeri abundente de sânge de culoare inchisa, sub forma unei pânze continui in jurul rănii. Hemoragiile arteriale sunt caracterizate prin emisiuni de singe colorat in roşu aprins si tasnind sacadat, 

In cazul rănilor profunde, singele clocoteşte in rana. 

Aceste hemoragii sunt foarte grave, putând provoca moartea in câteva minute.  Hemoragiile venoase, hemoragiile capilare si hemoragiile arteriale de mica importanta, se vor opri prin aplicarea unui pansament compresiv. 

 Punerea unui garou, in aceasta situaţie, este o eroare grava care poate conduce la infecţie sau cangrena. 

 Hemoragiile arteriale importante necesita o acţiune rapida si imediata, prin care sa se oprească scurgerea de sânge. Oprirea sângelui se poate îace prin compresiune (apăsare), fie cu ajutorul mâinilor, fie a unui garou sau a unui tifon răsucit. 

Compresiunea trebuie făcuta intre rana si inima, de preferinţa astfel incat strangularea arterei sa se facă pe osul cel mai învecinat 

Se recomanda ca apăsarea sa se facă la braţe sau la coapse, deoarece la antebraţ artera este cuprinsa intre doua oase si operaţia este mai dificila. 

Trebuie avut in vedere faplul ca oprirea hemoragiilor eu ajutorul garoului (tifon răsucit) este o operaţie periculoasa, deoarece acesta întrerupe circulaţia sângelui si poate conduce deci la cangrena si amputare. 

Garoul (tifonul răsucit) nu trebuie ţinut timp indelungat Se va face slăbirea lui din 20 in 20 de minute, iar in cazul in care se constata încetarea hemoragiei, se va înlătura. 

După oprirea hemoragiei, sau reducerea acesteia la minimum si scoaterea garoului (tifonului), se va aplica un pansament steril - compresiv. 

Accidentatului care prezintă răniri insotite de hemoragii, i se va aplica următorul tratament, in completarea opririi hemoragiei: 

- se va acoperi rana cu pansamente sterile; 

- se va transporta culcat; 

 - se vor lua masuri de încălzire; 

- i se va da sa bea, pe cat posibil, băuturi calde. 

Rănirea pielii de pe cap se caracterizează prin hemoragie puternica, dar nepericuloasa, care se va trata prin aplicrea unui pansament steril, apoi accidentatul se va transporta la primul punct sanitar. 

 Rănirea in zona gatului este periculoasa, deoarece in acest caz, nu se poate  aplica garoul. Pentru oprirea hemoragiei, se vor pune tampoane de pansament steril, căutând sa se extinde golul creat de rana, iar apoi accidentatul va fi transportat la primul punct sanitar. 

Hemoragiile nazale care sunt provocate de răniri se vor trata prin apăsarea puternica a narii care sângerează, capul tinandu-se drept, după un minut se va slabi foarte mult aceasta compresiune. 

In cazul in care hemoragia nu se poate opri prin aceasta metoda se va pune in nara sângerânda un tampon cu antipirina si se continua apăsarea, 

Trebuie sa se cunoască ca exista si cazuri in care hemoragiile nazale sunt necesare. In aceasta situaţie nu se va întreprinde nimic si se va consulta un medic sau personal sanitar specializat. 

In general, nu se vor opri hemoragiile nazale la persoanele despre care se ştie ca suferă de hipertensiune, sunt obeze sau in vârsta. 

Hemoragiile interne, la care nu apare in mod vizibil sânge, se pot recunoaşte după faptul ca accidentatul este palid si are pulsul slab si accelerat, greu de numărat. In aceste cazuri accidentatul va fi culcat cu capul in jos si menţinut imobilizat, va fi acoperit si se va proceda la incalzirea lui. 

 Nu se va da accidentatului nici sa bea.,, nici sa mănânce. 

 Persoana care da primul ajutor in cazul unei fracturi trebuie sa ia, in primul fand, următoarele masuri: 

- sa nu mişte accidentatul; 

- sa dezvelească zona in care s-a produs fractura, pentru a constata daca este o fractura deschisa sau inchisa. 

In cazul in care este necesara deplasarea accidentatului, persoana care da primiil ajutor va prinde accidentatul cu o mana pe deasupra si cu cealaltă pe dedesubtul membrului fracturat si ajutat de o alta persoana, care va cuprinde corpul victimei, va executa transportarea. 

In cazul unei fracturi deschise, se va pune un pansament uscat pe rana, inainte de a se face imobilizarea: 

- se înţelege prin fractura deschisa, o fractura insotita de o rana ce comunica cu fractura; - fractura deschisa este periculoasa si prin faptul ca poate conduce la infecţii grave; 

- exista posibilitatea ca un os spart sa pătrundă sub piele si sa o perforeze, de aceea personalul care da primul ajutor trebuie sa ia toate masurile pentru a impiedica acest fenomen; 

Imobilizarea unei fracturi a membrului inferior se va face prin aşezarea atelelor, atât lateral, cat si pe fata posterioara a merabrului accidentat. 

Este obligatoriu a se imobiliza ambele articulaţii din regiunea de deasupra si dedesubtul fracturii, astfel: 

la o fractura in zona gambei, se va imobiliza deasupra - genunchiul si coapsa, iar dedesubt - glezna si laba piciondui; 

la o fractura in zona coapsei, se va imobiliza deasupra - soldul si trunchiul, iar dedesubt - genunchiul si gamba. 

Se recomanda, pe cat posibil, imobilizare totala. 

Imobilizarea membrelor superioare se va face in majoritatea cazurilor, printr-o eşarfa, cotul fiind indoit. 

Se va putea completa aceasta prin aţele rigide, care insa nu vor ocupa decât segmentut fracturat al membrului. 

Cotul rănit poate impiedica îndoirea braţului si imobilizarea membrului cu ajutorul eşarfei. In acest caz, se va face imobilizarea totala a braţului. In cazul fracturilor craniene, intervenţia persoanei cate da primul ajutor, trebuie sa fie foarte atenta, dat fiind ca exista cazuri in care victima percepe aceste traumatisme cu întârziere de 2-3 ore si deci cunoaşterea existentei traumatismelor este uneori dificila. Simptomele in cazuri de fracturi craniene sunt: 

- pierderea cunoştinţei, care poate fi numai momentana; 

- hemoragii prin nas sî prin urechi. 

Pot apare fracturi craniene, fara sa provoace rănirea pielii de pe cap si fara sa curgă sânge pe nas sau pe urechi. 

Fracturile coloanei vertebrale si ale bazinului sunt, in cele mai multe cazuri, accidente grave, si in aceste cazuri, transportul victimei se face prin rostogolirea acesteia cit se poate de incet, pana va fî aşezata culcat pe o planşeta dura. Nu se va face vreo imobilizare a victimei si se va transporta imediat la cel mai apropiat punct sanitar, unde se afla un medic chirurg. 

Se interzice transportarea pe braţe a unui accidental cu coloana vertebrala sau bazinul fracturat, acest mod de transport putând sa-i fie fatal. 

Simptomele in cazuri de fracturi la coloana vertebrala sau la bazin sunt: - dureri puternice in zona dorsala; 

- paralizarea membrelor inferioare; 

- tulburări in urinare. 

In cazul fracturilor de coaste, persoana care da primul ajutor va imobiliza toracele accidentatului printr-un bandaj strâns, realizat cu o fase, apoi se va transporta accidentatul, in poziţia şezut, la primul punct sanitar. Simptomele in cazuri de fractura de coasta sunt: 

- respiraţie ingreunata si dureri in timpul respiraţiei; 

- eventuale urme de sânge in saliva. 

In cazul luxatiilor, se va proceda identic ca in cazul fracturilor la braţe si la membrele inferioare: 

- nu se va pierde din vedere niciodată ca o luxatie poate fî insotita de o fractura; - in cazul unei luxatii a umărului, care este cea mai frecventa, cotul se depărtează de corp. Nu se va face nici o incercare de a se readuce cotul la poziţia iniţiala, ci se va pune o perna la subsuoara si se va transporta accidentatul fara eşarfa. 

In cazul degeraturilor, membrul care a suferit va fî introdus in apa la temperatura mediului ambiant, care apoi va fî încălzita treptat si cu mare grija, pana la temperatura corpului. 

Nu se recomanda frectionarea cu zăpada a membrelor degerate, deoarece pielea degerata poate fi zgâriata si se poate provoca astfel, o infecţie. 

In cazul degeraturilor puternice (congelare) se recoranda transportarea accidentatului la un punct sanitar, intervenţiile locale putând provoca agravarea situaţiei. Toate înţepăturile sau zgârieturile, oricât de puţin grave ar părea la început, trebuie dezinfectate. 

Pentru dezinfectarea corecta a locului rănit: 

- se va apasă puternic in vecinătatea locului undu s-a produs înţepătura sau zgârietura, pana se vor scurge câteva picaturi de sânge ; 

- se va acoperi locul rănit cu o soluţie antiseptica ce se găseşte in trusa medicala si se ve lasă sa se usuce la aer liber; 

-daca rana prezintă o oarecare intindere, după dezinfectare se va aplica un pansament uscat sau o compresa sterila; 

-se recomanda ca in cazul in care exista un punct sanitar in apropiere, sa se transporte accidentatul la acest punct; 

-nu trebuie pierdut din vedere ca o intepatura sau o zgârietura care nu prezinte., aparent, nici o gravitate Ia inceput, poate avea ulterior, complicaţii grave (infecţii, flegmoane etc), daca nu este dezinfectată corect si imediat; 

In cazul in care cel care a dat primele îngrijiri nu are convingerea ca a reuşit sa inlature toate corpurile străine, imediat după primele ingrijiri, va indrepta accidentatul spre primul punct sanitar, unde medicul va lua masurile necesare.