INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PRIVIND ACTIVITATEA DE PANIFICATIE

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PRIVIND ACTIVITATEA DE PANIFICATIE 

Art. 1  

Prezentele instrucţiuni cuprind măsuri de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale specifice lucrărilor de fabricare a produselor de panificaţie.  

Art. 2  

Măsurile de prevenire cuprinse în prezentele instrucţiuni au ca scop diminuarea sau eliminarea factorilor de risc existenţi în sistemul de muncă, proprii fiecărui element component al acestuia (executant, sarcină de muncă, mijloace de producţie, mediu de muncă).  

Art. 3  

Prezentele instrucţiuni se aplică tuturor salariaţilor care desfăşoară activităţi de fabricare a produselor de panificaţie.  

Art. 4  

Prezentele instrucţiuni vor fi revizuite periodic şi modificate sau completate ori de câte ori este necesar, ca urmare a schimbărilor de natură legislativă sau tehnică.  

Art. 5  

Angajarea şi repartizarea personalului la locurile de muncă, inclusiv examenele medicale periodice şi instruirea pe linie de securitate şi sănătate în muncă, se vor face în conformitate cu prevederile Instrucţiunilor Proprii Generale.  

Art. 6  

La încadrarea tinerilor pentru a efectua lucrări de morărit şi panificaţie se vor respecta prevederile cuprinse în Codul muncii.  

Art. 7  

Dotarea şi folosirea echipamentului de protecţie şi a echipamentului de lucru se vor face conform H.G. nr. 1.048/2006 de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie şi Instrucţiunilor proprii.  

Art. 8  

Se interzice exploatarea echipamentelor tehnice necertificate din punctul de vedere al protecţiei muncii.  Art. 9  

Înainte de începerea lucrului operatorul va verifica existenţa şi buna funcţionare a:  

* elementelor de comandă (pornire-oprire, schimbarea sensului mişcării şi semnalizare) ale mijloacelor de lucru (malaxor, aparat de feliat, cuptor);

* aparatelor de măsură şi control;  

* dispozitivelor de protecţie;  

* apărătorilor de protecţie.  

Art. 10  

Înainte de începerea lucrului, se verifica va verifica următoarele:  

* existenţa şi integritatea carcaselor contra electrocutării prin atingere directă şi a sistemelor de închidere a acestora;  

* starea de contact între bornele de legare la pământ şi conductorul de protecţie;  

* modul de dispunere a cablurilor electrice ce alimentează echipamentul tehnic;  

* continuitatea legăturii la centura de împământare.  

Art. 11  

Se interzice efectuarea de intervenţii la instalaţiile electrice ale echipamentelor tehnice de către salariaţii care nu sunt autorizaţi în acest scop.  

Art. 12  

La întreruperea sursei de alimentare cu energie a echipamentelor tehnice, acestea vor fi deconectate şi asigurate contra pornirii lor accidentale.  

Art. 13  

Se interzice efectuarea operaţiilor de întreţinere şi reparare a echipamentelor tehnice în timpul funcţionării acestora.  

Art. 14  

Se interzice blocarea căilor de circulaţie şi acces la echipamentele tehnice cu diverse materiale, subansamble, scule, dispozitive de protecţie.  

Art. 15  

Pentru prevenirea accidentelor prin electrocutare se vor respecta prevederile Instrucţiunilor proprii generale de protecţie a muncii.  

Art. 16  

Conducerea unităţii economice trebuie să stabilească şi să asigure echipamentul necesar executării operaţiilor de încărcare, descărcare, transport şi manipulare a materiilor prime şi produselor finite.  

Art. 17  

La locurile de muncă unde salariatul intervine direct pentru manipularea manuală a sarcinilor se vor lua măsuri organizatorice şi tehnice pentru a preveni eventuale afecţiuni ale spatelui. 

Art. 18  

Rampele destinate încărcării şi descărcării materiilor prime şi produselor finite amplasate la o înălţime mai mare de 1,5 m trebuie să fie dotate cu balustrade de protecţie demontabile, cu înălţimea minimă de 1 m.  

Art. 19  

Se interzice salariaţilor urcarea sau coborârea pe şi de pe rampele destinate încărcării şi descărcării sarcinilor, prin alte locuri decât cele prevăzute cu scări.  

Art. 20  

Este interzisă utilizarea de către salariaţi a improvizaţiilor în locul scărilor, balustradelor şi podeţelor special destinate efectuării operaţiilor de încărcare, descărcare, transport şi manipulare a diverselor sarcini.  

Art. 21  

Se interzice transportul diverselor sarcini dacă salariatul care execută operaţia nu are asigurată vizibilitatea în direcţia de deplasare.  

Art. 22  

În timpul încărcării, descărcării, transportului şi manipulării, încărcătura trebuie să prezinte stabilitate.  Art. 23  

Se interzice staţionarea sau circulaţia salariaţilor pe încărcătura mijloacelor de transport în timpul încărcării, descărcării, transportului şi manipulării acesteia.  

Art. 24  

Se interzice transportul salariaţilor cu mijloace de transport care nu sunt amenajate în acest scop.  Art. 25  

Manevrarea autovehiculelor pentru efectuarea operaţiilor de încărcare sau descărcare trebuie dirijată de un salariat numit de conducătorul locului de muncă.  

Art. 26  

Sunt interzise intervenţiile salariaţilor încărcători-descărcători asupra mijlocului de transport (conducerea acestuia, pornirea cu manivela, reparaţii sau întreţineri).  

Art. 27  

Manevrarea obloanelor mijloacelor de transport auto trebuie să se facă în poziţie laterală, sub supraveghere.  Art. 28  

Se interzice folosirea improvizaţiilor la sistemele de blocare a obloanelor şi uşilor mijloacelor de transport în timpul operaţiilor de încărcare, descărcare şi transport al sarcinilor.  

Art. 29 

Este interzisă utilizarii lopeţii înainte de a se face verificarea stării tehnice a acesteia Art. 30  

Se interzice utilizarea lopetii daca aceasta prezinta rupturi, improvizatii  

Art. 31  

Manevrarea lopetii cand aceatsa este incarcata se va face cu grija folosind ambele brate asigurandu-se in prealabil ca traseul de deplasare de la masa de lucru pe caile de acces catre cuptor si invers este degajat de obiecte sau obstacole, fire, alte materiale utilizare in procesul de lucru. 

Art. 32  

Malaxorulva fi exploatat numai de salariaţii instruiţi în acest scop.  

Art. 33  

Înainte de punerea în funcţiune a malaxorului se va verifica starea tehnică a acestuia şi în mod special:  * dacă sistemul de avertizare pentru pornire-oprire este în stare de funcţionare;  

* dacă paleta de amestec nu prezintă defecţiuni;  

* dacă barele orizontale sunt corect fixate pe lanţ;  

* dacă podinele de lucru de la cele două zone de capăt au balustrade de protecţie.  

Art. 34  

În cazul în care la pornirea malaxorului apar deficienţe sau zgomote suspecte, se va opri funcţionarea lui, luându-se măsuri de remediere.  

Art. 35  

Este interzisă atât încărcarea malaxorului peste sarcina maximă admisă afişată, cât şi folosirea lui în alte scopuri.  

Art. 36  

Lucratorii vor supraveghea in permanenta functionarea malaxorului fiind interzisa parasirea locului de munca cat acesta functioneaza 

Art. 37  

Se interzic intervenţiile asupra malaxorului în timpul cat aceasta se afla in functiune.  Art. 38  

Malaxorul va fi folosit numai in scopul pentru care a fost destinat.  

Art. 39  

Preluarea sarcinilor (a sacilor) se va face numai de pe platforma amenajată în acest scop. 

Art. 40  

Se interzice introducerea mâinilor între partea inferioară a sacilor şi bara orizontală a malaxorului.  Art. 41  

Depanarea malaxorului se va face numai după golirea acestuia.  

Art. 42  

Când malaxorul nu este utilizat acesta se va acoperii in vederea protejarii impotriva prafului sau a interventiilor neautorizate.  

În interiorul spatiului de lucru sunt interzise:  

* murdărirea pardoselilor;  

* depozitarea în dezordine a ambalajelor cu produse sau a ambalajelor goale, a cărucioarelor şi platformelor de transport;  

* manipularea prin aruncare a navetelor, cărucioarelor, lăzilor, cutiilor etc.  

Art. 43  

Cantitatea de materii prime şi produse finite depozitată pe planşee nu trebuie să depăşească sarcina maximă admisă, care va fi afişată la loc vizibil.  

Art. 44  

Depozitele de faină trebuie să fie uscate, dezinfectate şi bine aerisite. În ele nu este permisă depozitarea de materiale care pot denatura calitatea făinii.  

Art. 45  

Stivuirea materiilor prime şi a produselor finite ambalate trebuie să se facă fără deteriorarea ambalajului, datorată manipulării necorespunzătoare sau depăşirii rezistenţei acestuia. Stivele trebuie să fie construite din ambalaje de acelaşi tip şi dimensiuni.  

Art. 46  

Scoaterea materialelor din stive trebuie să se facă în acelaşi fel încât să se evite prăbuşirea acestora.  Art. 47  

Se interzice manipularea materialelor prin aruncare din stivă pe pardoseala depozitului.  Art. 48  

Se interzice accesul în spatiul destinat procesului de lucru a altor salariaţi în afara celor instruiţi şi autorizaţi de către conducerea unităţii, pentru efectuarea intervenţiilor necesare.  

Art. 49 

Lucrările de intervenţie la aparatele de lucru se vor efectua sub supravegherea permanentă a unei persoane competente.  

Art. 50  

Spălarea navetelor se va face în spaţii special amenajate în acest scop, prevăzute cu instalaţii corespunzătoare.  

Art. 51  

Se interzice deversarea detergenţilor şi a săpunului pe pardoselile din încăperile de spălare a navetelor.  Art. 52  

Se interzice:  

* folosirea navetelor deteriorate;  

* încărcarea cu produse a navetelor peste marginile acestora;  

* manevrarea bruscă a stivei de navete;  

* manevrarea simultană a două stive de navete;  

* manevrarea stivelor de navete mai înalte decât înălţimea cea mai mică a traseului;  * smulgerea navetelor din stivă;  

* urcarea salariaţilor pe stivele de navete.  

Art. 53  

Se interzice lucrul la mese de ambalat care nu prezintă stabilitate şi nu au blaturile geluite şi netede.  Art. 54  

Operaţiile de ambalare vor fi efectuate numai de personal instruit, care să cunoască procedeele corecte de lucru şi să fie dotat cu scule şi dispozitive de lucru corespunzătoare.  

Art. 55  

Se interzice fumatul şi lucrul cu flacăra deschisă în încăperile în care se face ambalarea şi depozitarea.  Art. 56  

Depozitarea ambalajelor şi a produselor ambalate se va face în condiţii de stabilitate şi în locurile destinate acestui scop.  

Art. 57  

În spatiile de lucru se vor asigura instalaţii corespunzătoare de iluminat şi ventilaţie.  Art. 58 

Introducerea materiilor prime şi a materialelor in cuvele de pregătire şi preparare a produselor se va face numai după oprirea din funcţiune a instalaţiilor.  

Art. 59  

Verificarea consistenţei aluatului se va face numai în zona de ieşire a braţului fărâmătorului din cuvă.  Art. 60  

Punerea în funcţiune a malaxorului se face numai după fixarea sigură a căruciorului cuvei în batiul malaxorului.  

Art. 61  

Se interzice folosirea cuvelor defecte sau cu excentricitate mai mare de 0,5%.  

Art. 62  

Manipularea cuvelor de aluat se va face numai prin împingere, cu excepţia cazurilor când se extrag din dispozitivul de fixare de la malaxor.  

Art. 63  

Înainte de folosirea răsturnătorului mecanic de cuve se va verifica starea tehnică a acestuia şi, în mod special, centrarea cuvei în dispozitivul de prindere al răsturnătorului.  

Art. 64  

Se interzic circulaţia şi staţionarea în raza de acţiune a răsturnătorului mecanic de cuve.  Art. 65  

La încărcarea cuvei nu se va depăşi sarcina maximă admisă la răsturnare prevăzută în cartea tehnică.  Art. 66  

Urcarea salariaţilor pe buncărul de aluat în vederea curăţării cuvei este interzisă.  

Art. 67  

Nu se vor folosi cuve care nu se fixează corect şi sigur la platforma sau care nu au gabaritul corespunzător platformei ridicătorului-răsturnător.  

Art. 68  

La apariţia unor vibraţii în timpul folosirii ridicătorului-răsturnător de cuve acesta se va opri din funcţiune până la remedierea defecţiunilor.  

Art. 69  

Punerea în funcţiune a ridicătorului-răsturnător de cuve se face numai după verificarea stării lui tehnice şi, în mod special, a funcţionalităţii limitatoarelor de cursă, dispozitivului de fixare a cuvei, mecanismului de ridicare, sistemelor de ghidare a platformei, stării cablurilor de acţionare, mecanismelor de siguranţa şi blocare etc. 

Art. 70  

Se interzice folosirea ridicătorului-răsturnător de cuve în alte scopuri decât cele pentru care este destinat.  Art. 71  

În spatiile de lucru în care se face prelucrarea aluatului se vor folosi sisteme corespunzătoare de iluminat şi ventilaţie.  

Art. 72  

La terminarea programului de lucru se va curăţa în mod obligatoriu materialul prelucrat in instalaţii, asigurându-se măsurile împotriva pornirii accidentale în timpul acestei operaţii.  

Art. 73  

La cuptoarele de coacere a aluatului se va asigura absorţia a aerului cald.  

Art. 74 

Curăţarea canalelor de fum, a ţevilor din cuptor şi a cazanelor se va face numai cu sibarul de la cos deschis şi dacă focul a fost stins cu cel puţin 6 ore înainte.  

Art. 75 

La operaţiunile de curăţare se vor folosi podine şi platforme regulamentare.  

Art. 76 

Sistemul de iluminat al cuptoarelor va fi asigurat la tensiuni nepericuloase.  

Art. 77 

Se vor face verificări periodice ale sistemelor de încălzire a cuptoarelor, în scopul depistării şi eliminării pericolului emanaţiilor de gaze.  

Art. 78 

Conductele de alimentare a cuptoarelor cu combustibil vor fi vopsite conform standardelor în vigoare.  Art. 79  

Pentru urmărirea funcţionării cuptoarelor în condiţii nepericuloase, se va asigura aparatura de măsură şi control necesară, verificată la termenele scadente.  

Art. 80  

Dispozitivele de închidere şi deschidere a combustibilului de pe conductele de alimentare vor fi prevăzute cu indicatoare fixe care nu se pot şterge şi care să arate printr-o săgeată sensul de reglare.  

Art. 81  

Periodic se va verifica atât etanşarea conductelor de gaze în zonele de îmbinare, cât şi integritatea acestora. 

Art. 82  

Ţevile din focare vor fi curăţate ori de câte ori de cate ori este nevoie.  

Art. 83  

La deschiderea uşii camerei de coacere salariatul va sta în zona laterală pentru a evita jetul de abur.  Art. 84  

Pentru accesul şi efectuarea de lucrări la partea superioara a cuptoarelor se vor folosi platforme şi scări regulamentare.  

Art. 85  

Orice defecţiune apărută în timpul funcţionării cuptorului va fi remediată de personal calificat şi instruit în acest sens.  

Art. 86  

Înainte de punerea în funcţiune a cuptoarelor se va face verificarea tehnică a acestora şi, în mod deosebit, a funcţionalităţii dispozitivelor de protecţie.  

Art. 87  

Se interzice intrarea în dospitor. Curăţarea acestuia se va face în zonele de capăt sau prin uşile de vizitare.  Art. 88  

Se interzice stropirea cu apă în interiorul cuptorului în timpul funcţionării acestuia.  Art. 89  

Sistemul de uscare a produselor va fi amplasat în încăperi diferite de cele în care se face frământarea şi modelarea acestora.  

Art. 90  

Rastelele fixe şi mobile pentru dospirea produselor vor fi menţinute în stare de curăţenie şi stabilitate, iar înălţimea lor nu va fi mai mare de 1,8 m.  

Art. 91  

Cuţitul circular tăietor al maşinilor de tăiat pâine va fi prevăzut cu dispozitiv corespunzător de protecţie.  Art. 92  

Se interzice îndepărtarea sau reglarea dispozitivelor de protecţie în timpul funcţionarii maşinii de tăiat pâine şi aranjarea pâinii pe banda transportoare după ce a ajuns sub placa de presare.