Decizia de numire a Comitetului de securitate si sanatate in munca

Decizia de numire a Comitetului de securitate si sanatate in munca 

  25 Iulie 2025 

Comitetul de securitate si sanatate in munca este constituit in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, modificata si completata, a Legii nr. 319/2006, a securitatii si sanatatii in munca si in conformitate cu Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006 la societatea S.C. ........................ S.R.L. cu sediul in .........................., avand CUI RO ................ si inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J......../......../...........… 

Reprezentant legal al societatii Domnul ..........................., in calitate de Administrator Decizia nr. ............................. din ..................................... 

Art. 1. – In scopul de a asigura implicarea salariatilor, la elaborarea si aplicarea deciziilor in domeniul protectiei muncii, se constituie Comitetul de securitate si sanatate in munca la S.C. .................. S.R.L. 

Art. 2. – Comitetul de securitate si sanatate in munca la S.C. ................................ S.R.L. organizeaza si coordoneaza masurile de protectie a muncii. Comitetul de securitate si sanatate in munca functioneaza in baza regulamentului de functionare propriu. 

Art. 3. – Componenta Comitetului de securitate si sanatate in munca: 

– Presedinte: ……………….. – Conducatorul persoanei juridice 

– Membri: a) ........................... – reprezentanti ai angajatorului/conducatori ai locurilor de munca b) Medicul de medicina a muncii S.C. ………………… reprezentat prin ....………………… c) Reprezentatii salariatilor ................................. (alesi pe o perioada de 2 ani) – Secretar: ............................................... – Conducatorul compartimentului de protectie a muncii sau persoana desemnata cu atributii in domeniu. 

Art. 4. – Angajatorul are obligatia sa asigure intrunirea Comitetului de securitate si sanatate in munca cel putin o data pe trimestru si ori de cate ori este necesar. 

Art. 5. – Ordinea de zi a fiecarei intruniri este stabilita de catre Presedinte si secretar, cu consultarea reprezentantilor lucratorilor, si este transmisa membrilor Comitetului de securitate si sanatate in munca, Inspectoratului Teritorial de Munca si, daca este cazul, serviciului extern de protectie si prevenire, cu cel putin 5 zile inaintea datei stabilite pentru intrunirea comitetului. 

Art. 6. – Secretarul Comitetului de securitate si sanatate in munca convoaca in scris membrii

 

comitetului cu cel putin 5 zile inainte de data intrunirii, indicand locul, data si ora stabilite. 

Art. 7. – La fiecare intrunire, secretarul Comitetului de securitate si sanatate in munca incheie un proces-verbal care va fi semnat de catre toti membrii comitetului. 

Art. 8. – Comitetul de securitate si sanatate in munca este legal intrunit daca sunt prezenti cel putin jumatate plus unu dintre numarul membrilor sai. 

Art. 9. – Comitetul de securitate si sanatate in munca convine cu votul a cel putin doua treimi din numarul membrilor prezenti. 

Art. 10. – Secretarul Comitetului de securitate si sanatate in munca va afisa la loc vizibil copii ale procesului-verbal incheiat. 

Art. 11. – Secretarul Comitetului de securitate si sanatate in munca transmite Inspectoratului Teritorial de Munca, in termen de 10 zile de la data intrunirii, o copie a procesului-verbal incheiat. 

Art. 12. – Atributiile comitetului de securitate si sanatate in munca: 

Comitetul de securitate si sanatate in munca va avea urmatoarele atributii: 

a) analizeaza si face propuneri privind politica de SSM si planul de prevenire si protectie; b) urmareste realizarea planului de prevenire si protectie, inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizarii prevederilor lui si eficienta acestora din punct de vedere al imbunatatirii conditiilor de munca; 

c) analizeaza introducerea de noi tehnologii si alegerea echipamentelor, luand in considerare consecintele asupra securitatii si sanatatii lucratorilor si face propuneri in situatia constatarii anumitor deficiente; 

d) analizeaza alegerea, cumpararea, intretinerea si utilizarea echipamentelor de munca, a echipamentelor de protectie colectiva si individuala; 

e) analizeaza modul de indeplinire a atributiilor ce revin serviciului extern de prevenire si protectie, precum si mentinerea sau, daca este cazul, inlocuirea acestuia; 

f) propune masuri de amenajare a locurilor de munca, tinand seama de prezenta grupurilor sensibile la riscuri specifice; 

g) analizeaza cererile formulate de lucratori privind conditiile de munca si modul in care isi indeplinesc atributiile persoanele desemnate si/sau serviciul extern; 

h) urmareste modul in care se aplica si se respecta reglementarile legale privind SSM, masurile dispuse de inspectorul de munca si inspectorii sanitari; 

i) analizeaza propunerile lucratorilor privind prevenirea accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale si imbunatatirea conditiilor de munca si propune introducerea acestora in planul de prevenire si protectie; 

j) analizeaza cauzele producerii accidentelor de munca, imbolnavirilor profesionale si evenimentelor produse si poate propune masuri tehnice in completarea masurilor dispuse in urma cercetarii; k) efectueaza verificari proprii privind aplicarea instructiunilor proprii si a celor de lucru si face un raport scris privind constatarile facute; 

l) dezbate raportul scris, prezentat Comitetului de securitate si sanatate in munca de catre conducatorul unitatii cel putin o data pe an, cu privire la situatia securitatii si sanatatii in munca, la actiunile care au fost intreprinse si la eficienta acestora in anul incheiat, precum si propunerile pentru

 

planul de prevenire si protectie ce se va realiza in anul urmator. 

Art. 13. – Obligatiile angajatorului referitoare la Comitetul de securitate si sanatate in munca: a) Angajatorul trebuie sa furnizeze Comitetului de securitate si sanatate in munca toate informatiile necesare, pentru ca membrii acestuia sa isi poata da avizul in cunostinta de cauza. b) Angajatorul trebuie sa prezinte, cel putin o data pe an, Comitetului de securitate si sanatate in munca un raport scris care va cuprinde situatia securitatii si sanatatii in munca, actiunile care au fost intreprinse si eficienta acestora in anul incheiat, precum si propunerile pentru planul de prevenire si protectie ce se vor realiza in anul urmator. 

c) Angajatorul trebuie sa transmita raportul prevazut la alin. (1), avizat de membrii Comitetului de securitate si sanatate in munca, in termen de 10 zile, Inspectoratului Teritorial de Munca. d) Angajatorul trebuie sa supuna analizei Comitetului de securitate si sanatate in munca documentatia referitoare la caracteristicile echipamentelor de munca, ale echipamentelor de protectie colectiva si individuala, in vederea selectionarii echipamentelor optime. e) Angajatorul trebuie sa informeze Comitetul de securitate si sanatate in munca cu privire la evaluarea riscurilor pentru securitate si sanatate, masurile de prevenire si protectie atat la nivel de unitate, cat si la nivel de loc de munca si tipuri de posturi de lucru, masurile de prim-ajutor, de prevenire si stingere a incendiilor si evacuare a lucratorilor. 

f) Angajatorul comunica Comitetului de securitate si sanatate in munca punctul sau de vedere sau, daca este cazul, al medicului de medicina a muncii, serviciului intern sau extern de prevenire si protectie, asupra plangerilor lucratorilor privind conditiile de munca si modul in care serviciul intern sau extern de prevenire si protectie isi indeplineste atributiile. 

g) In cazul in care angajatorul nu ia in considerare propunerile Comitetului de securitate si sanatate in munca, conform atributiilor prevazute la art. 12, trebuie sa motiveze decizia sa in fata comitetului; motivatia va fi consemnata in procesul-verbal. 

Art. 14. – Functionarea Comitetului de securitate si sanatate in munca: 

a) Comitetul de securitate si sanatate in munca se intruneste cel putin o data pe trimestru. b) Ordinea de zi este stabilita de catre Presedinte si Secretar cu consultarea reprezentantilor lucratorilor si este transmisa membrilor Comitetului de securitate si sanatate in munca cu cinci zile inainte de data stabilita pentru sedinta. 

c) La fiecare intrunire se va incheia un proces-verbal care se va semna de catre participanti. d) Comitetul de securitate si sanatate in munca este legal intrunit daca sunt prezenti cel putin jumatate plus unul din numarul membrilor sai si ia hotarari cu votul a doua treimi din numarul celor prezenti. 

e) In cazul in care exista divergente intre membrii Comitetului de securitate si sanatate in munca, acestia motiveaza in scris, in termen de doua zile de la data intrunirii, iar Presedintele va decide cu privire la divergentele aparute. 

f) Prezenta decizie va fi adusa la cunostinta salariatilor prin grija conducatorului persoanei juridice si se va afisa la locurile de munca. 

Aprobat, 

.......................................... 

Conducatorul persoanei juridice