instructiuni ssm serviciu de paza gardare
INSTRUCŢIUNI PROPRII 

de securitate şi sănătate în muncă pentru activitatea agentului de securitate care execută serviciul de pază în post de gardare trenuri – zona căilor ferate 

Intră în vigoare la data de: 

 

Elaborat/întocmit/redactat 

Verificat 

Aprobat

Funcţie 

ŞEF SERVICIU EXTERN 

REPREZENTANT 

LEGAL

REPREZENTANT 

LEGAL

Nume şi prenume 

     

Semnătură

     

Data 

     Proprietate intelectuală 

Toate procedurile, fişele de proces şi instrucţiunile ce descriu activităţi şi procese proprii sunt proprietatea exclusivă a SC FRONT GUARD MOBILE S.R.L. Orice multiplicare, difuzare sau utilizare parţială sau totală a acestor documente, fără aprobarea Administratorului al SC FRONT GUARD MOBILE S.R.L., este interzisă.LISTA DE CONTROL A MODIFICĂRILOR  

Nr. 

Ediţie 

Nr. 

Revizie 

I. Conţinutul modificării 

Data intrării 

în vigoare

Editie initiala

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       În conformitate cu prevederile art. 13., lit. e) din Legea nr. 319/2006, a HOTĂRÂRII nr. 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă decătre lucrători a echipamentelor de muncă, a HOTĂRÂRII nr. 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă la locul de muncă, a HOTĂRÂRII nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă, a HOTĂRÂRII nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi sănătate la locul de muncă, precum şi a Legii nr. 333/2004 privind paza bunurilor şi valorilor, se vor respecta următoarele instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă: 

I. ÎNCADRAREA ŞI REPARTIZAREA PERSONALULUI PE LOCURI DE MUNCĂ 

Între agenţii economici ai căii ferate şi alţi agenţi economici cu care se lucrează, se vor  încheia obligatoriu, convenţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. 

Art. 1. Încadrarea şi repartizarea personalului pe locuri de muncă se va face conform prevederilor legislaţiei în vigoare. 

Fiecare lucrător, trebuie să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât, să nu se expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională, atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă, conform Legii nr. 319/2006, art. 22, 23. 

Angajatul cu funcţia de agent de securitate pe transport feroviar, va avea avizul medicului de medicina muncii, cu menţiunea corespunzătoare funcţiei îndeplinite, este apt din punct de vedere psihologic, este instruit, are în dotare echipament individual de protecţie, deţine atestat de pază sau urmează cursurile de agent de securitate pentru obţinerea atestatului. 

Se interzice admiterea la lucru a persoanelor cu stare psihică şi fizică necorespunzătoare. Agentul de securitate va comunica starea sa de sănătate conducătorului locului de muncă. 

II. Repartizarea sarcinii de muncă 

Art. 2. Salariaţii societăţii care prin natura serviciului efectuează operaţii în legătură cu siguranţa circulaţiei pe liniile CFR, trebuie să fie autorizaţi în acest scop de personalul de specialitate din cadrul regionalelor de cale ferată, potrivit programului elaborat de către societate, a reglementărilor şi instrucţiunilor elaborate de către CFR. Aceşti salariaţi trebuie să fie desemnaţi în scris de către conducerea societăţii. Responsabilul desemnat cu SPP pe transportului feroviare, verifică respectarea instrucţiunilor de către lucrători, privind desfăşurarea activităţii, însoţirea trenurilor şi vagoanelor. 

Art. 3. Responsabilul desemnat cu SPP pe transporturi feroviare este obligat să verifice cu 30 de minute înainte de începerea programului următoarele: 

⮚ Prezenţa personalului la începerea programului de lucru; 

⮚ Starea generală de sănătate; 

⮚ Odihna şi consumul de alcool sau substanţe halucinogene; 

⮚ Starea ţinutei; 

⮚ Existenţa rechizitelor; 

⮚ Existenţa echipamentului de protecţie şi comunicare; 

⮚ Cunoaşterea instrucţiunilor de SSM şi Situaţii de Urgenţă, specifice activităţilor de pază

pe transportul feroviar. 

Art. 4. Responsabilul desemnat cu siguranţa SPP pe transporturi feroviare, are obligaţia de a întocmi la începerea fiecărui schimb, fişa individuală de securitate internă pentru fiecare lucrător. 

Art.5. Personalul de pază este obligat să cunoască si să respecte îndatoririle ce-i revin, fiind direct răspunzător pentru paza si integritatea obiectivelor, bunurilor si valorilor încredinţate. Art. 6. În timpul serviciului, personalul de pază este obligat: 

a) să cunoască locurile si punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului, pentru a preveni producerea oricăror fapte de natură să aducă prejudicii unităţilor păzite; 

b) să păzească obiectivul, bunurile si valorile nominalizate în planul de pază si să asigure integritatea acestora; 

c) să permită accesul în obiectiv numai în conformitate cu reglementările legale si cu dispoziţiile interne; 

d) să oprească si să legitimeze persoanele despre care există date sau indicii că au săvârsit infraţiuni ori alte fapte ilicite în obiectivul păzit, pe cele care încalcă normele interne stabilite prin regulamentele proprii, iar în cazul infracţiunilor flagrante, să prindă si să prezinte poliţiei pe făptuitor, să oprească si să predea poliţiei bunurile ori valorile care fac obiectul infracţiunii sau al altor fapte ilicite, luând măsuri pentru conservarea ori paza lor, întocmind totodată un proces verbal pentru luarea acestor măsuri. Procesul-verbal astfel întocmit constituie act de sesizare a organelor de urmărire penală; 

e) să încunostinţeze de îndată seful său ierarhic si conducerea unităţii beneficiare despre producerea oricărui eveniment în timpul executării serviciului si despre măsurile luate; f) în caz de avarii produse la instalaţii, conducte sau rezervoare de apă, combustibili ori de substanţe chimice, la reţelele electrice sau telefonice si în orice alte împrejurări care sunt de natură să producă pagube, să aducă de îndată la cunostinţă celor în drept asemenea evenimente si să ia primele măsuri pentru limitarea consecinţelor evenimentului; 

g) în caz de incendii, să ia imediat măsuri de stingere si de salvare a persoanelor, a bunurilor si a valorilor, să sesizeze pompierii si să anunţe conducerea unităţii si poliţia; 

h) să ia primele măsuri pentru salvarea persoanelor si de evacuare a bunurilor si a valorilor în caz de dezastre; 

i) să sesizeze poliţia în legătură cu orice faptă de natură a prejudicia patrimonial unităţii si să-si dea concursul ori de câte ori este solicitat de către organele de urmărire penală sau de organele de poliţie; 

j) să păstreze secretul de stat si cel de serviciu, dacă, prin natura atribuţiilor, are acces la asemenea date si informaţii; 

k) să poarte numai în timpul serviciului mijloacele de apărare, de protecţie si armamentul cu care este dotat si să facă uz de armă numai în cazurile si în condiţiile prevăzute de lege; 

l) să poarte uniforma si însemnele distinctive numai în timpul serviciului, cu excepţia locurilor de muncă unde se impune o altă ţinută; 

m) să nu se prezinte la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice si nici să nu consume astfel de băuturi în timpul serviciului; 

n) să nu absenteze fără motive temeinice si fără să anunţe în prealabil conducerea unităţii despre aceasta; 

o) să execute întocmai dispoziţiile sefilor ierarhici, cu excepţia celor vădit nelegale, si să fie respectuos în raporturile de serviciu;

p) să execute, în raport de specificul obiectivului, bunurile sau valorile păzite, precum si orice alte sarcini care i-au fost încredinţate, potrivit planului de pază; 

q) să respecte consemnul general si particular al postului. 

Art.7. Seful formaţiei de pază, pe lângă obligaţiile prevăzute la art. 6, are si următoarele atribuţii: 

a) să organizeze, să conducă si să controleze activitatea de pază, precum si modul de executare a serviciului de către personalul din subordine; 

b) să informeze de îndată conducerea unităţii si poliţia despre evenimentele produse pe timpul activităţii de pază si să ţină evidenţa acestora; 

c) să propună conducerii unităţii măsuri pentru perfecţionarea activităţii de pază; 

d) să ţină evidenţa armamentului si a muniţiei din dotarea personalului de pază, să asigure păstrarea, întreŃinerea, depozitarea si folosirea acestora, potrivit legii; 

e) să execute programul de pregătire profesională specifică a personalului de pază din subordine. Art. 8. Agentul de securitate are obligaţia: 

⮚ Agentul de securitate care doreşte să se urce pe locomotive trebuie să comunice mecanicului de locomotivă, intenţia sa şi să se asigure că acesta a înţeles; 

⮚ Urcarea/coborârea persoanelor în/din locomotive este permisă numai în staţionare şi numai prin uşile de la postul de comandă; 

⮚ În toate cazurile se va urca/coborâ cu faţa spre vehicul, folosind mâna curentă, fără a avea obiecte în mâini şi călcând pe fiecare treaptă a scării; 

⮚ La coborâre se va observa cu atenţie terenul şi se va aprecia înălţimea, pentru a nu se accidenta; 

⮚ Pentru a inspecta locomotivele, agentul de securitate va fi mereu însoţit de mecanicul de locomotivă, şi numai acesta va deschide uşile de la toate compartimentele locomotivei. În timpul inspecţiei, agentul de securitate are grijă să nu intre în contact cu echipamentul termic, mecanic sau electric pentru a nu se accidenta. 

⮚ Să comunice imediat şefului direct, iar în lipsa acestuia şefului ierarhic, toate abaterile de la instrucţiunile de securitate a muncii observate de el, precum şi defecţiunile constatate la dispozitivele şi instalaţiile de protecţie la echipamente, la linia de contact, la cabluri, etc., care pot prezenta pericol pentru viaţa oamenilor; 

⮚ Să nu execute dispoziţii care ar contraveni prezentelor instrucţiuni; lucrătorul care va primi o asemenea dispoziţie este obligat să explice organului care i-a dat dispoziţia greşită, motivul pentru care o consideră greşită şi să aducă imediat aceasta la cunoştinţa şefului ierarhic. Toţi salariaţii care lucrează pe calea ferată internă, trebuie să fie instruiţi asupra cunoştinţelor privind circulaţia trenurilor şi mişcările de manevră, în vederea prevenirii accidentelor. 

Art. 9. Agenţilor de securitate le este interzis: 

⮚ Călătoria pe locomotivă, în alt loc decât este în cabină; 

⮚ Să participe la manevrele vagoanelor efectuate de angajaţii CFR; 

⮚ Urcarea şi coborârea pe şi de pe scările vagoanelor în mişcare; 

⮚ Circulaţia, traversarea sau staţionarea pe locul dintre rampă şi linie; 

⮚ Urcarea cu picioarele pe cutiile cu vaselină, pe tampoane, pe arcuri sau alte părţi ieşinde ale vagoanelor; 

⮚ Urcarea în vederea deplasării cu convoiul de manevră pe scările de colţ, de acces la părţile superioare, etc., pe scările locomotivelor sau alte locuri unde este asigurată

stabilitatea salariatului; 

⮚ Staţionarea în vagoanele de marfă acoperite şi de serviciu în dreptul uşilor deschise; ⮚ Utilizarea gheretelor sau a platformelor frânelor care nu sunt în bună stare; 

⮚ Acţionarea dispozitivului de descărcare de aer a frânelor vagoanelor aflate în mers sau încercarea de a manipula robinetul de izolare a frânelor vagoanelor în mers; 

⮚ Să nu staţioneze şi să nu se aşeze pe scările vagoanelor; 

⮚ Este interzisă apropierea lucrătorilor la o distanţă mai mică de 1,5 m faţă de elementele liniei de contact electrificate; 

⮚ Este interzisă urcarea pe acoperişul vagoanelor aflate sub linia de înaltă tensiune, indiferent de natura activităţii desfăşurate pe linie de pază (verificări de: sigilii, guri de vizitare, clapete, încărcături de orice natură, etc.); 

⮚ Se interzice urcarea pe acoperişul vagoanelor aflate sub linia de înaltă tensiune, chiar şi în cazul unor misiuni de prindere a unor infractori (pericol de electrocutare). În situaţia suprinderii unor persoane străine pe acoperişul vagoanelor, se alertează colegii din posturile vecine de pază, şeful obiectivului şi serviciile specializate.  

⮚ Se interzice urcarea pe vagoanele – platformă sau pe încărcătura vagoanelor descoperite, chiar dacă acestea nu se află sub linia de înaltă tensiune (pericol de cădere, strivire). 

Art. 10. În timpul cât garniturile se află în mers, agentul de securitate, va staţiona în cabina locomotivei şi este obligat: 

⮚ Să ţină uşa de acces în cabină închisă, respectiv încuiată; 

⮚ Să nu intre în sala motoarelor; 

⮚ Să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi să utilizeze corect aceste dispozitive; 

⮚ Să comunice imediat mecanicului de locomotivă, orice situaţie, deficienţă constatată pe care o consideră un pericol; 

⮚ Să nu se aplece sau să scoată mâna pe geamul uşii de acces în cabină; 

⮚ Să păstreze curăţenia în cabină; 

⮚ Să respecte reglementările fumatului. 

Art. 11. În timpul cât garniturile se află în staţionare, agentul de securitate este obligat: ⮚ Să patruleze pe toată lungimea garniturii însoţite la o distanţă suficientă pentru a nu fi surprins de un gabarit; 

⮚ Să respecte semnalizarea de securitate; 

⮚ Să asigure integritatea vagoanelor; 

⮚ Să combată fenomenul infracţional; 

⮚ Să comunice şefului ierarhic, orice deficienţă constatată; 

⮚ Să respecte instrucţiunile de SSM – SU; 

⮚ Să respecte reglementările fumatului; 

⮚ În cazul unor incidente majore (atacuri cu violenţă fizică, intrări prin forţă majoră în obiectiv, contacte cu persoane aflate în stare ebrietate care se manifestă violent şi alte cazuri asemănătoare care prezintă pericol pentru agentul de securitate) când agentul nu poate rezolva singur incidentul datorită numărului mai mare de infractori sau datorită gabaritului de forţă sau a gradului de înarmare a acestora, va solicita de urgenţă prin telefonul mobil de serviciu, staţie radio (în funcţie de dotarea fiecăruia) sprijin serviciului 112 şi echipajului mobil de intervenţie al societăţii. Până la sosirea acestora,

va lua toate măsurile de protecţie personală, fără a se implica sau provoca pe cei implicaţi în incident. 

III. Circulaţia persoanelor în zona liniilor de cale ferată 

Art. 12. Trecerea peste linii trebuie să se facă cu atenţie şi perpendicular pe axa căii, după asigurarea, în prealabil, că nu există vagoane, locomotive sau alte vehicule în mişcare pe calea ferată. 

Personalul care prin natura serviciului este obligat să circule printre linii în timpul nopţii va purta lămpi de mână aprinse şi îmbrăcăminte avertizoare. 

Trecerea peste schimbătoarele de cale şi peste inimile de încrucişare este interzisă. 

La trecerea, ca sarcină de serviciu, peste macazuri şi inimi de încrucişare, personalul nu trebuie să pună piciorul pe şină, între ac şi contraac, între şină şi contraşină sau între piesele inimii de încrucişare, trebuind să evite atingerea părţilor metalice ale căii. 

Art. 13. Atunci când vizibilitatea este redusă (noaptea, pe timp de ceaţă, ploaie, viscol, ninsoare abundentă, etc.) trecerea peste linii trebuie să se facă numai prin locuri marcate şi iluminate, cu asigurarea că nu sunt vehicule în mişcare. 

Art. 14. Trecerea peste linii nu trebuie să se facă prin faţa trenurilor, a locomotivelor sau a altor vehicule care se aproprie. 

Art. 15. Trecerea pe la capetele vehiculelor de cale ferată în staţionare se face la o distanţă de minimum 5 m de acestea. 

Art. 16. Atunci când există condiţii de traversare a liniilor pe la capetele garniturilor aflate în staţionare, trecerea peste linii trebuie să se facă prin gheretele de frână, fiind interzis: ⮚ Să se treacă pe sub vagoane; 

⮚ Să se treacă printre tampoanele materialului rulant, dacă nu au între ele o distanţă de cel puţin 10 m; 

⮚ Să se treacă peste tampoane sau aparatele de cuplare. 

Art. 17. Traversarea liniilor duble sau multiple trebuie să se facă, având în vedere şi circulaţia de pe liniile vecine. 

Art. 18. Mersul de-a lungul liniilor trebuie să se facă numai în afara firelor căii, cu atenţie la circulaţia de pe liniile vecine, şi cu respectarea gabaritului de liberă trecere. 

Art. 19. Pentru a preîntâmpina accidentarea personalului prin cădere în gol, rampele gropilor şi ale canalelor de revizie trebuie să fie văruite în alb, pentru a fi uşor de observat în timpul nopţii, iar puţurile de vizitare şi gurile de canale se vor acoperi cu capace rezistente sau se vor împrejmui cu balustrade. 

Art. 20. Locurile periculoase din incinta subunităţilor de căi ferate (canale, spaţii înguste, etc.) care nu pot fi evitate sau acoperite, trebuie să fie semnalizate prin tăbliţe avertizoare, vopsite cu dungi alternative galben – negru şi vor fi iluminate în timpul nopţii. În cazul în care, datorită executării unor lucrări în incinta unităţii, apar locuri periculoase, necunoscute, conducătorii lucrărilor au datoria de a sesiza în scris conducerii subunităţilor respective, în cel mai scurt timp, de apariţia şi existenţa acestor locuri, luând măsuri pentru semnalizarea lor. 

PREVEDERI PRIVIND LUCRUL ÎN ZONA CĂII FERATEArt. 21. Conducătorii tuturor unităţilor şi subunităţilor căii ferate, precum şi toţi agenţii economici sunt obligaţi să instruiască, lucrătorii privind lucrul în zona căii ferate electrificate. Art. 22. Circulaţia lucrătorilor în staţii şi halte electrificate, se va face numai prin locurile stabilite, în afara zonei căii ferate electrificate, fiind interzisă atingerea stâlpilor şi a elementelor liniei de contact. 

Art. 23. Este interzisă apropierea la o distanţă mai mică de 10 m de locul în care conducătorul liniei de contact s-a rupt, atârnă sau atinge solul sau alte instalaţii, precum şi în cazul unor obiecte străine agăţate de linia de contact. 

Art. 24. Orice vehicul care circulă pe calea ferată electrificată, izolat sau în tren, trebuie să aibă afişate la loc vizibil avertizarea: „FERIŢI-VĂ DE REŢEAUA DE CONTACT”. Art. 25. Până la scoaterea de sub tensiune şi punerea la pământ a liniei de contact se interzice: 

⮚ Urcarea pe acoperişul materialului rulant; 

⮚ Executarea de lucrări de macarale; 

⮚ Încărcarea sau descărcarea vagoanelor descoperite, dacă lucrătorii sau echipamentele de muncă pot ajunge la o distanţă mai mică de 1,5 m de reţeaua de contact sau elementele aflate sub tensiune; 

⮚ Identificarea sau măsurarea transporturilor agabaritice, cu obiecte lungi, care necesită urcarea pe încărcătură. 

Art. 26. Manipularea materialelor, utilajelor sau obiectelor de orice fel, precum şi apropierea lucrătorilor la o distanţă mai mică de 1,5 m faţă de elementele liniei de contact sunt interzise. 

Art. 27. Materialele metalice voluminoase, depozitate la o distanţă mai mică de 5 m de linia de contact, trebuie să fie legate la şină sau la priza de pământ. 

Art. 28. Locurile, unde prin natura serviciului sau pe căile de acces, se poate atinge linia de contact sau elementele ei, vor fi prevăzute cu tăbliţe avertizoare, iar pasaralele, podurile, viaductele, tunelurile, etc., trebuie să fie prevăzute cu parapete, balustrade, etc., legate la priza de pământ. 

Art. 29. Este stingerea cu apă sau soluţii lichide a obiectelor incendiate din apropierea liniei de contact, dacă nu se asigură o distanţă de cel puţin 7 m până la liniile de contact aflate sun tensiune. 

Art. 30. După manipularea separatoarelor liniei de contact, din biroul de mişcare, se vor aplica tăbliţe avertizoare cu inscripţia, „NU INCHIDEŢI SE LUCREAZĂ LA LINIA DE CONTACT”, pe butoanele care au fost manevrate, imediat, după acţionarea lor. Manipularea separatoarelor liniei de contact se poate face şi de către împiegatul de mişcare, instruit şi autorizat în acest sens, dar numai la dispoziţia dispecerului energetic feroviar, comunicată prin telefonogramă. 

Art. 31. Lucrătorii unităţilor şi subunităţilor căii ferate, trebuie să fie instruiţi asupra prevederilor specifice de securitate şi sănătate în muncă pe calea ferată electrificată, chiar dacă aceştia nu lucrează pe astfel linii. 

Art. 32. În cazul ruperii conductorului liniei de contact sau în cel al obiectelor agăţate de ea, precum şi alte lucrări, „se admite intervenţia numai dacă linia de contact a fost scoasă de sub tensiune, intervenţia efectuându-se numai după „ADMITEREA LA LUCRU”, pe baza unei dispoziţii scrise emise de către personalul de specialitate. 

Art. 33. Se interzice circulaţia materialului rulant cu părţi de acoperiş desprinse cucapacele domei deschise sau cu alte elemente ce pot intra în zona de influenţă a liniei de contact. Art. 34. Se interzice primirea, expedierea sau manevrarea trenurilor remorcate cu locomotive electrice sau a locomotivelor electrice izolate, cu pantograful ridicat, pe liniile electrificate din staţii sau în zona de lucru, scoasă de sub tensiune, precum şi ramificaţiile neelectrificate din linia curentă. 

Art. 35. Materialele metalice lungi sau voluminoase care depăşesc lungimea de 4 m şi înălţimea de 2,4 m sau lungimea de 10 m, oricare ar fi înălţimea deasupra şinei, trebuie legate obligatoriu printr-o legătură metalică de şasiul vagonului care să nu poate fi smulsă, aceasta fiind considerată legătura de protecţi. 

Art. 36. Extremităţile firelor libere de legare, inclusiv ale sigiliilor, trebuie să fie cât mai scurte şi întotdeauna îndreptate în jos. 

Art. 37. Orice vehicul care circulă pe calea ferată electrificată, izolat sau în tren, trebuie să aibă afişată la loc vizibil avertizarea „FERIŢI-VĂ DE REŢEAUA DE CONTACT”. Art. 38. Până la scoaterea de sub tensiune şi punerea la pământ a reţelei de contact se interzice: 

⮚ Urcarea pe capotele LDE, LDH, LE, pe tenderul, pe parbrizul sau pe cazanul locomotivei; 

⮚ Urcarea pe acoperişul vagoanelor sau pale automotoarelor; 

⮚ Staţionarea sau executarea oricăror lucrări pe acoperişul materialului rulant, ori al containerelor sau transcontainerelor, verificarea acoperişului, a instalaţiilor de pe acoperiş, completarea cu apă; 

⮚ Executarea de lucrări cu macarale; 

⮚ Verificarea, sigilarea sau deschiderea capacelor de la domele cisternelor, vagoanelor izoterme, ori executarea lucrărilor la părţile superioare ale vagonului; 

⮚ Identificarea sau măsurarea transporturilor agabaritice, cu obiecte lungi care necesită urcarea pe încărcătură. 

Viteze de circulaţie 

Art. 39. Vitezele de circulaţie şi manevră pe liniile căilor ferate uzinale se stabilesc prin planul tehnic de exploatare al staţiilor de cale ferată în funcţie de condiţiile specifice, dar nedepăşind vitezele maxime prevăzute pentru materialul rulant prin cartea tehnică sau detaliile de execuţie. 

IV. SEMNALELE AGENŢILOR DE CALE FERATĂ 

Art. 40. Agentul de securitate, trebuie să cunoască cum se dau semnalele agenţilor de cale ferată pentru circulaţie şi manevră. 

Art. 41. Semnale se dau astfel ca mecanicul şi personalul de tren sau de manevră să le poată observa. 

Aceste semnale sunt: 

ÎNAINTE 

Ziua - se mişcă steguleţul galben în arc de cerc deasupra capului şi în acelaşi timp se dă un sunet lung cu fluierul de mână. 

Noaptea – se mişcă lanterna cu lumina albă în arc de cerc deasupra capului şi în acelaşi timp se dă un sunet lung cu fluierul de mână.

ÎNAPOI 

Ziua – se mişcă steguleţul galben în arc de cerc, jos, înaintea corpului şi în acelaşi timp se dau două sunete lungi cu fluierul locomotivei. 

Noaptea – se mişcă lanterna cu lumina albă în arc de cerc, jos înaintea corpului şi în acelaşi timp se dau două sunete lungi cu fluierul locomotivei. 

ÎNCET 

Ziua – se mişcă încet steguleţul galben, în sus şi în jos, cu braţul întins orizontal şi în acelaşi timp se dau mai multe sunete lungi cu fluierul de mână. 

Noaptea – se mişcă încet, lanterna cu lumina albă, în sus şi în jos, cu braţul întins orizontal şi în acelaşi timp se dau mai multe sunete lungi cu fluierul de mână. 

OPREŞTE 

Ziua – se mişcă steguleţul galben, în cerc, înaintea corpului şi în acelaşi timp se dau trei sunete scurte, repetate cu fluierul de mână (agentul poate da cu batista, obiect textil sau cu mâna goală). 

Noaptea – se mişcă lanterna cu lumina albă, în cerc, înaintea corpului şi în acelaşi timp se dau trei sunete scurte, repetate, cu fluierul de mână. 

SEMNALE PENTRU PROBA FRÂNEI 

STRÂNGE FRÂNA AUTOMATĂ 

Ziua – braţele întinse în sus cu ciocanul în mâna dreaptă se mişcă în arcuri de cerc şi se vor împreuna deasupra capului de mai multe ori. 

Noaptea – lanterna cu lumina albă, se mişcă de sus în jos şi de jos în sus, înaintea corpului de mai multe ori. 

SLĂBEŞTE FRÂNA AUTOMATĂ 

Ziua – se mişcă braţul înaintea corpului cu ciocanul în mână, dintr-o parte în alta 

Noaptea – se mişcă braţul înaintea corpului cu lanterna cu lumina albă, dintr-o parte în alta. 

S-A TERMINAT PROBA FRÂNEI 

FRÂNA AUTOMATĂ ESTE ÎN REGULĂ 

Ziua – braţul întins în sus cu ciocanul 

Noaptea – lanterna cu lumina albă se ţine deasupra capului. 

SEMNALELE DATE CU FLUIERUL, CLAXONUL SAU TROMPETA LOCOMOTIVEI 

PORNIRE sau ATENŢIE – un sunet lung 

STRÂNGE FRÂNA – trei sunete scurte 

SLĂBEŞTE FRÂNA – două sunete lungi 

PERICOL – trei sunete scurte repetate 

TRENUL S-A RUPT – un sunet scurt, unul lung şi unul scurt repetate. 

Semnalul ATENŢIE este dat de mecanicul de locomotivă cu fluierul acesteia în mai multe cazuri, dar agentul de securitate este interesat de punerea în mişcare a trenului şi când trebuie să atragă atenţia persoanelor din zona căii ferate asupra locomotivei sau trenului care se apropie. 

Urcarea/coborârea în/din locomotive, se face la locul stabilit prin procedură. 

Agenţii economici care efectuează transporturi şi conducerea cu calea ferată sunt obligaţi să-şi instruiască personalul propriu asupra prevederilor prezentelor instrucţiuni specifice.