INSTRUCŢIUNI PROPRII SSM PRELUCRAREA, PĂSTRAREA, INDUSTRIALIZAREA ŞI LIVRAREA FURAJELOR

ÎNTOCMIT APROBAT 

INSTRUCŢIUNI PROPRII SSM 

NR. 

PRELUCRAREA, PĂSTRAREA, INDUSTRIALIZAREA ŞI 

LIVRAREA FURAJELOR 

Conţinut 

 Normele specifice de protecţie a muncii pentru prelucrarea, păstrarea, industrializarea şi livrarea furajelor cuprind prevederi de protecţie a muncii pentru prevenirea accidentelor de muncă. 

 Scop 

 Scopul prezentelor norme este eliminarea sau diminuarea pericolelor de accidente existente în cadrul acestor activităţi, proprii celor patru componente ale sistemului de muncă (executant-sarcină de muncă mijloace de producţie-mediu de muncă). 

Domeniu de aplicare 

 Se aplică persoanelor juridice, precum şi persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de prelucrare,  păstrare, industrializare şi livrare a furajelor, indiferent de forma de proprietate asupra capitalului social şi  de modul de organizare a acestora. 

Conexiunea cu alte acte normative 

 (1) prevederile prezentelor norme se aplică cumulativ cu Normele generale de protecţie a muncii. 

 (2) pentru activităţile nespecifice sau auxiliare lucrărilor de prelucrarea, păstrarea, industrializarea şi livrarea furajelor se vor aplica prevederile normelor specifice. 

 La executarea lucrărilor pentru prelucrarea, păstrarea, industrializarea şi livrarea furajelor se vor respecta toate standardele în vigoare referitoare la calitatea şi tehnologia de execuţie, precum şi standardele de protecţie a muncii conexe. 

Revizuirea normelor 

 Prezentele norme se vor revizui periodic şi vor fi modificate ori de câte ori este necesar, ca urmare a  schimbărilor de natură legislativă, tehnică etc. survenite la nivel naţional, ale unităţilor sau proceselor de  muncă. 

PREVEDERI COMUNE 

Selecţia personalului în vederea încadrării şi repartizării pe locuri de muncă  Lucrările,pot fi executate numai de persoane avţnd vârsta peste 18 ani, care au calificarea necesară, cunosc procedeelor de lucru, aparatura şi instalaţiile meseriei pe care o practică şi au fost instruite din punct de vedere al securităţii şi igienei muncii.

 Persoanele care nu sunt calificate pentru meseria respectivă sau nu au împlinit 18 ani pot fi admise la lucru în condiţii normale, ca ajutor, numai sub supravegherea directă a cadrelor calificate în aceste lucrări şi numai după însuşirea instructajului de protecţie a muncii. 

 Nu se pot angaja persoanele sub 18 ani, persoane cu afecţiuni pulmonare cronice, afecţiuni nervoase, cu accese epileptiforme, invalidităţi care nu permit eforturi fizice, afecţiuni cardiace cronice sau acute sau cu alergii la contactul cu materii organicee sau mirosuri de disconfort. 

 Repartizarea la locurile de muncă se efectuează numai după: calificarea pe care o au pentru lucrările ce li se încredinţează, modul cum ăi-au însuşit noţiunile corespunzătoare acestor lucrări, aptitudinea, experienţa, capacitatea fizică şi neuropsihică. 

Controlul medical la angajare şi periodic 

 Personalul, indiferent de vârstă şi sex, poate fi încadrat numai după efectuarea examenului medical  care să ateste că este apt pentru o astfel de muncă. 

 Personalul va face un control medical periodic în funcţie de specificul activităţii şi condiţiilor în care  aceasta se desfăşoară. 

Instruirea personalului 

 Organizarea şi desfăşurarea activităţii de instruire a lucrătorilor în domeniul protecţiei muncii se vor  realiza potrivit prevederilor Normelor generale de protecţie a muncii în vigoare. 

Dotarea personalului cu echipament individual de protecţie 

 Agenţii economici au obligaţia să acorde gratuit echipamentul individual de protecţie conform Normativului-cadru de aprobare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie. 

 Stabilirea mijloacelor individuale de protecţie (sortimente şi tipuri) se face pe baza analizei şi cumulării factorilor de risc la care este expusă persoana în timpul îndeplinirii sarcinii de muncă de către Comisia mixtă, compusă din personal de specialitate aparţinând agentului economic şi un reprezentant al organizaţiei sindicale şi se aprobă de consiliul de administraţie. 

Aparatura de măsură şi control 

 Se interzice funcţionarea utilajelor, maşinilor şi instalaţiilor care lucrează la presiune şi temperatură fără a fi dotate cu aparatură de măsură şi control. Conform documentaţiei tehnice şi a prescripţiilor I.S.C.I.R. se vor aplica următoarele măsuri: 

a) Pe cadranul aparaturii de măsură şi control se va marca cu semn roşu parametrul maxim admis sau se va lipi pe carcasa aparaturii (manometre, manovacuumetre) o plăcuţă cu cap indicator, vopsită în roşu, pentru presiunea nominală admisă a utilajului; 

b) Se interzice marcarea aparaturii de măsură şi control cu semnul roşu pe geam; 

c) Utilajele care lucrează cu temperaturi şi presiuni ridicate (cazane abur, compresoare) se vor dota cu aparatură de măsură şi control dublă, cu aceeaşi parametri, astfel încât citirea să se facă prin comparaţie imediat pentru stabilirea cu exactitate a parametrilor existenţi; 

d) Este strict interzisă blocarea aparaturii de reglare şi de siguranţă, precum şi modificarea marcajului la aparatele de măsură şi control. Se interzice ruperea sigiliului de pe aparatele de măsură şi control sau ştergerea benzii de verificare şi control; 

e) Este interzisă orice fel de repartiţie sau verificare a aparatelor de măsură şi control de către persoane neautorizate în acest sens; 

f) Aparatele de măsură şi control montate la locurile de muncă unde se lucrează cu agenţi de coroziune vor fi rezistente la coroziunea mediului respectiv. Recipienţii folosiţi la

exploatarea gazelor (oxigen, acetilenă, amoniac) se vor dota cu aparatură de măsură şi control special construită pentru acest scop; 

g) Aparatele de măsură şi control se vor amplasa astfel încât citirea şi urmărirea lor să se facă uşor, să nu fie marcate petru alte instalaţii sau montate în altă parte, încât operatorul să fie obligat să părăsească locul de muncă; 

h) Este interzisă intrebuinţarea aparatelor de măsură şi control neverificate în termen sau defecte; 

i) Aparatele de măsură şi control vor fi însoţite de instrucţiuni de funcţionare şi scheme de montaj, afişate în secţie, în vederea folosirii lor nepericuloase. 

 Protecţia împotriva electrocutării 

 (1) La lucrările pentru prelucrarea, păstrarea, industrializarea şi livrarea furajelor, atunci când se  lucrează cu instalaţii şi utilaje electrice se vor respecta Normele specifice de securitate a muncii pentru  utilizarea energiei electrice şi Normele specifice de securitate a muncii pentru transportul şi distribuirea  energiei electrice. 

 (2) În scopul prevenirii pericolului de electrocutare se vor executa zilnic, înainte de punerea sub  tensiune, verificări. Defecţiunile constatate vor fi anunţate electricianului de serviciu pentru a fi  remediate. 

Protecţia împotriva incendiilor şi exploziilor 

 Pentru prevenirea incendiilor şi exploziilor care se pot produce în silozuri şi corpuri de fabricaţie ca  urmare a existenţei pulberii (prafului) vegetale + sursa de aprindere (focul) + oxigenul din aer se  va acţiona permanent pentru a nu exista în acelaşi loc şi în acelaşi timp cele trei elemente care  provoacă explozia. Este obligaţia de serviciu eliminarea fie a pulberii (prafului), fie a sursei de foc, sau a ambelor. Aceasta este calea cea mai sigură, uşoară şi eficace de a evita incendiul şi explozia. 

 În caest scop, agenţii economici vor aproba, finanţa şi controla realizarea strictă a măsurilor închise în  programul de protecţie antifoc-explozie întocmit de specialiştii, inginerii şi salariatul desemnat cu  protecţia muncii şi p.s.i. 

 În programul de protecţie antifoc-explozie va fi cuprins nu minimum de măsuri, cum sunt: 

1) În scopul cunoaşterii situaţiei reale şi a luării de măsuri operative în vederea prevenirii incendiilor  şi exploziei în lanţ a prafului vegetal, salariatul desemnat cu protecţia muncii şi p.s.i. va face un  control atent şi va întocmi raportul privind starea unităţii (corpului de fabricaţie+siloz+depozite) pe  care îl va prezenta conducătorului unităţii lafiecare întâi a lunii. 

2) Un raport temeinic întocmit şi cu măsuri de prevenire stabilite imediat de agentul economic,  asigură unitatea de producţie contra incendiilor şi exploziilor. 

3) La fabricile de nutreţuri combinate se va monta instalaţia de granulare cu integrare de grăsimi şi  instalaţia automată de dozare. 

4) Executarea reparaţiilor în siloz, la piesele, conductele şi tubulatura care nu se poate demonta se va  efectua cu produse pe bază de răşini epoxidice care elimină total folosirea sudurii cu arc electric şi  oxiacetilenice, deci incendiul şi explozia nu mai pot avea loc. 

5) În cazul cînd nu se poate totuşi evita executarea sudurilor în secţiile de producţie, această operaţie  se va face cu respectarea strictă a regulilor închise în prezentele norme. 

6) Se va asigura menţinerea în stare de funcţionare a instalaţiei de aspiraţie la punctele generatoare de praf, utilizându-se în acelaşi timp şi alte măsuri ce pot asigura desprăfuirea.

7) Reţelele de aspiraţie trebuie prevăzute cu sistem de evacuare a prafului care să asigure o explozie  sigură şi eficientă. Săptămânal se va revizui etanşeitatea instalaţiei de desprăfuire, executându-se  lucrările de reparaţii ce sunt necesare. 

8) În fiecare săptămână praful trebuie eliminat din depoziele de praf. 

9) Pentru etanşeizarea locurilor pe unde pot apare scurgeri de praf (capacele de vizitare de la celule,  buncăre şi depozite, capacele transportoarelor cu receţi şi melc, tubulatura de scurgere) se vor folosi  materiale adecvate pentru etanşeizări. 

10) În silozuri se interzice depozitarea florii-soarelui, cauza exploziilor datorate gazelor pirofore  degajate din cojile de seminţe închise. Pentru evitarea fenomenului de autoaprindere, nu se  depozitează în celule sau buncăre şroturi de soia sau floarea-soarelui, ci numai în magazii sau spaţii  deschise. 

11) Controlul nivelului de umplere a celulelor se va face cu lampa de control, alimentată la  tensiune redusă cu glob şi grilă de protecţie, şi numai cu utilajele din fluxul tehnologic respectiv  oprite. 

12) Curăţarea de praf şi murdărie a indicatoarelor de interzicere şi de avertizare emailate aplicate  pe pereţii interiori de la toate pslierele, pe căile de circulaţie, pe utilaje şi instalaţii şi completarea cu  altele noi. Acţiunea are menirea de a atrage permanent atenţia salariaţilor asupra pericolului pe care-l  prezintă fumatul, folosirea focului deschis, existenţa prafului vegetal, frecările mecanice, scurtcircuitul electric etc. 

13) Se asigură menţinerea în stare de funcţionare a instalaţiilor de aerare activă. 

14) Se asigură menţinerea în stare de funcţionare a instalaţiei automate care indică tendinţa de  acumulare a căldurii în masa de cereale pentru a putea interveni în timp util pentru frânarea activităţii  biologice şi autoaprinderii. 

15) Trebuie să fie strict respectate măsurile de protecţie împotriva incendiilor la morile cu ciocane,  astfel: 

a) La conducta de refularesă existe legături echipotenţiale la flanşe, manşoane flexibileşi alte  îmbinări; 

b) Legarea la pământ prin coliere de tablă zincată a tabulaturii şi a vizorilor din sticlă sau  polistiren; 

c) La ciclon se pot introduce în produs 2-3% grăsimi pentru reducerea electricităţii statice; 

d) Verificarea şi curăţarea magneţilor, la sită, la interval de 4 ore, se vor elimina obiectele  dure; 

e) Priza de aer se va amplasa în locuri fără degajări de vapori inflamabili, gaze supraîncălzite  sau scântei; 

f) Ventilator cu palete care nu produc scântei mecanice prin loviri în caz de avarii sau  descentrări; 

g) Centrarea retorului cu ciocane şi înlocuirea celor uzate; 

h) Panoul sinoptic să alarmeze depăşirea temperaturii de 70°C în interiorul morii.  

16) Pentru prevenirea exploziei pulberilor vegetale electromotorul care acţionează morile cu ciocane  trebuie să corespundă standardelor în vigoare. 

17) Morile cu ciocane şi maşinile de curăţat se echipează cu plăci magnetice încărcate permanent sau  cu benzi magnetice (care sunt mai eficiente), în vederea captării corpurilor feroase din masa  produsului care provoacă scântei mecanice. În acest scop, se vor prevedea şi electromagneţii de curent  continuu sau alternativ care se intercalează în circuitul de alimentare al morii.

18) Tubulatura de transport pneumatic, precum şi vizoarele din sticlă sau polistiren se leagă la pământ  prin coliere de tablă zincată. În porţiunea vizorilor, la flanşele şi manşoanele flexibile de legătură a  tubulaturii, se vor prevedea legături echipotenţiale. 

19) Cel puţin o datî pe zi se va verifica starea instalaţiilor şi utilajelor care se găsesc în spaţii deosebit  de periculoase din punct de vedere al concentraţiilor de praf şi se vor curăţa cu atenţie. 

 Se asigură dotarea cu materiale de stins începuturile de incendiu şi organizarea exerciţiilor prevăzute în  normele în vigoare. 

20) .La înlăturarea prafului acumulat, crearea unui nou praf în suspensie trebuie redusă. Trebuie interzisă  practica măturării unui nivel, care permite depozitarea prafului la celălalt nivel de mai jos, apoi măturarea  acestuia şi din nou emiterea prafului, aceasta fiind o practică neacceptată. 

21) Este obligatorie utilizarea echipamentelor electrice etanşe care să nu provoace aprinderea prafului.

 22) Sunt necesare introducerea şi utilizarea lămpilor portabile cu baterie. 

23) Este obligatoriu controlul sistematic privind interzicerea introducerii de obiecte metalice în celule,  buncăre şi instalaţii de depozitare şi prelucrare a cerealelor şi altor produse. 

24) Este necesar să fie controlată minca muncitorilor de întreţinere atunci când lucrează la piciorul şi capul elevatoarelor pentru a monta capacele la locul lor. 

25) Este necesară întreţinerea corespunzătoare a elevatorului cu cupe. 

26) Este necesară utilizarea dispozitivului de încetinire şi oprire a gurtei cu cupe din elevatoare şi  tensionarea corectă a acesteia. 

27) Este necesară curăţarea, examinarea şi întreţinerea în mod regulat a separatoarelor de praf. Curăţarea  regulată a sistemelor de aspiraţie a prafului. 

28) Este necesară practicarea pe scară largă a peticelor cu adezivi speciali (lipituri pe bază de răşini  epoxidice – A, B, C) pentru repararea conductelor, tronsoanelor, recipienţilor etc., în locul sudurii care  poartă riscul incendiului şi exploziei. 

A (1) Marginile fisurii (găurii) se vor curăţa cu peria de sârmă; 

 (2) Se va continua cu pila; 

 (3) Cu atenţie locul se curăţă manual cu piatra de polizor; 

 (4) În final se foloseşte şmirghelul 

B Operaţiile cu materialele 1,2,3,4 se aplică şi la peticul ce acoperă defecţiunea. 

C Degresarea cu acetonă, prepararea soluţiei de lipit, aplicarea acesteia pe marginile curăţate şi degresate,  legarea cu coliere a manşonului şi scurgerea timpului de 36 ore dau garanţia reuşitei acestei metode  care elimină pericolul incendiului şi al exploziei. 

 Pe corpul de fabricaţie, celulele de siloz şi bucătăriile furajere, la înălţime vizibilă, se va scrie cu litere  înalte de 0,8m: "Fumatul şi focul deschis sunt strict interzise-pericol de explozie!" 

 Se vor respecta cu stricteţe tehnologiile de fabricaţie; modificările acestora determinate de achimbarea  condiţiilor de producţie se vor face numai cu avizul organelor prevăzute în lege, care vor elabora măsuri şi  instrucţiuni specifice de lucru în noile condiţii pentru prevenirea accidentelorde muncă. 

 Este obligatorie executarea de calitate a lucrărilor de întreţinere, revizie şi reparaţii a maşinilor, utilajelorşi instalaţiilor la termenelor prevăzute în normative şi care să asigure prevenirea accidentelor tehnice, avariilor şi accidentelor de muncă. 

 Pentru atenţoinarea permanentă a salariaţiilor privind pericolul de explozie a prafului vegetal la locurile adecvate se vor amplasa indicatoare de interzicere. 

 Dacă nu pot fi reparate cu răşini epoxidice se admite executarea lucrărilor de sudură în secţiile de producţie numai în cazul în care piesele ce urmează a fi sudate nu pot fi totuşi demontate, fiind fixate sau

încorporate pe planşee, postamente şi pereţi. În acest caz lucrarea se va executa cu respectarea strictă a următoarelor măsuri:  

∙ Construirea, în care fiecare unitate, a trusei de sudură antifoc-explozie, care va fi depozitată împreună cu transformatorul de sudură la atelierul mecanic. Dotarea cu toate materialele şi echipamentele a trusei de sudură antifoc-explozie şi executarea exerciţiului de folosire corectă a acesteia, în caz de necesitate, trebuie să devină obligaţii de serviciu. 

∙ Şeful atelierului mecanic se va deplasa la faţa locului şi împreunăcu şeful formaţiei de lucru vor realiza următoarele măsuri: 

∙ Oprirea instalaţiilor şi utilajelor şi scoaterea de sub tensiune; 

∙ Transportarea de la atelierul mecanic a trusei de sudură antifoc-explozie şi a transformatorului de sudură şi urcarea acestora, cu troliu, prin golul de mintaj, până lalocul intervenţiei; 

∙ Curăţarea organelor de maşini, carcaselor, pieselor, tubulaturii etc. de praful vegetal depus atât la exterior, cât şi la interior; 

∙ Executarea minuţioasă a curăţeniei în zona locului unde se execută operaţia de sudare; 

∙ Îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile, umectarea zonei de lucru, înfundarea cu saci de iută umectanţi a tubulaturilor şi transportoarelor pentru a nu se transmite flacăra; 

∙ Umplerea găleţilor cu apă, umectarea abundentă a sacilor de iută şi pregătirea stingătoarelor portabile, racordarea la reţea a furtunului de refulare tip C; 

∙ Instruirea concretă a sudurilor, a celor doi salariaţi din echipa de intervenţie şi a pompierului; 

∙ Întocmirea în două exemplare şi înmânarea unui permis de lucru cu foc şefului producţiei, semnarea de primire şi păstrarea asupra sa pe toată durata lucrării şi executarea sudurii cu respectarea normelor specifice de securitate a muncii pentru sudarea şi tăierea metalelor; 

∙ Controlul sever al locului unde s-a executat sudarea, a temperaturii pieselor sudate, îndepărtarea sacilor umectanţi şi controlul zonei. Plecare de la locul intervenţiei se va face numai dacă exista siguranţa deplină că toate focarele de incendiu au fost stinse. 

 Se interzice depozitarea transformatoarelor de sudură electrică şi a generatoarelor de acetilenă în interiorul fabricilor de nutreţuri combinate, silozuri, staţii de granulare-dozare, staţii de condiţionare, magazii. 

 La intrarea în unitate, portarul va controla toţi salariaţii, precum şi delegaţii şi va reţine la panoul special amenajat, în casete nominalizate, ţigările, chibriturile şi brichetele. 

 Fumatul va fi permis numai în locuri special amenajate, amplasat lângă poartă, la cel puţin 25m de obiective, dotate cu materiale de stingere şi ferite de curenţii de aer. 

 Se interzice fumatul sau introducerea de ţigări, chibrituri, brichete, materiale ori produse care ar putea provoca incendii sau explozii în locurile de muncă în care fumatul sau introducerea acestora este oprit. 

 Se interzice utilizarea îmbrăcămintei, lenjeriei sau a altor accesorii din fibre (materiale) sintetice. Se va utiliza îmbrăcăminte fără buzunare, manşete sau cute, în care pulberile s-ar putea acumula. 

 Întrucât există pericol de explozie, se va utiliza încălţăminte de protecţie, fără accesorii metalice. 

Organizarea locului de muncă 

 Activitatea de prelucrare, păstrare, industrializare şi livrare a furajelor este permisă numai dacă locurile de muncă au fost organizate, amenajate şi dotate corespunzătoare din punct de vedere tehnic şi organizatoric, astfel încât să prevină accidentele, incendiul şi explozia pulberilor vegetale. 

 Prelucrarea, păstrarea, industrializarea şi livrarea furajelor se vor face în hale şi încăperi amenajate, dotate cu utilaje, instalaţii şi dispozitive adecvate.

 Căile de acces din secţiile de producţie, silozuri şi depozite vor fi întreţinute în stare bună şi vor fi prevăzute cu marcaje şi indicatoare standardizate. 

 Instalaţiile de desprăfuire vor fi în bună stare urmărindu-se funcţionarea lor în permanenţă la parametrii proiectaţi.  

 Persoanele juridice sau fizice vor asigura afişarea instrucţiunilor tehnice şi de exploatare privind instalaţiile de desprăfuire. 

 Utilajele şi instalaţiile vor fi bine fixate, legate la pământ, dotate cu dispozitive de protecţie în stare bună. De asemenea, utilajele vor avea afişate instrucţiuni tehnice de exploatare. 

 Fiecare persoană juridică sau persoană fizică este obligată să rezolve aspecte de securitate a muncii, prin elaborare de instrucţiuni proprii de securitate a muncii. 

 Sunt interzise improvizaţiile de orice natură, precum şi menţinerea în funcţiune a utilajelor, maşinilor, instalaţiilor şi aparatelor care prezintă defecţiuni accidentale sau care nu sunt prevăzute cu toate dispozitivele de protecţie necesare asigurării securităţii muncii. 

 Pârghiile, manetele de comandă, butoanele de pornire şi oprire vor fi astfel amplasate încât să fie vizibile de la locul de muncă şi să fie posibilă manevrarea lor comodă, fără deplasarea muncitorilor de la locul de muncă. 

 Utilajele, maşinile şi instalaţiile care produc vibraţii şi zgomot peste limitele admise de normele generale de protecţie a muncii vor fi amplasate în încăperi special amenajate. 

 Pentru asigurarea bunei funcţionări a utilajelor şi instalaţiilor şi pentru înlăturarea pericolului de accidentare şi a exploziei pulberilor vegetale se va acorda atenţie deosebită bunei organizări a locului de muncă: 

∙ Disciplina în muncă; 

∙ Predarea şi prelucrarea corectă a schimbului; 

∙ Controlul permanent al instalaţiilor pe locul de muncă; 

∙ Controlul înainte de începerea lucrului şi dotării utilajelor şi instalaţiilor cu apărători, dispozitive de protecţie a muncii şi utilizarea echipamentului şi materialelor de către salariaţi; 

∙ Supravegherea permanentă a muncitorilor la locul de muncă; 

∙ Înainte de terminarea lucrului se va face ordine, curăţarea şi colectarea prafului depus pe pereţi, utilaje, instalaţii şi conductorii electrici. 

 Este stric interzisă orice modificare a procesului tehnologic şi a instrucţiunilor de lucru, fără aprobarea  conducerii unităţii. 

Substanţe toxice şi explozive 

 Păstrarea substanţelor toxice şi explozive trebuie să se facă cu stricta respectare a instrucţiunilor speciale  ale fiecăruia, iar eliberarea de reactivi toxici trebuie să se facă de şeful laboratorului personal, în cantităţi strict limitate pentru fiecare analiză în parte. 

 Lucrările cu substanţe toxice şi acizi concentraţi trebuie executate exlusiv sub nişe al căror tiraj trebuie în  prealabil controlat.

 Este permis a se lucra cu substanţe toxice numai cu mănuşi de cauciuc, pentru acizi şi baze. După lucru,  mănuşile mai întâi se spală bine cu apă şi abia după uscare se vor scoate. După scoaterea mănuşile trebuie să  se spele bine mâinile, la început fără săpun şi apoi cu săpun. 

 Pentru lucrările cu substanţele toxice, mesele trebuie să fie acoperite cu linoleum. Când se diluează acizii  minerali concentraţi cu apă, se toarnă întâi acidul în apă, este interzis a se turna apă în acid. La operaţiile cu  acizi şi baze concentrate se va lucra echipat cu bonetă sau basma, ochelari etanşi şi rezistenţi în contact cu  agenţi chimici, costum de protecţie antiacid, şorţ de protecţie şi cizme de protecţie. 

 Laboratoarele folosesc în general gaz metan sau aragaz. Pentru evitarea accidentului trebuie să se ceară de  la întreprinderea furnizoare instrucţiuni scrise pentru manipularea gazului, care se vor afişa la toate locurile de folosire. 

 La părăsirea laboratorului nu se vor lăsa aprinse becurile cu gaz. 

 Reaprinderea se va face în felul următor: chibritul aprins se ţine în dreaptul focului sau arzătorului, apoi  se deschide treptat robinetul de gaz. Nerespectarea acestei măsuri poate duce la producerea exploziilor  rezultate din amestecul de aer şi gaz în exces. 

 Toate aparatele care funcţionează cu gaze trebuie verificate periodic. Tuburile de cauciuc prin care circulă  gazul trebuie să fie de calitate bună, ferite de căldură sau de efectul solvenţilor. 

 Arzătoarele de gaz se vor aprinde exclusiv cu ajutorul brichetelor sau chibriturilor, fiind interzisă  întrebuinţarea în acest scop a tampoanelor de azbest înmuiate în alcool şi fixate pe o sârmă sau a bucăţilor de  hârtie răsucită pe sârmă. 

ACTIVITATEA DE ÎNCĂRCARE, DESCĂRCARE ŞI DEPOZITARE MATERII PRIME ŞI FINITE 

Prevederi comune 

 Lucrările de încărcare, descărcare şi depozitare se vor efectua conform Normelor specifice de securitate a  muncii pentru manipularea, transportul prin purtarea şi cu mijloace mecanizate şi depozitarea materiilor. 

 Personalul de întreţinere şi exploatare trebuie să cunoască măsurile de securitate a muncii ce trebuie luate  în timpul deplasării utilajelor mobile de la un loc de muncă la altul, pe timp nefavorabil etc. şi să  supravegheze ca procesul tehnologic să se desfăşoare fără pericol de accidentare. 

 Înainte de începerea lucrului se va face verificarea tehnică a utilajelor, controlându-se starea apărătorilor  de protecţie, cablurilor, organelor de transmisie, echipamentelor electrice etc. Vor fi admise la lucru numai  utilajele aflate în bună stare de funcţionare. 

 La amplasarea utilajelor se va avea în vedere ca acestea să aibă o stabilitate perfectă, să fie ancorate şi  fixate împotriva deplasărilor necomandate. 

 Utilajele vor fi astfel amplasate încât să se creeze treceri şi căi de circulaţie între ele. Între gabaritul lor  funcţional maxim şi pereţi, stâlpi etc. să existe o distanţă de cel puţin 0,8m. 

 Se interzice cumpărarea de instalaţii, utilaje, maşini şi echipamente tehnice la care nu sunt realizate, de  către constructor, măsurile tehnice de securitate a muncii stabilite în prezentele norme (dispozitive de protecţie a muncii, apărători de protecţie, întrepătrundere etc.). Este permisă procurarea numai de echipamente tehnice  certificate din punct de vedere al calităţii de securitate a muncii şi care vor avea, pe această bază, aplicat  marcajul CS’96, CS’97. 

 Amplasarea organelor auxiliare şi de comandă se va face separat de utilaj în aşa fel încât personalul să le  poată manevra uşor şi fără pericole de accidentare.

 Organele exterioare în mişcare (curele, roţi dinţate, cuplaje, arbori) situate până la o înălţime de 2,5m vor  fi prevăzute cu apărătoricomplete. Organele de transmisie amplasate la o înălţime mai mare de 2,5m de la  nivelul de circulaţie al salariaţilor vor fi protejate în partea inferioară cu apărători. 

 Apărătorile vor fi proiectate şi asfel construite încât să nu permită introducerea mâinilor sau degetelor în  zona periculoasă. Ele vor fi confecţionate din materiale rezistente şi corespunzătoare utilajului respectiv. 

 Locurile periculoase de la utilaje sau instalaţii care nu pot fi protejate cu apărători vor fi îngrădite cu  balustrate sau paravane de protecţie, montate la distanţe corespunzătoare. 

 Deservirea maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor este permisă numai salariaţilor instruiţi special în acest scop.  În locurile cu pericol de incendiu sau explozie a pulberilor se vor lua măsuri de protecţie împotriva  descărcărilor electrice datorate acumulărilor de particole electrizate (legarea la pământ a elementelor metalice, instalarea de dispozitive de neutralizare). 

Lucrări de încărcare materii prime şi finite 

Transportoare 

 La lucrările din laboratoarele pentru controlul calităţii materiile prime se vor respecta prevederile  Normelor specifice de securitate a muncii pentru laboratoarele de analize fizico-chimice şi mecanice. 

 Transportoarele cu melc trebuie să fie bine centrate pentru evitarea frecării între melc şi jgheab. 

 Apărătoarea de protecţie trebuie să îmbrace capul de alimentare pe întreaga sa circumferinţă pentru  evitarea accidentelor ce se pot produce atât la partea superioară, cât şi la cea inferioară. Distanţele dintre  elementele componente ale apărătorii nu trebuie să permită introducerea degetelor, mâinilor sau a picioarelor.  Poziţia de lucru a celor care alimentează transportorul trebuie să fie la distanţă de cel puţin 0,5m. Nu se  admite ţinerea picioarelor deasupra sau sub capul de alimentare sau introducerea capului de alimentare în  vracul de cereale prin apăsarea acestuia cu picioarele. 

 Poziţia de lucru a transportoarelor melcate trebuie să fie cea normală. În cazuri excepţionale, când poziţia  de lucru nu poate fi cea normală, se vor lua măsuri de ancorare corespunzătoare. Nu se admite ridicarea  şnecurilor pe vracul de cereale şi nici funcţionarea acestora în poziţii instabile. 

 Se interzice mutarea transportului aflat în funcţiune. Mutarea transportorului se face sub supravegherea  conducătorului locului de muncă şi numai după întreruperea energiei electrice şi scoaterea ştecherului din  priza de alimentare. În funcţie de distanţă, de poziţia de lucru, starea platformei etc., se va stabili numărul  lucrătorilor care participă la mutarea şi instalarea transportorului. 

 Este interzis ca în timpul alimentării şnecurilor salariaţii să lucreze desculţi. 

 Nu se admite desfundarea şnecurilor în timpul funcţionării. 

 Este strict interzisă intervenţia la transportorul melcat pentru remedierea defecţiunilor ivite în timpul  funcţionării. Remedierea defecţiunilor se face numai de mecanicul desemnat şi numai după întreruperea  curentului şi scoaterea ştecherului din priza de alimentare. 

 Pe carcasele transportoarelor melcate se va fixa plăcuţa emailată cu avertizarea "atenţie la capul de  alimentare". 

 La transportoarele cu bandă se vor respecta Normele specifice de securitate a muncii pentru activităţile de  exploatare şi întreţinere a transportoarelor cu bandă (altele decât cele din minerit). 

 La transportoarele pneumatice se vor monta plase de sârmă de protecţie la orificiile de absorbţie a aerului  şi plase de sârmă la coşurile de alimentare. 

 La transportoarele pneumatice nu este permisă staţionarea în raza de refulare a cerealelor. Batozarea porumbului ştiuleţi

 Înainte de punerea în funcţiune se va face o verificare a stării tehnice a ansamblelor din componenţa  batozelor. Verificarea se face prin rotirea manuală a tamburilor bătătoarelor, ventilatoarelor, şnecurilor,  exhaustoarelor, dispozitivelor de acţionare ale sitelor oscilante şi electromotoarelor. De asemenea, se va  verifica starea cablurilor electrice şi modul cum acestea sunt legate la cutia de borne a electromotoarelor.  Amplasarea batozelor se va face la distanţă convenabilă faţă de depozitul de porumb ştiuleţi pentru a  permite deservirea lor fără pericol de accidentare. 

 În cazul montării batozelor pe eşafodaje, platforme etc., se va verifica starea acestora din punct de vedere  al rezistenţei şi stabilităţii. 

 Deblocarea, ungerea, întreţinerea şi repararea batozelor aflate sub tensiune este interzisă. În asemenea  situaţii se întrerupe curentul electric, se scoate ştecherul din priza de alimentare după care se efectuează  lucrările respective. 

 Se interzice introducerea în coşul de alimentare a mâinilor, picioarelor şi a altor corpuri solide în timpul  funcţionării batozelor. 

 Este interzisă pornirea sau oprirea batozelor de către alte persoane decât cele autorizate. 

 Se interzice accesul persoanelor străine în statiile de batere sau în raza batozelor şi utilajelor pe care le  deservesc. 

 Deplasarea batozelor de la un loc de muncă la altul se face numai în prezenţa conducătorului locului de  muncă şi numai după întreruperea curentului electric şi scoaterea ştecherului din priza de alimentare. 

 Lucrătorii care deservesc batozele vor purta obligatoriu ochelari de protecţie împotriva boabelor aruncate  în timpul batozării. 

LUCRĂRI DE DESCĂRCARE 

Descărcarea mecanică a vagoanelor 

 Se interzice punerea în funcţiune a poleţilor mecanice în cazuri când: 

a) Întrerupătorul de curent este defect sau neetanş; 

b) Nu s-a efectuat legătura la nulul de protecţie şi la instalaţia de legare la pământ a  electromotoarelor şi a părţilor metalice; 

c) Sistemul de decuplare-cuplare al tobei nu a fost reglat astfel ca la mersul în sarcină lopata să se oprească la o distanţă de cel puţin 0,3m de dispozitivul de ghidare a cablului; 

d) Toate organele mobile nu sunt curăţate şi unse asigurând o funcţionare fără blocare, în special  la ghidajele electromagnetului, pârghii de ghidare, cuplajul tobelor şi rolelor. 

 Sorburile în care se face descărcarea cu lopata mecanică vor fi asigurate cu capace şi grătare pentru a se  evita căderea în acestea a salariaţilor. 

 Deservirea lopeţii mecanice se va face de doi salariaţi instruiţi pentru folosirea utilajului. 

 Lucrul în vagon deschis se va face de către salariaţi echipaţi cu echipament de protecţie în perfectă stare  (palmare, ochelari, măşti pentru praf). 

 La manevrarea vagoanelor pe linia c.f. uzinală de descărcare se va verifica dacă braţele de ghidare ale  rolelor lopeţii mecanice sunt ridicate. Aceasta se va face atât înainte de aducerea vagonului, cât şi înainte de  scoaterea acestuia. 

Descărcarea hidraulică a mijloacelor de transport auto 

 Platforma va fi prevăzută lateral cu paravane sau depărtare de platformă. 

 Manipularea sistemului hidraulic al platformei şi cricului de basculare se vor face numai de salariatul  special instruit în acest scop.

 Pe traseu şi în zona platformei se vor instala indicatoare de circulaţie şi plăci cu interdicţii, scrise pe fond  galben cu litere negre. 

 Sunt interzise intervenţiile de orice natură la mijloacele de transport în timp ce se află pe platformă sau  cricul de basculare. 

Descărcarea din vagoane c.f. 

 Activitatea de transport feroviar a cerealelor şi descărcarea acestora de pe teritoriul care aparţine unei  persoane juridice se desfăşoară în conformitate cu prevederile Normelor de securitate a muncii privind  transportul pe calea ferată şi ale Normelor specifice de securitate a muncii pentru transportul intern. 

 Răspunderea respectării regulilor de securitate a muncii la operaţiile de manevrare, încărcare şi descărcare  a vagoanelor pe liniile de garaj revine şefilor de tură, şefilor de rampe, responsabililor sectoarelor de lucru  unde se executată asemenea operaţii, responsabililor de transporturi. 

 Conducerea persoanei juridice trebuie să completeze Normele specifice de securitate a muncii pentru  transportul intern cu instrucţiuni proprii de securitate a muncii, care vor cuprinde măsuri suplimentare de  securitate a muncii necesare pentru condiţiile de lucru specifice. 

 La liniile de garaj unde manevrarea se face cu locotractoare, trolii sau manual manevra se face numai după decuplarea troliului de la vagon şi înfăşurarea cablului pe tambur. 

 Este interzisă lăsarea cablului de la troliu agăţat de vagoane sau peste liniile ferate. 

 În timpul manevrării vagoanelor cu troliu este interzisă staţionarea sau accesul persoanelor în apropierea  cablului de tracţiune sau lateral de el- distanţă minimă de 10m. Ruperea cârligului sau cablului poate provoca  accidente grave celor din apropiere. 

 Acoperirea şi descoperirea vagoanelor cu prelată se va face numai în locuri amenajate, folosindu-se scări  de acces şi respectându-se Normele de protecţie a muncii pentru lucrările la înălţime. 

 Circulaţia persoanelor peste buncărele de descărcare a staţiilor c.f. este interzisă. Este admis accesul în  această zonă numai a personalului uzinal instruit în acest scop. 

 Deplasarea manuală a vagonului se va face numai din părţile laterale ale acestuia (însă nu pe partea  rampei). Se admite deplasarea manuală numai a unui singur vagon. 

 Se interzice oricărei persoane urcarea sau coborârea în şi din garnitură în timpul deplasării acesteia.  Această acţiune se va executa numai când garnitura (convoiul) de vagoane staţionează şi locomotiva de  manevră este decuplată, izolată şi cu motorul oprit. 

 Traseele pentru liniile de garaj vor fi marcate în mod vizibil, fiind inerzisă traversarea prin alte locuri  decât cele stabilite. 

LUCRĂRI DE DEPOZITARE MATERII PRIME ŞI FINITE 

Lucrări în magazii şi depozite 

 Gurile toboganelor vor fi acoperite cu capace rezistente şi închise cu lacăt, iar în poziţia deschis vor fi  asigurate cu balustrade împotriva căderilor. Acestea se vor deschide numai în perioada cât se lucrează (cheia  lacătului va fi păstrată de şef). 

 Împrejurul gurilor toboganelor vor fi prevăzute praguri opritoare şi balustrade de protecţie cu înălţime de  1m. 

 Sacii aduşi la tobogan se basculează pe jgheab. Este inerzisă bascularea simultană a doi sau mai mulţi saci.  Se interzice primirea sacilor în acelaşi timp de la gurile toboganilor aflate pe niveluri diferite. 

 Se inerzice staţionarea persoanelor în apropierea jgheabului toboganului.

 Toboganul se va folosi la transportarea materialelor ambalate corespunzător şi care nu prezintă pericolul  părăsirii planului înclinat. 

 Se inerzice urcarea şi coborârea salariaţilor pe jgheabul toboganului. 

 Curăţarea şi întreţinerea toboganului se va face numai de salariatul care îl are în primire şi care a fost  instruit. Întreţinerea toboganului se face numai după ce este oprit din funcţiune, iar capacele de protecţie de la  partea superioară şi inferioară a nivelului unde se lucrează sunt închise. 

 Atunci când înălţimea toboganului este mai mare de 2m, salariaţii care efectuează curăţenia şi întreţinerea  vor fi echipaţi cu centură de siguranţă şi frânghie ce va fi legată la un element de rezistenţă al clădirii. 

 În cazul blocării sacilor pe tobogan se interzice intervenţia salariaţilor fără a fi luate următoarele măsuri: a) Anunţarea şefului care a dispus lucrarea; 

b) Îndepărtarea salariaţilor aflaţi în jurul locului unde s-a produs blocajul; 

c) Deblocarea sacilor cu stinghii de lemn acţionate de la gura superioară. 

 Deblocarea sarcinilor este permisă numai cu ajutorul unei scări bine fixate ce ajunge la locul deblocării,  îndepărtarea sacilor făcându-se de sus în jos. După deblocare vor fi remediate cauzele care au condus la  blocarea sacilor. 

 Comunicarea între gura de încărcare şi descărcare va fi făcută, în funcţie de distanţă, prin viu grai, prin  sonerii, stabilindu-se în acest scop sistemul de semnalizare, sau prin instalaţii de porta voce. 

 Gura de evacuare a topoganului va fi montată în contra pantă, iar gura de evacuare amplasată în peretele  clădirilor va fi prevăzută cu uşi rezistente şi cu sistem de închidere. În acest caz, porţiunea de jgheab dintre zid şi uşile de închidere va fi încarcasată. 

 Elevatorul pentru saci va fi exploatat numai de salariaţi instruiţi în acest scop. 

 Înainte de pornire se va verifica dacă: 

a) Toate organele în mişcare sunt protejate cu apărători; 

b) Utilajul este legat la nulul de protecţie şi la instalaţia de protecţie prin legare la pământ; c) Nu se află o perioadă pe puţul elevatorului; 

d) La pornirea în gol nu apar zgomote suspecte; 

e) Podinele de lucru de la cele două capete sunt rezistente şi autolustruite; 

f) Barele orizontale sunt fixate corespunzător pe lanţ; 

g) Lanşul nu prezintă defecţiuni; 

h) Roţile dinţate sunt corespunzătoate. 

 În cazul când la pornire sau pe parcursul exploatării apar deficienţele mai sus menţionate, se opreşte  funcţionarea elevatorului luându-se măsuri corespunzătoare de remediere de către salariaţii instruiţi în acest  scop. 

 Pentru prevenirea accidentelor este interzisă: 

a) Încărcarea elevatorului peste sarcina admisă; 

b) Folosirea utilajului în alte scopuri; 

c) Staţionarea salariaţilor sub elevator, chiar dacă acesta este oprit. 

 Depunerea sacului pe baza orizontală se face la nivelul podeţelor. Operaţia se va face cu mare atenţie.  Iniţial sacul se sprijină la partea inferioară pe peretele oblic al elevatorului după care se lipeşte de perete şi  partea superioară a sacului. În cazul când sacul nu s-a aşezat corect va fi tras în afară, fiind strict interzis să se  introducă mână între fundul sacului şi baza orizontală a elevatorului. 

 În cazul când elevatorul este prevăzut a servi mai multe niveluri, gurile de acces unde nu se lucrează vor fi asigurate cu balustradă, acoperite cu capace rezistente şi încuiate cu lacăte.

 Îndepărtarea sacilor la partea superioară a elevatorului se face de pe platforma de lucru amenajată în acest  scop cu balustradă cu bordură, iar salariaţii vor fi asiguraţi cu centură de siguranţă şi frânghie fixată la punct  fix şi rezistent. 

 Depanarea elevatorului se va face numai de către salariatul competent, după golirea acestuia de sacii  rămaşi eventual pe puţ şi după ce s-a deconectat din tabloul electric, precum şi după asigurarea lanţurilor pe  roţile dinţate (împotriva căderii). 

Lucrări de încărcare descărcare şi trabsport cu mijloace 

de ridicat şi mijloace auto 

 Activitatea de transport în depozite şi magazii a materiilor prime şi finite care se execută cu  electrostivuitoare şi motostivuitoare, cu încărcătoare frontale IFRON, automacarale, electrocare, motocare,  autocamioane,autobasculante, precum şi tractoare cu remorci se va efectua cu respectarea strictă a Normelor  specifice de securitate a muncii pentru transportul intern. 

 Autobuncărele şi remorcile pentru transportul şi descărcarea nutreţurilor combinate vor fi exploatate de  personal instruit cu regulile de securitate a muncii. 

 Urcarea şi coborârea pe şi de pe buncăr se vor efectua numai pe scara de acces. 

 Pentru a nu exista căderile de la înălţime, accesul pe puncăr se va efectua numai cu mâna curentă în  poziţia ridicată. 

 Ridicarea şnecului superior se va efectua numai cu ajutorul pompei hidraulice şi a cilindrului hidraulic. 

 Dirijarea şnecului superior către buncărul de descărcare se va efectua numai cu ajutorul mecanismului de  cremalieră. Se interzice utilizarea cablurilor, frânghiilor sau altor mijloace improvizate. 

 În cazul blocării şnecului de descărcare, se inerzice introducerea mâinii prin ferestrele de golire.  Deblocarea se va efectua cu grupul de acţionare decuplat de la cutia de viteze a camionului sau decuplat de la  priza de alimentare cu energie electrică în hală. 

 Pentru evitarea pătrunderii corpurilor dure în compartimente, gurile de umplere vor fi prevăzute cu grătare din sârmă împletită. 

 În timpul manevrării şnecului se interzice staţionarea în raza de acţiune a şnecului mobil. 

 Se interzice utilizarea buncărelor fără apărători de protecţie la acţionările cu lanţ şi pinioane.

 Se intrezice deplasarea de la un buncăr de descărcare la altul cu şnecul superior ridicat, pentru a evita  atingerea acestuia de linia electrică aeriană şi producerea accidentelor prin electrocutare. 

 În cazul în care şnecul superior a atins linia electrică eariană, părăsiţi imediat cabina autobuncărului sărind din aceasta, cu mâinile lipite de corp şi cu ambele picioare către înainte şi cât mai departe de maşină. Nu vă  întoarceţi la maşină şi nu atingeţi caroseria, închizătorile de la uţile cabinei etc. decât după ce a fost întreruptă  alimentarea cu curent electric a IEA. 

Lucrări pentru încărcat porumb ştiuleţi în pătule 

 Lucrătorii care deservesc utilajele instalaţiei vor fi instruiţi să cunoască construcţia şi funcţionarea  acestora, precum şi defecţiunile ce pot apărea în timpul lucrului, conform cărţii tehnice. 

 Înainte de întreruperea lucrului cu instalaţiei se va face o verificare în gol, care va consta în: 

a) Verificarea legării fiecărui utilaj la şurubul prevăzut pe cutia cu echipament electric la centura  de împământare a pătului respectiv, dimensionată conform instrucţiunilor în vigoare; 

b) Verificarea funcţionării corecte a benzilor transportoare de la buncărul de recepţie şi  încărcătorul distribuitor, în sensul înfăşurării centrice pe tamburii de acţoinare şi întindere; 

c) Verificarea existenţei apărătorilor de protecţie la toate transmisiile prin lanţ sau curele.  Apărătorile de protecţie la exterior vor fi vopsite cu culoare galbenă de securitate.

 Orice reglaj, lucrare de întreţinere sau intervenţie pentru depanare se va efectua numai după oprirea din  funcţionare a electromotoarelor utilajului respectiv de la tablou central de comandă din componenţa  instalaţiei. 

 Nu se admite sub nici un motiv îndepărtarea apărătorilor de protecţie în timpul lucrului. 

ACTIVITATEA DE PRELUCRARE 

Lucrări de descărcare şi batozare a porumbului ştiuleţi 

 Manevrarea vagoanelor sau trecerea mijloacelor de transport auto peste buncărele staţiei de descărcare c.f. a porumbului ştiuleţi se va admite numai după eliberarea gabaritului şi verificarea căilor de trecere, dacă sunt  libere şi nu prezintă pericole de accidentare. 

 Deschiderea uşilor sau clapetelor de la vagoane se va face numai cu şibărele de sub buncăre închise şi cu  axele cu pinteni de la agitoare oprite. Pornirea agitatoarelor se va face treptat şi numai după ce pericolul se va  retrage din zona buncărelor. 

 Este strict interzis accesul persoanelor pe deasupra buncărelor în timpul cât agitatoarele sunt în funcţiune.  Se va acorda multă atenţie pentru a nu scăpa răngile sau alte obiecte în buncăre. Scoaterea acestora în cazul că sunt scăpate, se va face numai după oprirea utilajelor şi scoaterea lor de sub tensiune. 

 Curăţarea buncărelor, agitoarelor şi transportoarelor de la staţia de descărcare se va face numai cu utilajele oprite, scoase de sub tensiune prin demontarea siguranţelor şi afişarea plăcuţi de interzicere "Nu cuplaţi, se  lucrează pe linie". În acest fel se va proceda şi la curăţarea celorlalte utilaje aferente staţiei. 

 Înainte de punerea în funcţiune a instalaţiei de descărcare şi batozare a porumbului ştiuleţi mecanicul  operator şi electricianul de serviciu vor controla: 

a) Legarea corectă la nulul de protecţie şi la instalaţia de legare la pământ; 

b) Existenţa şi fixarea corectă a apărătorii de protecţie; 

c) Starea tehnică generală. 

 Dacă în timpul funcţionării se produc zgomote anormale sau bătăi la batoze sau la celelalte din  componenţa instalaţiei, acestea se vor opri imediat, se vor scoate de sub tensiune şi apoi se va remedia  defecţiunea. 

 Deblocarea în situaţia înfundării cu produse, ungerea, întreţinerea şi alte intervenţii de orice fel se vor face numai cu utilajele oprite şi scoase de sub tensiune, prin demontarea siguranţelor şi afişarea plăcuţei de  interzicere- "Nu cuplaţi, se lucrează pe linie". 

 Este interzis a se introduce mâna sau piciorul în interiorul utilajelor în funcţiune. Mobilizarea produselor  se face numai cu tije special construite. 

 Periodic, mecanismul operator va curăţa separatorii magnetici de metalele reţinute din produse.  Pătrunderea corpurilor metalice în batoze poate provoca avertizarea utilajului şi accidentarea personalului de  deservire. 

 Executarea lucrărilor de intervenţii la utilajele şi instalaţiile montate la înălţime mai mare de 2,5m se va  face respectând cu stricteţe Normele de protecţie a muncii pentru lucrări la înălţime respectiv asigurarea  mecanicilor cu centură de siguranţă, cu frânghie groasă de 14mm, cască de protecţie, scări corespunzătoare şi  asistenţă necesară. 

 La deservirea instalaţiei se vor respecta cu stricteţe normele de electrosecuritate. 

 Deservirea instalaţiei de descărcare şi batozare a porumbului ştiuleţi se va face numai de salariaţii instruiţi  în acest scop. 

 Este interzisă pornirea sau oprirea instalaţiei de batozare de către salariaţii care nu au această atribuţie.

 Personalul de deservire a instalaţiei de batozare va purta în mod obligatoriu ochelari de protecţie în scopul  prevenirii unor accidente ce s-ar putea produce datorită boabelor şi ciocălăilor aruncaţi de batoză în timpul  funcţionării. 

 În timpul cât se execută manevrele cu vagoane peste staţia de descărcare, personalului muncitor se va  retrage din zona gabaritului, iar utilajele aferente staţiei de descărcare se vor opri în mod obligatoriu. 

 Accesul celorlalte mijloace de transport în incinta instalaţiei de batozare se va face numai dirijat de către  unul din salariaţii care deserveşte instalaţia. 

 Este interzis accesul persoanelor străine în incinta instalaţiei de descărcare şi batozat porumb ştiuleţi. 

Lucrări de tratare şi separare-aspirator 

 Pentru asigurarea unei funcţionări normale, maşinilor de tarat şi bateriile de trioare se vor amplasa în spaţii sau locuri uşor accesibile, astfel încât supravegherea şi deservirea acestora să se facă fără pericol de  accidentare. 

 Montarea se face pe diferite elemente de rezisteţă care să asigure o bună stabilitate- fără pericol de  răsturnare. 

 Maşinile de tarat şi bateriile de trioare cu amplasament fix vor fi obligatoriu racordate la instalaţia de  aspiraţie a prafului sau vor fi prevăzute cu aspirator şi ciclon propriu. 

 Pentru protecţia împotriva electrocutărilor, maşinile de tarat şi bateriile de trioare vor fi prevăzute cu  dispozitivele şi mijloacele de protecţie a muncii şi vor fi legate la pământ. 

 Organele exterioare în mişcare (curele, roţi dinţate, cuplaje) vor fi prevăzute cu apărători complete.  Locurile sau organele de maşini care nu pot fi protejate cu apărători, vor fi îngrădite cu balustrade sau  paravene de protecţie, montate la distanţe corespunzătoare. 

 Pe toată lungimea bateriei de trioare se va aplica apărătoare de protecţie. 

 Este interzisă: 

a) Reglarea dispozitivului de curăţare a sitelor în timpul funcţionării: 

b) Curăţarea maşinilor în funcţiune; 

c) Introducerea mâinilor în interiorul maşinilor în funcţiune. 

ACTIVITATEA DE PĂSTRARE  

Prevederi generale 

 Nu este permis accesul în interiorul depozitelor de cereale al persoanelor din afara unităţii fără aprobarea  prealabilă a şefului de unitate şi fără a primi instructajul corespunzător. 

 Nu este permis accesul la instalaţii şi utilaje al altor persoane decât cele autorizate. 

 Nu este permisă efectuarea de operaţiuni, manipulări, reciclări etc. în afara celor dispuse de salariatul  competent, numit de agentul economic. 

 Drumurile de acces la spaţiile de depozitare şi clădiri anexe trebuie să fie în permanenţă libere pentru  circulaţia autovehiculelor, fiind interzisă blocarea acestora cu materiale, utilaje etc. 

 Starea drumurilor trebuie să asigure circulaţia autovehiculelor fără pericol de accidentare. 

 Viteza de circulaţie a autovehiculelor pe drumurile de acces interioare nu trebuie să depăşească 5km/h, în  funcţie de condiţiile locale. 

 Toate drumurile de acces vor fi prevăzute cu indicatoare pentru circulaţie, confecţionate conform normelor de circulaţie rutieră în vigoare. 

Lucrări privind controlul celulelor de silozuri şi depozite celulare

 La lucrările de control privind păstrarea cerealelor în celulele de silozuri şi depozite celulare se vor  respecta prevederile Normelor specifice de securitate a muncii pentru lucrul la înălţime. 

 Coborârea în celule de silozuri şi depozite celulare este permisă salariaţilor autorizaţi şi instruiţi în acest  scop. 

 Salariaţii autorizaţi pentru coborârea în celule trebuie să fie apţi pentru aceasta, atât sub aspect fizic, cât şi  neuropsihic, în care scop vor fi supuşi unui exemen medical corespunzător, atât la angajare cât şi periodic,  fiind declaraţi apţi pentru lucrări de coborâre în celule. 

 Coborârea în celule se va face numai din dispoziţia celui care conduce şi organizează producţia, cu  înştiinţarea prealabilă a tuturor salariaţilor care concură la operaţiunea respectivă sau au contingenţă cu  aceasta. 

 Înaintea efectuării coborârii se stabilesc nominal salariaţii care participă la coborârea şi, în mod special,  salariatul care va fi introdus în celulă, având în vedere ca acesta să se afle într-o stare fizică şi psihică normală. De asemenea se stabilesc nominal cei care formează echipa care manipulează troliul de coborâre şi care  supraveghează coborârea. 

 Coborârea în celule se face numai prin intermediul troliul mecanic, care va fi verificat înaintea fiecărei  coborâri de către un mecanic calificat, numit de către cel care conduce şi organizează această activitate.  Troliul de coborâre în celulă va fi prevăzut cu clichet de siguranţă cu arc care să nu permită schimbarea  accidentală a poziţiei clichetului. Se interzice folosirea troliului mecanic şi a scaunului de coborâre în celulele  de siloz dacă nu sunt atestate de către institutul de specialitate abilitat de Ministerul Muncii şi Protecţiei  Sociale. Acestea vor purta marcajul de securitate CS'96. 

 Salariatul care coboară în celulă va fi asigurat cu centură de siguranţă legată prin cârligul de siguranţă, cu  frânghie. Legarea frânghiei de siguranţă se face prin intermediul cârligelor de siguranţă în conformitate cu  standardele în vigoare, introduse în belciugele laterale şi cel al spătarului. Pentru a nu fi scăpat în celulă,  capătul frânghiei se ancorează în mod corespunzător de un element de rezistenţă al clădirii. 

 Pentru evitarea accidentelor ce eventual ar putea avea loc datorită prezenţei în celulă a unor gaze toxice  folosite la combaterea dăunătorilor sau a unor degajări de gaze ca urmare a proceselor biologice din masa  cerealelor (deci natura substanţelor nocive nu este cunoscută sau unde cantitatea de oxigen din aer este sub  17%), salariatul care coboară în celulă va putea: 

a) Mască izolantă; 

b) Aparatul cu autonomie pentru intervenţii cu durata de 5-10 minute; 

c) Aparatul cu autonomie pentru intervenţii cu durata de 30-60 minute. 

 În cazul celulelor goale se pot efectua coborâri, dar numai după aerisirea acestora. Aerisirea se face prin  instalaţiile de aerare, iar acolo unde nu există, aerare se face prin deschiderea capacelor de vizitare de la partea inferioară şi superioară pentru a se forma curenţi, care să conducă la eliminarea completă a eventualelor  substanţe toxice sau a gazelor existente în celule. În cazul celulelor fără orificiu de vizitare la partea inferioară se demontează tubul de scurgere şi se deschide şubărul. 

 La coborârea în celulele din silozuri sau depozite celulare participă 5 salariaţi, din care: 1. unul coboară în celulă; 

2. doi manevrează troliul mecanic; 

3. doi supraveghează coborârea şi în acelaşi timp, ţin frânghia de la centura de siguranţă şi furtunul măştii, fiind echipaţi la fel ca acela care coboară în celulă, dar cu masca la  centură, gata să fie pusă pe figură. 

 Înaintea fiecărei coborâri se reaminteşte semnalul convenţional pentru ridicare, semnal care se transmite  prin frânghia legată la centura de siguranţă. La poziţia cea mai coborâtă a scaunului troliului (adică 40m de la planşeu) pe tambur trebuie să mai rămână neapărat înfăşurate minimum 10 spire.

 Coborârea în celulă se face prin desfăşurarea lină şi ritmică a cablului, evitându-se balansările şi şocurile.  După trecerea scaunului troliului, în mod obligatoriu, se aplică grătarul de protecţie la gura de vizitare. 

 În timpul lucrului în celulă aceasta va fi iluminată corespunzător, astfel încât să se observe clar activitatea  salariatului în aceasta. Iluminatul se va realiza numai cu lanterna. 

 În timpul coborârii sau staţionării în celulă salariatul respectiv va fi supravegheat în permanenţă şi ridicat  imediat la suprafaţă în cazul când se observă că mişcările, gesturile şi comportarea sa sunt anormale, chiar  dacă acesta nu a dat semnalul de ridicare. 

 Se interzice: 

a) Coborârea în celule fără dispoziţia sau înştiinţarea celui care conduce şi organizează procesul  de muncă în sectorul respectiv; cel care coboară trebuie atestat medical; 

b) Coborârea de pe scaunul troliului. În cazuri excepţionale, când acest lucru este absolut necesar,  salariatul respectiv va rămâne ancorat cu centura de siguranţă; 

c) În nici o împrejurare şi sub nici un motiv nu se admite scoaterea centurii de siguranţă sau a  frânghiei legate de acesta; 

d) Părăsirea locului de muncă de către salariaţii care manipulează troliul şi cei care supraveghează activitatea salariatului aflat în celulă înainte ca acesta să fie ridicat la suprafaţă. 

Uscarea cerealelor 

 Deservirea instalaţiilor de uscare se va face în mod obligatoriu numai de către lucrători instruiţi privind  modul de funcţionare şi exploatare a instalaţiilor de uscare. 

 Înainte de punerea în funcţiune a instalaţiei de uscare se vor verifica sensurile de rotaţie a ventilatoarelor,  angrenajelor, transmisiilor prin curele, şnecurilor etc. De asemenea, se va verifica dacă lanţurile de transmisie  şi curelele sunt suficient de întinse. 

 Toate organele exterioare în mişcare: şaibele, exele, curelele, lanţurile etc., precum şi celelalte  subansambluri vor fi obligatoriu protejate cu apărători de protecţie. 

 Aparatele de comutare electrică şi electromotoarele vor fi obligatoriu legate corect la nulul de protecţie şi  la centura de împământare, conform standardelor în vigoare. 

 Este interzisă executarea oricăror operaţii de întreţinere sau reparaţii în timpul funcţionării instalaţiei de  uscare. 

 Este interzisă deschiderea capacelor de vizitare la canalele de aer cald ale coloanei de uscare sau a  generatorului de căldură în timpul funcţionării instalaţiei de uscare. 

 Dacă oprirea focului la generatorul de căldură se vor lăsa în mod obligatoriu ventilatoarelor să funcţioneze cca 10 minute, pentru eliminarea gazelor şi răcirea instalaţiei. 

 În cazul în care motorina nu se aprinde la prima anclanşare se vor lăsa ventilatoarele în funcţiune câteva  minute, timp în care vaporii de motorină sunt evacuaţi, după care se va încerca o nouă pornire.  În situaţia când în focar se observă depuneri de motorină în stare lichidă, pornirea focarului se va putea  face numai după o curăţare prealabilă a acestuia. 

 Se interzice părăsirea locului de muncă de către lucrătorul însărcinat cu supravegherea instalaţiei de  uscare. 

 În instalaţia de uscare se vor introduce numai produse condiţionate care nu au în conţinut impurităţi  inflamabile (plevuri, foi, capitule) sau corpuri care să provoace înfruntarea dispozitivului de golire.  Se interzice depăşirea temperaturii agentului de uscare peste limita superioară admisă pentru produsul  supus uscării. De asemenea, este interzisă funcţionarea instalaţiei de uscare fără termometre sau termocuplate.

 Toate locurile de muncă vor fi bine iluminate pentru o desfăşurare normală a muncii, atât ziua, cât şi  noaptea. 

 Pentru iluminatul în interiorul coloanei de uscare, în cazul lucrărilor de curăţare sau reparaţii, se vor folosi  lămpi portabile alimentate la tensiunea redusă, nepericuloasă. 

 Instalaţiile şi conductele cu temperatură ridicată vor fi izolate termic sau protejate împotriva pericolului de accidentare din arsuri, cât şi pentru protejarea materialelor combustibile aflate în apropiere.  Scările de acces din interiorul staţiilor de uscare vor fi în permanenţă curate. 

 Locurile de trecere între diferitile utilaje vor fi în permanenţă libere şi în perfectă stare de curăţenie.  Se interzice depozitarea în camera generatorului de căldură (focarului) a materialelor inflamabile de orice  fel. 

 Conductele de alimentare cu motorină şi rezervorul vor fi bine etanşate pentru evitarea scurgerilor de  combustibil. 

 Rezervorul de combustibil pentru consum zilnoc va fi instalat la distanţele prevăzute în normele p.s.i. şi va avea montat pe conducta ce duce combustibilului, uşor accesibil în caz de nevoie, precum şi o conductă de  preluare a preaplinului. 

 Alimentarea cu curent electric a instalaţiei de uscare se va face printr-un întrerupător general montat la  suficientă distanţă de uscător, uşor accesibil în caz de urgenţă. 

 Este interzis cu desăvârşire fumatul în camera generatorului de căldură, în preajma coloanei de uscare sau  în interiorul clădirii staţiei de uscare. 

 Este interzisă evacuarea zgurei în stare incandescentă; aceasta va fi mai întâi stinsă cu apă, apoi zgura şi  cenuşa se vor arunca într-o groapă cu apă. 

 La curăţarea depozitelor (pentru produse umede destinate uscării, precum şi a celor pentru produsele  uscate) lucrătorii vor fi introduşi echipaţi cu echipament de protecţie corespunzător, inclusiv masca contra  prafului şi ochelari de protecţie. În mod obligatoriu se va folosi centura de siguranţă cu frânghie al cărei capăt  va fi ancorat la suprafaţa depozitului de un element fix şi rezistent. Coborârea în depozit se va face sub  supravegherea a încă 2 lucrători (cu acelaşi echipament de protecţie) şi a conducătorului locului de muncă.  Gurile de vizitare ale depozitelor vor fi protejate cu capace şi grătare de protecţie care se vor asigura cu  lacăte. 

 Controlul nivelului produselor în depozite se va face numai cu lampa portativă alimentată la tensiunea  redusă, nepericuloasă, introdusă prin orificiul practicat în grătarul de protecţie al gurii de vizitare.  Este interzisă coborârea în depozit în timpul funcţionării instalaţiei de uscare. 

 În clădirea staţiei de uscare, precum şi în camera generatorului de căldură se vor instala pichete de  incendiu dotate conform normativelor p.s.i. 

 Este obligatoriu ca în incinta staţiei de uscare, în locuri special amenajate, să existe dulapuri cu  medicamente de prim ajutor.  

 Lucrătorii care deservesc instalaţiei de uscare vor fi echipaţi cu salopete bine stânse pe corp. Este interzisă purtarea halatelor, şorţurilor, a îmbrăcămintei cu poale libere, manşetă largă şi neîncheiată. 

DERATIZAREA SPAŢIILOR DE PĂSTRARE ŞI DEZINSECŢIEA CEREALELOR Prevederi generale 

 Prezentele reguli se aplică în toate în toate unităţile economice în care se desfăşoară activităţi cu pesticide, indiferent de forma de proprietate asupra capitalului social şi de modul de organizare a acestora. Prin activităţi cu pesticide se înţelege: condiţionarea, transportul, depozitarea, livrarea, comercializarea, deţinerea, folosirea,  manipularea, aplicarea, prepararea, reziduurile acestora şi ambalajele lor.

 Scopul acestor norme este eliminarea sau diminuarea pericolelor de accidentare existente în cadrul acestor activităţi proprii celor patru componente ale sistemului de muncă (executant-sarcină de muncă-mijloace de  producţie-mediu de muncă). În acest sens, sunt prezentate măsurile de securitate a muncii care se referă la  evitarea inhalării şi înghiţirii pesticidelor, evitarea venirii acestora în contact cu pielea, cunoaşterea folosirii  echipamentului de protecţie, a primelor simptome de intoxicare şi a măsurilor de prim ajutor, precum şi  evitarea poluării mediului înconjurător. 

Toxicitatea produselor de uz fitosanitar 

 Pot fi utilizate numai acele produse de uz fitosanitar care sunt cuprinse în "Codexul produselor de uz  fitosanitar omologate în România", ultima redactare, şi în completările la acesta. 

 Produsele de uz fitosanitar se încadrează în 4 grupe de toxicitate, în funcţie de doza letală 50% (DL50)  oral acută a substanţei active. 

a) Grupa I: produse extrem de toxice, cu un conţinut de s.a. având DL 50 până la 50mg/kg corp. b) Grupa a II- a: produse puternic toxice, cu s.a. având DL50 între 50 şi inclusiv 200mg/kg corp. c) Produsele din această grupă care conţin maximum 25% s.a. pot fi trecute în grupa a III-a. d) Grupa a III –a: produse moderat toxice, cu DL 50 peste 200 şi inclusiv 1000mg/kg corp. e) Produsele care conţin maximum 25% s.a. pot fi trecute în grupa a IV –a. 

f) Grupa a IV- a: produse cu toxicitate redusă, cu DL 50 peste 1000 mg/kg corp. 

 Pentru atenţionarea tuturor celor care vin în contact cu produsele de uz fitosanitar, în vederea evitării  pericolului de intoxicare, toate ambalajele utilizate în activităţi cu produse de uz fitosanitar vor purta o  etichetă inscripţionată în una din culorile: 

1. roşu- pentru grupa I; 

2. verde- pentru grupa a II-a; 

3. albastru – pentru grupa a III- a; 

4. negru – pentru grupa a IV- a. 

Evidenţa, distribuirea şi transportul substanţelor toxice 

 Evidenţa substanţelor toxice se va ţine pe registre şnuruite şi parafinate. Scăderea materialelor din stoc se  va face pe măsura consumării pe baza bonurilor de gazare ce se întocmesc obligatoriu după fiecare lucrare.  Distribuirea toxicelor se face în locuri autorizate şi cu aprobarea agentului economic.  Transportul substanţelor toxice la lucrări se va face numai cu mijloace auto, special destinate, însoţite de  către operatorii D.D.D. transportul alimentelor, furajelor, apei de băut, materialelor sau a oamenilor străini  împreună cu substanţele toxice este interzis. Transportul substanţelor toxice inflamabile se va face în  ambalajele originale, acoperite pe timp călduros cu prelate, rogojini sau foi de cort umede. În timpul  manipulării substanţelor toxice în depozite sau magazii se interzice cu desăvârşire utilizarea oricăror surse de  foc. 

Echipamentul individual de protecţie 

 Agenţii economici care efectuează tratamente cu produse de uz fitosanitar sunt obligaţi să folosească la  aceste tratamente numai personalul instruit, dotat cu echipamentul individual de protecţie stabilit de  Normativul-cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie. 

Deratizarea spaţiilor de păstrare 

 În operaţiile de deratizare, substanţele toxice se utilizează în momeli alimentare, sub formă de prăfuri şi  prin gazarea galeriilor.

 Pregătirea momelilor raticide şi a pulberilor toxice se face numai de operatorii instruiţi şi autorizaţi pentru  aceste operaţii. Vasele folosite pentru prepararea momelilor şi a prăfurilor după terminarea preparării acestora  vor fi spălate cu apă. Ambalajele din carton şi material plastic vor fi arse sau deteriorate şi îngropate la  distanţe de minimum 100m de fântâni sau alte surse de apă, la adâncimea de 1m. 

 La efectuarea operaţiunilor de deratizare în silozuri, magazii, secţii de fabricaţie şi alte construcţii, se  interzice accesul persoanelor străine pe tot timpul acţiunii de deratizare. 

 Beneficiarul va asigura paza şi securitatea momelilor raticide atât timp cât acestea se află amplasate în  unitatea sa. Cadavrele de şobolani şi şoareci vor fi ridicate în permanenţă de personalul instruit, care le va  arde sau îngropa la 0,80-1m adâncime, la o depărtare de cel puţin 20m de spaţiul deratizat. Momelile  neconsumate în perioada indicată mai sus se ridică de personalul instruit, care le va îngropa la 0,80m  adâncime. 

 La obiectivele deratizate se vor aplica avertizoare cu inscripţia: "ATENŢIE! Teren otrăvit. Pericol de  moarte". 

 În timpul pregătirii momelilor şi a pulberilor toxice, lucrătorii vor purta mănuşi de cauciuc, măşti de  protecţie, iar după terminarea pregătirii şi administrării momelilor şi prăfuirilor se vor spăla pe mâini cu apă şi săpun. 

 Operatorii care lucrează cu substanţe toxice raticide vor fi dotaţi cu echipamente de protecţie şi trusa de  prim-ajutor, care vor fi folosite conform instrucţiunilor, în funcţie de substanţa toxică. Dezinsecţia cerealelor 

 Operaţiunile de dezinsecţie se vor executa numai de operatori special instruiţi, autorizaţi, cu experienţă,  care au examenul medical periodic efectuat şi avizul medical. 

 Înainte de începerea lucrărilor de dezinsecţie responsabilul lucrării va înştiinţa pe beneficiar privind locul,  perioada, substanţele folosite şi măsurile necesare pe care beneficiarul trebuie să le ia pentru prevenirea  intoxicaţiilor la oameni şi animale. 

 Conducătorul lucrării de gazare are obligaţia şi răspunderea să stabilească tehnologia gazării la unitatea  beneficiară şi va ţine seama de starea clădirii, utilaje, uşi, acoperiş, geamuri, conductori electrici şi instalaţii  sanitare, unde se poate pierde o anumită cantitate de gaz, şi avertizează de acest lucru pe operatori, înainte de  începerea gazării, că nu este admis să se urce pe palier sau încăperi fără mască pe figură.  După terminarea lucrărilor de etanşare şi înainte de începerea lucrărilor de gazare, beneficiarul are  obligaţia să evacueze pe toţi salariaţii din spaţiul ce urmează să fie gazat. 

 După repartizarea gazului în încăperi, conducătorul lucrării împreună cu operatorii şi delegatul  beneficiarului au următoarele obligaţii: 

a) Controlează calitatea lucrărilor de etanşare şi verifică cantitatea de gaze repartizate pe încăperi; b) Introduce teste cu insecte vii în spaţiul ce urmează a fi gazat şi stabileşte locurile posibile de  acumulare a gazelor; 

c) Controlează toate încăperile ca să nu existe persoane străine în spaţiul ce urmează a fi gazat; d) Încuie toate uşile ce au legătură cu exteriorul şi aplică pe uşă sigiliul şi afişul cu "Cap de mort"  pe care se va scrie "Atenţie! Gaze toxice-pericol de moarte-nu vă apropiaţi"; 

e) Asigură asistenţa medicală sau maşina salvării dotată cu medicamentele necesare şi trusa  pentru oxigen-terapie, pentru măsuri de prim ajutor în cazul intoxicării operatorilor; f) Iau măsuri de izolare a clădirilor aflate sub gaze prin împrejmuirea lor cu bandă galbenă, pe  care se pun afişe cu "Cap de mort", pentru evitarea apropierii de aceste clădiri a persoanelor  străine şi angajaţilor, precum şi a vehiculelor; 

g) Asigură întreruperea şi scoaterea de sub tensiune a instalaţiilor electrice şi stabileşte persoanele care asigură paza obiectivului pe toată durata gazării, până la degazare. Comisia semnează  procesul verbal de control şi stabileşte data şi ora când poate începe gazarea propriu-zisă.

 Circulaţia persoanelor şi vehiculelor în jurul obiectivului supus gazării va fi interzisă pe o distanţă de  minimum 100m în jurul său. Înainte de începerea lucrărilor de dezinsecţie prin gazare toţi salariaţii vor fi  avertizaţi că nu au voie să pătrundă în obiectivul supus gazării, până la efectuarea degazării acestuia.  Lucrările de gazare a spaţiilor se execută de sus în jos, iar timpul maxim de expunere în mediul toxic al  operatorilor va fi de maximum 30 minute de la deschiderea recipienţilor, la care se adaugă timpul de etanşare  a uşilor exterioare pe unde au ieşit operatorii. 

 La lucrările de gazare în spaţii închise vor participa minimum 2 operatori, atât la efectuarea gazărilor, cât  şi la degazări. 

 Toate ambalajele substanţelor utilizate se vor preda gestionarului pentru a fi distruse şi îngropate în locuri  special amenajate, marcate cu indicatoare de avertizare. 

 Toate magaziile supuse gazării cu substanţe toxice vor fi marcate obligatoriu cu indicatoare de avertizare.  Se interzice pătrunderea în depozite de gaze toxice înainte de aerisirea acestora prin deschiderea largă a  uşilor şi ferestrelor şi nu se va intra înăuntru decât după ce se constată că a dispărut mirosul specific de gaze;  în cazul bromurii de metil, care nu are miros, pătrunderea în interiorul depozitului se va face numai cu masca  de gaze cu cartuşul corespunzător. 

 În spaţiul în care se face tratamentele este interzisă intrarea copiilor şi a oricăror persoane străine de  lucrări de dezinsecţie. 

 Dezinsecţia cerealelor cu gaze toxice se efectuează numai pe timp fără vânt, când temperatura atmosferică este corespunzătoare gazului respectiv, iar umiditatea cerealelor nu depăşeşte 16%. 

 Lucrările de gazare a cerealelor în magazii se vor efectua în timpul zilei, iar personalul operator nu va mai  executa în aceeaşi zi gazări cu alte substanţe în afară de substanţa cu care a lucrat prima dată. La lucrările de  gazare cu bromură de metil, cloropicrină şi sulfură de carbon, timpul maxim de lucru al salariaţilor va fi de 30 minute de la deschiderea recipienţilor (buteliilor de bromură de metil). În timp ei vor purta mască de gaze, pe  care o vor folosi şi în timpul verificării exterioare a etanşeităţii spaţiului gazat. În timpul acestor operaţii se  vor folosi minimum 2 muncitori, pentru a se putea salva unul pe altul în caz de intixicare.  La lucrările de gazare a produselor agricole, timpul cât este permis salariaţilor instruiţi şi autorizaţi să  lucreze în mediul toxic va fi conform instrucţiunilor stabilite de fabricantul produsului. La gazarea în celule de silozuri, timpul efectiv se va stabili în funcţie de debitul transportoarelor. Astfel, la o celulă de 120t-maximum 2 ore; la celule mari de 800-1000t după fiecare 3 ore angajatorul se va schimba cu un alt angajat, urmând a se  odihni şi sta la aer curat 3 ore, după care va relua operaţiunea până la terminare. 

 Este interzis a se executa gazarea cerealelor în spaţiile de depozitare lipite de locuinţe, de birouri în care se lucrează sau grajduri de animale. Gazarea în aceste cazuri se poate executa numai după evacuarea oamenilor  sau a animalelor pe toată perioada cât durează gazarea şi degazarea spaţiilor. 

 Pentru evitarea răspândirii gazelor în zonele imediat învecinate depozitului şi pentru asigurarea  concentraţiilor letale pentru dăunători, magaziile respective vor fi bine etanşate prin lipirea tuturor fisurilor  uşilor şi geamurilor cu benzi de hârtie. 

 La spaţiile de depozitare ce nu pot fi etanşate perfect, stratul de cereale va fi acoperit cu prelate.  Se interzice circulaţia persoanelor şi animalelor în jurul depozitelor supuse gazării, precum şi a oricărui  vehicul până la distanţa de minimum 5 metri, iar înainte de începerea lucrărilor de dezinsecţie a acestor spaţii  toţi angajaţii vor fi avertizaţi că nu au voie să pătrundă în obiectivul supus gazării, până la efectuarea degazării acestuia. În exteriorul spaţiilor respective se va face dezinsecţie cu emulsii insecticide.  La lucrările de gazare cu sulfură de carbon, hidrogen fosforat sau alte substanţe insecticide inflamabile,  curentul electric va fi întrerupt, se va înlătura orice sursă de foc, iar operatorii nu vor purta cu ei materiale care ar putea provoca scântei (încălţăminte cu plachiuri sau ţinte, amnare, chibrituri, brichete).

 Echipamentul de protecţie şi materialele folosite la lucrările de gazare, după terminarea operaţiunilor, vor  fi supuse degazării, prin expunere la aer, pentru a se elimina gazele imprimate în aceste materiale. 

ACTIVITATEA DE INDUSTRIALIZARE 

Prevederi generale 

 Alimentarea cu energie electrică, exploatarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor şi echipamentelor  electrice se vor face cu respectarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru utilizarea energiei  electrice. 

 La panourile electrice de forţă, comandă, semnalizare, iluminat şi postul trafo se vor aplica măsurile  stabilite de normele specifice de mai sus, precum şi a Normelor specifice de securitate a muncii pentru  transportul şi distribuţia energiei electrice. 

 Repararea, reglarea, curăţarea, ungerea, precum şi montarea curelelor, lanţurilor şi cablurilor de la utilajele şi instalaţiile din activitatea de industrializare se vor executa numai cu utilajul respectiv oprit din funcţiune.  Pentru evitarea accidentelor, organele exterioare în mişcare (curele, roţi dinţate, cuplaje, arbori etc.) de la  maşini vor fi prevăzute cu apărători complete care să acopere întreaga suprafaţă periculoasă a organelor în  mişcare, precum şi fixarea lor rigidă. 

 În vederea executării reviziilor şi a reparaţiilor scadente ale utilajelor şi instalaţiilor se vor respecta  întocmai normativele în vigoare. 

 Reintrarea în procesul de producţie după reparaţia instalaţiilor şi utilajelor se face numai după ce în  prealabil acestea au fost recepţionate şi sunt în bună stare de funcţionare. Salariatul şi şeful locului de muncă  vor semna procesul-verbal de recepţie. 

 Activitatea desfăşurată în centrele şi oficiile de calcul ale unităţilor care produc furaje combinate se va  face cu respectarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea automată a datelor.  Întrucât în incinta oricărei fabrici de nutreţuri concentrate silozul reprezintă o înălţime dominantă în  comparaţie cu restul clădirilor din jur, acesta va fi prevăzut cu instalaţie de paratrăsnet.  Priza de pământ a instalaţiei de paratrăsnet va fi diferită de cea a instalaţiei pentru legarea la pământ.  Toate căile de acces la înălţime şi în special căile de acces la platformele superioare (acoperiş), vor fi  prevăzute cu balustrade rezistente,asigurând securitatea salariatului obligat să circule prin aceste locuri.  Instalaţiile pentru desprăfuire a utilajelor şi încăperilor fluxului de producţie trebuie să funcţioneze la  parametri proiectaţi. 

 Cuvele, şanţurile, rigolele, golurile din planşee sau ziduri, canalele, precum şi orice denivelări situate în  zonele de circulaţie vor fi, după caz, acoperite cu capace rezistente şi asigurate contra deplasării, marcate cu  tăbliţe avertizoare şi îngrădite cu balustrade cu o legătură intermediară şi o margine continuă, înaltă de  70mm,. 

Măcinarea cerealelor 

 Pentru prevenirea exploziilor pulberilor vegetale se va folosi la măcinarea cerealelor alimentatorul separator gravitaţional şi magnetic automatizat pentru fracţiunile metalice din cereale, care se va monta pe  moara cu ciocane. 

 Înaintea începerii lucrului, la moară este obligatoriu să se verifice: strângerea şuruburilor; existenţa legării  la pământ; la electromagnet se urmăreşte ca între acesta şi placa de contact să nu existe nici un corp străin. De  asemenea, se verifică şi se curăţă placa magnetică de impurităţile metalice, operaţie care se face obligatoriu la  începerea lucrului şi periodic la 4 ore (operaţia se poate face şi în timpul mersului morii).

 Exploatarea, întreţinerea şi reparaţia morilor cu ciocane se va face numai de salariaţi calificaţi şi instruiţi  cu normele de securitate a muncii. 

 Pentru evitarea pătrunderii corpurilor metalice în mori, în mod obligatoriu, se vor monta separatoare  magnetice sau electromagnetice pe alimentatoare. Montarea în flux este obligatorie înaintea morilor cu  ciocane. 

 Magneţii vibratorului mecanic şi ai morii cu ciocane propriu-zise se vor curăţa după fiecare schimb de  lucru şi cel puţin de două ori pe parcursul schimbului. Lunar se vor verifica proprietăţile de reţinere ale  magneţilor. 

 La preluarea-predarea schimbului se vor verifica obligatoriu bolţurile de prindere a ciocanelor de la mori  şi toate îmbinările prin şuruburi, strângerea piuliţelor, distanţa între sită şi ciocane. 

 Se va controla cel puţin o dată pe săptămână starea ciocanelor şi în caz de uzură li se va schimba poziţia  de montaj. După uzarea celor 4 capete ale ciocanelor se vor monta ciocane noi, care între ele nu trebuie să  aibă abatere mai mare de ± 5g. 

 În timpul funcţionării se va urmări comportarea morii şi dacă apar zgomote anormale se oreşte şi se  remediază. 

 Se controlează lagărele şi în caz de supraîncălzire (peste 70°C) se opreşte moara şi se elimină cauza.  În timpul funcţionării, cu excepţia manevrării şibărului de alimentare, este interzisă orice reglare,  strângere, demontare, desfundare, curăţare a magneţilor etc. aceste intervenţii se vor executa cu moara oprită,  siguranţele scoase şi montarea indicatorului de interzicere "Atenţie! Moară de revizie. Nu cuplaţi".  La constatarea apariţiei unui corp străin în moară se va opri motorul, se va aştepta oprirea completă a  rotorului şi apoi acesta se va îndepărta. 

 Nu se vor bloca ferestrele din camera morilor, lăsându-se libere pentru a pătrunde aer proaspăt în interior,  prin deschiderea acestora. 

 Este interzisă punerea în funcţiune a morilor atunci când capacele camerei de lucru nu sunt perfect etanşe.  Se va asigura curăţarea în tot timpul schimbului a pulberilor de pe utilaje, din jurul acestora şi de pe podea. 

Dozarea şi omogenizarea produselor 

 Înainte de punerea în funcţiune a amestecătoarelor se va verifica dacă motoreductorul este bine fixat pe  postament şi lanţurile sunt întinse corespunzător. 

 Elemenţii de la cuplajele elastice nu trebuie să fie uzaţi şi atunci când se constată uzură trebuie înlocuiţi.  Toate îmbinările prin şuruburi se vor verifica atât la amestecător cât şi la flanşele conductelor pentru  transportul grăsimilor sau al aburului. 

 Ungerea lanţurilor şi pinioanelor se va face prin picurare cu ulei, cel puţin o dată pe schimb.  Înainte de pornirea amestecătorului se va verifica dacă este gol. În cazul când este material în cuvă se vor  deschide şibărele acţionându-se prin cilindrii de forţă şi numai după aceea se vor porni.  Alimentarea amestecătorului se va face numai cu utilajul în funcţiune. 

 Oprirea utilajului se va face numai după golirea completă a amestecătorului (cuvă şi buncăr de  descărcare). 

 Se va observa ca paleţii rotoarelor să nu frece pe cuvă. Defecţiunea va fi remediată numai cu utilajul oprit  din funcţiune. 

 În timpul lucrului se va urmări funcţionarea amestecătorului şi instalaţiei de grăsimi, iar atunci când apar  defecţiuni se va opri şi remedia instalaţia. 

 La terminarea lucrului se va evacua grăsimea din conducte prin robineţii montaţi la intrarea şi ieşirea din  pompă. 

 Pornirea amestecătorului nu trebuie făcută decât după ce s-a pornit utilajele pe care le alimentează.

 Este interzisă funcţionarea amestecătoarelor când paletele de la rotoare şi spira melcului freacă pe pereţii  laterali. 

 La descărcătoare, înainte de punerea în funcţiune, se va verifica dacă sensul de rotaţie este bun.  Capacele descărcătorului trebuie să fie fixate cu garnitură şi şuruburile bine strânse.  Descărcătoarele vor fi supravegheate şi întreţinute de salariaţi calificaţi; la apariţia unor zgomote anormale sau deblocări se vor opri şi se vor remedia defecţiunile. 

 Apărătoarea de protecţie de la transmisia prin lanţ va fi montată şi bine fixată. 

 Se interzice pornirea descărcătorului cu capacele demontate, precum şi demontarea acestora în timpul  funcţionării. 

 Este interzisă circulaţia pe descărcătoare. 

 Este interzis a se interveni la descărcător în timpul funcţionării pentru remedieri, reglări, ungere sau  desfundare etc., acestea executându-se numai cu utilajul oprit, când au fost scoase siguranţele şi montat  indicatorul de intrrzicere: "Atenţie! Nu cuplaţi! Se lucrează. Pericol de accidetare". 

 Pornirea şi oprirea descărcătoarelor se vor face numai de salariatul instruit în acest scop.  Se interzice exploatarea descărcătoarelor la care spira freacă de carcasă; distanţa între melc şi jgheab  trebuie să fie de 5 mm. 

 Lagărele şi casetele cu rulmenţi se vor controla periodic, însă cel puţin de două ori pe schimb, atât în ce  priveşte încălzirea, cât şi curăţenia, neadmiţându-se funcţionarea utilajului cu lagărele supraîncălzite.  

Transportul produselor 

 Activitatea de transport a produselor se va face cu respectarea măsurilor de securitate a muncii la  exploatarea şi întreţinerea utilajelor respective. Producerea aerului comprimat se va face cu  electrocompresoare conform Normelor specifice de securitate a muncii pentru activitatea de producere a  aerului comprimat. Transportoarele cu lanţ vor fi exploatate numai complet închise cu capace etanşe.  Este interzisă ridicarea capacelor sau introducerea mâinii sau a sculelor în interiorul transportorului în  timpul funcţionării. 

 Pentru supravegherea funcţionării se vor prevedea ferestre de vizitare cu geam din material plastic în  regiunea capului de acţionare, a capului de întindere, deasupra gurilor de evacuare, precum şi sub gurile de  intrare. 

 Pentru luarea de probe în timpul mersului se vor prevedea în pereţii laterali, între lanţul superior şi cel  inferior, guri speciale cu dispozitive de închidere şi deschidere, care vor fi vopsite deosebit şi se va indica  "gură de probă" scris deasupra pe tronson. 

 Distanţa între perete şi transport va fi de minimum 0,2m lateral şi 0,8m frontal (considerată de la piesa  extremă la cel mai apropiat zid). Lateral spre perete, în cazul când este necesară circulaţia, spaţiul minim va fi  de 0,8m. 

 Pentru evitarea supraîncărcărilor şi înfundărilor se vor prevedea guri de capace de siguranţă rabatabile  montate în capacul transportorului de la capul de acţionare sau dispozitive automate pentru oprirea  transportorului. 

 Transportoarele cu lanţ vor fi folosite pentru transporturi orizontale şi, în mod execepţional, înclinate până la maximum 8°. 

 Pentru evitarea pătrunderii corpurilor mari metalice sau de altă natură (pietre, bolovani etc.) gurile de  primire de la vagon sau autocamion vor fi asigurate obligatoriu şi prevăzute cu grătare bine fixate.  Este interzis mersul şi trecerea peste transportoare dacă nu sunt amenajate cu scări şi podeţe prevăzute cu  balustrade de sprijin lateral.

 Transportoarele melcate (şnecuri) fixe, înainte de a fi puse în funcţiune, vor fi verificate dacă au şibărele  închise. 

 Înainte de punerea în funcţiune este necesar să se verifice dacă şibărele sunt închise.  Capacele transportorului să fie fixate în şuruburi şi să asigure etanşarea. 

 Transportul va fi supravegheat numai de salariaţi de exploatare, calificaţi. 

 Eventualele defecţiuni care apar în timpul funcţoinării impun ca utilajul să fie oprit, scoase siguranţele,  montate plăcuţe avertizoare şi după aceea efectuate remedierile. 

 Alimentarea transportorului se face numai atunci când utilajul este pornit, reglându-se debitul de  alimentare. 

 Oprirea utilajului se face după ce produsul s-a terminat sau şibărele de la gurile de alimentare s-au închis  şi melcul se goleşte complet. 

 Este interzisă circulaţia sau depozitarea materialelor pe transportoare. 

 Este interzisă folosirea transportoarelor la care spira freacă în carcasă. 

 Lagărele şi casetele cu rulmenţi se vor controla periodic, însă cel puţin de 2 ori pe schimb în ceea ce  priveşte încălzirea. 

 Transportoarele cu bandă pentru saci vor fi puse în funcţiune, exploatate şi întreţinute în conformitate cu  Normele specifice de securitate a muncii pentru activităţile de exploatare şi întreţinere a transportoarelor cu  bandă. 

 La elevatoare (transportoare pe verticală) toate îmbinările cu şuruburi trebuie să fie bine strânse şi etanşe.  Se va controla zilnic, înainte de darea în exploatare, dacă elevatorul nu este înfundat sau blocat.  Pentru ca transportul produselor să se desfăşoare în condiţii de securitate deplină se vor respecta  următoarele: 

a) Tubulatura de transport se va amplasa astfel încât să nu bareze locurile de acces la utilajele şi  instalaţii, locurile de trecere dintre utilaje şi linii tehnologice sau intrările şi ieşirile din sălile de fabricaţie; 

b) Tubulaturile trebuie să fie rezistente, închise şi îmbinate etanş şi să nu dea naştere la vibraţii; c) Este interzis ca tubulatura să treacă prin apropierea vreunui organ în mişcare (axe, cuplaje,  arbori, capete de ax, roţi şi curele de transmisie), distanţa minimă fiind de 0,10m, iar în cazul  curelelor de minimum 0,20m. 

d) Ferestrele de vizitare, control probe sau desfundare prevăzute pe tubulatură vor fi deschis în  desfundare prevăzute pe tubulatură vor fi deschise în timpul mersului numai de către maistrul  de tură şi salariatul autorizat de acesta; 

e) Nu sunt permise: sprijinirea, agăţarea şi urcarea sub orice formă pe tubulatură. Pentru acces se  recomandă folosirea scărilor duble. Între tronsoane se vor executa punţi de continuitate şi  legarea acestora la instalaţia de împământare. 

f) Se interzice orice atingere a tubulaturii cu cablurile electrice, trecerea cablurilor prin conducte  sau chiar montajul cablurilor electrice în apropierea instalaţiilor de ventilaţie; 

g) Trecerea prin ziduri (pereţi, planşee şi acoperişuri) se va face numai în zonele unde nu se pune  în pericol rezistenţa zidului sau a elementelor de construcţie încastrate în zid, iar spaţiul va fi  etanşat cu material ignifugant. 

 Lucrările de transport pneumatic se execută cu instalaţii speciale: 

a) Ventilatoarele vor fi folosite pentru absorbţia sau refularea produselor, cu condiţia ca  acestea să nu treacă prin rotorul ventilatorului pentru a nu-l dezechilibra sau deforma;

b) Pentru control, tubulatura instalaţiei trebuie să fie în exclusivitatea metalică şi  prevăzută din loc în loc cu vizoare şi să fie legată la centura de împământare pentru scurgerea  electricităţii statice, iar tronsoanele vor avea punţi de continuitate; 

c) Elementele metalice ale electromotoarelor se vor lega la nul şi la pământ. Părţile  metalice ale ventilatoarelor, filtrelor, ecluzelor, cicloanelor, sorburilor etc., se vor lega numai la  pământ; 

d) Se interzice deschiderea şi introducerea mâinii în interiorul ecluzei în timpul  funcţionării, chiar şi după oprire, dacă nu s-a blocat axa ecluzei. 

e) Pentru intervenţii la ciclonete, ecluze şi conductele orizontale, se va asigura pentru  fiecare linie o platformă metalică fixă cu balustradă şi scări, conform normelor în vigoare; f) Pornirea şi oprirea instalaţiei se vor face numai de salariaţi calificaţi şi subîndrumarea  maistrului de tură, după ce s-a reglat instalaţia. 

 La lucrările de colectare şi evacuare a impurităţilor cu ajutorul instalaţiilor pentru aspiraţie la filtre şi  ventilatoare, salariaţii vor controla respectarea următoarelor reguli: 

1. filtrele se vor instala în alte săli sau camere decât celelalte utilaje tehnologice sau, dacă acestea  nu este posibil, ele trebuie să fie grupate ocupând o parte marginală din încăpere, respectându-se  următoarele condiţii: 

a) extremitatea superioară să fie la minimum 0,25-0,50 m de plafon; 

b) distanţa minimă de la perete va fi de 0,4m, socotită de la organele sale extreme; c) distanţa minimă între două filtre alăturate să fie de 0,7m; 

d) distanţa între două linii de filtru va fi cel puţin egală cu latura mică a suprafeţei  de montaj a celui mai mare filtru din cele 2 linii şi va constitui culoar de montaj  

şi de circulaţie comună a secţiei; 

2. se interzice punerea în funcţiune a filtrelor dacă ciorapii sunt defectaţi, dacă sistemul de  scuturare a ciorapilor nu funcţionează, dacă există defecţiuni de etanşeitate sau dacă sistemul de  colectare şi evacuare a impurităţilor este blocat. Se vor utiliza ciorapi numai din bumbac; este  interzisă utilizarea materialului sintetic sau a bumbacului în amestec cu fibre sintetice. 

 La ventilatoare, gurile pentru evacuarea aerului vor fi montate, după caz, astfel: a) În acoperişul clădirii, prelungite prin tuburi la o înălţime care să depăşească suficient creasta,  pentru a intra în bâtaia vântului. În acest caz, ele vor fi construite sub formă de reflectoare rotative; b) Pe pereţi laterali opuşi direcţiei şi la înălţimi mai mari de 5m, în care caz vor fi prevăzute cu  grătare sau plase de sârmă. Se va evita poziţia gurilor de evacuare în apropierea şi înaintea  luminatoarelor sau ferestrelor dacă vântul bate de la guri către acestea. 

 Utilajele, dispozitivele, tubulatura şi în general toată instalaţia de aspiraţie trebuie să fie etanşe.  Reglajul şi intervenţiile la instalaţiile de aspiraţie se vor face de către mecanicul de tură sau specialistul de  serviciu. Se interzice intervenţia la utilajele de aspiraţie în momentul funcţionării lor.  Instalaţiile de aspiraţie se vor curăţa de praf, verificându-se etanşeitatea zilnic sau ori de câte ori este  nevoie. Acestea nu elimină curăţarea exterioară permanentă (în fiecare schimb). 

 Trecerea prin ziduri a tubulaturii instalaţiei de aspiraţie sau a gurilor acestora se va face numai în zonele  unde nu se pune în pericol rezistenţa zidului sau a elementelor de construcţie încastrate în zid, iar spaţiul va fi  etanşat cu material ignifugant. 

 Postamentele de montaj ale electroventilatoarelor se vor izola fonic. 

 Pe lângă cele de mai sus, se va avea în vedere ca ventilatoarele să fie amplasate în sălile sau în locurile cu  capacitatea de izolare cea mai mare şi cât mai departe de uşi şi ferestre şi, dacă este posibil, în încăperi  separate (filtru, ventilator).

 Nu se admite recircularea aerului din ventilatoarele de aspiraţie în interiorul încăperilor, exceptând filtrul  de presiune. 

 După fiecare desfundare sau blocare se vor verifica toate cupele, să nu fie slabe sau cu şurub lipsă. Pentru  verificarea cupelor se aduc în dreptul tronsonului cu uşă. 

 Utilajul se va porni în gol şi atunci când cupele lovesc în tronsoane se va centra şi întinde chinga (cureaua) elevatorului. 

 Cuplajele din cauciuc se vor controla, iar dacă sunt uzate se vor înlocui. 

 Alimentarea elevatorului se va face numai după ce acestea au fost puse în funcţiune.  Pornirea şi oprirea elevatoarelor se vor face numai de salariaţi calificaţi şi numai după ce se asigură că alte persoane nu fac intervenţii la utilaje. 

 Pornirea elevatorului se va face numai după ce s-a asigurat că utilajele care se alimentează sunt în  funcţiune. 

 Este interzis a se mişca banda elevatorului cu mâna, trăgând de cupe. 

 Este interzisă funcţionarea elevatorului când cureaua cu cupe freacă în pereţii laterali, patinează pe  tamburi sau cupele lovesc în tronsoane, sunt slăbite de pe chingă sau desprinse. 

GRANULAREA NUTREŢURILOR CONCENTRATE, INTEGRAREA CU GRĂSIMI ŞI METIONIDĂ 

Granularea nutreţurilor concentrate 

 Pentru punerea în funcţiune a instalaţiei de granulare, în mod obligatoriu, înainte de pornire mecanicul  operator şi electricianul vor verifica următoarele: 

a) Toate utilajele acţionate electric să fie legate la instalaţia de legare la nulul de protecţie şi la  instalaţia de legare la pământ ; 

b) Să existe siguranţe originale de curenţi nominali corespunzători pe toate circuitele de forţă şi  lumină; 

c) Să funcţioneze în bune condiţii aparatajul electric de comandă, semnalizare şi protecţie; d) Să fie montate apărători de protecţie vopsite în galben, de securitate, la toate organele  exterioare în mişcare (curele, roţi dinţate, cuplaje, arboriete); 

e) Să fie curăţate în timpul şi la sfârşitul schimbului separatoarelor magnetice de toate corpurile  metalice reţinute; 

f) Să nu existe scurgeri de abur sau apă caldă din reţeaua termică a granulatorului, să funcţioneze  corect robinetele de separare, reglare şi oalele de condens. 

 Producerea aburului în centalele termice se va face conform Normelor specifice de securitate a muncii  pentru producţia energiei termice. Energia termică va fi folosită conform Normelor specifice de securitate a  muncii pentru transportul, distribuţia şi utilizarea energiei termice. 

 În mod obligatoriu, maşina de granulat trebuie să fie prevăzută cu microîntrerupător electric la capacul  camerei de lucru, care să nu permită pornirea accidentală a granulatorului când capacul este deschis.  În scopul prevenirii unor accidente sau avarii, granulatorul trebuie să fie prevăzut la cuplajul-lagăr de la  arborele secundar cu bolţuri de siguranţă care să poată fi retezate în caz de suprasarcină în camera de lucru  datorită unor eventuale înfundări, blocări de role sau pătrunderea accidentală a unor corpuri metalice.  Înainte de pornirea granulatorului, de fiecare dată mecanicul operator va curăţa camera de lucru prin  îndepărtarea produselor dintre role şi matriţă. 

 Este strict interzisă curăţarea camerei de granulare cu mâna liberă sau introducerea mâinii în camera de  granulare când utilajul se află sub tensiune.

 Este interzis a se face orice fel de intervenţii de întreţinere, reglare sau reparaţii în timpul funcţionării  granulometrului sau cât acesta se află sub tensiune. Toate aceste operaţii se vor executa numai după oprirea  întregii instalaţii, închiderea aburului de pe coloana principală, scoaterea de sub tensiune şi afişarea  indicatorului de interzicere "Nu cuplaţi, se lucrează!". 

 Demontarea şi montarea matriţei pe granulator se vor face numai cu dispozitivul de ridicat cu macara,  prevăzut special în acest scop, sau cu macara acţionată electric. Este interzisă utilizarea altui procedeu sau  improvizaţii care pot duce la accidente grave. 

 Atât maşina de granulat, cât şi întreaga instalaţie vor fi deservite numai de personal calificat şi instruit  special în acest scop. Aceştia vor purta încălţăminte fără accesorii metalice, îmbrăcăminte fără buzunare,  manşete sau cute în care se poate acumula pulberea vegetală, îmbrăcăminte şi lenjerie fără fibre sintetice. Se  interzice purtarea halatelor, şorţurilor, a îmbrăcămintei cu poale libere şi manşetă largă şi neîncheiată care  poate fi prinsă de organele maşinii în mişcare. 

Integrarea grăsimii 

 Înainte de punerea în funcţiune a instalaţiei se vor verifica următoarele: 

a) Protecţia prin legare la nul şi la pământ a tuturor motoarelor electrice şi a electroîncălzitorului  Boyller; 

b) Existenţa capacelor de protecţie care acoperă bornele de legătură a rezistenţelor electrice; c) Existenţa apărătorilor de protecţie vopsite în galben de securitate, la toate organele exterioare  în mişcare; 

d) Dacă nu există scurgeri de agent termic (abur, apă caldă) şi grăsimi pe la îmbinări, robinete sau  vane; 

e) Imposibilitatea atingerii pieselor aflate normal sub tensiune. 

 În timpul funcţionării instalaţiei nu se admit nici un fel de intervenţii de întreţinere, reglare sau remedieri  de defecţiuni. Toate aceste operaţii se vor executa numai după oprirea întregii instalaţii, închiderea aburului,  scoaterea de sub tensiune electrică şi fixarea indicatorului de interzicere "Nu cuplaţi, se lucrează!".  Deconectarea alimentării cu energie electrică este necesară pentru a evita pornirea necontrolată a instalaţiei,  care ar constitui un pericol de accidentare gravă. 

 Orice defecţiune la instalaţia electrică şi de automatizare se va remedia numai de către salariaţi calificaţi şi autorizaţi. 

 Dacă se observă scurgeri de untură fierbinte sau agent termic, se va opri imediat instalaţia pentru  remedierea defecţiunii, în scopul evitării producerii de accidente prin arsuri. 

 Îndepărtarea şi scoaterea deşeurilor de hârtie provenite din ambalaje, din interiorul presei hidrauluice, se  va face numai cu o tijă cu două gheare prevăzută special în acest scop. Este interzisă introducerea mâinilor în  presa hidraulică. 

 Curăţarea deşeurilor din recipientul de topire a grăsimilor se ve executa numai după demontarea capacului mare cu serpentine şi după aerarea completă a recipientului. Este interzisă intrarea în recipient prin găurile de  alimentare deoarece există un real pericol de asfixiere. 

 Alimentarea cu pachetele de grăsime a instalaţiei se va face numai când motorul electric de acţionare a  pompei hidraulice este oprit şi manetele distribuitorului hidraulic sunt în poziţia neutru (repaus).  În timpul presării hidraulice a grăsimilor se interzice apropierea de presa hidraulică. Operatorul va sta  lângă distribuitorul hidraulic, manevrând şi supraveghind atent procesul de presare şi manometru de presiune,  care nu are voie să depăşească 50 atmosfere. Această limită va fi marcată cu linie roşie pe cadranul  manometrului. Se intrzice marcajul pe geamul aparatului.

 Cuplarea curentului electric de alimentare a rezistenţelor electrice de la electroîncălzitor se va face numai  cu instalaţia plină de apă până la nivelul de surplus. Nerespectarea acestei condiţii duce la supraîncălzirea şi  degradarea rezistenţelor şi punerea sub tensiune accidentală a recipientului. 

 Este interzisă cu desăvârşire intervenţia cu foc deschis la instalaţia de integrare a grăsimilor sau anexele  acesteia. 

 Instalaţia va fi exploatată de un mecanic şi un salariat alimentator, care vor purta echipamentul individual  de protecţie corespunzător. 

Integrarea metioninei sau hidroxianalogului ei şi a clorurii de colină 

 La executarea lucrării de integrat metionină sau hidroxianalogului ei, precum şi a clorurii de colină, la  manipularea se va purta echipamentul individual de protecţie (mănuşi, şorţ de cauciuc şi ochelari de protecţie) şi se vor respecta următoarele reguli: 

a) După fiecare manipulare a metioninei şi scoaterea echipamentului de protecţie se va efectua în  mod obligatoriu spălarea mâinilor cu multă apă şi săpun; 

b) Pentru exploatarea instalaţiei de metionină în condiţii de securitate deplină se va verifica  săptămânal: 

 Prinderea corectă a electropompei dozatoare pe postament; 

 Cuplajul dintre electromotor şi pompă; 

 Etanşeitatea robinetelor şi racordurilor instalaţiei; 

 Funcţionarea electrocompresorului, executându-se curăţarea exterioară a acestuia; c) Manipularea metioninei sau a hidroxianalogului ei, precum şi a clorurii de colină se face numai în recipienţi speciali prevăzuţi cu capac de etanşare şi montaţi pe transpalet. Manipularea  recipienţilor se va face numai cu electrostivuitorul sau motostivuitorul; 

d) Săptămânal se va verifica funcţionarea valvelor pneumatice, procedându-se în acelaşi timp la  curăţarea exterioară a acestora; 

e) Accesul la instalaţia de integrat metionină sau hidroxianalogul ei este permisă numai  personalului calificat şi instruit. 

Extrudarea nutreţurilor concentrate 

 Pentru ca exploatarea instalaţiilor de extrudat să se facă în condiţii de securitate deplină, se va verifica: a) Să funcţioneze în bune condiţii aparatajul electric de comandă, semnalizare şi protecţie; b) Să fie montate la locul lor apărătorile de protecţie; 

c) Să lucreze numai persoanele instruite special şi care au studiat cartea tehnică a utilajului; d) Deasupra fiecărui extruder trebuie să existe ventilaţie mecanică; 

e) Extruderul să fie prevăzut la partea de alimentare cu un separator magnetic sau electromagnetic pentru reţinerea corpurilor metalice. Periodic, de câte ori este nevoie, separatorul magnetic va  fi curăţat de corpuri metalice; 

f) Se interzice operatorului să înlăture defecţiunile de la instalaţia electrică; va apela la  electricianul de serviciu. Se interzice modificarea schemei electrice dată de fabricantulul  utilajului; 

g) Se interzice staţionarea în faţa regulatorului extruderului în timpul pornirii, reglării şi  funcţionării deoarece procesul de obţinere a produsului extrudat are loc la presiuni mari şi  temperaturi înalte; 

h) Se interzice a se împinge extrudatul cu mâinile sau alte obiecte în jgheab; 

i) Defecţiunile, reglajele, gresările vor fi efectuate numai cu extrudelul oprit. Se interzice a se  interveni la reparaţii cu scule defecte sau decalibrate;

j) Se interzice pornirea extruderului cu orificiile de evacuare înfundate cu amestec sau parţial  închise la regulator. În cazul înfundării orificiilor de evacuare cu amestec se va scoate  regulatorul şi se vor curăţa orificiile. Se interzice a se curăţa orificiile de evacuare ale  regulatorului în timpul funcţionării; 

k) În timpul demontării regulatorului se interzice personalului de deservire să stea în faţa acestuia  sau în planul de separaţie de corpul de evacuare; 

l) La luarea probelor din amestecul iniţial la evacuarea din şnecul dozatorului este necesar să se  folosească o scafă mică. Se interzice a se lua probe cu mâna; 

m) La apariţia unei defecţiuni în timpul funcţionării se va opri imediat extruderul. Se aduc la 0  întrerupătoarele, "aproximativ" şi "exact" şi se opreşte electromotorul principal cu ajutorul  butonului "stop"; 

n) Se interzice demontarea ansamblului cu melc la temperaturi de peste 90°C. 

Lucrări de procentaj şi alimentatoare 

 Pentru asigurarea de calitate a procentajului şi alimentatoarelor, aparatele de procentaj şi alimentatoarele  se vor amplasa la o înălţime minumă de 0,8m de la pardoseală. În cazul când sunt instalate deasupra  transportoarelor melc, vor intra în linia transportoarelor respective. 

 Se interzice deschiderea capacului şi introducerea mâinii în aparat în timpul mersului.   Pneumoseparatorul se va instala astfel încât baza să fie la o înălţime minimă de 0,4m de pardoseală, iar  partea superioară a separatorului la minimă 0,5m de tavan. Distanţa minimă între două pneumoseparatoare va  fi de minimum 0,5m. 

 Motoreductorul pentru acţionarea ecluzelor se va lega la nul şi la pământ. Sistemul metalic de legătură al  pneumoseparatorului trebuie legat la pământ. 

 Se interzice deschiderea ecluzei şi introducerea mâinii în aceasta în timpul mersului. La fel se interzice şi  în cazul când ecluza este oprită, dacă nu s-a asigurat oprirea axului. 

 La lucrările cu masa densimetrică se interzice sub orice formă accesul în interiorul maşinii când aceasta  este în funcţiune. Accesul se admite numai după deconectarea electromotorului şi oprirea utilajului şi este  permis numai specialistului reglor ajutat de electrician. 

 Mesele densimetrice se vor amplasa cu laturile longitudinale paralele, de o parte şi de alta a culoarului  principal de circulaţie, respectând distanţele de montaj stabilite de normele generale de protecţie a muncii.  De o parte sau alta a culoarului principal de circulaţie şi montaj se pot instala până la maximum două linii  paralele de site plane. 

 Spaţiul dintre două site plane va fi de minimum 0,8m, precizându-se că în acest spaţiu se interzice accesul  în timpul funcţionării sitelor. 

 Spaţiul de trecere şi montaj de la perete pe linia de site plane şi spaţiul transversal de trecere  (perpendicular pe culoarul principal) între două grupe de site va fi de minimum 0,8-1,0m.  Este interzisă punerea în funcţiune a sitelor plane dacă nu s-a verificat, de către mecanic şi maistrul de  tură, sistemul de suspensie, fixarea contragreutăţilor, echilibrarea şi dacă nu s-au pus apărătorile de protecţie a  contragreutăţilor. Apărătorile vor fi sub formă de cutii rezistente. 

 În timpul funcţionării sitelor plane se interzice: 

a) Intrarea sub utilaj şi marcarea pe acesta; 

b) Intervenţia la sistemul de suspensie şi acţionare; 

c) Trecerea printre sitele plane, în cazul când intervalul este mai mic de 1m. 

 Este interzisă punerea în funcţiune a sitei plane înainte de a se verifica etanşeitatea acesteia, pentru ca  praful să nu se degaje în sala de fabricaţie.

Decorticarea cerealelor 

 Indiferent de tipul de decorticator (cu manta de sârmă, cu manta abrazivă sau cu pietre) se interzice  salariaţilor să introducă mâna în interiorul utilajelor în timp ce acestea funcţionează.  Eliminarea corpurilor pătrunse în interiorul maşinii se va face numai după oprirea utilajului.  Scoaterea şi montarea pietrelor se va face numai mecanizat (cu macarale). 

 Strunjirea pietrelor va fi efectuată de personal specializat, la viteză mică. În acest caz, este obligatorie  purtarea echipamentului de protecţie corespunzător. 

 Se va controla permanent starea de ungere a lagărelor. 

 Transmisiile utilajului vor avea apărători de protecţie care nu vor fi îndepărtate în timpul funcţionării.  Se interzice funcţionarea utilajului fără aspiraţie sau în cazul când sistemul de aspiraţie este defectuos.  Nu se admite punerea în funcţiune dacă înainte în linia tehnologică nu există aparate magnetice care să  execute separarea şi apoi controlul separării corpurilor feroase. 

 Se va avea grijă ca după oprirea şi înainte de a se introduce mâna în rotor să se facă blocarea acestuia. 

PRODUCEREA NUCLEELOR PROTEICE FURAJERE 

Uscarea prin pulverizare (lapte praf) 

 La instalaţia de uscare prin pulverizare este obligatorie existenţa unui registru în care să se consemneze la  fiecare oră rezultatele constatate în turul de inspecţie, obligatoriu la toată instalaţia.  În camera de comandă operatorul va avea un alt registru în care se vor consemna, din jumătate în jumătate de oră, toate datele referitoare la procesul de producţie (paramertii funcţionali ai instalaţiei).  În cazul în care în timpul turului de inspecţie (control) se observă cea mai mică defecţiune, oriunde în  cadrul fluxului, se va opri imediat întreaga instalaţie. 

 În toate încăperile fluxului de producţie se impune să nu existe nici un fel de praf (pulberi) sub formă de  aerosoli sau aerogal. 

 Se va verifica săptămânal de către echipa pichetului de incendiu, special instruită, funcţionarea instalaţiei  de intervenţie (stingere). 

 Se va avea grijă ca sortarea materiei prime să fie permanent asigurată, încât, sub nici o formă, să nu poată  pătrunde corpuri dure ca pietre sau metale în interiorul instalaţiei. 

 Se vor respecta cu stricteţe şi în totalitate toate operaţiile de exploatare, întreţinere şi reparaţii indicate de  firma constructoare şi normativele pentru reparaţii. 

 Toate supapele de siguranţă ale instalaţiei, în mod obligatoriu, vor avea deschideri în aer liber.  Întreaga instalaţie, inclusiv buncărul, vor fi legate la centura de împământare pentru evitarea încărcării cu  electricitate statică, iar tubulatura de transport a produsului va fi etanşă, cu puncte de contact între tronsoane şi legată la instalaţia de împământare. 

 Pentru prevenirea accidentelor, la punerea în funcţiune a instalaţiilor noi, se va începe cu fabricarea  reţelelor simple şi nu cu reţele în care intră zerul; se va avea grijă să nu se aleagă un conţinut mai mare de  grăsimi de 40% mai ales să nu se crască conţinutul de substanţă uscată peste 50% şi să nu se impună un ritm  de producţie mai mare decât acela pentru care a fost proiectat turnul. 

 Cel puţin la începerea fiecărui schimb se va deschide uşa (gura de vizitare) şi se va controla interiorul  buncărului (turnului) ori de câte ori se consideră necesar. 

 În cazul în care se observă depuneri de praf pe pereţi sau bulgări (aglomerări) la orificiul de admisie a  turnurilor şi tranziţia dintre partea cilindrică a turnului şi partea de jos (conul) se vor înlătura imediat.

 La curăţarea umedă a interiorului buncărului este cu desăvârşire interzis să rămână praf umed pe pereţi.  Acesta în timpul încălzirii turnului se va usca şi va forma atât o bază pentru o nouă depunere pe pereţi, cât şi  un generator de aprinderi şi explozii. 

 În timpul procesului de producţie nu se va depăşi procentul de apă indicat de tehnologia de fabricaţie,  deoarece depăşirea procentului de apă poate duce la aprinderi şi explozii. 

 Salariaţii de la însăcuirea produsului finit trebuie astfel instruiţi ca la sesizarea unui miros deosebit sau  schimbarea culorii produsului finit, ce indică un început de incendiu, să anunţe şeful secţiei care va dispune  oprirea întregii instalaţii şi verificarea turnului în interior, impunând curăţarea acestuia.  Aceleaşi măsuri se vor lua şi în momentul în care se sesizează că temperatura produsului finit este mai  mare decât cea normală. 

 Sistemul de iluminat care asigură iluminarea corectă a vecinităţii imediate a orificiului de admisie a  aerului trebuie să funcţioneze permanent pentru a da posibilitatea personalului de exploatare să verifice  continuu acest punct deoarece de aici pot porni spontan aprinderi şi, în timp, explozii.  După funcţionarea turnul, cicloanele, canalele şi deversorul de răcire se vor curăţa cu regularitate şi mare  atenţie. Curăţarea conductei de alimentare şi a atomizatorului este în special importantă pentru a preveni  depozitarea în distribuitori şi discul atomizorului. De asemenea, trebuie să se verifice cu regularitate sistemul  de aer la atomizor. 

 Sistemul de alimentare cu aer şi în special lamele de dirijare de la distribuitorul de aer trebuie să fie  verificate des dacă au depozite de praf sau alte neregularităţi, precum şi poziţia inelelor de dirijare a aerului.  Personalul care execută curăţarea şi spălarea interioară a turnului, în mod obligatoriu, trebuie să fie echipat cu îmbrăcăminte şi încălţăminte adecvată şi dezinfectată. 

 În timpul efectuării lucrărilor de întreţinere, exploatare, curăţare şi spălare a turnului se vor respecta atât  instrucţiunile date de constructor privind deservirea în condiţii de securitate, cât şi normativele pentru  reparaţii. 

 De asemenea se vor respecta cu stricteţe măsurile prevăzute de furnizor în caz de începuturi de incendii şi  explozii. 

 Deservirea instalaţiei de uscare prin pulverizare este permisă numai salariaţilor instruiţi în acest scop.  Intrarea în turnul de uscare pentru control sau pentru repararea mecanismelor este permisă numai în timpul când instalaţia este permisă numai în timpul când instalaţia este în repaus şi când temperatura aerului din turn  nu depăşeşte limita de 30°C. Salariaţii din interior vor fi supravegheaţi tot timpul lucrului de către şeful  formaţiei de lucru. 

 Cuplajele de mufe ale electromotoarelor cu reducătorul mecanismului de securitate, filtrul ventilatorului  principal şi cel paralel, precum şi reducătorul transmisiei dispozitivului de reglaj trebuie să fie prevăzute cu  apărători bine fixate şi uşor demontabile. 

 Transmisia cu lanţ a şurubului fără sfârşit trebuie prevăzută cu apărători bine fixate şi uşor demontabile.  Curăţenia şurubului fără sfârşit şi a jgheabului trebuie să se facă numai când maşinile sunt oprite din  funcţiune şi decuplate de la reţeaua electrică. 

 Presiunea aburului admis la calorifere pentru încălzirea aerului nu va depăşi presiunea de lucru permisă.  Pardoseala platformelor de metal va fi din tablă striată, iar scările vor fi prevăzute cu balustrade.  Dispozitivul de închidere a uşii turnului de uscare să prezinte siguranţă în timpul lucrului şi să asigure  închiderea ermetică. 

 Curăţarea prafului de la filtrele de aer încărcate cu praf se va face când ventilatoarele nu funcţionează.  Punerea în funcţiune a pompei de presiune va fi făcută obligatoriu după o prealabilă verificare atentă a  circuitului de către personal special instruit.

 Turbina se va opri imediat când se constată vibraţii, oricât de slabe ar fi ele, anunţându-se de fiecare dată  maistrul de schimb sau şeful secţiei. 

 Locurile de trecere spre punctele de deservire ale turbinei vor fi întotdeauna păstrate libere.  După fiecare aşezare a discului, acesta va fi bine fixat şi centrat. Controlul numărului de rotaţii ale turbinei se va face după fiecare 30 minute de funcţionare, observându-se totodată ca temperatura uleiului de gresare să nu depăşească temperatura prescrisă. Ungerea şi gresarea se vor face conform graficului de ungere cu  lubrifiantul prevăzut în cartea tehnică. 

 Discul de pulverizare se va controla zilnic şi dacă se constată că este înfundat se va curăţa imediat.  În timpul funcţionării instalaţiei este interzisă: 

Gresarea mecanismelor sau a unor piese separate; 

Efectuarea reparaţiilor; 

Scoaterea sau montarea apărătorilor de protecţie; 

Deschiderea uşii şi a geamului de observaţie a turnului; 

Intrarea în turnul de uscare; 

Curăţarea filtrelor şi şnecului; 

Deschiderea uşii la instalaţia de filtrare; 

Modificarea numărului de rotaţii la turbina de abur; 

Curăţarea sitei de răcire; 

Părăsirea locului de muncă sau încredinţarea supravegherii instalaţiei unei persoane neinstruite. Aparatura de măsură şi control a instalaţiei va trebui menţinută în perfectă stare de funcţionare şi verificată  conform normativelor în vigoare. 

Orice intervenţie de natură mecanică sau electrică va fi făcută numai de către mecanicul şi electricianul de  serviciu, supravegheaţi de şeful de tură. 

Conductele de abur vor fi izolate termic şi prevăzute în flanşele de legătură cu manşoane de protecţie. Amplasarea pompei absorbante se va face în funcţie de specificul fluxului tehnologic, în aşa fel încât să se  asigure un circuit cât mai scurt, evitându-se încrucişările de conducte. 

Dispozitivul de comandă va fi astfel amplasat încât să se evite deplasările inutile pentru pornirea şi oprirea  pompei. 

La montarea pompei absorbante se vor respecta normele de electrosecuritate, precum şi prevederile din cartea  tehnică a utilajului. 

Furtunul montat pe coloana de absorbţie va trebui să fie prevăzut cu un filtru metalic, în vederea reţinerii  impurităţilor sau anumitor obiecte care ar putea pătrunde în motorul pompei. 

Pe coloana de absorbţie se va monta un furtun de cauciuc cu inserţie rezistentă la presiune. Este interzisă folosirea furtunurilor deteriorate. 

Electromotorul pompei absorbante va fi legat la nulul de protecţie şi la instalaţia de împământare şi va fi  protejat, cu o carcasă metalică de oţel inoxidabil sau aluminiu, împotriva pătrunderii umezelii. Este interzisă stropirea sau spălarea pompei cu furtunul cu apă deoarece se creează "pericol de electrocutare!" Păstrarea furtunului de absorbţie în repaus se va face pe un suport metalic sau din lemn fixat pe perete. Înainte de pornirea pompei absorbante se va verifica: 

a) Dacă furtunul de absorbţie este introdus în cisternă; 

b) Dacă piesele de îmbinare a conductelor asigură etanşeitatea; 

c) Dacă conducta de refulare este fixată corect pentru deversare. 

Pornirea maşinii de cernere şi însăcuire se va face numai după o prealabilă verificare a stării tehnice a  acesteia. 

Înainte de pornire, operatorul se va asigura dacă în apropierea sitei vibratoare nu se găsesc persoane. Sitele vibratoare vor fi prevăzute cu apărători de protecţie (bare).

Este interzisă apropierea de site sau executarea anumitor intervenţii în timpul funcţionării acestora. Pompele centrifugale trebuie să aibă motorul electric protejat cu o caracsă metalică în caz de stropire cu apă,  cât şi legarea lor la nulul de protecţie şi la instalaţia de împământare. 

Cuplurile care transmit mişcarea de rotaţie între motorul electric şi pompă vor fi prevăzute cu apărători de  protecţie fixate rigid. 

Pompele pentru spălările chimice vor fi confecţionate din materiale anticorozive, rezistente la acţiunea  soluţiilor respective. 

Este interzisă racordarea cu furtun de cauciuc a pompelor pentru spălările chimice, racordul acestora atât la  absorbţie cât şi la refulare fiind permis numai cu ajutorul conductelor anticorozive. 

Este interzisă utilizarea pompelor defecte sau care prezintă neetanşeităţi. 

În cazul când în timpul funcţionării pompei centrifugale se aud zgomote suspecte, instalaţia va fi oprită şi  remediată cauza producerii zgomotelor. 

 Spălarea chimică şi dezinfecţia instalaţiei 

 Prepararea soluţiilor de spălare şi dezinfecţie se va face numai de personalul special instruit în acest scop,  care cunoaşte atât efectul nociv al fiecărei substanţe în parte, cât şi antidotul pentru fiecare substanţă.  Transportul substanţelor chimice de la magazie la locul de preparare a soluţiilor se va face cu respectarea  intocmai a normelor de tehnica securităţii muncii prevăzute la manipularea substanţelor chimice corozive.  Deschiderea butoaielor de hidroxid de sodiu (sodă caustică) se va face folosind dalta cu coadă, ciocanul şi  echipamentul individual de protecţie prevăzut în acest scop. Înainte cu ciocanul pe toată suprafaţa circulară  pentru a sfărâma blocul de sodă din interior. 

 Golirea acidului azotic din damingeană se va face cu ajutorul coşului rabatabil, special confecţionat în  acest scop, sau pompa pneumatică manuală, utilizând echipamentul de protecţie prevăzut pentru manipularea  soluţiilor. 

 Spargerea butoaielor de tablă cu sodă caustică şi manipularea acidului azotic se vor face cu mare atenţie  de către personal instruit, folosindu-se sculele şi echipamentul necesar. 

 Este interzisă intrarea persoanelor străine în camera de preparare a soluţiilor de spălare.  Este interzisă păstrarea substanţelor corozive concentrate în secţiile de fabricaţie (soluţii, stoc). Păstrarea  acestor substanţe este permisă numai într-o încăpere separată şi închisă. 

 Este interzis transportul acidului azotic concentrat după ce a fost deversat din ambalaţul original. În mod  obligatoriu acesta se va dilua cu 50% apă, chiar în momentul scoaterii din damigeană, prin introducerea în  prealabil a unei cantităţi de apă în vasul de transport egală cu cantitatea de acid azotic care se va scoate din  damigeană. Transportul acestuia se va face în vase de oţel inoxidabil prevăzute cu capac sau în vase de  material plastic. 

 Atât în timpul preparării soluţiilor, cât şi la transportul acestora în secţiile de fabricaţie se va folosi în mod  obligatoriu echipamentul de protecţie prevăzut pentru manipularea acizilor. 

 Soluţiile de lucru nu vor depăşi în nici un caz concentraţiilor şi temperaturile prevăzute în cartea tehnică a  utilajului. Concentraţia soluţiilor de lucru va fi verificată zilnic de către personalul de specialitate din  laborator. 

 În timpul executării operaţiilor de spălare muncitorii trebuie să lucreze foarte atenţi, supraveghind în  permanenţă desfăşurarea operaţiei pentru a depista la timp orice fel de scăpări de soluţii prin locurile care au  devenit neetanşe. 

 În timpul spălării mecanizate a tancurilor de lapte sau a altor utilaje se va avea grijă ca gurile de vizitare să fie neapărat închise, iar deschiderea lor se va face numai după ce ne-am asigurat că admisia de soluţie de  spălare este întreruptă.

 Toate locurile unde se face spălări chimice vor fi prevăzute cu instrucţiuni de spălare specifice fiecărui  utilaj, iar în imediata apropiere se va asigura existenţa soluţiilor de neutralizare (acid boric, bicarbonat de  sodiu) care se vor folosi în cazul eventualelor stropiri cu soluţie de spălare. 

 Înainte de începerea spălărilor chimice a tranşeelor, în timpl clădirii acestora cu apă se va verifica  etanşeitatea tuturor îmbinărilor. 

 În timpul efectuării operaţiunilor de spălare chimică este interzisă părăsirea locului de muncă şi  încredinţarea supravegherii unor persoane neinstruite. 

Lucrări de decapare 

 În secţia de decapare este permis să lucreze numai salariaţii instruiţi în acest scop şi care cunosc modul de  lucru, precum şi acţiunea corozivă a substanţelor chimice folosite. 

 Este interzis accesul persoanelor străine în secţia de decapare. 

 Personalul care deserveşte secţia de decapare va purta în mod obligatoriu echipamentul individual de  protecţie conform Normativului- cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie.  Faşa muncitorilor care lucrează la bazinul cu soluţie de sodă caustică va fi protejată cu o alifie adecvată,  de protecţie. 

 Spaţiul de lucru din faţa bazinelor cu soluţii chimice va fi dotat cu grătare de lemn.  Bazinele cu soluţii de hidroxid de sodiu şi acid azotic vor fi confecţionate din materiale rezistente la  acţiunea acestor substanţe. 

 Fixarea bazinelor se va face pe un postament de beton sau direct pe pardosea, asigurându-se stabilitate  bună a acestora. 

 În timpul lucrului, în imediata apropiere a bazinelor, trebuie să existe: 

- apă potabilă care să curgă tot timpul cât se lucrează; 

- recipienţi cu soluţie de acid boric şi bicarbonat de sodiu, în scopul utilizării acestora în caz de  nevoie la neutralizarea reactivilor folosiţi la decapare. 

 Încălzirea soluţiilor cu ajutorul aburului injectat se va face cu mare atenţie pentru a preveni accidentarea  prin stropire. 

 Pardoselile corozive folosite la decapare vor fi asigurate cu cheie şi manipulate cu grijă de către salariaţi  instruiţi şi coordonaţi de către maistru sau şeful de echipă. 

ACTIVITATEA DE LIVRARE 

Prevederi generale 

 Livrarea la consumatori a furajelor combinate se va face cu respectarea Normelor specifice de securitate a  muncii pentru manipularea, transportul prin purtare şi cu mijloace nemecanizate şi depozitarea materialelor.  Livrarea produselor finite se va face cu respectarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru  transporturi rutiere şi Normelor specifice de securitate a muncii pentru transporturi pe calea ferată.  Lucrările de manipulare a furajelor combinate în vederea livrării se vor efectua conform Normelor  specifice de securitate a muncii pentru transport intern. 

Efectuarea analizelor de laborator. 

 Pentru efectuarea analizelor în laboratoare se vor aplica prevederile Normelor specifice de securitate a  muncii pentru laboratoare de analize fizico-chimice şi mecanice. 

 Analizele micologice şi micotoxicologice se vor efectua în laboratoare proprii cu respectarea prevederilor  prezentei norme.

 Efectuarea analizelor micologice şi micotoxicologice cere din partea celor care le execută o bună pregătire profesională şi o cunoaştere perfectă a normelor de protecţie a muncii specifice substanţelor, aparatelor,  instalaţiilor şi dispozitivelor speciale cu care se lucrează. 

 Iluminatul artificial din încăperile laboratoarelor trebuie să fie suficient de difuz, pentru a nu crea umbre şi a nu incomoda manipularea diferitelor aparate. 

 Mesele de laborator vor fi prevăzute cu toate anexele necesare (gaz, apă, prize de curent, curgere), dispuse în aşa fel ca să uşureze cât mai mult munca laboratorului. 

 Mesele de laborator trebuie să fie confecţionate din gresie antiacidă şi menţinute în perfectă stare de  curăţenie. 

 Fiecare laborator trebuie să aibă un număr sufiecient de nişe şi ventilaţie corespunzătoare.  Încăperile unde se lucrează cu cantităţi mai mari de lichide inflamabile (micologie, chimie- extract cu eter  etilic şi de petrol, cloroform etc.) trebuie să aibă două ieşiri, o ventilaţie puternică, toate comenzile aparatelor  electrice şi comutatoarele pentru lumină aşezate în afara încăperii, instalaţia electrică pusă la pământ,  indicatoare "Fumatul strict interzis" plasate atât în interiorul laboratorului, cât şi pe uşile de intrare, de  asemenea, toate instalaţiile necesare pentru stingerea incendiilor. 

 Manipularea aparaturii va fi încredinţată numai salariaţilor special instruiţi în acest scop.  La fiecare aparatură montată trebuie să fie afişate (în ramă sub sticlă) instrucţiunile de manipulare,  cuprinzând regulile de tehnica securităţii, precum şi numele salariaţilor care au permisiunea să lucreze cu  aparatele respective. 

 Vasele de sticlă trebuie verificete înainte de a fi întrebuinţate. Vasele care prezintă zgârieturi, crăpături,  bule de aer incluse în masa sticlei nu vor fi folosite decât pentru operaţii nepericuloase.  Pentru prevenirea accidentelor, dopurile de plută, cele din cauciuc, tuburile din cauciuc şi din sticlă vor fi  tăiate conform Normelor specifice pentru laboratoare de analizare fizico-chimice şi mecanice.  Toate operaţiile de încălzire sau reacţiile însoţite de degajări mai mari de căldură se vor face în vase de  sticlă sau de porţelan termorezistente. 

 Încălzirea vaselor direct pe flacără se face la început cu o flacără redusă şi care se va mări treptat. Vasele  de sticlă care nu pot fi agitate trebuie să fie încălzite treptat, fie pe băi, fie pe sită cu azbest.  Ca mijloc de securitate împotriva împroşcărilor neprevăzute a lichidelor, atunci când se încălzeşte un  lichid într-o eprubetă, aceasta trebuie ţinută cu gura în direcţia în care nu se află nici o persoană. Pentru a evita împroşcările cu lichid produse din cauza supraîncălzirii acestora, se vor introduce în vasele de fierbere  bucăţile de porţelan poros sau piatră ponce, care provoacă o fierbere progresivă şi limitată a lichidelor. Piatra  ponce sau porţelanul poros se vor introduce întotdeauna în lichidul rece şi nu fierbinte.  La lucrări sub vid, ca de exemplu la distilare, se vor folosi ochelari de protecţie şi se vor întrebuinţa numai baloane mici, cu fundul rotund sau vase speciale pentru astfel de lucrări. 

 Vasele de sticlă care conţin reactivi se aşează cu precauţie pe masa de lucru, de preferinţă pe hârtie, carton  sau lemn. 

 Baloanele care au fundul rotund se aşază pe un inel de mărime potrivită din cauciuc sau lemn.  Baghetele folosite pentru amestecare trebuie să fie tăiate drept, iar marginile ascuţite ale tăieturii rotunjite  la flacără. Agitarea cu bagheta se face printr-o mişcare circulară de-a lungul pereţilor vaselor.  Pentru prevenirea accidentelor, spălarea vaselor de sticlă se va face imediat după terminarea operaţiunilor  cu acele lichide în care impurităţile respective sunt solubile. 

 Se interzice spălarea vaselor de sticlă cu nisip deoarece acesta zgârie sticla şi provoacă ulterior spargerea  vaselor în momentul încălzirii. 

 Ca mijloc de securitate, în laboratoare trebuie să se păstreze numai cantităţile strict necesare de reactivi.  Toate rezervele de reactivi se vor păstra în magazii centrale, puse sub control.

 Reactivii toxici se vor păstra sub cheie într-un dulap special, situat în încăperea în care se păstrează  reactivii puri. 

 Toate ambalajele trebuie să posede etichetă u inscripţia conţinutului şi periculozităţii. Pe ambalajul  reactivilor toxici se va pune un indicator de avertizare. 

 Aparatele de încălzire electrică (cuptoare, etuve, băi electrice) trebuie aşezate pe mese protejate cu tablă  de oţel şi foi de material izolant. 

 Aparatele electrice se vor lega la nulul de protecţie şi la pământ pentru protecţia împotriva electrocutărilor  prin atingere indirectă. 

 Se interzice conectarea mai multor aparate electrice la o singură priză. 

 Aparatele electrice vor fi conectate respectând riguros condiţiile de tensiune indicate pe aparatele  respective. 

 Se interzice manipularea cu mâna umedă a aparatelor electrice, precum şi a instalaţiilor electrice din  laborator. 

 Recipienţii care conţin gaze comprimate nu vor fi păstraţi la soare sau în apropierea surselor de căldură.  Se vor evita temperaturi sub minus 5°C sau peste 40°C. 

 În cazul când se introduc gaze comprimate dintr-o butelie aparat de sticlă se va intercala, în mod  obligatoriu, între butelie şi aparat, un reductor de presiune. Reductorul de presiune va avea un manometru la  intrare şi unul la ieşire. El trebuie să fie reglat în aşa fel încât în momentul când în aparatul de sticlă s-a atins  presiunea necesară, reductorul să oprească în mod automat accesul gazului în aparat.  Distilările sub vid trebuie să se execute în instalaţii complexeşi prevăzute cu toate accesoriile necesare. În  lipsa acestora, distilarea nu este corespunzătoare şi se pot produce accidente. Astfel, dacă lipseşte vasul de  siguranţă la o scădere a presiunii apei din conductă, apa din trompă poate pătrunde în interiorul balonului de  distilare, provocând spargerea acestuia. 

 Controlul distilării trebuie făcut cu manometrul şi termometrul. Reziduurile care rămân în baloanele de  distilare după terminarea operaţiei constituie, de asemenea, un pericol de accidentare. Uneori, reziduul rămas  în balonul de distilare este autoinflamabil. 

Lucrări de însăcuire şi cusut saci 

 Însăcuirea furajelor combinate se va organiza într-o sală separată dotată cu mijloace pentru transportul  sacilor plini şi goi. 

- în faţa liniei de însăcuire se va lăsa un spaţiu de circulaţie şi exploatare de minimum 1,8m. - Se interzice punerea în funcţiune a maşinii fără asigurarea funcţionării sistemului de aspiraţie a  prafului. 

- La maşina de însăcuit cu contragreutăţi suspendate, se va asigura protecţia obligatorie printr-o  carcasă tubulară în care se vor deplasa greutăţile. 

 La maşina de cusut se interzice lucrul fără apărătoare. 

- Cusutul sacilor se va face sub tiv, cu atenţie, pentru a nu fi prinsă mâna. 

- Întreţinerea şi ungerea se vor face numai cu utilajele oprite şi scoase de sub tensiune. - Se interzice introducerea mâinii în zona de acţionare a acului. 

- Protecţia împotriva electrocutării prin atingerea indirectă la maşinile portabile de cusut saci,  alimentate la o tensiune mai mare de 24V, se va asigura prin separare de producţie. 

Transformatoarele de separare trebuie să corespundă standardelor în vigoare. Învelişul exterior cablului de alimentare trebuie să fie nedeteriorat. Construcţia învelişului va fi medie sau grea. Pentru maşinile de însăcuit  şi cusut saci fixe se vor aplica legarea la nul ca protecţie principală şi legarea la pământ ca protecţie  suplimentară.

Prevederi de proiectare 

 La proiectarea unui utilaj sau instalaţie pentru exploatarea acestora în condiţii de securitate, se vor  prevedea locuri speciale pentru montarea aparaturii de măsură şi control cerute de procesul tehnologic şi de  legislaţia în vigoare. 

 Silozurile, depozitele celulare, uscătoarele fixe trebuie să îndeplinească cerinţele de securitate a muncii şi  condiţii de igienă a muncii, de iluminat, de alimentare cu apă, de încălzire şi ventilaţie şi de prevenire şi  stingere a incendiilor. 

 Silozurile depozitelor celulare şi uscătoarele fixe, având înălţimi dominante faţă de resul clădirilor din jur,  vor fi proiectate cu instalaţii de protecţie contra descărcărilor atmosferice; vor fi instalate şi lămpi de balizaj  acolo unde normele impun. 

 Pentru asigurarea unor condiţii normale de lucru, toate instalaţiile de transport, cântăriri şi condiţionare  vor fi prevăzute cu dispozitive, apărători etc. prin care să se elimine pericolul de accidentare a salariaţilor care le deservesc. 

 Pentru eliminarea condiţiilor nocive de lucru care ar putea provoca îmbolnăvirea salariaţilor, toate  instalaţiile de primire, condiţionare, uscare, cântărire, predare etc. din silozuri, depozite, celulare şi staţii de  uscare, vor fi proiectate cu instalaţii pentru captarea prafului emanat în procesul tehnologic.  Toate căile de acces la înălţime vor fi prevăzute cu scări şi balustrade cu bordură rezistente, care să asigure protecţia celor obligaţi şi circule prin aceste locuri. 

 Se vor prevedea instalaţii care să asigure concentraţie maximă a noxelor din atmosfera zonei de lucru, de  10mg/m³. 

 Uşile, chepengurile sau orificiile de acces la acoperiş sau la instalaţii amplasate pe platformele superioare  vor fi prevăzute cu încuietori cu lacăt. 

 Platformele superioare sau acoperişurile silozurilor şi depozitelor celulare vor fi prevăzute cu balustrade  rezistente şi cu bordură pentru evitarea alunecărilor şi căderilor. 

 Golurile de montaj vor fi prevăzute cu capace confecţionate din material rezistent, prevăzute cu rame care  să nu permită deplasarea lor. 

 Rosturile de tasare dintre diferitele corpuri ale silozurilor şi depozitelor celulare să fie prevăzute cu  încuietori pentru evitarea căderii oamenilor sau a diferite corpuri solide care ar putea provoca accidente.  Transportoarele şi elevatoarele vor fi proiectate cu capace de vizitare care în timpul funcţionării trebuie să fie în permanenţă închise şi etamşe pentru a nu se degaja praf în spaţiul de lucru. 

 Buncărele de primire auto să fie acoperite cu grătare metalice rezistente care să permită circulaţia  autovehiculelor încărcate. 

 Celulele, depozitele şi buncărele din silozuri, depozite celulare şi staţii de uscare să fie proiectate cu  grătare metalice fixate în rame, care să nu permită deplasarea lor. Grătarele să poată fi în permanenţă închise  cu lacăt. 

 Depozitele de cereale vor fi prevăzute cu ferestre rabatabile care să permită o rapidă schimbare a aerului şi evacuare a prafului din interior. 

 Nu este permisă pornirea maşinilor, instalaţiilor, utilajelor fără anunţarea prealabilă a celor care concură la aceste operaţiuni şi fără primirea confirmării de la locurile de muncă şi a posturilor de supraveghere.  În proiect trebuie să fie cuprinsă interzicerea executării de lucrări care efectuează elementele de rezistenţă  fără verificarea prealabilă a posibilităţilor de executare a acestor lucrări şi fără aprobarea scrisă a  proiectantului. 

 La elevatoare să fie prevăzut, din proiectare, indicator electronic de semnalizare a vizitei benzii şi a  frecvenţei cupelor pentru a opri elevatorul în caz de patinare şi a lipsei unei cupe.

 Să fie prevăzută montarea lângă staţia de primire auto şi c.f. a instalaţiei tip EPURATOR pentru  precurăţarea produsului o dată cu recepţionarea auto a c.f.