INSTRUCŢIUNI SSM LA ÎNTREŢINEREA ŞI EXPLOATAREA INSTALAŢIILOR TEHNICO SANITARE ŞI DE ÎNCĂLZIRE INSTALATOR

 

INSTRUCŢIUNI SSM LA ÎNTREŢINEREA ŞI EXPLOATAREA INSTALAŢIILOR TEHNICO SANITARE ŞI DE ÎNCĂLZIRE 

INSTALATOR 

Art. 1. Angajarea lucrătorilor pentru lucrări de instalaţii tehnico - sanitare şi de încălzire se face numai pe baza unui examen şi aviz medical. 

Art. 2. Lucrătorul care execută lucrări de instalaţii tehnico - sanitare şi de încălzire este obligat: - să poarte echipamentul individual de protecţie cu care a fost dotat; 

- să nu folosească echipamentul individual de protecţie în alte scopuri decât cel pentru care i s-a acordat; - în cazul schimbării specificului activităţii să solicite echipament individual de protecţie adecvat. 

Art. 3. În încăperile cu pericol de incendiu şi explozie se pot efectua lucrări de instalaţii tehnico - sanitare sau de încălzire numai în condiţiile impuse de normele PSI în vigoare. 

Art. 4. Este interzisă păstrarea în încăperile de lucru, cu excepţia celor special amenajate a: rezervoarelor, bidoanelor cu combustibili lichizi, carbid, uleiuri şi a vaselor cu acizi, vopsele, diluanţi. 

Art. 5. Lucrările de instalaţii tehnico - sanitare şi de încălzire care urmează să se efectueze în spaţii în care se află utilaje, echipamente şi instalaţii în funcţiune (gaze, abur, apă supraîncălzită etc.) se vor executa numai pe bază de fişă tehnologică de execuţie a lucrării care va cuprinde obligatoriu măsurile de securitate a muncii ce urmează a fi adoptate. 

Art. 6. Toate locurile de muncă unde există pericolul de intoxicare, sufocare, electrocutare, cădere de la înălţime etc., vor fi marcate cu tăbliţe avertizoare, iar spaţiul respectiv va fi izolat şi împrejmuit faţă de zona înconjurătoare prin bariere, balustrade etc. 

Art. 7. Accesul lucrătorilor în reţelele de canalizare sau de termoficare, în puţuri, cămine, camere de deversare, canale vizitabile şi alte construcţii anexe, subterane, sau în legătură directă cu spaţiile prin care circulă apele uzate se va face numai după aerisirea spaţiilor respective. Aerisirea se va face prin ridicarea capacelor de la căminele situate în zona în care se lucrează, precum şi de la căminele din amonte. 

Art. 8. Este interzisă folosirea flăcării deschise (hârtie, lumânare, chibrit etc.) pentru detectarea existenţei gazelor din cămine, canale, puţuri, rezervoare etc. 

Art. 9. Intrarea în cămine, puţuri, camere de vizitare, canale vizitabile, decantoare, bazine de aerare, rezervoare etc., se va face cu echipamentul de protecţie prevăzut în Normativul - cadru de acordare şi utilizare a echipamentului de protecţie şi numai după verificarea stării scărilor de acces. În cazul în care construcţiile respective nu sunt prevăzute cu scări fixe, se vor utiliza scări mobile, cu lungimi care să depăşească cu cel puţin 1 m adâncimea la care se coboară. 

Art. 10. Este interzisă ridicarea cu mâna a capacelor de fontă ale căminelor. În acest scop vor fi utilizate cârlige speciale, răngi de fier sau târnăcoape. 

Art. 11. Se interzice circulaţia lucrătorilor pe conducte indiferent de diametrul acestora sau de înălţimea la care se află montate, iar trecerea peste conducte, când nu există o altă posibilitate, se va face cu scări duble fixe, pasarele, podeţe, amenajate în punctele cu cel mai uşor acces şi prevăzute cu mână curentă. 

Art. 12. Operaţiile de prelucrare a ţevilor (tăierea, îndoirea, fasonarea etc.) vor fi executate pe bancul de lucru din atelierele de semifabricate. Se interzice executarea operaţiilor de prelucrare a ţevilor pe schelele de montaj, cu excepţia ajustării racordurilor între conducte, în vederea definitivării poziţiei de montaj. 

Art. 13. Prelucrarea ţevilor metalice în vederea executării "poziţiilor" sau a prefabricatelor, precum şi operaţiile de pilire, găurire, lipire şi sudare a ţevilor şi confecţiilor metalice, se vor efectua cu scule, dispozitive şi utilaje în bună stare de funcţionare şi cu respectarea normelor specifice de securitate a muncii privitoare la operaţiile respective. 

Art. 14. Prelucrarea ţevilor şi a prefabricatelor din materiale plastice se va efectua cu scule, dispozitive şi utilaje în bună stare de funcţionare şi se vor respecta Normele specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea cauciucului sintetic şi a produselor macromoleculare. 

Art. 15. La operaţia de îndoire la rece a ţevilor folosite în instalaţii vor fi respectate următoarele instrucţiuni:

 

a) umplerea ţevilor se va face numai cu nisip bine uscat; 

b) umplerea ţevilor cu nisip va fi făcută numai cu ajutorul unui turn special amenajat pe baza unui proiect, iar folosirea turnului va fi posibilă numai după ce în prealabil a fost verificat de către conducătorul formaţiei de lucru; 

c) zona de lucru a turnului va fi îngrădită; 

d) ţevile vor fi uscate bine înainte de a fi umplute cu nisip; 

e) este interzisă îndoirea ţevilor cu suprafaţa interioară umedă, iar în timpul iernii cu suprafaţa acoperită cu gheaţă sau zăpadă.

Art. 16. La operaţia de îndoire a ţevilor la cald vor fi luate următoarele măsuri:

 

a) pentru ţevile lungi se vor întrebuinţa suporţi susţinători; 

b) răcirea cu apă a ţevilor încălzite va fi făcută de la distanţă cu ajutorul căuşilor cu mânere lungi.

Art. 17. La utilizarea lămpii de benzină cu care se execută lipiturile se vor respecta următoarele:

 

a) umplerea cu benzină a rezervorului nu va depăşi trei sferturi din capacitatea acestuia. b) este interzisă umplerea rezervorului, demontarea şi montarea lămpii, desfacerea buşonului etc. în apropierea unei flăcări deschise. 

c) este interzisă introducerea benzinei prin arzător în scopul unei amorsări rapide a flăcării. d) este interzisă aprinderea lămpii de benzină cu buşonul rezervorului desfăcut sau incomplet înşurubat. 

e) este interzisă desfacerea arzătorului lămpii de benzină când rezervorul acesteia se află sub presiune.Art. 18. La efectuarea operaţiilor de sudare electrică sau oxiacetilenică, în cadrul lucrărilor de instalaţii tehnico - sanitare şi de încălzire se vor respecta Normele specifice de securitate a muncii pentru sudarea şi tăierea metalelor. 

Art. 19. La efectuarea operaţiilor de vopsire în cadrul lucrărilor de instalaţii tehnico - sanitare şi de încălzire se vor respecta Normele specifice de securitate a muncii pentru activităţi de vopsire. 

Art. 20. La efectuarea operaţiilor de izolaţie şi protecţie în cadrul lucrărilor de instalaţii tehnico - sanitare şi de încălzire se vor respecta Normele specifice de securitate a muncii pentru lucrări de izolaţii termice, hidrofuge şi protecţie anticorozivă. 

Art. 21. Lucrătorul care va exploata si întreţine instalaţiile de încălzire termică trebuie sa respecte următoarele reguli: 

a) să cunoască instalaţia şi să respecte limitele de temperatură indicate în proiect; 

b) să menţină în permanenţă corpurile de încălzire în stare perfecta de curăţenie; 

c) să îndepărteze imediat toate scurgerile de agent termic care apar la dopuri, robinete, îmbinări demontabile sau armături; 

d) să înlocuiască aparatele şi armăturile ce prezintă defecte de etanşeitate; 

e) să menţină protecţia anticorozivă corespunzătoare a tuturor suprafeţelor protejate, prin revopsire periodică (cel mult 4 ani); 

f) să menţină în stare bună de funcţionare toate aparatele şi armăturile; 

g) să nu amplaseze mobilier sau alte elemente de obturare în fata aparatelor, armăturilor etc. care să blocheze accesul pentru verificare, curăţare sau reparare;

h) înainte de a începe perioada de încălzire se efectueze o verificare generala a corpurilor de încălzire, a armăturilor şi dispozitivelor montate pe conducte, să verifice dacă armăturile se închid etanş; i) periodic să manevreze uşor armăturile de închidere şi dezaerisire, chiar dacă nu este nevoie, pentru a evita blocarea acestora datorită depunerilor de piatră sau impurităţi; 

j) să verifice starea izolaţiei termice, în special a conductelor montate în subsoluri, canale termice sau plafoane false. 

Art. 22. Pentru o bună funcţionare a centralelor termice trebuie respectate următoarele reguli: 

a) controlul stării de etanşeitate a cazanului, canalului şi coşului de fum; 

b) urmărirea aparatelor de măsură şi control şi menţinerea lor in permanentă stare de funcţionare; 

c) verificarea permanentă a stării depozitelor de combustibil pentru a se evita scăpările de gaze sau combustibil lichid; 

d) verificarea şi curăţarea permanentă a dispozitivelor de ardere precum şi a aparaturii de automatizare; e) nu se permit instalaţii improvizate pentru alimentarea cu combustibil sau energie electrică; f) în jurul cazanului şi în general în centrala termică se va menţine curăţenie; 

g) periodic se vor curăţa filtrele de combustibil, de apă sau de aer; 

h) la începutul fiecărei perioade de încălzire se va face o verificare generală a elementelor cazanului şi a celorlalte echipamente; 

i) periodic şi în mod obligatoriu, la începutul perioadei de încălzire se va face o verificare a instalaţiei de dezaerisire (vase, ventile etc.). 

j) este necesară verificarea metrologica cu regularitate de către personal autorizat;