instructiuni proprii ssm pentru transportoarele cu banda

Instructiuni proprii SSM pentru transportoarele cu banda 
Instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca sunt elaborate in conformitate cu  legislatia de sanatate si securitate in munca in vigoare si fac parte dintr-un sistem unitar de  reglementari in cadrul societatii, sistem care cuprinde urmatoarele acte legislative:  Constitutia Romaniei privind dreptul la munca, protectia sociala si ocrotirea santatii;  Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;  Legea nr. 186/2006 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.171/2005  pentru modificarea si competarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de  munca si boli profesionale; 

 Normele de aplicare de aplicare a Legii 346/2002 (Ordin 450/825/2006) ce  prevede asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale; 

Legea 319/2006 - legea securitatii si sanatatii in munca care creaza cadrul general de  reglementare la nivel national a problematicii securitatii si sanatatii in munca (SSM);  Legea nr. 240/2004 privind raspunderea producatorilor pentru pagubele generate de  produsele cu defecte 

 H.G. nr. 1425/2006 ce prevede norme metodologice de aplicare a legii nr. 319/2006 care  cuprinde principalele masuri de securitate si sanatate in munca, general valabile pentru orice  activitate; 

 H.G. nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de  sanatate la locul de munca; 

 H.G. nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de  catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca; 

 H.G. 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea  manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare;  H.G. nr. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca;  HG nr. 1051/2006privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea  manuală a maselor care prezint a riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare  H.G. nr. 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in  munca de catre lucratori a echipamentelor de munca; 

 H.G. nr.1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediul produs de  echipamentele destinate utilizarii in exteriorul cladirilor; 

 H.G. 600/2007 privind protectia tinerilor la locul de munca 

 H.G. nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele  temporare sau mobile; 

 Hotarare nr. 355/2007- privind supravegherea sanatatii lucratorilor; 

 O.U.G. 99/2000 - referitoare la perioadele cu temperaturi extreme; 

 O.U.G. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile  ulterioare; 

Instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca care cuprind masurile specifice 

activitatilor care se desfasoara in cadrul societatii, detaliind prin aceasta prevederile normelor de aplicare a Legii nr. 319/2006. 

Aceste instructiuni se aplica coroborate si cu alte instructiuni proprii elaborate pentru 

celelalte categorii de activitati pe care le poate desfasura la un moment dat un lucrator din cadrul societatii, activitati care sunt incredintate acestuia prin sarcina de serviciu suplimentara sarcinii de serviciu de baza, ocazional sau permanent. 

Procesul de munca este tratat ca un sistem complex structurat, compus din urmatoarele elemente care interactioneaza reciproc:

 EXECUTANTUL: Muncitor necalificat 

 SARCINA DE MUNCA: indeplineste sarcinile de serviciu conform fisei postului si/sau alte sarcini trasate de seful direct. 

 MIJLOACELE DE PRODUCTIE: masinile, instalatiile, aparatura, dispozitivele, uneltele si alte mijloace asemanatoare, necesare in procesul de munca desfăşurat; 

 MEDIUL DE MUNCA: mediu de munca normal cu iluminat natural sau artificial, cu  temperatura de lucru normala; Ritmul de munca este moderat raportat la solicitarea psihica. Reglementarea masurilor de securitate si sanatate in munca in cadrul prezentelor 

instructiuni proprii, vizand global desfasurarea uneia sau mai multor activitati, in conditii de securitate a muncii, se realizeaza prin tratarea fiecarui aspect de securitate a muncii la nivelul fiecarui element al sistemului EXECUTANT-SARCINA DE MUNCA-MIJLOACE DE PRODUCTIE-MEDIU DE MUNCA, propriu proceselor de munca din cadrul activitatilor care fac obiectul reglementarii. 

In acest context, continutul prezentelor instructiuni se va aplica, de la caz la caz, in functie 

de domeniul de activitate, cumulate cu alte instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca specifice domeniului de activitate respectiv, precum si cu standardele de securitate a muncii de referinta in domeniul de activitate abordat. 

Prezentele instructiuni proprii cuprind masuri specifice de prevenire a accidentelor de 

munca si a imbolnavirilor profesionale in activităţi desfăşurate în de catre lucratori. Masurile de prevenire cuprinse in prezentele instructiuni proprii au ca scop diminuarea 

sau eliminarea factorilor de risc existenti in sistemul de munca, proprii fiecarui element component al acestuia: respectiv executant- sarcina de munca- mjloace de productie - mediu de munca. 

Prezentele instructiuni proprii se aplica tuturor lucratorilor din cadrul societatii 

care desfasoara activitati in cadrul tuturor departamentelor sau santierelor. Angajatorul, serviciul intern de prevenire si protectie, serviciul extern de prevenire si  

protectie sau lucratorul desemnat cu securitatea muncii poate propune sanctionarea lucratorului sau lucratorilor, cu aplicarea prevederilor Codului Muncii, capitolul II, art. 264, daca prin  nerespectarea actelor legislative privind securitatea si sanatatea in munca poate provoaca un  incident periculos, risc de accident si imbolnavire profesionala sau chiar pericol grav şi iminent  de accidentare la locul de munca. 

Prezentele instructiuni proprii de securitate a muncii cuprind prevederi necesare pentru  

prevenirea accidentelor de munca, la montarea, exploatarea, întretinerea si repararea  instalatiilor de transport cu banda din cauciuc, material plastic, pânza sau materiale similare. Scopul prezentelor instructiuni proprii, este eliminarea sau diminuarea riscurilor de  

accidentare existente în cadrul activitatii, proprii celor patru componente ale sistemului de  munca: 

 •  executant 

 •  sarcina de munca 

 •  mijloace de productie 

 •  mediu de munca. 

Prezentele instructiuni proprii sunt destinate personalului de exploatare precum si  

personalului ce executa lucrari de montare, reglare, întretinere si reparatii la transportoarele cu  banda.

Persoanele care prin functia lor nu au sarcini care sa le impuna apropierea de  

transportoare, trebuie sa se supuna interdictiilor de acces în zona acestor utilaje. Intregul personal al unitatii în care se gasesc instalatii de transport cu banda, trebuie sa fie 

instruit în legatura cu riscurile de accidentare la transportoarele cu banda. 

Prezentele instructiuni proprii, nu se aplica la transportoarele cu banda utilizate în minerit,  

precum si la cele înglobate într-un echipament tehnic. 

Prezentele instructiuni proprii se vor revizui periodic si vor fi modificate ori de câte ori este  

necesar, ca urmare a schimbarilor de natura legislativa tehnica si de standardizare etc.,  survenite la nivel national. 

Se interzice montarea instalatiilor de transport cu banda de catre persoane necalificate.  

Operatiunile de montaj vor fi executate numai de personal instruit si sub conducerea unui sef de echipa. 

Montarea transportoarelor cu banda trebuie sa se faca numai pe baza unor proiecte de  

amplasare, precum si a procesului tehnologic de montare elaborate de catre proiectant. Intinderea benzii pentru montare, se va face numai cu dispozitive speciale pentru  

derulare. 

gradelor de protectie precizate în documentatia tehnica. 

Dupa montarea definitiva a transportorului cu banda, trebuie sa se efectueze probe de  

mers în gol si probe de mers în sarcina. 

Se interzice darea în exploatare a unui transportor cu banda care nu are rezultatele  probelor conform cu proiectul de executie si cartea tehnica a transportorului. 

Exploatarea, intretinerea si repararea transportoarelor cu banda 

Punerea în functiune 

Inaintea primei probe, în vederea punerii în exploatare, se verifica: 

 •  daca transportorul a fost ansamblat si montat conform proiectului; 

 •  daca banda este asezata corect pe role; 

 •  daca banda nu vine în contact cu alte piese metalice fixe; 

 •  daca transportorul este legat corect la priza de pamânt; 

 • daca racordarea motoarelor si a echipamentul electric este corect efectuata;

 • daca toate echipamentele de siguranta si mijloacele de protectie sunt montate si  functioneaza în mod corespunzator; 

 •  daca functioneaza întrerupatorul de oprire de urgenta, montat în lungul transportorului; - daca trecerile peste sau pe sub transportor sunt executate corect; 

 • daca parapetii sunt executati conform reglementarilor în vigoare; 

Este interzisa punerea în functiune a transportoarelor cu banda care nu corespund  

verificarilor mai sus mentionate. 

Punerea în functiune a transportoarelor se va putea face numai pe baza unei receptii  

interne efectuate de o comisie numita de conducerea unitatii care în procesul verbal întocmit cu  aceasta ocazie, va mentiona ca transportorul îndeplineste toate masurile de securitate a muncii  si a fost dotat cu toate dispozitivele de securitate prevazute în cartea tehnica a instalatiei si în  normele specifice de securitate a muncii.

Nu se admite receptia si punerea în functiune a transportorului sub rezerva completarii  ulterioare a masurilor de securitate a muncii. 

Semnalizarea pornirii si opririi 

Fiecare detinator de transportoare cu banda va elabora un cod de semnalizare acustic  

si/sau optic privind pornirea sau oprirea transportorului, precum si avertizarea personalului de  exploatare asupra intentiei de pornire. 

Codul de semnalizare va trebui sa contina în mod obligatoriu urmatoarele: 

 •  semnale de anuntare, care trebuie emise înainte de pornirea sau oprirea utilajului de  transport; 

 •  procedura de semnalizare si de avertizare a pornirilor sau opririlor; 

 •  procedura de confirmare a receptionarii semnalelor de avertizare; 

 •  precizarea duratei semnalului de avertizare care trebuie sa fie de minim 30 secunde. Sistemul de semnalizare trebuie sa functioneze în ambele sensuri atunci când  

 • supraveghetorul de banda nu poate sa observe În totalitate transportorul. 

 • În conditii normale de exploatare pornirea sau oprirea transportoarelor cu banda trebuie  

 • sa se faca numai de catre supraveghetorul de banda, potrivit codului de semnalizare afisat la  punctul de comanda. 

Rodajul transportoarelor cu banda 

Inainte de darea în exploatare, se va efectua rodajul în gol timp de 8 ore, când se va  

urmari ca: 

- transportorul sa aiba o functionare linistita; 

- sa nu existe pierderi de lubrifianti; 

- sa nu apara supraîncalziri periculoase; 

- banda transportoare sa fie întinsa si aliniata; 

- motoarele, reductoarele si cuplajele hidraulice sa nu se încalzeasca peste limitele permise; - tamburii si rolele sa se învârteasca; 

- stergatoarele de banda sa aiba contact cu banda pe toata latimea ei; 

- jgheabul de alimentare sa fie amplasat corect. 

Exploatarea transportoarelor cu banda 

Este interzisa stationarea, odihna si transportul persoanelor pe banda transportoare. In  

acest sens se vor monta placi avertizoare. 

Se interzice orice interventie la transportoarele cu banda în timpul functionarii acestora. Se interzice utilizarea transportoarelor cu banda daca nu este asigurat un iluminat  

corespunzator atât în lungul transportorului cât si la grupurile de actionare, întoarcere si  întindere. 

Se interzice traversarea peste si pe sub transportoarele cu banda daca nu sunt amenajate 

treceri conform prevederilor prezentelor instructiuni proprii. 

Nu se admite folosirea transportoarelor cu banda care prezinta defectiuni. 

Este interzis sa se ia obiectele transportate direct de pe banda transportoare daca: 

- nu sunt prevazuti protectori de izolare a zonelor periculoase (la role, suporti - role, tamburi de  actionare, tamburi de întoarcere);

- viteza transportorului cu banda este mai mare de 0,3 m/s; 

- masa obiectelor transportate este mai mare de 6 kg. 

Se interzice modificarea unghiului de înclinare al transportorului cu banda în timpul  

functionarii acestuia. 

La înclinarea transportoarelor cu banda se va avea în vedere ca materialul sa nu alunece  

pe banda în sens invers fata de miscarea benzii. 

Este interzisa descarcarea materialului din cupa excavatorului direct pe banda  

transportoare .Incarcarea transportoarelor se va face numai prin intermediul unui siloz (buncar)  de alimentare. 

In timpul iernii, la temperaturi scazute, banda trebuie sa fie curatata de zapada, ghiata sau 

de material înghetat, ori de câte ori este nevoie. 

Pentru dezghetarea materialelor aflate pe transportoarele cu banda de cauciuc se  

folosesc mijloace de încalzire locala cu apa calda, abur sau aer cald, fiind interzisa folosirea  focului deschis. 

Se va îndeparta apa adunata pe benzi, rezultata din ploi sau din topirea zapezilor. Se interzice încarcarea benzii transportoare cu materiale, în timp ce aceasta este oprita. Nu se admite utilizarea în timpul functionarii transportorului a uneltelor sau a altor obiecte  

în scopul îndepartarii materialelor adunate sub tamburul de întoarcere a benzii. Indepartarea  materialelor se va face, numai în timpul opririi transportorului cu banda. 

Este interzisa folosirea de bitum, nisip etc. împotriva patinarii benzii de transport pe  

tambur. 

Este interzisa interventia la banda transportoare, pentru remedierea defectiunilor, în timpul 

functionarii acesteia. Remedierea defec-tiunilor se va face de catre personalul de întretinere  numai dupa oprirea functionarii transportorului cu banda, blocarea întrerupatorului si montarea  placutelor avertizoare. 

Supraveghetorul de banda si personalul de întretinere, nominalizat în scris, vor fi instruiti  

si examinati asupra exploatarii, întretinerii si verificarii transportoarelor cu banda. Se interzice functionarea transpor-toarelor la care banda prezinta fisuri, ruperi, îmbinari  

deteriorate sau se constata sageti de încovoiere la scheletul metalic de sustinere. Supraveghetorul de banda va urmari direct functionarea transportorului cu banda,  

neavând voie sa paraseasca instalatia aflata în functiune. 

Supraveghetorul de banda va opri imediat trans-portorul, în cazul ivirii unor defectiuni sau  parasirii locului de munca. 

Ungerea transportorului cu banda se va face conform schemei de ungere prevazuta în  

cartea tehnica a utilajului. 

In tot timpul lucrului, personalul va folosi echipament de protectie, în conformitate cu  "Normativul cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie" 

Pornirea si oprirea transportoarelor montate în cascada 

Pornirea transportoarelor cu banda montate în cascada se va face începând cu ultimul  transportor din aval.

Oprirea transportoarelor montate în cascada se va face începând cu primul transportor din amonte. 

Exploatarea transportoarelor cu banda mobile 

Se interzice utilizarea transportoarelor cu banda mobile, fara panouri de îngradire, în  

zonele în care circula mijloacele de transport. 

Se interzice amplasarea în spatii de circulatie a transportoarelor cu banda mobile fara ca  

acestea sa fie semnalizate cu ochi de pisica sau lumina intermitenta sau elemente  reflectorizante pe timp de noapte. 

Toate pneurile transportoarelor mobile pe roti vor avea aceeasi presiune, conform cu  

prevederile din cartea tehnica a utilajului. 

In pozitia de lucru, transportorul mobil va fi blocat cu ajutorul dispozitivului de siguranta  

care va împiedica orice deplasare a sistemului de rulare. 

Urcarea si coborârea transportoarelor mobile pe rampe, esafodaje, etc. se va face numai  

cu ajutorul troliilor si planurilor înclinate, sub conducerea sefului de echipa. In cursul acestei  operatii, dupa fiecare oprire, sub rotile transpor-torului se vor aseza pene care sa împiedice  alunecarea acestuia. 

Este interzisa deplasarea transpor-toarelor mobile având motorul de actionare sub  

tensiune. Mutarea transportoarelor mobile trebuie efectuata sub supravegherea celui ce  conduce procesul de munca. 

Esafodajele, schelele etc. pe care circula sau functioneaza transportorul mobil, trebuie sa  

fie executate din materiale rezistente la greutatea transportorului mobil, sa nu cedeze si sa nu  permita balansarea acestuia. 

In timpul transportului trebuie sa se mentina echilibrul stabil al transportorului cu banda  

mobil. Pentru transport, suportul benzii trebuie adus în pozitia cea mai de jos. In timpul transportului, deplasarii sau rotirii nu se admite urcarea muncitorilor pe  

transportor. Se interzice contrabalansarea transportorului mobil în timpul functionarii acestuia. Inainte de deplasarea În alt loc de munca a transportoarelor cu banda mobila se va  

întrerupe alimentarea cu energie electrica si se va strânge cablul electric pentru evitarea strivirii  sau distrugerii izolatiei. 

Intretinerea transportoarelor cu banda 

Pentru mentinerea în bune conditii de securitate a muncii a transportorului cu banda în  

timpul exploatarii, se vor efectua de catre fiecare detinator urmatoarele lucrari: - verificarea strângerii suruburilor si a asigurarii lor; 

- gresarea mecanismelor; 

- înlocuirea integrala a lubrefiantilor; 

- verificarea etanseitatii reductoarelor; 

- verificarea functionarii stergatoarelor; 

- verificarea functionarii dispozitivelor de siguranta si protectie. 

De asemenea se pot efectua si alte lucrari de întretinere considerate necesare de catre  detinatori.

Inainte de pornirea transportoarelor cu banda care au fost oprite pentru efectuarea  

lucrarilor de întretinere, supraveghetorul de banda va lua masuri de a îndeparta toate obiectele  straine de pe utilaje; scule, bucati de lemn, de fier, suruburi, etc. care dupa pornire, pot produce  accidente. 

Repararea transportoarelor cu banda 

Fiecare detinator de transportoare cu banda va întocmi un grafic din care sa rezulte  

intervalele de timp la care se vor efectua reparatiile periodice si capitale, conform cu cartea  tehnica a utilajului. 

Repararea transportoarelor cu banda va fi efectuata de personal calificat. Se interzice efectuarea oricaror lucrari de reparatii a benzilor transportoare si  

distribuitoarelor de încarcare, a carucioarelor de alimentare etc. în timpul functionarii. Ele se vor  efectua numai cu instalatia oprita, scoasa de sub tensiune, pe baza autorizatiei de lucru sau a  instructiunilor tehnice interne. 

In functie de distanta, de pozitia de lucru, de starea caii de rulare, etc. se va stabili numarul  lucratorilor care concura la repararea transportoarelor cu banda. 

Reparatiile curente si capitale se executa în conformitate cu prevederile instruc-tiunilor din 

cartea tehnica a utilajului. 

Pentru prevenirea accidentelor de munca la montare, receptie, reparare precum si la  

utilizarea în conditii de securitate a muncii a transportoarelor cu banda, se vor respecta si  regulile specifice de securitate a muncii notificate în cartea tehnica a acestora. La montarea, exploatarea, repararea si întretinerea transportoarelor cu banda, utilizatorul  

va asigura dotarea si cu indicatoare de securitate, în conformitate cu standardele în vigoare. 

Prevederi de proiectare a transportoarelor cu banda , fixe sau mobile La proiectarea de noi transportoare cu banda, unitatile de cercetare - proiectare trebuie sa 

adopte solutii stabilite conform prevederilor standardelor în vigoare. 

Dispozitive de siguranta cu care trebuie dotate transportoarele cu banda, fixe sau mobile Fiecare transportor cu banda, trebuie sa fie dotat cu: 

a)Dispozitiv de blocare a deplasarii în sens invers al benzii transportoare sub actiunea sarcinii  transportate la oprirea transportorului cu banda, atunci când este utilizat la o înclinare mai mare  de 18 0; 

b)Sesizor de descentrare a benzii (traductor pentru iesirea benzii din aliniament), pentru benzi  cu lungimi mai mari de 25 m; 

c)Supraveghetor de viteza (traductor inductiv de viteza); 

d)Dispozitiv de semnalizare acustica si/sau optica a pornirii sau opririi pentru transportoarele cu  banda de lungimi mai mari de 15 m instalate în linie dreapta si pentru transportoarele de orice  lungime, când supraveghetorul de banda nu are vizibilitate asupra functionarii instalatiei de  transport cu banda; 

e)Intreruptor de oprire în caz de urgenta, montat în lungul benzii transportoare (dispozitiv cu  cablu de oprire a benzii de pe traseu, din orice punct); 

f)Dispozitiv de protectie la grupul de actionare; 

g)Dispozitiv de protectie la grupul de întindere;

h)Dispozitiv de protectie la grupul de întoarcere; 

i)Protector la partile în miscare prevazut cu microîntreruptoare care întrerup alimentarea cu  energie electrica a motoarelor de actionare în cazul îndepartarii lui; 

j)Dispozitive de curatire (plug diagonal sau triunghiular) a benzii transportoare la statia de  întoarcere; 

k)Pâlnii de deversare cu carcase de protectie, legate de instalatia de desprafuire pentru  transportoarele cu banda, pentru materiale pulverulente; 

l)Dispozitive pentru prevenirea incendiilor conform prevederilor din prezenta norma; m)Alte dispozitive de siguranta sau protectie considerate necesare de catre proiectant sau  beneficiar; 

n)Dispozitive de siguranta contra deplasarii accidentale a sistemului de rulare la transportoarele mobile (în plus fata de cele aratate la art. 65a...m). 

La transportoarele cu banda utilizate în atmosfere potential explozive (industria textila,  alimentara, etc.) se vor utiliza benzi antistatizate; 

In functie de locul unde este montat transportorul cu banda, proiectantul va prevedea  

gradul de protectie corespunzator instalatiei electrice conform standardelor în vigoare. Se interzice montarea transportoarelor cu banda generatoare de sarcini electrostatice  

rezultate prin frecare, în medii potential explozive. 

Dispozitivele de protectie (aparatori, îngradiri, etc.) vor fi astfel fixate încât sa nu poata fi  

îndepartate decât dupa oprirea instalatiei. 

Dispozitivele de protectie trebuie sa reziste la socuri, foc, coroziune si sa poata fi utilizate  

atât cât dureaza si piesele sau subansamblele pe care le protejeaza si sa necesite minimum de  întretinere. 

Dispozitivele de protectie de la capetele de actionare, de întoarcere si întindere, trebuie  

astfel concepute încât sa nu permita introducerea mâinilor sau degetelor în zona periculoasa. In zonele în care sunt necesare periodic lucrari de reparatii la transportoarele cu banda  

(grup de actionare, etc.) spatiul de munca trebuie sa fie minim de 1,2 m. 

Trecerea pe sub benzile transportoare trebuie sa se faca numai prin locuri de trecere  

special amenajate si protejate cu plase de sârma montate sub benzi. 

Plasele de sârma, dimensionate în functie de materialul transportat, trebuie sa  

depaseasca marginile benzilor cu cel putin 50 cm si sa fie îndoite în sus cel putin 30 cm, pentru  a preveni caderea rolelor sau a materialelor de pe banda pe zonele de circulatie. Trecerile peste benzile transportoare trebuie sa se faca numai pe podete special  

amenajate, dotate cu scari fixe cu balustrade. 

Benzile transportoare aflate la nivelul solului vor fi prevazute cu placute avertizoare din  

care sa rezulte interdictia accesului persoanelor. 

Benzile transportoare aflate în canale se vor acoperi cu podete sau îngradiri cu  

balustrade. 

Nu se admite montarea contragreutatilor deasupra drumurilor, trecerilor si a locurilor de  

munca. Daca situatia locala nu permite acest lucru, este obligatorie luarea unor masuri de  protectie, dupa cum urmeaza: 

- abaterea circulatiei în punctele respective; 

- împrejmuirea zonei cu plasa de sârma fixata pe un cadru metalic; 

- realizarea unei platforme de siguranta care sa preia contragreutatile, în cazul ruperii sistemului

de sustinere. 

In toate cazurile, sistemul de sustinere trebuie sa fie prevazut si cu un lant de siguranta. Transportoarele cu banda mobile amplasate în zone în care circula mijloacele de  

transport, trebuie sa fie îngradite cu panouri. 

In cazul în care transportorul cu banda se încarca prin intermediul unei pâlnii, aceasta se  

va monta la o înaltime de cel putin 30 cm masurata de la suprafata benzii de transport. In cazul în care un transportor traverseaza doua sau mai multe nivele ale unei cladiri sau  

constructii metalice, este obligatoriu ca golul de traversare din planseul dintre doua nivele  consecutive sa fie protejat prin parapeti împotriva caderii accidentale. 

Este obligatorie montarea de parapeti în lungul instalatiei de transport cu banda, în cazul  

când aceasta este folosita pentru transportarea baloturilor, sacilor, etc. 

Inaltimea acestor parapeti trebuie sa fie egala cu cel putin jumatate din înaltimea obiectelor  transportate. 

Sistemele de semnalizare auditive se vor monta la toate punctele în care personalul de  

întretinere si supraveghere are acces pentru diferite lucrari: (revizie, ungere, curatire, etc.)  precum si la panoul de comanda. 

Cabluri electrice 

Cablurile de alimentare cu energie electrica a motoarelor trebuie sa aiba izolarea  

nedeteriorata. 

Ele vor fi suspendate pe suporti ficsi, iar îmbinarile protejate cu mansoane. 

Echipamentul electric 

Echipamentul electric aferent transportoarelor cu banda trebuie sa functioneze în conditiile 

de mediu ambiant (temperatura, umiditate) prescrise în documentatia tehnica. Echipamentul electric al instalatiei de transport cu banda trebuie sa fie legat la conductorul 

de nul de protectie si la instalatia de legare la pamânt. 

Dispozitive pentru prevenirea incendiilor 

Pentru prevenirea incendiilor, instalatiile de transport cu banda vor fi dotate cu: 

a)dopuri fuzibile la cuplaje hidraulice care sa permita scurgerea uleiului din cuplaj atunci când  temperatura fluidului depaseste temperatura maxima admisa; 

b)releu inductiv de viteza care sa opreasca instalatia de transport continuu în cazul în care  banda patineaza pe tamburul de actionare; 

c)benzi de cauciuc greu combustibile. 

La transportul materialelor fierbinti, transportoarele cu banda vor fi dotate cu instalatii de  

stropire pentru preîntâmpinarea aprinderii covorului de cauciuc, iar în zona de functionare a  acestora sa existe materiale necesare stingerii incendiilor în cazul aprinderii covorului de  cauciuc.