instructiuni proprii ssm pentru depozitarea oxigenului si azotului

 Instructiuni proprii SSM pentru depozitarea oxigenului si azotului 

Rezervoare cu clopot 

Întreţinere 

* Apa de închidere trebuie să fie curată, fără urme de ulei sau grăsimi şi ferită de îngheţ pe  timpul rece. Se interzice folosirea flăcării pentru dezgheţare. 

* Ghidajele părtii mobile trebuie să funcţioneze perfect chiar si în conduţii atmosferice  nefavorabile. Pentru ungerea ghidajelor se vor utiliza numai lubrifianţi de calitatea şi în cantitatea  prescrisă de fabricant. 

* Se interzice încărcarea neuniformă a clopotului. În cazul încărcării clopotului cu greutăţi  suplimentare, acestea se vor asigura împotriva deplasării. 

 Baterii de recipiente-butelie 

Întreţinere 

* Recipientele-butelie care formează bateria de recipiente şi care nu sunt scoase din baterie la  încărcare sau descărcare se vor verifica periodic, interior, la cel mult 3 ani. 

* Recipientele-butelie amplasate culcat în baterie se vor roti puţin, după fiecare verificare, pentru prevenirea coroziunii locale. 

 Staţii de stocare-evaporare a oxigenului sau a azotului lichid 

Întreţinere 

* Depozitarea şi distribuirea aerului lichid, a oxigenului sau azotului se vor face cu atenţie şi  numai în recipienţi cu izolaţie şi protectie specială, ferindu-se de orice loviri sau încălziri peste  temperatura de lichefiere. 

* Piesele de schimb, garniturile şi accesoriile utilizate în statiile de stocare a oxigenului vor fi  degresate înaintea folosirii lor. 

* Toate materialele utilizate la întreţinere şi intervenţii (cârpe, degresant etc.) vor fi perfect  curate. 

* Se interzice depozitarea în incinta statiei a altor piese sau materiale, în afara celor necesare şi  indicate. Se interzice efectuarea de alte lucrări care nu sunt specifice statiei. * Se interzice lăsarea nesupravegheată a staţiei chiar şi pentru scurt timp. * Se interzice primirea persoanelor neautorizate în incinta staţiei. 

* Curăţenia staţiei trebuie menţinută în mod exemplar însă, în caz de nevoie, se va spăla  pavimentul cu degresant. 

* Pe timp de iarnă drumul de acces şi platforma staţiei trebuie să fie curătate de zăpadă. În caz de polei, pe drumul de acces se va presăra sare. Se interzice utilizarea în acest scop a nisipului, cenuşii, rumeguşului sau a oricărui alt material poros sau de natură organică. 

* Rezervoarele de stocare pentru oxigen sau azot lichid se vor umple numai cu cantitatea  prevăzută în cartea utilajului. În cazul când s-a introdus în rezervor o cantitate mai mare de oxigen  sau azot lichid, surplusul se va evacua imediat în atmosferă. 

* Strângerea presgarniturilor ventilelor se va verifica periodic şi dacă se constată că acestea sunt  umede se vor înlocui cu altele originale, curate, degresate şi uscate. 

* Pentru eliminarea reziduurilor, rezervoarele se vor curăţa periodic, în conformitate cu  prescripţiile de exploatare şi în functie de cantitatea de oxigen sau azot vehiculată. * În cazul în care se constată urme de ulei la rezervorul de oxigen, în sistemul de conducte sau  pe armături, atunci rezervorul, conductele şi armăturile vor fi supuse unei spălări cu degresant,  urmată, de o suflare cu gaz inert până la uscarea completă. 

* Ca agent termic se vor utiliza, la evaporatoarele calde, numai fluide care nu pot produce reacţii periculoase în contact cu oxigenul sau azotul şi care nu au o actiune corozivă asupra materialului  evaporatorului. 

* Funcţionarea organelor de închidere care se manevrează rar se va verifica periodic. Pompe pentru oxigen şi azot lichid

* Pompa pentru transvazarea oxigenului sau azotului lichid se va amplasa în aer liber lângă  rezervorul de stocare sau pe autocisternă. 

* Se interzice pornirea pompei înaintea răcirii şi a amorsării ei cu oxigen sau azot lichid. * Se interzice functionarea pompei în gol. Trebuie să fie asigurată alimentarea permanentă cu  lichid a pompei. 

* Se interzice orice intervenţie la pompă în timpul cât aceasta este în functiune sau se găseşte la  temperaturi scăzute. 

* Statia trebuie dotată cu un post pentru intervenţii în caz de incendiu. 

Obligaţiile deţinătorilor de spaţii de stocare a oxigenului sau azotului 

* Staţia de oxigen sau azot lichid va fi dotată cu un număr suficient de tăvi etanşe, confecţionate  din oţel inoxidabil, pentru captarea eventualelor scurgeri de oxigen sau azot lichid la operaţia de  transvazare. 

* În incăperea staţiei trebuie să se afişeze la loc vizibil: 

- schema de functionare a statiei; 

- instructiuni de lucru; 

- instructiuni de protectia muncii şi prim-ajutor; 

- instrucţiuni de prevenirea şi stingerea incendiilor. 

* Staţia trebuie să fie dotată cu telefon. 

* Staţia va fi dotată cu un post de prim ajutor cu materiale necesare din care să nu lipsească  alcool etilic 75% şi oxicort pentru tratarea arsurilor provocate de contactul cu oxigenul sau azotul  lichid. 

* În încăperea staţiei trebuie amenajat un post de spălare cu degresant. Vasele cu degresant vor fi folosite şi pentru aprovizionarea personalului autocisternei. 

* Sculele necesare pentru intervenţii trebuie să fie confectionate din materiale neferoase sau  lemn şi trebuie să fie degresate înaintea folosirii lor. 

* Toate piesele de schimb, garniturile, accesoriile şi sculele folosite la staţia de oxigen sau azot  lichid se vor păstra în perfectă stare de curăţenie, în cutii închise sau rastele special amenajate. 

 Depozitarea recipientelor-butelie 

Depozitare 

* Recipientele-butelie pline sau goale vor fi depozitate cu capacul la racordul robinetului şi  capacul de protectie înşurubate. 

* Recipientele-butelie vor fi depozitate în poziţie verticală şi asigurate împotriva răsturnării. * Este interzisă depozitarea recipientelor în locuri umede sau în mediu cu actiune corozivă  asupra materialului din care este construit recipientul. 

* Este interzisă depozitarea recipientelor-butelie în spatii liber accesibile, pe scări, culoare,  ganguri sau camere cu circulaţie de persoane. 

* Este interzisă depozitarea recipientelor-butelie de oxigen pline sau goale împreună cu materiale sau fluide inflamabile sau incompatibile cu oxigenul. 

* Se interzice depozitarea recipientelor pline impreună cu cele goale., 

* În timpul depozitării se vor feri recipientele-butelie de intemperii precum şi de încălzirea  excesivă (peste 40°C). 

* Recipientele-butelie încărcate, aflate în încăperi trebuie să fie la cel puţin 1 m distantă de  radiatoare de încălzire sau alte aparate încălzitoare şi la o distantă de cel puţin 10 m faţă de sursa de  căldură cu foc deschis sau sobe. 

* Personalul care transportă, manipulează, depozitează şi utilizează recipiente-butelie trebuie să  fie instruit pentru aceste operatii şi trebuie să aibă mâinile şi hainele curate (lipsite de grăsimi). 

Depozitarea lubrifianţilor, materialelor izolante, degresanţilor 

Depozitare 

* Lubrifianţii se vor depozita în locuri special amenajate, în afara încăperilor cu instalaţii sau  recipienţi de oxigen, în vase închise şi inscriptionate cu calitatea lubrifiantului.

* Depozitarea degresaniţilor se face în încăperi separate bine ventilate. 

* Depozitarea degresanţilor se va face în vase închise în locuri special amenajate în afara  locurilor de muncă. Se interzice folosirea vaselor destinate degresantilor pentru depozitarea, chiar şi numai temporară, a altor substanţe. 

* Depozitarea materialelor izolante se face în încăperi separate.