Instrucțiuni proprii pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor la utilizarea spray-ului de autoapărare

Instrucțiuni proprii pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor  

la utilizarea spray-ului de autoapărare 

- IPSSM - 

I. ScopArt. 1. Scopul prezentelor instrucțiuni proprii este eliminarea sau diminuarea factorilor de risc existenți în sistemul de muncă, proprii fiecărui element component al acestuia: 

■ executant: omul implicat nemijlocit în executarea unei sarcini de muncă; 

■ sarcină de muncă: totalitatea acțiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de producție şi în anumite condiții de mediu pentru realizarea procesului de muncă ; 

■ mijloace de producție: totalitatea mijloacelor de muncă care se utilizează în procesul de muncă; 

■ mediu de munca: ansamblul condițiilor fizice, chimice, biologice şi psihologice în care unul sau mai mulți executanți își realizează sarcina de muncă. 

II. ConținutArt. 2. Aceste instrucțiuni au fost întocmite în temeiul art. 87 (2), art. 92 (2), art. 96 (2) din Normele Metodologice de aplicarea a prevederilor Legii securității şi sănătății în muncă nr. 319/2006. 

Art. 3. Prezentele instrucțiuni fac parte din legislația terțiara a societății: S.C. RESCONT SSM S.R.L. ele vin în completarea şi / sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în munca, ținând seama de particularitățile activității societății, precum şi ale locurilor de munca / posturilor de lucru, şi cuprind măsuri de securitate şi sănătate în muncă pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale specifice acestor activități. 

III. Domeniu de aplicareArt. 4. Prezentele instrucțiuni proprii se aplică lucrătorilor din cadrul societății S.C. RESCONT SSM S.R.L.  

Art. 5. Prezentele instrucțiuni proprii se aplică cumulativ cu prevederile actelor normative cuprinse în Anexa nr. 1. 

IV. Revizuirea prezentelor instrucțiuniArt. 6. Prezentele instrucțiuni proprii, se vor revizui periodic şi vor fi modificate ori de câte ori este necesar, ca urmare a schimbărilor de natură legislativă, tehnică, etc. survenite: 

■ la nivel național; 

■ la nivelul societății: S.C. RESCONT SSM S.R.L.; 

■ sau la modificarea proceselor de muncă. 

V Prevederi comuneArt. 7. Scopul prezentelor instrucțiuni proprii este eliminarea sau diminuarea factorilor de risc existenți în sistemul de muncă, proprii fiecărui element component al acestuia:Vor fi angajate numai persoane care în urma examenului medical şi a atestării psihologice a aptitudinilor, corespund sarcinii de muncă pe care urmează să o execute. 

Art. 8. Examenul medical se va realiza periodic conform legislației în vigoare. 

Art. 9. Persoanele angajate vor fi instruite conform instrucțiunilor proprii cu privire la instruirea lucrătorilor  

Art. 10. Lucrătorii vor fi instruiți înainte de începerea activității şi ori de câte ori se modifică organizarea sau dotarea locurilor de muncă. 

Art. 11. Acordarea echipamentului individual de protecție se va face conform prevederilor din Hotărârea nr. 1048 din 2006 privind cerințele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă 

Art. 12. Repararea mijloacelor de producție din dotarea locului munca se vor executa de personal specializat. 

VI Instrucțiuni utilizare Spray autoaparare PFEFFER-KO cu Piper DispersantArt. 13. Pfeffer-KO va fi utilizat doar pentru protejarea împotriva agresorilor. Art. 14. Este indicat și împotriva câinilor sau a altor animale.  

Art. 15. În caz de nevoie se va pulveriza agresorului direct în fată (în ochi, nas sau gura).  Art. 16. Nu pulverizați împotriva vântului. 

Art. 17. Apăsați pulverizatorul doar un timp scurt pentru a evita golirea rapidă; 

Art. 18. Raza de acțiune este de 4 m iar durata de pulverizare este de aproximativ 5 s. Art. 19. Distanța ideală pentru pulverizare este 1-1,5m; 

Art. 20. La contactul din greșeală cu ochii sau fața, clătiți cu apă rece până când neplăcerile se atenuează. 

Art. 21. Recipientul este sub presiune și este foarte inflamabil. 

Art. 22. Se va proteja de razele puternice ale soarelui și de temperaturi peste 50º C. Art. 23. Nu se va arunca în foc. 

Art. 24. Nu pulverizați pe flacără sau pe obiecte incandescente. 

Art. 25. Se va ține departe de surse de aprindere și nu se va fuma în timpul folosirii. 

Art. 26. Nu trebuie sa ajungă în mâinile copiilor sau a altor persoane neautorizate și neinstruite. 

Art. 27. Nu se va îndrepta înspre ceilalți lucrători ai societății. 

Art. 28. Nu se va lăsa spray-ul în mașina de serviciu. 

Art. 29. Chiar și după utilizare nu se va perfora. 

Art. 30. Evitați să folosiți spray-ul paralizant în spații închise. 

ANEXA NR.1


■ Prezentele instrucțiuni se completează cu prevederile următoarelor acte normative: 

■ Legea nr. 319/2006 - Legea securității si sănătății in munca 

■ Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006 (actualizata) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității si sănătății în munca nr. 319/2006 

■ Hotărârea Guvernului nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității si sănătății în munca nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006 

■ Hotărârea Guvernului nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile, cu completarile si modificarile ulterioare 

■ Hotararea Guvernului nr. 601/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul securitatii si sanatatii in munca 

■ Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse nr. 1102/2008 privind avizarea spatiilor destinate depozitarii munitiilor, capselor sau pulberilor pentru munitie 

■ Hotararea Guvernului nr. 510/2010 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de radiatiile optice artificiale 

■ Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 455/2010 pentru constituirea comisiilor de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire în domeniul securitatii si sanatatii în munca din cadrul inspectoratelor teritoriale de munca 

■ Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, republicata 

■ Hotararea Guvernului nr. 1401/2010 pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 207/2005 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale explozivilor de uz civil si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata 

■ Hotararea Guvernului nr. 493/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot cu completarile si modificarile ulterioare 

■ Hotararea Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca 

■ Hotararea Guvernului nr. 1007/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la asistenta medicala la bordul navelor 

■ Hotararea Guvernului nr. 1028/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare 

■ Hotararea Guvernului nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca 

■ Hotararea Guvernului nr. 1049/2006 privind cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria exctractiva de suprafata sau subteran 

■ Hotararea Guvernului nr. 1050/2006 privind cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de foraj 

■ Hotararea Guvernului nr. 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare 

■ Hotararea Guvernului nr. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca 

■ Hotararea Guvernului nr. 1092/2006 privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in munca 

■ Hotararea Guvernului nr. 1093/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru protectia lucratorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca 

■ Hotararea Guvernului nr. 1135/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca la bordul navelor de pescuit 

■ Hotararea Guvernului nr. 1136/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de campuri electromagnetice 

■ Hotararea Guvernului nr. 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea în munca de catre lucratori a echipamentelor de munca 

■ Hotararea Guvernului nr. 1218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate în munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici 

■ Hotararea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor 

■ Hotararea Guvernului nr. 37/2008 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor 

■ Hotararea Guvernului nr. 557/2007 privind completarea masurilor destinate sa promoveze îmbunatatirea securitatii si sanatatii la locul de munca pentru salariatii încadrati în baza unui contract individual de munca pe durata determinata si pentru salariatii temporari încadrati la agenti de munca temporara 

■ Hotararea Guvernului nr. 600/2007 privind protectia tinerilor la locul de munca 

■ Hotararea Guvernului nr. 510/2010 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de radiatii optice artificiale 

■ Ordinul ministrului muncii nr.3/2007 privind aprobarea Formularului pentru înregistrarea accidentului de munca — FIAM 

■ Ordinul ministrului muncii nr.242/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind formarea specifica de coordonator în materie de securitate si sanatate pe durata elaborarii proiectului si/sau a realizarii lucrarii pentru santiere temporare ori mobile 

■ Hotararea Guvernului nr. 1875/2005 privind protectia sanatatii si securitatii lucratorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest 

■ Hotararea Guvernului nr. 1876/2005 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii 

■ Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locul de munca, cu completarile si modificarile ulterioare 

■ Hotararea Guvernului nr. 537/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, cu modificarile si completarile ulterioare 

■ Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata 

■ Ordinul ministrului muncii nr. 450/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare 

■ Legea nr. 226/2006 privind incadrarea unor locuri de munca in conditii speciale 

■ Ordinul ministrului muncii nr. 572/2006 i persoanelor juridice, înregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare 

■ Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale 

■ Hotararea Guvernului nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune  in pericol viata, securitatea muncii si protectia mediului 

■ Hotararea Guvernului nr. 1156/2002 pentru aprobarea Memorandumului de intelegere  dintre Guvernul Romaniei si Organizatia Internationala a Muncii privind eliminarea muncii  copilului, semnat la Geneva la 18 iunie 2002 

■ Ordinul nr. 875/2002 al ministrului sanatatii si familiei privind stabilirea atributiilor medicului  de medicina generala / medicina de familie cu competenta in medicina de intreprindere 

■ Ordinul nr. 447/2003 pentru aprobarea Instructiunilor privind examinarea medicala si  psihologica a personalului din transporturi cu responsabilitati în siguranta circulatiei si a  navigatiei, precum si organizarea, functionarea si componenta comisiilor medicale si  psihologice de siguranta circulatiei 

■ Ordinul nr. 803/2001 al ministrului sanatatii si familiei privind aprobarea unor indicatori de  expunere si/sau de efect biologic relevanti pentru stabilirea raspunsului specific al  organismului la factori de risc de imbolnavire profesionala 

■ Lege nr. 452/2002 pentru ratificarea Conventiei Organizatiei Internationale a Muncii nr. 183/2000 privind revizuirea Conventiei (revizuita) asupra protectiei maternitatii din 1952, adoptata la cea de-a 88-a sesiune a Conferintei Generale a Organizatiei Internationale a Muncii la Geneva la 15 iunie 2000 

■ ORDONANTA DE URGENTA nr. 195 din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice (actualizata) 

■ HOTĂRÂRE nr. 1.391 din 4 octombrie 2006 (*actualizată*) pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 

■ Prescripțiile tehnice ISCIR în vigoare; 

■ Manualele tehnice ale echipamentelor de muncă 

 

 

Tabel nominal cu lucrătorii care au luat la cunoștință de prevederile 

Instrucțiunilor proprii pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor  

la utilizarea spray-ului de autoapărare 

Nume Prenume 

Semnătură