Instructiune Proprie de Securitate si Sanatate in Munca UTILIZAREA AUTO DE SERVICIU

Instructiune Proprie de Securitate si Sanatate in Munca UTILIZAREA AUTO DE SERVICIU 
I PREVEDERI GENERALE 

1. Conţinut 

1.1. Prezentele "Instrucţiuni proprii de securitate a muncii " au fost elaborate în conformitate cu  prevederile art. din 13 lit e din Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 , si al art. 15(1) pct.3  din „Norme metodologice de aplicare a prevederilor legii 319/2006 , aprobate prin HG 1425/11.09.2006,  cu modificarile ulterioare. 

Instrucţiunile prezente cuprind măsuri de prevenire a accidentelor de muncă şi/ sau a îmbolnăvirilor  profesionale, specifice activităţilor desfasurate de conducatorii autovehiculelor ce apartin firmei precum si  reguli pentru acordarea primului ajutor in cazul unor accidente survenite in traficul rutier. 

2. Scop 

2.1. Măsurile de prevenire cuprinse în prezentele „Instrucţiuni proprii de securitate a muncii” au ca scop eliminarea sau diminuarea acţiunii factorilor de risc prezenti la nivelul fiecarui element al sistemului de muncă – conducerea autovehiculelor rutiere -(executant – sarcină de muncă – mijloace de producţie – mediu de muncă) . 

3. Domeniu de aplicare 

3.1. Prevederile prezentelor „Instrucţiuni proprii de securitate a muncii pentru conducatori auto” se aplică  tuturor angajatilor firmei, care conduc masinile firmei in traficul rutier si care isi desfăşoară activitatea  profesionala la toate punctele de lucru din tara ale firmei. 

3.2. În cazul realizarii unor contracte cu prestatori auto terţi, se vor încheia convenţii de securitate a muncii,  anexă la contractul economic. Aceste conventii vor mentiona obligaţiile şi răspunderile partilor în domeniul  securitatii si sanatatii in munca. În cadrul instructajului introductiv efectuat înainte de începerea lucrărilor, cu  personalul prestatorului , vor fi prelucrate şi prezentele instrucţiuni. 

4. Relaţia cu alte acte normative privind securitatea si sanatatea in munca 

Instrucţiunile prezente completeaza si detaliaza (ţinând seama de particularităţile activităţii  conducatorilor auto şi ale locurilor de muncă aflate în responsabilitatea lor) , prevederile următoarelor acte  normative : 

- Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 

- Normele metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 - Ordonanţă de urgenţă nr. 195 (r1) din 12/12/2002 - privind circulaţia pe drumurile publice,  versiune actualizata pana la data de: 02/03/2009 

- HG nr. 38/2008 - organizarea timpului de munca al persoanelor care efectueaza activitati  mobile de transport rutier 

- Ordin nr. 1058 din 19/10/2007 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea de control al respectării perioadelor de conducere, pauzelor şi perioadelor de odihnă ale  conducătorilor auto şi al utilizării aparatelor de înregistrare a activităţii acestora 

- Hotarari de Guvern care transpun Directive Europene in domeniul securitatii muncii - Hotarârea de Guvern nr. 1048 din 09/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca 

- Hotarârea de Guvern nr. 971/26.07.2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca 

- Hotarârea de Guvern nr. 1146 /2006privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru  utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă 

- Hotarârea de Guvern nr. 1058 din 09/08/2006 privind cerintele minime pentru îmbunatatirea  securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat  atmosferelor explozive 

- Hotarârea de Guvern nr. 1051/9.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, în special de afectiuni dorsolombare

 

5. Revizuirea instrucţiunilor 

5.1. Prezentele „Instrucţiuni proprii de securitate si sanatate in munca’, se vor revizui ori de câte ori este  necesar, ca urmare a unor modificări de natură legislativă , tehnică , organizatorică etc., survenite în cadrul  activitatilor firmei. 

Instrucţiunile prezente nu sunt limitative, ele putând fi revizuite sau completate în funcţie de particularităţile  fiecărui loc de muncă, de modificările de natură legislativă, tehnică, etc. Orice revizuire sau completare  necesita aprobarea conducerii executive a firmei. 

5.2. Revizuirile/ completarile sunt de competenţa structurilor nominalizate la art.14 din Normele metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 . 

6. Rol şi funcţii 

6.1. Prezentele „ Instrucţiunile proprii de securitate a muncii ” servesc in cadrul firmei la: - efectuarea instructajelor prevazute de legislatia in vigoare 

- cercetarea accidentelor de muncă, în vederea stabilirii cauzelor şi responsabilităţilor acestora; 

- realizarea auditurilor si inspectiilor 

- stabilirea şi sancţionarea abaterilor în domeniul securitatii si sanatatii in munca pentru angajatii firmei. 

- elaborarea programelor de prevenire si protectie . 

7. Termeni 

1. acordare a priorităţii - obligaţia oricărui participant la trafic de a nu îşi continua deplasarea sau de a nu  efectua orice altă manevră, dacă prin acestea îi obligă pe ceilalţi participanţi la trafic care au prioritate de  trecere să îşi modifice brusc direcţia sau viteza de deplasare ori să oprească; 

2. acostament - fâşia laterală cuprinsă între limita părţii carosabile şi marginea platformei drumului; 3. amenajări rutiere - totalitatea construcţiilor, dispozitivelor şi oricăror mijloace tehnice, altele decât cele  destinate semnalizării, amplasate pe drumul public în scopul asigurării securităţii rutiere; 4. ansamblu de vehicule - vehiculul cu motor cuplat cu unul sau două vehicule, care circulă pe drum ca o unitate; 

5. autostradă - drumul naţional de mare capacitate şi viteză, semnalizat special, rezervat exclusiv circulaţiei  autovehiculelor, cu sau fără remorci, care nu serveşte proprietăţii riverane, prevăzut cu două căi  unidirecţionale, separate printr-o zonă mediană sau, în mod excepţional, prin alte modalităţi, cu excepţia  unor locuri speciale sau cu caracter temporar, având cel puţin două benzi de circulaţie pe sens şi bandă de  urgenţă, intersecţii denivelate şi accese limitate, intrarea şi ieşirea fiind permise numai prin locuri special  amenajate; 

6. autovehicul - vehiculul echipat cu motor în scopul deplasării pe drum. Troleibuzele şi tractoarele rutiere  sunt considerate autovehicule. Mopedele, vehiculele care se deplasează pe şine, denumite tramvaie,  tractoarele folosite în exploatările agricole şi forestiere, precum şi vehiculele pentru efectuarea de servicii  sau lucrări, care se deplasează numai ocazional pe drumul public, nu sunt considerate autovehicule; 

7. bandă de circulaţie - subdiviziunea longitudinală a părţii carosabile, materializată prin marcaje rutiere sau  alte mijloace, dacă are o lăţime corespunzătoare pentru circulaţia într-un sens a unui şir de vehicule, altele  decât vehiculele care se deplasează pe două roţi; 

8. bandă de urgenţă - subdiviziunea longitudinală suplimentară, situată la extremitatea din partea dreaptă a  autostrăzii, în sensul de circulaţie, destinată exclusiv staţionării autovehiculelor în cazuri justificate, precum  şi circulaţiei autovehiculelor cu regim prioritar care se deplasează la intervenţii sau în misiuni cu caracter de  urgenţă; 

9. bandă reversibilă - banda de circulaţie, marcată şi semnalizată, situată lângă axa drumului, destinată  circulaţiei autovehiculelor într-un sens sau în altul, în funcţie de intensitatea traficului; 10. bicicletă - vehiculul prevăzut cu două roţi, propulsat exclusiv prin forţa musculară, cu ajutorul pedalelor sau manivelelor; 

11. coloană oficială - unul sau mai multe vehicule care circulă pe drumul public şi sunt însoţite de unul sau  mai multe autovehicule ale poliţiei rutiere, care au în funcţiune semnale speciale de avertizare sonore şi  luminoase de culoare roşie; 

12. conducător - persoana care conduce pe drum un grup de persoane, un vehicul sau animale de tracţiune,  animale izolate sau în turmă, de povară ori de călărie; 

13. Abrogat !

14. drum public - orice cale de comunicaţie terestră, cu excepţia căilor ferate, special amenajată pentru  traficul pietonal sau rutier, deschisă circulaţiei publice; drumurile care sunt închise circulaţiei publice sunt  semnalizate la intrare cu inscripţii vizibile; 

15. unităţi de asistenţă medicală autorizate - unităţile sanitare cu personal calificat şi cu dotare corespunzătoare pentru examinarea medicală ambulatorie a candidaţilor la obţinerea permisului de  conducere şi a conducătorilor de autovehicule sau de tramvai, autorizate de autoritatea de sănătate publică  judeţeană sau de cea a municipiului Bucureşti, după caz; 

16. intersecţie - orice încrucişare, joncţiune sau bifurcare de drumuri la nivel, inclusiv spaţiile formate de acestea; 

161. înmatriculare/înregistrare - operaţiunea administrativă prin care se atestă că un vehicul poate circula pe  drumurile publice. Dovada atestării înmatriculării/înregistrării este certificatul de înmatriculare/înregistrare şi  numărul de înmatriculare/înregistrare atribuit; 

162. înmatriculare/înregistrare permanentă - operaţiunea de înmatriculare/înregistrare prin care se atribuie certificat de înmatriculare/înregistrare şi număr de înmatriculare/ înregistrare pentru o perioadă  nedeterminată; 

163. înmatriculare temporară - operaţiunea de înmatriculare prin care se acordă certificat de înmatriculare şi număr de înmatriculare pentru o perioadă determinată; 

17. localitate - cătunul, satul, comuna, oraşul şi municipiul ale căror intrări şi ieşiri sunt semnalizate în conformitate cu prevederile legale; 

18. masă totală maximă autorizată - masa maximă a unui vehicul încărcat, declarată admisibilă în urma  omologării de către autoritatea competentă; 

19. mijloc tehnic certificat - dispozitivul care dovedeşte consumul de produse ori substanţe stupefiante sau  al medicamentelor cu efecte similare acestora ori prezenţa în aerul expirat a alcoolului sau prin care se  probează încălcări ale unor reguli de circulaţie; 

20. mijloc tehnic omologat şi verificat metrologic - dispozitivul care stabileşte concentraţia de alcool în aerul expirat ori destinat măsurării vitezei; 

21. moped - vehiculul cu două, trei sau patru roţi, a cărui viteză maximă prin construcţie nu depăşeşte 45  km/h şi care este echipat cu un motor cu ardere internă, cu aprindere prin scânteie, cu o capacitate cilindrică  ce nu depăşeşte 50 cm 3 sau cu un alt motor cu ardere internă ori, după caz, electric, a cărui putere nominală  este de cel mult 4 kW; 

22. motocicletă - autovehiculul cu două roţi, cu sau fără ataş, echipat cu un motor care are o capacitate cilindrică mai mare de 50 cm 3 şi/sau a cărui viteză maximă, prin construcţie, depăşeşte 45 km/h; 23. parte carosabilă - porţiunea din platforma drumului destinată circulaţiei vehiculelor; un drum poate  cuprinde mai multe părţi carosabile complet separate una de cealaltă printr-o zonă despărţitoare sau prin  diferenţă de nivel; 

24. participant la trafic - persoana fizică ce utilizează, la un moment dat, drumul public; 25. pistă pentru biciclete - subdiviziunea părţii carosabile, a trotuarului ori a acostamentului sau pistă  separată de drum, special amenajată, semnalizată şi marcată corespunzător, destinată numai circulaţiei  bicicletelor şi mopedelor; 

26. prioritate de trecere - dreptul unui participant la trafic de a trece înaintea celorlalţi participanţi la trafic cu  care se intersectează, în conformitate cu prevederile legale privind circulaţia pe drumurile publice; 27. remorcă - vehiculul fără motor destinat a fi tractat de un autovehicul sau de un tractor; 28. remorcă uşoară - remorca a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg; 29. semiremorcă - remorca a cărei masă totală maximă autorizată este preluată în parte de către un  autovehicul sau de către un tractor; 

30. tractor - vehiculul cu motor, pe roţi sau pe şenile, conceput special pentru a trage sau a împinge anumite  utilaje sau remorci folosite în exploatările agricole ori forestiere sau pentru alte lucrări, care se deplasează  numai ocazional pe drumul public; 

31. tractor rutier - tractorul pe roţi, cu cel puţin două axe, utilizat pentru executarea de lucrări, precum şi  pentru tractarea unor remorci folosite pentru transportul de persoane sau bunuri şi care se deplasează, de  regulă, pe drumul public; 

32. trecere la nivel - încrucişarea la nivel dintre un drum public şi o cale ferată sau linie de tramvai, care  dispune de o platformă independentă;

33. trotuar - spaţiul longitudinal situat în partea laterală a drumului, separat în mod vizibil de partea carosabilă  prin diferenţă sau fără diferenţă de nivel, destinat circulaţiei pietonilor; 

34. deţinător mandatat - persoana fizică sau juridică care foloseşte un vehicul în baza unui contract de leasing sau contract de închiriere; 

35. vehicul - sistemul mecanic care se deplasează pe drum, cu sau fără mijloace de autopropulsare, utilizat  în mod curent pentru transportul de persoane şi/sau bunuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrări; 351. vehicul nou - vehicul care nu a mai fost niciodată înmatriculat; 

36. vehicul cu mase sau dimensiuni de gabarit depăşite - vehiculul care, datorită dimensiunilor sale ori  mărfurilor transportate, depăşeşte masele totale maxime admise sau dimensiunile de gabarit admise,  prevăzute în reglementările legale; 

37. vehicul în circulaţie internaţională sau în trafic internaţional - vehiculul care, prin deplasarea sa, depăşeşte cel puţin o frontieră de stat; 

38. zona drumului public cuprinde suprafaţa de teren ocupată de elementele constructive ale drumului, zona  de protecţie şi zona de siguranţă. Limitele zonelor drumurilor se stabilesc în conformitate cu prevederile  legale; 

39. zonă pietonală - perimetrul care cuprinde una sau mai multe străzi rezervate circulaţiei pietonilor, unde accesul vehiculelor este supus unor reguli speciale de circulaţie, având intrările şi ieşirile semnalizate în conformitate cu prevederile legale; 

40. zonă rezidenţială - perimetrul dintr-o localitate unde se aplică reguli speciale de circulaţie, având intrările  şi ieşirile semnalizate în conformitate cu prevederile legale. 

8. Obligatii generale (conf. art.22 si art.23(1) din Legea 319/2006 ale angajatilor care conduc  autovehicule apartinand firmei: 

a) să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de transport şi  alte mijloace de producţie; 

b) să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare; 

c) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a  dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi  clădirilor, şi să utilizeze corect aceste dispozitive; 

d) să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au  motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice  deficienţă a sistemelor de protecţie; 

e) să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/ sau angajatorului accidentele suferite de  propria persoană; 

f) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari,  pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor; 

g) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite  angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru  securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate; 

h) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi  măsurile de aplicare a acestora; 

i) să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari. 

9. Reguli de securitate si sanatate specifice conducatorilor auto din cadrul firmei 9.1. Conducerea autovehiculelor firmei este permisa numai in conditiile prevazute de Legea nr. 49/2006  (Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 246 din 20/03/2006) pentru aprobarea Ordonanţei de  urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice - Noul Cod Rutier ) 9.2. La angajare se vor lua in considerare aptitudinele si capacităţile specifice, impuse de reglementarile  in vigoare (control medical , testare psihologica) . Verificarea medicală şi psihologică se efectuează  si periodic în condiţiile stabilite prin Ordin comun al ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului  lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei. 

9.3. Toti angajatii care efectueaza activitate de conducere a autovehiculelor vor fi instruiti în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă prin toate formele de instruire prevazute de legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006. De asemenea vor fi instruiti practic in folosirea stingatorului portabil  tip P1 in caz de incendiu . 

9.4. Angajatii care conduc autovehiculele firmei vor da dovada in permanenta de un comportament responsabil in trafic si in conformitate cu cerintele legale. Aceasta include respectarea legii in  privinta utilizarii centurii de siguranta, a telefonului mobil, respectarea restrictiilor de viteza ,  abordarea precauta a deplasarii in trafic, neutilizarea de droguri sau alcool, comportament civilizat. 

9.5. Inainte de plecarea la drum conducatorii auto au obligatia verificarii conditiilor tehnice ale  autovehiculelor incredintate. 

- Verificaţi starea generala a autovehiculului, starea pneurilor , asiguraţi-vă de buna funcţionare  a frânei de serviciu, a celei de mână, a instalaţiilor de iluminare-semnalizare; 

- Verificati nivelul lichidelor, nu plecati fara lichide de rezerva. 

- Verificati pozitia scaunului, oglinzilor, tetierlor si volanului! 

- Verificati dotarea cu trusa medicala, triunghi reflectorizant, stingator, vesta reflectorizanta pentru  autovehiculele mai mari de 3.5 tone; 

- Verificarea incarcaturii; 

- Pe timp de iarna nu plecati la drum fara anvelope adecvate, lanturi antiderapant, ladita cu nisip  si lopatica. 

- Remediati orice problema , oricat de mica ar parea. 

9.6. Autovehiculele care la verificare prezinta o stare tehnica si estetica necorespunzatoare sau care  depasesc limitele admise de zgomot sau concentratiile maxime admise a noxelor in gazele de  evacuare vor fi oprite de la plecarea in cursa. 

9.7. Este interzisă circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor firmei care nu corespund din punct de  vedere tehnic, precum şi în cazul în care termenul de valabilitate al inspecţiei tehnice a expirat. 9.8. Atat conducatorul auto cat si pasagerii trebuie sa utilizeze centurile de siguranta disponibile. Acest  

lucru este valabil si pentru pasagerii care ocupa locurile din spate ale autovehiculului. 9.9. In timpul conducerii autovehiculului toata atentia trebuie concentrata exclusiv asupra acestei  activitati. 

9.10. Se interzice utilizarea telefonului mobil fara sa fie atasat la un dispozitiv “hands-free”. 9.11. Este interzis vorbitul prelungit la telefon, chiar daca acesta este prevazut cu dispozitiv “hands  free”. Vorbitul la telefon este permis doar in interes de serviciu. 

9.12. In timpul conducerii se va evita reglarea sistemului audio .consumul de hrana sau lichide, citerea  hartilor, a oricar alte documente sau activitati care ar putea distrage atentia de la drum. 9.13. Pe sosea, traiectul masinii trebuie sa fie corect , utilizand cat mai mult posibil banda din dreapta a sensului de mers . 

9.14. Circulatia pe timpul noptii se va evita atunci cand este posibil altfel.. La resimtirea oricarei stari  de oboseala se va opri pentru o pauza intr-un loc sigur. Luati pauze regulate cand va aflati de mult  timp la volan. Evitaţi locurile izolate pentru pauze. 

9.15. Viteza de deplasare trebuie sa fie adaptata conditiilor de drum. Viteza legala maxim admisa de  deplasare trebuie folosita numai atunci cand exista conditii sigure de manevrabilitate a  autovehiculului. Zonele aglomerate necesita limitari de vitezã, în special atunci când circulatia pietonilor nu este separatã de traficul rutier 

9.16. In permanenta se va monitoriza traficul lateral si din spate prin utilizarea oglinzilor laterale. 9.17. Fata de masina care ruleaza in spate se va incerca pastrarea unei distante suficiente pentru a  avea mai mult timp la dispozitie in caz de franare. 

9.18. Se va evita pe cat posibil manevrele de accelerare sau franare brusca. 

9.19. La inrautatirea conditiilor meteo analizati optiunile in functie de starea masinii si a drumului : renuntati la deplasare, luati pauze sau continuati. 

9.20. Este interzis consumul de bauturi alcoolice si al substantelor psihotrope sub orice forma. Acestea  pun in pericol capacitatea de a conduce in siguranta. Se va evita in masura posibilului folosirea  medicamentelor care pot afecta starea psihica si comportamentul la volan. 

9.21. Efectuarea mersului în marsarier, se va face numai dupa asigurarea ca în spatele vehiculului nu  se gãseste nici un pieton, vehicul sau obstacol; 

9.22. Orice interventie sau verificare in spatiul motorului se va face numai dupa oprirea acestuia si asigurarea deplasarii necontrolate a vehiculului. Remedierile sau reglajele la organele in miscare  se vor face numai dupa oprirea acestora din miscare.

9.23. La apropierea de o intersecţie conducătorul de vehicul trebuie să circule cu o viteză care să îi  permită oprirea, pentru a acorda prioritate de trecere participanţilor la trafic care au acest drept. 9.24. La intersecţiile cu circulaţie nedirijată, conducătorul de vehicul este obligat să cedeze trecerea tuturor vehiculelor care vin din partea dreaptă. 

9.25. La intersecţiile cu circulaţie dirijată prin indicatoare, semafoare sau de către poliţistul rutier,  conducătorul de vehicul este obligat să respecte semnificaţia sau indicaţiile acestuia. 9.26. În intersecţiile cu sens giratoriu, semnalizate ca atare, vehiculele care circulă în interiorul acestora  au prioritate fată de cele care urmează să pătrundă în intersecţie. 

9.27. La trecerea la nivel cu o cale ferată curentă, prevazută cu bariere sau semibariere, conducătorii  de vehicule sunt obligaţi să oprească în dreptul indicatorului ce obligă la oprire, dacă acestea sunt  în curs de coborâre ori în poziţie orizontală şi/sau semnalele sonore şi luminoase care anuntă  apropierea trenului sunt în funcţiune. 

9.28. Iesirea autovehiculelor din parcare si din incintele agentilor economici in drumurile publice se va  face cu fata. In cazul in care nu este posibil, iesirea pe drumurile publice se efectueaza numai prin  pilotare. 

9.29. În caz de agresiune verbală rămâneţi calm. Încercaţi sa dezamorsaţi situaţia si nu părăsiţi vehiculul pentru a rezolva incidentele de trafic. 

9.30. Orice accident de circulatie ( pe drumurile publice) in care sunt implicati angajati sau autovehicule  apartinand firmei va fi comunicat de indata de catre victima sau orice persoana care a luat  cunostinta despre producerea accidentului: 

- Politiei Rutiere – in conformitate cu prevederile Codului de circulatie rutiera - conducerii firmei (punctului de lucru) , care , in situatia accidentarii angajatilor va face  comunicarile prevazute la art . 27 din Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006. 9.31. Conducãtorul vehiculului implicat într-un accident de circulatie în urma cãruia a rezultat numai  avarierea vehiculului ,este obligat sa-l scoatã imediat în afara partii carosabile ori, dacã nu este  posibil, sã-l deplaseze cât mai aproape de bordurã sau acostament, semnalizându-l corespunzãtor  cu mijloacele din dotare. 

9.32. Lucratorii fimei care se deplaseaza in traficul rutier au obligatia, legala si morala, de a anunta un  accident si de a ajuta persoanele ranite in urma acestuia.. Nu se va parasi zona accidentului si nu  vor fi abandonate persoanele ranite, pana la sosirea personalului medical calificat. 

9.33. Persoanele care efectueaza activitati mobile de transport rutier pot lucra cel mult 6 ore  consecutive fara pauza. 

9.34. Timpul de lucru va fi intrerupt de pauze de cel putin 30 de minute daca timpul total de lucru este de 6 pana la 9 ore si, respectiv, de cel putin 45 de minute daca timpul total de lucru depaseste 9  ore. Pauzele pot fi impartite in perioade de minimum 15 minute fiecare. 

9.35. Timpul de munca zilnic nu va depasi 10 ore intr-un interval de 24 de ore daca lucratorul  mobil/conducatorul auto independent efectueaza munca de noapte. 

9.36. Munca de noapte se va compensa in conformitate cu prevederile legale in vigoare sau cu conditiile generale negociate de partenerii sociali, astfel incat sa nu fie pusa in pericol siguranta  rutiera. 

9.37. Nu se va parasi autovehiculul fără a fi verificat dacă este complet încuiat si securizat . Nu lăsaţi  niciodată obiecte personale la vedere si cu geamurile deschise dacă vă îndepărtaţi de vehicul. Nu  lăsaţi niciodată cheile în vehicul sau în contact. 

9.38. La sfarsitul cursei, conducatorul autovehiculului are obligatia de a completa si a depune toate  documentele de transport la sediul firmei (foi de parcurs, copie dupa diagrame, CMR-uri, copii dupa  documentele de marfa, dupa caz); sa confirme prin semnatura pe foaia de parcurs, ca autovehiculul  corespunde din punct de vedere tehnic. 

9.39. Timpii de condus si de odihna sunt prezentati in anexa la prezenta instructiune. 9.40. Când conduceţi, păstraţi-vă calmul şi nu uitaţi de politeţea rutieră, respectându-vă partenerii de drum!

 

ANEXA

TIMPII DE CONDUS SI DE ODIHNA

Durata maxima de conducere continua

4 ore si 30 de minute

Durata de condus zilinca

9 ore, sau de 2 ori pe săptămâna 10 ore

Durata de condus săptămânala

Maximum 56 de ore

Durata maxima de condus in 2  

săptămâni  

consecutive

Maxim 90 de ore

Pauza de la condus 

Dupa 4 ore si 30 de minute de condus continuu trebuie sa efectuaţi o pauza de minim 45 de minute. Aceasta pauza poate fi împărţita si in doua intervale. Unul trebuie sa fie de minim 15 minute si unul de minim 30 de minute. Ambele intervale trebuie distribuite pe parcursul perioadei  de de condus de 4 ore si 30 de minute

Perioada de repaus zilnic

O perioada de repaus zilnic normala trebuie sa fie de minim 11 ore succesive. Aceasta perioada se poate scurta la 9 ore de maxim 3 ori pe săptămâna

Divizarea perioadei de repaus zilnic

Perioada de repaus zilnic normala de 11 ore poate fi impartita si in doua intervale. Unul de 3 ore si unul de 9 ore.

Perioada de repaus săptămânal

O perioada de repaus săptămânal trebuie începută cel târziu dupa 6 perioade de 24 de ore de la sfârşitul perioadei anterioare de repaus  săptămânal. In 2 săptămâni consecutive trebuie sa luaţi cel puţin: 2 perioade de repaus săptămânal normal ( de cel 

puţin 45 de ore fiecare) SAU, 

1 perioada de repaus săptămânal normala (de 45 de ore) si o perioada de repaus săptămânal redusa (de cel puţin 24 de ore) 

Daca perioada de repaus săptămânal incepe intr-o săptămâna si se  continua in următoarea săptămâna, puteţi alipi aceasta perioada de repaus  de una dintre aceste săptămâni - dar nu de ambele. 

Reducerile perioadelor de repaus trebuie sa fie compensate in bloc pana la sfârşitul celei de a treia săptămâni dupa reducere.


Conduita preventiva inglobeaza conducerea preventiva – comportamentul corect al conducatorului  auto, ce urmareste evitarea producerii oricarui accident – dar se extinde si asupra celorlalti participanti la  trafic, bazandu-se pe conceptul prevenirii evenimentului rutier. 

I.Factorii conduitei preventive 

1. Vigilenta 

Reprezinta capacitatea conducatorului auto de a fi atent in permanenta la ceea ce se intampla in jurul sau  in timpul conducerii si de a fi pregatit sa actioneze prompt pentru evitarea oricarui accident. Vigilenta solicita toate simturile unui conducator auto: 

• vazul – conducatorul auto urmareste drumul, semnalizarea rutiera, comportamentul celorlalti participanti  la trafic; 

• auzul – receptioneaza informatii despre aparitia unei defectiuni sau functionarea necorespunzatoare a  unor mecanisme sau angrenaje ale autovehiculului (batai, ciocanituri, detonatii etc); • mirosul – receptioneaza nereguli privind functionarea necorespunzatoare a diferitelor sisteme sau mecanisme (frecarea franei, scurtcircuit etc); 

• simtul tactil – ajuta la actionarea dozata a pedalelor, receptionarea vibratiilor,receptionarea  comportamentului dinamic al autovehiculului. 

Toate aceste informatii vor fi prelucrate de sistemul nervos si transformate intr-un comportament armonios  ce are drept scop conducerea corecta si evitarea accidentelor de circulatie. 

Diminuarea vigilentei este determinata de: 

• vorbitul la telefonul mobil; 

• consumul de alimente in timpul condusului; 

• manuirea CD player-ului sau a radioului; 

• aprinderea tigarii; 

• intoarcerea capului catre pasagerii din autovehicul; 

• balansarea diferitelor obiecte plasate in campul vizual (papusi,  

brelocuri etc.) 

• discutii, gesturi ale pasagerilor din autovehicul. 

 

2. Prevederea 

Reprezinta capacitatea conducatorului auto de a anticipa situatiile din trafic si modul de desfasurare a  acestora, pentru a evalua daca ele pot deveni periculoase; aceasta capacitate presupune inclusiv  prevederea greselilor celorlalti participanti la trafic si recunoasterea particularitatilor acestora. 3. Judecata 

Este capacitatea conducatorului auto de a fi capabil sa aleaga varianta optima de iesire dintr-o situatie  periculoasa aparuta pe neasteptate in trafic; acest proces se petrece intr-un timp foarte scurt – conducatorul  auto trebuind sa judece prompt, rapid, selectiv si corect situatia aparuta si sa actioneze in  consecinta.Importante in aceasta privinta sunt: experienta in conducere, capacitatea de analiza rapida si  discernamant, puterea de intuitie, luciditate, capacitatea de a-si stapani reactiile impulsive etc. 

4. Indemanarea 

Reprezinta capacitatea conducatorului auto de a efectua corect toate manevrele impuse de traficul rutier:  depasiri, viraje, opriri, parcari etc. Aceste deprinderi se vor forma dupa multe exercitii dar, o data formate,  ca si acte reflexe, ele vor putea constitui premise pentru o conducere in siguranta. II. Tehnici de baza ale conducerii preventive 

Aceste tehnici se bazeaza pe: 

- vederea, observarea si concentrarea asupra pericolelor actuale sau potentiale; 

- pregatirea mentala pentru efectuarea unei curse, conduita fizica si psihica a conducatorului auto; - stapanirea tehnicilor de conducere necesare pentru a evita o situatie periculoasa sau de a limita  consecintele unei astfel de situatii pe cale sa se produca 

1. Vederea 

Cel mai important simt folosit in conducere este vazul; prin intermediul acestuia soferul receptioneaza  aproximativ 90% din informatiile privind traficul rutier.

 

O vedere buna permite: 

- distingerea formelor si detaliilor; 

- perceptia globala; 

- evaluarea distantelor si vitezelor; 

- evaluarea culorilor. 

2. Pregatirea mentala si fizica 

Conducatorul auto trebuie sa posede, pe langa cunostintele teoretice si  

practice, o anumita conduita in conducerea vehiculelor pe drumul public; i se  

cere sa posede o anumita conditie fizica si psihica necesare pentru a nu  

savarsi un eveniment rutier sau pentru a iesi cu minim de consecinte dintr-o  

situatie periculoasa. 

3. Oboseala constituie unul dintre factorii care genereaza accidente rutiere; ea este deseori ignorata, multi  soferi considerand ca o cafea, un energizant, spalatul pe fata, pot inlocui odihna. Soferii trebuie sa cunoasca  semnele oboselii si riscurile scaderii vigilentei. 

4. Alcoolul afecteaza perceptia, gandirea si reflexele conducatorului auto. 

Cercetarile au aratat ca de la 0,3 ‰ debuteaza riscul producerii unui accident (aprox. o bere sau un pahar cu vin); la 0,8 ‰ riscul este multiplicat de 10 ori iar la 1,2 ‰ riscul producerii unui accident se multiplica de 35 de ori. 

Principalele efecte ale alcoolului sunt: 

- scade nivelul concentrarii; 

- reduce campul vizual; 

- mareste timpul de reactie; 

- diminueaza precizia gesturilor, reflexele scad; 

- euforie, agresivitate sau emotivitate; 

5. Medicamentele din grupa celor psihotrope influenteaza negativ capacitatea de a conduce. Exista  aproximativ 1000 de medicamente cu asemenea influenta – sedative, tranchilizante, antiseptice,  microrelaxante, analgezice etc. Acestea pot genera somnolenta, astenie, scad capacitatea de concentrare,  diminueaza performantele, induc tulburari in comportament si coordonarea miscarilor, reduc precizia si  atentia. 

III. Situatii cu risc potential/actual in traficul rutier 

1. Trecerile de pietoni 

Indiferent unde ar aparea, la intersectii, in apropierea 

statiilor mijloacelor de transport in comun, sau in apropierea scolilor,  

trecerile pentru pietoni constituie un important factor de risc in circulatia  

urbana, si nu numai, datorita prostului obicei al pietonilor, de a se angaja  

in traversare fara o minima asigurare. 

Obligatia clara a conducatorului in preajma trecerilor pentru pietoni este  

reducerea vitezei si observarea fluxului de pietoni ce se deplaseaza pe  

trotuar, anticipand intentia lor de a traversa. Atentie la oamenii in varsta  

sau la copii care alearga pe trotuar sau cu bicicleta. 

2. Trecerea la calea ferata 

Intotdeauna fiti atenti la semnalele acustice si optice. 

Asigurati-va ca nu vine nici un tren – nu presupuneti ca daca pe linia care  

este cel mai aproape de dumneavostra nu este nici un tren, nu poate veni  

pe cealalta linie. 

Niciodata si sub nici o forma nu opriti pe linia de cale ferata. 

Daca vehiculul dumneavostra s-a defectat, dati jos pasagerii si incercati  

sa scoateti vehiculul de pe linia ferata.

 

3. Circulatia pe timp de noapte se constituie intr-un factor de risc datorat utilizarii gresite a luminii de drum  si a celei de intalnire de catre unii conducatori, sau proastelor reglaje la nivelul farurilor, ajungindu-se la  "orbire", fara sa mai vorbim de prezenta pe carosabil a vehiculelor simple, cu tractiune animala sau chiar a  pietonilor, fara sa le fie in nici un fel semnalizata prezenta. 

Daca circulati noaptea, asigurati-va ca farurile va sunt reglate si reglajul  

lor poate fi corectat usor, din interior, in functie de incarcarea  

autovehiculului, folositi corespunzator luminile farurilor, schimband din  

timp la intersectarea cu alt autovehicul, concomitent reduceti viteza si  

pastrati-va in permanenta atentia concentrata asupra drumului pentru a 

putea recunoaste la timp eventualele vehicule nesemnalizate ce se  

deplaseaza pe partea carosabila sau pietonii. 

Nu va uitati direct in farurile unei masini care vine din sens opus; mutati 

va privirea tot timpul si folositi marginea din dreapta a drumului pentru a  

va ghida. 

4.Circulatia in conditii meteo defavorabile (ploaie, polei, gheata, zapada, etc) Daca ati fost surprins de ploaie in timpul deplasarii, reduceti viteza, puneti  

in functiune stergatoarele de parbriz si daca nu ati facut-o inainte de  

deplasare, asigurati-va ca instalatia spalatorului de parbriz functioneaza.  

Folosiţi sistemul de dezaburire şi ştergătoarele. 

Ginditi-va la ce fel de pneuri aveti; pentru cele mai uzate sau pentru cele  

speciale pentru asfalt poate aparea fenomenul de acvaplanare. 

Viteza de deplasare trebuie sa fie adaptata conditiilor de drum. Viteza maxima legala admisa de deplasare trebuie folosita numai atunci cand exista conditii sigure de manevrabilitate a autovehiculului. Folosiţi luminile "de întâlnire” când conduceţi în condiţii de vizibilitate scăzută (ploaie, ceaţă şi ninsoare ), chiar şi în localităţi. Asiguraţi si mentineţi curate parbrizul, luneta si geamurile laterale precum şi farurile, semnalizatoarele, stopurile si plăcuţele cu numerele de înmatriculare;. 

Toamna, pot aparea diferente importante de temperatura de la o zona la alta (in cazul in care faceti curse lungi), diferente de temperatura ce pot surprinde prin aparitia poleiului pe sectoare scurte - in special pe  poduri sau in zonele inalte, a cetii in zonele joase, sau a noroiului pe sectoare de drum din preajma  campurilor fermelor agricole sau in mediu rural. Limita de viteza trebuie adaptata acestor conditii meteo. 

Gheaţă /Polei Daca conduceţi în condiţii de iarnă (zăpadă şi gheaţă), verificati daca aveti cauciucuri de iarnă in buna stare, micsorati viteza, nu faceti miscari bruste (nu miscati volanul brusc, viraj progresiv, nu franati brusc, nu accelerati brusc) – aceasta fiind cea mai sigura metoda pentru a evita deraparea. 

Derapajul:Dacă maşina pe care o conduceţi intră în derapaj, ridicaţi rapid piciorul de pe pedala de acceleraţie  si viraţi lent volanul în direcţia înspre care spatele masinii dumneavoastră se deplasează, fără să călcaţi  pedala de frână. Ţineţi mâinile pe volan, dar nu efectuaţi viraje (mişcări) ample sau bruşte. Redresarea  masinii se face prin manevrarea lină a volanului. 

Distanţa între auto vehicule : Când conduceţi pe zăpadă si/sau polei păstraţi o distanţă mai mare între vehiculul vostru si cel din faţă (distanţa trebuie să fie de trei ori mai mare decât distanţa pe care o păstraţi în timpul verii) pentru a vă asigura un spaţiu mai mare de frânare. De asemenea, în apropierea intersecţiilor, începeţi manevra de frânare din timp, pentru a putea opri vehiculul în siguranţă.