INSTRUCTIUNE PROPRIE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA ALUNECAREA CADEREA DE LA ACELASI NIVEL SAU MICA INALTIME

  

INSTRUCTIUNE PROPRIE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA  ALUNECAREA, CADEREA DE LA ACELASI NIVEL SAU MICA  INALTIME

 

CAPITOLUL 1. SCOP 

1.1 Aceste instrucţiuni pentru alunecarea, caderea de la acelasi nivel sau mica inaltime au  ca scop formarea unei imagini de ansamblu asupra prevenirii incidentelor cauzate de  alunecarea, caderea de la acelasi nivel sau mica inaltime prin aprofundarea cunoştinţelor de  prevenire şi protecţie a securităţii şi sănătăţii în muncă. 

CAPITOLUL 2. DOMENIU DE APLICARE 

2.1 Instructiunile proprii pentru alunecarea, caderea de la acelasi nivel sau mica inaltime sunt incluse in tematica intocmita de Serviciul extern de prevenire si protectie si aprobata  de reprezentantul legal al societatii, tematica in baza careia se realizeaza instruirea la locul  de munca.  

2.2 Cunoaşterea prezentelor instrucţiuni proprii de SSM este obligatorie pentru intregul  personal al societatii. 

2.3 Aplicarea prezentelor instructiuni se va face de catre intregul personal al societatii. CAPITOLUL 3. DEFINITII SI PRESCURTARI 

3.1 Definitii: 

➢ Accident de munca- accident prin care se produce vatamarea violenta a organismului  precum si intoxicatia acuta profesionala, care au loc in timpul procesului de munca sau  in indeplinirea indatoririlor de serviciu, indifferent de natura juridical a contrac tului in  baza caruia isi desfasoara activitatea si care provoaca incapacitate temporara de munca  de cel putin trei zile, invaliditate sau deces; 

➢ Boala profesionala- afectiuni care se produc ca urmare a exercitarii unei meserii sau  unei profesiuni, cauzate de factorii npocivi, fizici, chimici sau biologici; caracterisici  locului de munca, precum si de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale  organismului in procesul muncii; 

➢ Echipament individual de protectie- totalitatea mijloacelor cu care este dotat fiecare participant la procesul de risc de accidentare si imbolnavire profesionala. ➢ Echipament de munca- masinile, utilajele, instalatiile, aparatura, dispozitivele, uneltele  si alte mijloace asemanatoare necesare in procesul muncii; 

➢ Factor de risc – factor propriu elementelor componente ale sistemului de muncă  executant – sarcină de muncă – mijloace de producţie – mediu de muncă şi care, în  condiţiile unei situaţii periculoase, determină probabilitatea sau gravitatea producerii  unei leziuni sau afectări a sănătăţii; 

➢ Lucrător - persoana angajată de către un angajator, potrivit legii, inclusiv studenţii,  elevii în perioada efectuării stagiului de practică, precum şi ucenicii şi alţi participanţi  la procesul de muncă, cu excepţia persoanelor care prestează activităţi casnice; 

➢ Angajator - persoana fizică sau juridică ce se afla în raporturi de muncă ori de serviciu  cu lucrătorul respectiv şi care are responsabilitatea întreprinderii şi/sau unităţii; 

➢ Loc de muncă - locul destinat să cuprindă posturi de lucru, situat în clădirile  întreprinderii şi/sau unităţii, inclusiv orice alt loc din aria întreprinderii şi/sau unităţii la  care lucrătorul are acces în cadrul desfăşurării activităţii 

➢ Pericol grav şi iminent de accidentare - situaţia concretă, reală şi actuală căreia îi  lipseşte doar prilejul declanşator pentru a produce un accident în orice moment;

➢ Securitate şi sănătate în muncă - ansamblul de activităţi instituţionalizate având ca scop  asigurarea celor mai bune condiţii în desfăşurarea procesului de muncă, apărarea vieţii,  integrităţii fizice şi psihice, sănătăţii lucrătorilor şi a altor persoane participante la  procesul de muncă; 

CAPITOLUL 4. DOCUMENTE DE REFERINTA 

4.1. Legislatie: 

➢ Legea Securitatii si Sanatatii in Munca nr.319/2006;  

➢ Hotararea de Guvern nr. 1425 /2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de  aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca, actualizata; 

➢ Ordonanţă de urgenţă nr. 195/2002 (R1), privind circulaţia pe drumurile publice,  actualizata; 

➢ Hotararea de Guvern nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de  securitate şi/sau de sănătate la locul de munca; 

➢ Hotararea de Guvern nr. 1028/2006 privind cerinţe minime de securitate şi sănătate în  munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualiz are; 

➢ Hotararea de Guvern nr.1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate  pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de  munca; 

➢ Hotararea de Guvern nr.1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate  pentru locul de munca; 

➢ Hotararea de Guvern nr.1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate  pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca 

➢ Hotărâre nr. 355/2007, privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor; 

CAPITOLUL 5. RESPONSABILITATI  

5.1 Conducator loc de munca 

Instruieste personalul de la locul de munca si verifica aplicarea prezentelor instructiuni.

 

 CAPITOLUL 6. DESCRIEREA PRINCIPIILOR DE APLICARE A POLITICII/  DESCRIEREA ACTIVITATII PROCEDURATE 

1. Personalul desemnat sa desfasoare activitati in cadrul societatii trebuie sa fie instruit  pentru riscurile privind alunecarea, căderea, împiedicarea la locul de muncă, si vor fi  admisi la lucru decat dupa ce si-au insusit temeinic metodologia de lucru si exploatare a  echipamentelor de munca, normele de securitate specifice, au efectuat controlul medical  la angajare sau periodic si poarta echipament individual de protectie conform "Lista  interna de acordare a EIP" 

2. Este interzisa ignorarea proportiilor pericolului precum si incalcarea regulilor elementa re,  de securitate si sanatate in munca care pot duce la urmari deosebit de grave, ca de  exemplu: 

a) neutilizarea echipamentului si materialelor de protectie individuale, b) nerespectarea regulilor de igiena, 

c) consumul de bauturi alcoolice, 

d) parasirea locului de munca fara un scop precis, decat in interesul serviciului si cu aprobarea conducatorului locului de munca. 

6.1. ORGANIZAREA LOCULUI DE MUNCA 

1. Spatiile de lucru trebuie sa respecte cerintele minime de securitate si sanatate in munca  pentru "locul de munca" stabilite prin H.G. nr. 1091/2006 si vor fi marcate cu indicatoare  de semnalizare de securitate si/sau sanatate privind riscurile de accidentare si/sau  imbolnavire profesionala; se vor utiliza indicatoare de avertizare, interdictie,  obligativitate conform prescriptiilor si standardelor in vigoare si H.G. nr. 971/2006 

2. Caile de acces la locurile de munca vor fi libere in permanenta, curate, indepartandu-se  imediat de pe pardoseala eventuale scurgeri de lichide. 

3. Aprovizionarea cu materie primă si alte materiale se va face numai în cantitatile strict  necesare. 

4. Echipamentele de munca vor fi exploatate si intretinute corespunzator de personal  calificat, în conformitate cu prevederile producatorului si cu respectarea H.G. nr.  1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea în munca  de catre lucratori a echipamentelor de munca. 

6.2. INSTRUCTIUNI SPECIFICE PENTRU ALUNECARE, CĂDERE,  ÎMPIEDICARE LA LOCUL DE MUNCĂ 

6.2.1. RESPONSABILITĂŢILE ANGAJATORILOR 

1. Cerinţele cuprinse în Directivele Europene (cum sunt cele referitoare la locul de muncă,  la semnalizarea de securitate, la echipamentul individual de protecţie şi la Cadrul pentru  securitate în muncă) sunt importante pentru prevenirea alunecării şi împiedicării, şi  includ: 

a) Asigurarea, în măsură cât mai mare posibilă, a iluminatului natural suficient la locurile  de muncă, precum şi dotarea acestora cu mijloace de iluminat artificial  corespunzătoare protejării sănătăţii şi securităţii muncitorilor; 

b) Măsuri pentru ca pardoselile de la locurile de muncă să fie fixe, stabile şi nivelate, să  nu prezinte protuberanţe, găuri sau pante şi să nu fie alunecoase;

c) Prevederea semnalizări de securitate şi sănătate, acolo unde pericolele nu pot fi evitate  sau reduse în măsură corespunzătoare prin măsuri preventive; 

d) Prevederea de echipament individual de protecţie, adecvat riscurilor şi acolo unde  aceste riscuri nu pot fi evitate prin mijloace. Echipamentul trebuie să fie confortabil  şi bine întreţinut, şi totodată să nu contribuie la generarea altor riscuri; 

e) Respectarea unui Cadru general de gestionare a securităţii şi sănătăţii, cuprinzând:  evaluarea şi prevenirea riscurilor; prioritate acordată măsurilor colective de eliminare  a riscurilor; asigurarea informării şi instruirii; consultarea cu angajaţii şi coordonarea  cu sub-contractanţii în privinţa securităţii în muncă. 

2. Menţinerea unui mediu de lucru sănătos şi sigur nu constituie o responsabilitate exclusivă  a conducerii. La rândul lor. angajaţii au datoria de a coopera şi de a se îngriji atât de  propria lor securitate cât şi de cea a colegilor, precum şi de a respecta instrucţiunile  primite în cadrul instruirii. Fiecare angajat trebuie încurajat să contribuie la îmbunătăţirea  securităţii şi sănătăţii în muncă. 

6.2.2.PREVENIREA ACCIDENTELOR: 

1. Alunecările se produc atunci când are loc un dezechilibru cauzat de o aderenţă prea mică  între piciorul persoanei şi suprafaţa pe care se merge. Cauzele alunecărilor şi  împiedicărilor: 

a) Suprafeţe umede sau uleioase;  

b) Răsturnări accidentale de lichide;  

c) Accidente meteorologice;  

d) Covoare şi mochete desprinse, nefixate;  

e) Podele sau alte suprafeţe de mers tocite 

2. Împiedicările. Lovirea unui obiect, pierderea echilibrului şi căderea. Cauze comune:  

a) -Obstrucţionarea vederii;  

b) -Iluminat slab:  

c) -Dezordine înjur;  

d) -Mochetă cu denivelări;  

e) -Cabluri neacoperite;  

f) -Sertare deschise;  

g) -Suprafeţe de mers cu denivelări (scări, praguri); 

3. Pericole de împiedicare: Atenţie la gurile de scurgere fara capac sau care nu sunt la acelaşi  nivel cu pavimentul şi la denivelările din paviment: Atenţie la praguri 4. Căderi; Pierderea echilibrului şi căderea la pământ. Există trei tipuri de căderi: a) Căderi la acelaşi nivel. Alunecarea sau împiedicarea survin imediat înaintea căderii pe  podea sau pe suprafaţa de deplasare 

b) Căderi de la înălţime: Căderi de pe platforme, rampe, trepte sau scări. c) Sărituri la un nivel inferior - Un salt intenţionat de la un nivel la altul - Angajatul sare  de pe o scară, o rampă, un echipament. 

6.2.3. BUNELE PRACTICI DE LUCRU 

1. Acolo unde este posibil, obiectivul trebuie să fie eliminarea riscului la sursă (de exemplu,  nivelarea pardoselilor care prezintă denivelări). în ordinea priorităţilor, următoarea  opţiune preferată este substituirea (de exemplu utilizarea unei metode alternative de  curăţare a pardoselii), urmată de separare (de exemplu, folosirea unor bariere care să -i  ţină pe lucrători la distanţă de pardoselile umede). Ultima măsură de prevenire este  protecţia (de exemplu, purtarea de încălţăminte cu talpă antiderapantă). Utilizarea echipamentului individual de protecţie trebuie să reprezinte ultima opţiune, după ce au  fost epuizate toate celelalte măsuri organizatorice şi tehnice. Adeseori, pentru reducerea  sau eliminarea riscurilor de alunecare şi împiedicare, pot fi găsite măsuri simple, dar  eficiente.  

2. Acţiunile de prevenire ce pot fi luate în considerare includ următoarele: 

3. Este interzisa deplasarea in zone care nu sunt conforme pentru deplasarea pietonala, care  pot pune in pericol integritatea fizica a acestuia.  

4. Este interzisa escaladarea scarilor, elementelor de mobilier, sarituri peste cabluri care pot  cauza impiedicarea, deplasarea pe suprafete umede. 

5. In cazul in care angajatul nu isi poate efectua sarcinile de serviciu datorita pericolelor de  cadere de la acelasi nivel, alunecare sau impiedicare, trebuie sa anunte superiorul ierarhic  si beneficiarul pentru inlaturarea pericolelor. 

6.2.4. DEPLASAREA: 

1. Fiţi atenţi la mediul înconjurător. 

2. Fiţi atenţi la pericolele de alunecare şi împiedicare din zona în care lucraţi şi pe oriunde  vă deplasaţi. 

3. Mergeţi, nu alergaţi, nu vă grăbiţi. Acordaţi-vă timp suficient; 

4. Nu vă deplasati, nu va antrenaţi în activităţi care vă distrag atenţia, cum ar fi utilizarea  telefonului mobil  

5. Nu citiţi, scrieţi sau munciţi în timp ce mergeţi; 

6. Nu căraţi ceva care vă blochează privirea. Folosiţi un cărucior. 

7. Căraţi lucrurile mici aproape de corp; 

8. Cand mergeţi la un alt etaj/nivel luaţi liftul dacă duceţi ceva cu ambele mâini; 

9. Păşiţi cu atenţie şi încet atunci când treceţi de la un tip de podea la altul. Ajustaţi-vă  mersul (paşii,felul în care păşiţi). 

10. Acordaţi un plus de atenţie atunci când intraţi cu încălţămintea udă. 

11. Incetiniţi şi faceţi paşi mici cu atenţie, dacă suprafaţa nu este dreaptă, este alunecoasă.  înclinată sau acoperită de obiecte aruncate în dezordine. 

12. Dacă trebuie să vă deplasaţi pe o suprafaţă alunecoasă sau udă:  

a) Purtaţi încălţăminte cu talpa antiderapantă;  

b) Faceţi paşi mici. cu atenţie;  

c) Fiţi atenţi la suprafaţa pe care păşiţi; 

6.2.5. ESCALADAREA / COBORÂREA. 

1. Curăţaţi-vă încălţămintea de noroi, zăpadă, gheaţă, grăsime, sau orice altă substanţă  contaminantă. De asemenea, asiguraţi-vă că scara,suprafaţa de rulare a pneurilor, treapta  şi platforma mijloacelor de transport sunt curate şi uscate; 

a) Apucaţi-vă bine de bara de susţinere. 

b) Nu săriţi la coborârea de pe platforma unui mijloc de transport în comun.6.2.6. SCĂRI - multe accidentări se produc pe scări.  

1. Folosiţi balustradele atunci când urcaţi sau coborâţi scările. 

2. Nu vă grăbiţi şi nu săriţi treptele. 

3. Folosiţi balustradele sau alte obiecte stabile de care vă puteţi susţine. 

6.2.7. INCĂLŢĂMINTEA  

1. Angajatii trebuie să poarte încălţăminte corespunzătoare mediului în care lucrează. Se va  ţine seama de tipul activităţii, de suprafaţa pardoselii, de condiţiile tipice în care se găseşte  pardoseala şi de proprietăţile antiderapante ale tălpii încălţămintei. 

2. Locurile de muncă în aer liber - locurile de muncă în aer liber trebuie să fie amenajate  astfel încât riscurile de alunecare şi împiedicare să fie minime, de exemplu prin adoptarea  de măsuri anti-derapaj în condiţii de îngheţ şi prin folosirea de încălţăminte adecvată. 

 CAPITOLUL 7. INSTRUIREA LUCRĂTORILOR ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI  SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ. 

1. Procedura instruirii lucrătorilor din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în munca  se va stabili în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) din Legea nr. 319/2006 a  securităţii şi sănătăţii în muncă: „Angajatorul trebuie să asigure condiţii pentru ca fiecare  lucrător să primească o instruire suficientă şi adecvată în domeniul SSM, în special sub  formă de informaţii şi instrucţiuni de lucru, specifice locului de muncă şi postului”. 

2. Instruirea lucrătorilor în domeniul SSM la nivelul societăţii se efectuează în timpul  programului de lucru. 

3. Perioada în care se desfăşoară instruirea prevăzută la pct. (1) este considerată timp de  muncă. 

4. Instruirea lucrătorilor în domeniul SSM cuprinde 3 faze: 

a) instruirea introductiv-generală; 

b) instruirea la locul de muncă; 

c) instruirea periodică. 

5. La instruire personalului în domeniul SSM vor fi folosite mijloace, metode şi tehnici de  instruire, cum ar fi: expunerea, demonstraţia, studiul de caz, vizionări de filme,  diapozitive, proiecţii, instruire asistată de calculator. 

6. Angajatorul asigură baza materială corespunzătoare unei instruiri adecvate. 7. Rezultatul instruirii lucrătorilor în domeniul SSM se consemnează în fişa de instruire  individuală, cu indicarea materialului predat, a duratei şi datei instruirii. 8. Completarea fişei de instruire individuală se va face cu pix cu pastă sau cu stilou, imediat  după verificarea instruirii. 

9. După efectuarea instruirii, fişa de instruire individuală se semnează de către lucrătorul  instruit şi de către persoanele care au efectuat şi au verificat instruirea. 10. Fişa de instruire individuală va fi păstrată de către conducătorul locului de muncă şi va  fi însoţită de o copie a fişei de aptitudini, completată de către medicul de medicină a  muncii în urma examenului medical la angajare. 

11. Pentru lucrătorii din întreprinderi şi/sau unităţi din exterior, care desfăşoară activităţi pe  bază de contract de prestări de servicii în societate, angajatorul va asigura instruirea  privind activităţile specifice societăţii, riscurile pentru SSM, precum şi măsurile şi  activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul societăţii, în general. 

12. Instruirea prevăzută la alin. (1) se consemnează în fişa de instruire colectivă. 13. Fişa de instruire colectivă se întocmeşte în doua exemplare, din care un exemplar se va păstra de către angajator şi un exemplar de către angajatorul lucrătorilor instruiţi sau, în  cazul vizitatorilor, de către conducătorul grupului. 

14. Reprezentanţii autorităţilor competente în ceea ce priveşte controlul aplicării legislaţiei SSM (inspectorii de muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă) vor fi insoţiţi  de către un reprezentant desemnat de către angajator, fără a se întocmi fişa de instructaj.