instructiuni proprii ssm pentru instalator tehnico sanitar

 Instructiuni proprii SSM pentru instalator tehnico-sanitar 

 * Lucratorul trebuie sa desfasoare activitatea in asa fel, incat sa nu expuna in pericol de  accidentare sau imbolnavirea profesionala persoana proprie sau alte persoane participante la  procesul de productie. 

* Sa aduca la cunostiinta conducatorului locului de munca orce defectiune tehnica sau alta  situatie care constituie pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala . * Sa aduca la cunostiinta conducatorului locului de munca accidentele de munca suferite de  persoana proprie si de alte persoane . 

* Sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si sa informeze de indata pe conducatorul locului de munca. 

* Sa dea relatiile solicitate responsabilului de securitatea muncii. 

* Sa se prezinte la lucru odihnit fara a fi sub influenta bauturilor alcoolice si sa nu consume  asemenea bauturi in unitate. 

* Fiecare lucrator va purta incaltamintea de protectie pe toata durata programului de lucru  precum si manusile deprotectie a mainilor in functie de tipul de materiale manipulate. Acestea vor  fi completate cu alte sortimente in conformitate cu FPIP in functie de natura lucrarilor si a riscurilor  asociate. 

* Sa respecte semnalizarile de securitate si sanatate la locul de munca. 

* Sa cunoasca si sa-si insuseasca continutul fiselor FIU si FIM (pentru lucratorii care lucreaza cu produse chimice. 

* Sa respecte programul de lucru stabilit, disciplina tehnologica si a muncii. * Sa execute numai activitatiile si operatiile pe care le cunoaste, pentru care este pregatit  profesional si pentru care este instruit. 

* In incinta unitatii si pe drumurile publice sa se deplaseze cu atentie si numai pe caile  amenajate, respectand indicatoarele de circulatie si reglementarile privind traversarea cailor de  circulatie pentru mijloacele de transport. 

* Locul unde se efectueaza retezarea cu dalta trebuie sa fie protejat prin panouri mobile sau alte  masuri astfel incat schijele cs se desprind sa nu poata lovi lucratorii ce lucreaza in vecinatate si pe  cei ce trec prin apropiere 

* Lipirea cu cositor se va face intr-un compartiment special amenajat prevazut cu sistem de  ventilatie mecanica. In acest compartiment sunt interzise fumatul, precum si introducerea si  consumarea de alimente. 

* In cazul cand operatiile de lipire cu cositor se fac intaplator, ele se pot executa in cadrul halei  fara masuri speciale. 

* La lucrarile de ajustaj manual, operatiile respective pot fi incepute numai dupa ce piesa este  bine fixata in dispozitivul de strangere. 

* Pentru montajul elementelor a caror greutate unitara depaseste efortul fizic permis lucratorilor  se vor folosi mijloace de ridicare sau mecanizari. 

* Toate mijloacele de ridicat si transportat vor respecta prevederile din prescriptiile tehnice  ISCIR . 

* In cazul montajului pieselor grele si voluminoase, care necesita mai multi muncitori, acestia  vor lucra in echipa sub comanda unui sef de echipa. 

* Acesta va repartiza sarcinile fiecarui copmponent al echipei in functie de calificarea pe care o  are, va stabili procedeele de lucru nepericuloase si va da comenzile de lucru. * In cazul pieselor care trebuie ridicate cu doua macarale, manevrarea se va executa numai sub  conducerea si supravegherea atenta a responsabilului cu instalatiile de ridicat, respectandu-se toate  prescriptiile tehnice pentru exploatare ale ISCIR. 

* Operatiile de prelucrare a tevilor (taierea, indoirea, fasonarea etc.) vor fi executate pe bancul  de lucru din atelierele de semifabricate. 

* Se interzice executarea operatiilor de prelucrare a tevilor pe schelele de montaj, cu exceptia  ajustarii racordurilor intre conducte, in vederea definitivarii pozitieide montaj.

* Prelucrarea tevilor metalice in vederea executarii "pozitiilor" sau a prefabricatelor, precum si  operatiile de pilire, gaurire, lipire si sudare a tevilor si confectiilor metalice, se vor efectua cu scule,  dispozitive si utilaje in buna stare de functionare si cu respectarea normelor specifice de securitate a muncii privitoare la operatiile respective. 

* Prelucrarea tevilor si a prefabricatelor din materiale plastice se va efectua cu scule, dispozitive  si utilaje in buna stare de functionare si se vor respecta Normele specifice de securitate a muncii  pentru prelucrarea cauciucului sintetic si a produselor macromoleculare. 

* Aparatele electrice portabile sau fixe folosite la lucrarile de instalatii tehnico - sanitare si de  incalzire vor fi obligatoriu conectate la instalatia de legate la pamant. In astfel de cazuri se vor  respecta prevederile standardelor in vigoare ce cuprind prescriptii privind protectia impotriva  electrocutarii la utilajele si echipamentele mobile sau fixe, precum si a Normelor specifice de  securitate a muncii pentru utilizarea energiei electrice. 

* La operatia de indoire la rece a tevilor folosite in instalatii vor fi respectate urmatoarele  instructiuni: 

· umplerea tevilor se va face numai cu nisip bine uscat; 

· umplerea tevilor cu nisip va fi facuta numai cu ajutorul unui turn special amenajat pe baza  unui proiect, iar folosirea turnului va fi posibila numai dupa ce in prealabil a fost verificat de catre  conducatorul formatiei de lucru; 

· zona de lucru a turnului va fi ingradita; 

· tevile vor fi uscate bine inainte de a fi umplute cu nisip; 

· este interzisa indoirea tevilor cu suprafata interioara umeda, iar in timpul iernii cu suprafata  acoperita cu gheata sau zapada. 

* La operatia de indoire a tevilor la cald vor fi luate urmatoarele masuri: · pentru tevile lungi se vor intrebuinta suporti sustinatori; 

· racirea cu apa a tevilor incalzite va fi facuta de la distanja cu ajutorul causilor cu manere lungi * Lucratorii care executa operatii de curatare mecanica a conductelor sunt obligati a purta  manusi si ochelari de protectie. 

* Lucratorii ce executa operatia de curajare chimica a conductelor cu diferiti acizi sau baze, vor  fi echipati cu echipament de protectie individual conform Normativului - cadru de acordare a  echipamentului individual de protectie emis de MMPS si vor purta obligatoriu manus,i de cauciuc si masti de gaze cu filtru pentru vapori si acizi. 

* La curatarea chimica a tevilor cu acizi, temperatura acestora nu va depasi 40 ° C. * La efectuarea operatiilor de vopsire in cadrul lucrarilor de instalatii tehnico - sanitare si de  incalzire se vor respecta instructiuni proprii de securitate a muncii pentru activitati de vopsire. * La efectuarea operatiilor de izolatie si protectie in cadrul lucrarilor de instalatii tehnico -  sanitare si de incalzire se vor respecta Normele specifice de securitate a muncii pentru lucrari de  izolatii termice, hidrofuge sj protectie anticoroziva. 

* Probe si operatii conexe pentru lucrarile de instalatii tehnico - sanitare si de incalzire * Incercarea conductelor, instalatiilor tehnico- sanitare si de incalzire va fi executata sub  supraveghereaconducatorului lucrarilor sau a unui tehnician de specialitate. Se interzice accesul  persoanelor straine la sectoarele instalatiei care se incearca. 

* In general conductele se incearca la presiune hidraulica. Incercarea cu aer comprimat este  admisa numai in cazuri exceptional (iarna sau in lipsa de apa) si va fi executata dupa instructiunile  speciale prevazute in prezentele norme. 

* Locurile de asezare a flanselor oarbe in timpul incercarii hidraulice a conductelor vor fi  prevazute cu semne distinctive. 

* Conductele de alimentare prin care vine apa de la pompa la instalatia care se incearca vor fi  verificate hidraulic in prealabil. 

* Lucratorilor care participa la incercarile de presiune a conductelor li se va face inaintea  lucrului un instructaj in legatura cu: 

· asezarea armaturilor si flanselor oarbe; 

· metodele de evacuare a aerului din instalatii;

· modul de marire si micsorare treptata a presiunii din instalatii; 

· interzicerea executarii de reparatii intr-o instalatie care se gaseste sub presiune; · presiunea maxima admisa de normele tehnice in vigoare; 

· procedeele de ciocanire a sudurilor de pe conductele aflate sub presiune; · interzicerea ciocanirii conductelor in locurile imbinate prin ambutisare care se afla sub  presiune. 

* Piesele fasonate si armaturile conductelor care urmeaza a se monta sub cai de comunicatie sau  in locuri greu accesibile vor fi incercate la presiune inainte de montaj. 

* Lungimea portiunilor conductelor care se incearca cu ajutorul aerului comprimat nu va fi mai  mare de 1,5 km in cazul in care sunt incercate in prealabil langa marginea santului si 5 km in cazul  in care incercarea se face in sant deschis: 

* Dimensiunile specificate mai sus se pot mari numai daca exista o justificare corespunzatoare in proiect. 

* In cazul conductelor asezate in santuri si acoperite cu un 'strat de pamant de cel putin 0,3 m,  lungimea portiunilor care se incearca cu aer comprimat nu este limitata. 

* Incercarea cu aer comprimat a conductelor va fi executata numai dupa asezarea elementelor  profilate si a armaturilor care au fost in prealabil incercate hidraulic. 

* Se interzice incercarea cu aer comprimat a conductelor pe care sunt montate elemente profilate si armaturi langa marginea santului. 

* Compresorul, anexele lui si aparatele de masura utilizate la incercarea cu aer comprimat a  conductelor se vor amplasa la o distanta de eel putin 10m de conducta care se incearca. * Conductele de legatura dintre compresor si conducta care se incearca vor fi verificate in  prealabil prin presiune hidraulica. 

* In timpul incercarii cu aer comprimat sectoarele respective de conducta vor fi supravegheate  de persoana cu atributii conform functiei pe care o detine. 

* Se interzice examinarea conductei care se incearca cu aer comprimat in timpul introducerii  aerului comprimat. Examinarea conductei este permisa numai dupa instalarea presiunii de regim. * Urmarirea conductei in timpul incercarii cu aer comprimat este permisa numai de la o distanta  de eel putin 5 m. Se interzice coborarea muncitorilor in santuri sau puturi, precum si ciocnirea  conductelor in timpul incercarii. 

* Inainte de incercarea cu aer comprimat se vor controla si verifica atat aparatajul (regulatoare,  manometre), cat si etanseitatea conductelor §i armaturilor 

* Inlaturarea defectelor observate in timpul incercarii cu aer comprimat se va face dupa  reducerea presiunii. 

* In timpul incercarilor este interzis accesul muncitorilor sau al altor persoane in apropierea  conductelor in curs de incercare si a instalatiei de aer comprimat in functiune. * Proiectantul este obligat ca la proiectarea utilajelor sau instalatiilor sa prevada locurile  corespunzatoare pentru montarea in pozitii lizibile a aparatelor de masura si control cerute de  procesul tehnologic si de legislajia in vigoare. 

* Proiectantul este obligat ca pentru prevenirea accidentelor de munca si a imbolnavirilor  profesionale la locurile de munca ce prezinta un pericol deosebit, sa prevada in limita posibilitajilor  tehnice doua sisteme de siguranta dintre care ultimul sa avertizeze defectarea primului sistem, iar la  defectarea ultimului sistem de siguranfa sa se intrerupa nepericulos functionarea instala^iei sau a  utilajului respectiv. 

* Utilajele care lucreaza la parametri (temperatura, presiune etc.) la care depasirea sau  nerealizarea exacta a parametrilor respectivi poate produce explozii vor fi dotate cu aparate de  masura si control, pentru acelasi parametru, iar clasa de precizie a aparatului va fi in corespondents  directa cu limitele de periculozitate ale parametrului pe care il mascara. 

* In punctele de control, atat aparatele indicatoare cat si instalafiile de reglare sau de  automatizare vor fi prevazute cu sisteme de alarmare acusticS, optica sau mixta pentru depa§irea  sau nerespectarea accidentals a parametrilor care pot crea situatii periculoase. * Toate aparatele de reglare cu rol de protectie (supape, membrane etc.) care au directa legatura 

cu atmosfera de la locul de munca vor avea gurile de evacuare prevazute cu conducte scoase in  exterior si cu dispozitive de neutralizare, opritoare de flacari, filtre etc., in functie de caracteristicile  substantei ce se'poate evacua prin ele. 

* Toate aparatele de masura si control reglabile cu functiuni care afecteaza securitatea  personalului si a instalatiilor vor avea mecanisme de reglare etanse, sigilate si asigurate contra  dereglarii accidentale si interven|iilor neorganizate. 

* Conductele de legatura intre camerele (tablourile) de comanda (respectiv aparatele de masura  si control) si utilajele deservite pe portiunea amplasata in exterior vor fi izolate terrnic pentru  prevenirea blocarii aparatului (prin condensarea si eventual cristalizarea unor fractiuni din  substantele care se pot afla in conductele respective) si inghetarii in anotimpul rece. * Aparatele de masura si control care sunt amplasate la locuri de munca sau pe utilaje cu  posibilitati de coroziune vor fi confectionate din materiale anticorozive specifice sau vor fi protejate impotriva coroziunii exterioare si interioare. 

* Aparatele de masura si control vor fi insotite de instructiuni de lucru cu scheme de montaj, in  vederea folosirii lor nepericuloase, acestea netinand loc de masuri privind protectia si medicina  muncii intocmite si afisate conform prevederilor. 

  • Aparatele de masura si control (in special aparatele indicatoare si aparatele de reglare) vor fi  astfel amplasate incat citirea si controlul lor sa se faca usor, sa nu fie mascate de alte instalatii si sa  nu oblige personalul sa paraseasca locul de munca pentru a le citi si controla. * Aparatele de reglare si masurat debite-vor fi montate pe conducte intre flanse, prevazute cu  robinete sau vane in amonte si aval. Ele vor putea fi izolate prin conducte de ocolire, dupa caz. * Aparatele de masura si control amplasate pe utilaje cu substante corozive vor putea fi  prevazute cu lichide inerte de separare, pentru protectia impotriva dereglarii prin coroziune.

 

Instructiuni proprii de Securitatea si Sanatatea in Munca pentru instalator tehnico sanitar - model actualizat la data de 11 Iulie 2024