Instrucţiuni pentru protecţia muncii în laboratorul de fizică

Instrucţiuni pentru protecţia muncii în laboratorul de fizică 

Instrucţiuni de protecţia muncii.  

a) Înainte de începerea experienţelor  

1. Experimentele la care se utilizează curent electric, la tensiuni ce pot fi periculoase, vor fi efectuate numai de către profesorul de specialitate.  

2. Planul de desfăşurare a experimentelor va fi dinainte stabilit iar elevii vor fi instruiţi în prealabil.  

3. De pe locul unde se desfăşoară experimentele se vor îndepărta toate obiectele care nu sunt necesare.  

4. Pardoseala din jurul locului unde se desfăşoară experimentele trebuie să fie uscată sau acoperită cu un covor izolant.  

5. Masa de lucru trebuie să fie suficient de mare pentru a permite plasarea în bune condiţii a întregului aparataj.  

6. Alimentarea de la reţea se va face de la un tablou cu siguranţe fuzibile calibrate sau întrerupătoare automate; în cazul când se foloseşte o priză, aceasta va fi în prealabil verificată şi asigurată prin siguranţe fuzibile.  

7. Părţile metalice ale aparatelor care ar putea intra accidental sub tensiune vor fi legate la pământ.  

8. Racordurile dintre părţile componente ale montajului se vor face, în mod obligatoriu, prin cordoane în bună stare, perfect izolate şi corespunzătoare tensiunilor folosite în experienţa respectivă.  

9. Uneltele de lucru (şurubelniţă, cleşte etc.) vor fi prevăzute cu mânere izolante, rezistente la tensiunile care se află în instalaţie.  

10. Pentru controlul tensiunii şi intensităţii, se vor introduce în circuite aparate de măsurat.  

11. Realizarea montajului sau a oricărei modificări a montajului existent precum şi introducerea sau scoaterea instrumentelor de măsurat din circuit se va face cu întregul aparataj scos de sub tensiune.  

12. Înainte de conectarea instalaţiei la sursa de curent electric, se va face o ultimă verificare generală a aparatelor, legăturilor, izolaţiei etc.sub supravegherea profesorului coordonator.  

13. Pentru alimentarea cu energie electrică se va utiliza de preferinţă un întrerupător special al montajului, plasat pe masa de lucru; scoaterea montajului de sub tensiune trebuie să poată fi efectuată cu uşurinţă printr-o singură manevră.  

b) In timpul desfăşurării experimentelor:  

1. Elevii intraţi în laborator vor ramâne tot timpul la masa lor de lucru.  

2. În timpul experimentelor, pe masa de lucru nu se va găsi, în afara părţilor componente ale montajului, nici un obiect care ar putea, accidental, antrena legăturile montajului sau ar putea stabili contactul cu părţile aflate sub tensiune.  

3. Elevii nu vor face legături la priză fără controlul profesorului.  

4. Elevii nu vor atinge prizele după ce au fost puse sub tensiune. 

5. Orice modificare în montajul electric se va face numai după ce a fost întreruptă alimentarea electrică a montajului.  

6. Nu vor conecta montajele decât după ce au fost verificate.  

7. Este interzisă schimbarea legăturilor în montajele aflate sub tensiune. Pentru înlăturarea greşelilor se deconectează de la sursa de alimentare.  

8. Nu se pune mâna pe părţile metalice ale montajelor când acestea sunt sub tensiune.  

9. Montajele se conectează la reţeaua de alimentare numai prin intermediul prizelor indicate de profesor.  

10. Nu se vor utiliza în montaje conductori cu izolaţie deteriorată şi legături de proastă calitate.  

11. Nu se schimbă tensiunile surselor de alimentare cu montajul în funcţiune.  12. Este interzisă părăsirea unui montaj aflat sub tensiune.  

13. În timpul funcţionării montajului, este interzisă atingerea părţilor neizolate (schimbarea legăturilor, atingerea becurilor, intercalarea aparatelor de măsură).  

14. Pentru prevenirea accidentelor după terminarea experienţelor, montajul va fi scos obligatoriu de sub tensiune. Activitatea este coordonată de profesor.  

16. La manevrarea aparatelor de încălzire (sursele de căldură)  

• la plecarea din laborator, chiar şi pentru scurt timp, este interzis să se lase aprinse becuri de gaz, lămpi cu spirt sau alte aparate de încălzire.  

• se înlătură din preajma surselor de foc obiectele confecţionate din materiale care pot să se aprindă uşor.  

Instrucţiuni suplimentare de protecţia muncii. Dispoziţii generale.  

1. În prima şedinta de lucrări de laborator cu elevii, conducătorul lucrării va face instructajul de protecţia muncii. Instructajul va fi consemnat într-un proces verbal semnat de profesor şi de către toţi elevii care efectuează lucrări practice în laborator.  

2. Se interzice efectuarea lucrărilor de laborator cu aparate şi instrumente sau alte accesorii ale acestora, defecte sau degradate. În acest sens se va organiza revizia periodica a tuturor instalaţiilor, iar de la caz la caz se vor repara cele defecte.  

3. Elevii nu vor pune sub tensiune instalaţia, înainte de a fi verificată de cadrele didactice.  

4. Pentru evitarea distrugerii de instrumente şi aparate diverse, elevii au obligaţia de a ţine cont de următoarele:  

o Cunoaşterea caracteristicilor electrice ale aparatelor folosite în montaj.  o Condiţiile în care funcţionează instalaţia sau aparatul.  

5. În cazul când se constată o funcţionare anormală, care indică prezenţa unui deranjament, se va întrerupe imediat sursa de alimentare. Punerea în funcţiune se va face numai dupa identificarea şi înlăturarea deranjamentului.  

6. Se interzice cu desăvârşire orice alt fel de activitate a elevilor cu instalaţia sau aparatele din laborator, în lipsa cadrelor didactice sau a unei persoane special calificată pentru supravegherea lucrării. 

 

Instrucţiuni suplimentare de protecţia muncii. Reguli privind amenajarea locului de muncă.  

1. Pe linie de protecţia muncii se recomandă ca în timpul efectuării unei lucrări de laborator să nu se mănânce sau bea diferite lichide.  

2. Îmbrăcămintea elevului să fie adecvată muncii în laborator:  

o părul strâns  

o mânecile să nu fie largi  

o îmbrăcăminte uscată  

3. Pentru asigurarea condiţiilor de igienă a muncii se va păstra curaţenia la locul de muncă, iar la începutul şi sfârşitul orei de laborator se va aerisi bine laboratorul.  

4. Pentru a putea urmări uşor sau verifica schemele de montaj electrice, se recomandă ca toate elementele din montaj să fie aşezate într-o ordine corespunzătoare spre a avea acces la nevoie, de exemplu:  

o Acces la manipularea întrerupătoarelor.  

o Acces la manipularea şi citirea instrumentelor electrice şi electronice.  o Se va evita pe cât posibil încrucişarea dezordonată a firelor de legatură.  o Nu se recomandă legături improvizate.  

Instrucţiuni suplimentare de protecţia muncii. Dispozitive şi materiale de protecţie.  

1. Pentru a putea face posibilă acordarea primului ajutor în caz de accidente, laboratorul va fi înzestrat cu o trusă sanitară cu medicamente.  

2. În caz de accident, datorită spargerii unui dispozitiv din sticlă, se anunţă imediat profesorul care va lua măsuri de înlăturare a cioburilor. Elevii accidentaţi sunt trimişi la cabinetul medical.  

3. Instrucţiunile de prim ajutor, se vor prelucra cu fiecare clasă de elevi, spre luare la cunoştinţă şi se vor afişa vizibil în laborator.  

4. Pentru a se putea interveni în caz de incendiu, se va întrerupe curentul electric şi se va acţiona conform normelor P.C.I. afişate în fiecare laborator.  

Instrucţiuni suplimentare de protecţia muncii. Reguli pentru prevenirea accidentelor.  

1. Toate legăturile electrice la reţeaua de curent alternativ (220 V) se vor face numai cu prelungitoare prevăzute cu prize SHUKO - prevăzute cu borne de nul.  

2. Schemele de montaj electric nu se vor pune sub tensiune decât după ce au fost verificate de cadrul didactic şi numai în prezenţa acestuia.  

3. În timpul lucrării se va respecta disciplina în muncă şi se va păstra liniştea, interzicându-se convorbiri străine de lucrare. Se interzice deplasarea de la o masă de lucru la alta pentru a evita evenimentele nedorite.  

4. La terminarea lucrării, se va întrerupe curentul electric verificând lipsa de tensiune, iar toate materialele utilizate se se vor aşeza la locul lor, asigurând ordinea în laborator.  

După prelucrarea şi însuşirea Normelor pentru Protecţia Muncii şi pentru Prevenirea accidentelor, elevii vor completa şi semna un Proces Verbal.