TEST SSM OSPATAR-BARMAN

NUMELE .................................................... 

PRENUMELE ............................................ 

FUNCŢIA ................................................... 

TEST 

privind verificarea cunoştinţelor acumulate în urma instruirii introductiv generale  

1. Care este Legea privind securitatea şi sănătatea în muncă? 

a) Decretul 400/1981; 

b) Legea nr. 319/2006; 

c) Legea nr. 90/1996. 

( 2p ) 

2. Potrivit prevederilor art. 23 din Legea 319/2006, lucrătorii au următoarele obligaţii: a) Să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, mijloacele de transport şi alte mijloace de producţie; 

b) Să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare; 

c) Să nu procedeze la scoaterea din funcţiune la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi clădirilor şi să utilizeze corect aceste dispozitive; 

(2p) 

3. Echipamentul individual de protecţie reprezintă orice echipament cu care este dotat fiecare participant la procesul de muncă pentru: 

a) a fi protejat împotriva unuia sau mai multor riscuri care ar putea să îi pună în pericol securitatea şi sănătatea la locul de muncă; 

b) a-şi proteja hainele şi încălţămintea de oraş; 

c) a fi protejat împotriva prafului de la locul locul de muncă. 

( 2p ) 

4. La constatarea stării de pericol grav şi iminent de accidentare se iau imediat următoarele măsuri de securitate: 

1. fuga de la locul accidentului pentru a ne proteja propria persoană; 

2. anunţarea şefilor ierarhici şi serviciilor specializate; 

3. oprirea echipamentului de muncă sau activităţii, evacuarea personalului din zona periculoasă, anunţarea şefilor ierarhici şi a serviciilor specializate, eliminarea cauzelor care au condus la apariţia stării de pericol grav şi iminent. 

(2p) 

5. Ce reprezintă mijloacele de semnalizare care conţin culoarea roşie de securitate: a) Semnal de avertizare; 

b) Semnal de obligaţie; 

c) Semnal de interdicţie, pericol de alarmă, materiale şi echipamente de apărare împotriva incendiilor; 

d) Semnal de salvare sau de prim ajutor, situaţie de securitate. 

( 2p )

6. Resturile menajere, se colectează şi se depozitează astfel:  

a) Saci menajeri de plastic rezistenţi şi etanşi, evacuarea făcându-se înainte ca resturile menajere, să depăşească capacitatea de depozitare sau să intre în descompunere; b) Evacuarea resturilor menajere se va face după terminarea programului de lucru; c) Resturile menajere se depozitează în orice fel de sac, dacă le evacuăm rapid. (2p) 

7. Dacă constataţi defecţiuni la compresorul de aer sau buteliile de CO2 de la instalaţia de distribuire a berii, ce măsuri veţi lua? 

a) Nicio măsură, deoarece clienţii trebuie să fie serviţi cât mai rapid; 

b) Oprim funcţionarea instalaţiei şi anunţăm şeful locului de muncă; 

c) Înainte de începerea activităţii, verificăm instalaţia de distribuire a berii (regulatoare de presiune, supape de siguranţă, manometre de presiune, etanşeitatea buteliilor de CO2 sau a butoaielor de bere). 

(2p) 

DATA TESTĂRII:  

NOTĂ: Evaluarea lucrătorilor după instruirea introductiv generală se face astfel: 

- 9 – 10 p: Foarte bine (FB); 

- 7 – 8 p: Bine ( B ); 

- 5 – 6 p: Slab ( S ); 

- sub 5 p: Foarte slab. 

Persoanele care au obţinut nota de evaluare slabă sau foarte slabă, vor fi reexaminate până la obţinerea punctajului minim corespunzător notei de „Bine”.