INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA MANIPULAREA TRANSPORTUL PRIN PURTARE SI CU MIJLOACE NEMECANIZATE SI DEPOZITAREA MATERIALELOR

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA  MANIPULAREA, TRANSPORTUL PRIN PURTARE SI CU MIJLOACE  NEMECANIZATE SI DEPOZITAREA MATERIALELOR 

1. SCOP 

Prezentele instructiuni au ca scop instituirea de masuri privind promovarea imbunatatirii securitatii si sanatatii in munca a lucratorilor, stabileste principii generale referitoare la manipularea, transportul prin purtare si cu mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor. 

Prevenirea riscurilor profesionale, protectia sanatatii si securitatea lucratorilor eliminarea factorilor de risc si accidentare consultare, participarea echilibrata potrivit legii, instruirea lucratorilor si a reprezentantiilor lor, precum si directiile generale pentru implementarea acestor principii.. 

2. DOMENIU 

Prezentele instructiuni se aplica in cadrul S.C. BETA CONSTRUCT METAL SRL  SRL la manipularea, transportul prin purtare si cu mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor. 

 3. DOCUMENTE DE REFERINTA 

 . 

 - Legea 319/2006 – Securitatii si sanatatii in munca. 

 - Hotararea de Guvern nr.1425/30.oct.2006 , actualizata prin HG 955 / 2010– Hotarare pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si santatii in munca nr.319/2006. 

 - Hotararea de Guvern nr.1146/30.sept.2006 – Hotararea privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca. 

 - Hotararea de Guvern nr.300/2 martie 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile. 

 - Legea 307/12.07.2006 privind apararea impotriva incendiilor. 

 - Hotararea de Guvern nr.1048/9 aug.2006 privind cerintele minime de securitate si  sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul  de munca. 

  

 

4. RESPONSABILITATI : 

41. Muncitor (executant) 

Fiecare lucrator trebuie sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca. 

 La locul de munca lucratorii au urmatoarele obligatii: 

 a). sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele de transport si alte mijloace de productie; 

 b). sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare, sa il inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare; 

 c). sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor si sa utilizeze corect aceste dispozitive.  d). sa comunice imediat angajtorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie.  e). sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana. 

 f). sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor.  g). sa coopereze atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate.  h). sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora. 

 i). sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari.  j). sa cunoasca si sa respecte masurile de aparare impotriva incendiilor, stabilite de administrator, conducatorul institutiei, proprietar, producator sau importator, dupa caz.  k). sa intretina si sa foloseasca, in scopul pentru care au fost realizate dotarile pentru apararea impotriva incendiilor, puse la dispozitie de administrator, conducatorul institutiei, proprietar producator sau importator. 

 l). sa respecte normele de aparare impotriva incendiilor, specifice activitatilor pe care le organizeaza sau le desfasoara. 

 m). sa nu afecteze modificari neautorizate si fara acordul scris al proprietarului, al proiectantului initial al constructiei, instalatiei, echipamentului, dispozitivului sau mijlocului de transport utilizat ori al unui expert tehnic atestat potrivit legislatiei in vigoare.  n). sa aduca la cunostinta administratorului, conducatorului institutiei sau proprietarului, dupa caz, orice defectiune tehnica ori alta situatie care constituie pericol de incendiu. 

 o). sa respecte regulile si masurile de aprare impotriva incendiilor, aduse la cunostinta, sub orice forma, de administrator sau de conducatorul institutiei, dupa caz.  p). sa utilizeze substantele periculoase, instalatiile, utilajele, masinile, aparatura si echipamentele, potrivit instructiunilor tehnice, precum si celor date de administrator sau de conducatorul institutiei, dupa caz. 

 r). sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor de aparare impotriva incendiilor. 

 

 s). sa comunice, imediat dupa constatare, conducatorului locului de munca orice incalcare a normelor de aparare impotriva incendiilor sau a oricarei situatii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum si orice defectiune sesizata la sistemele si instalatiile de aparare impotriva incendiilor. 

 t). sa coopereze cu salariatii desemnati de administrator, dupa caz, respectiv cu cadrul tehnic specializat, care are atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, in vederea realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor. 

 u). sa actioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul aparitiei oricarui pericol iminent de incendiu. 

 v). sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta, referitoare la producerea incendiilor. 

4.2. Sef punct de lucru ( ingineri, tehnicieni, care prin decizie au in subordine lucratorii de la un loc de munca ) au obligatia: 

a) Sa organizeze desfasurarea activitatilor in deplina siguranta pentru muncitorii pe care  ii conduc, fiind raspunzatori pentru efectuarea instructajului periodic si aplicarea  regulilor de protectie a muncii 

b) Sa respecte prevederile proiectelor de executie, prescriptiile tehnice, fisele tehnologice sau instructiunile de folosire si intretienre a utilajelor, instalatiilor si masinilor de la  punctul de lucru, precum si regulile de protectie si igiena a muncii in vederea prevenirii accidentelor de munca. 

c) Sa organizeze locurile de munca si sa pregateasca conditiile de lucru pentru fiecare  echipa, sa supravegheze si sa indrume muncitorii din subordine pentru formarea  deprinderilor de munca corecte si aplicarea corecta a regulilor de protectie a muncii 

d) Sa nu primeasca spre executie proiecte care nu au prevazute detaliile de executie,  masurile si dispozitivele de protectie a muncii. 

e) Sa execute toate lucrarile din proiecte pentru a asigura exploatarea obiectivului  construit in conditii depline de securitate si igiena a muncii. 

f) Sa urmareasca mentinerea disciplinei, a ordinii si curateniei la locul de munca, precum si mentinerea cailor de acces libere. 

g) Sa nu modifice solutiile tehnice si prevederile de protectie a muncii din proiectele de  executie fara acordul proiectantului si al investitorului. 

h) Sa solicite chemarea proiectantului pentru acordarea de asistenta tehnica in executia  lucrarilor cu grad ridicat de dificultate, pentru solutionarea problemelor de protectie a  muncii si evitarea accidentelor. 

i) Sa instruiasca, conform prevederilor regulamentului, muncitorii pentru lucrarile pe care acestia urmeaza sa le execute. 

j) Sa verifice, dupa fiecare instruire, daca muncitorii si-au insusit regulile de protectie si  de igiena a muncii predate la instructajul periodic, consemnad acest fapt in fisa de  instructaj. 

k) Sa verifice zilnic, inainte de inceperea lucrului, daca sunt asigurate dispozitivele de  protectie a muncii, daca ele sunt in buna stare, daca sunt amenajate corespunzator  caile de acces, daca sunt afisate la locul de munca instructiunile de lucru si de  protectie a muncii si daca sunt avertizate locurile periculoase. 

l) Sa nu primeasca la lucru muncitorii fara instructaj efectuat la zi, fara echipament de  protectie si de lucru corespunzator meseriei, muncitori bolnavi, in stare avansata de  oboseala sau in stare de ebrietate. 

m) Sa nu dea dispozitii muncitorilor pe care ii conduc sa execute lucrari pentru care  acestia nu au calificare si experienta necesara, nu sunt instruitit sau care depasesc  capacitatea lor fizica 

n) Sa instruieasca personalul muncitor asupra modului de folosire a echipamentului de  protectie si a dispozitivelor de protectie a muncii. 

o) Sa nu trimita sa lucreze la inaltime muncitori care nu au aviz medical care sa certifice  aptitudinea lor pentru astfel de lucrari, tineri fara experienta de cel putin doi ani in  constructii, sau oameni care au depasit varsta de 50 de ani. 

p) Inainte de inceperea programului de lucru, conducatorul locului de munca va discuta  cu formatiile de muncitori pe care le coordoneaza, procesul pe faze de executie,  stabiland masurile pentru evitarea accidentelor de munca. 

q) Sa controleze in permanenta daca se respecta tehnologiile de lucru si regulile de  protectie a muncii prevazute in proiect. 

r) Cand lucreaza in incinta lucrarilor in functiune ale unui investitor, sa ceara acestuia sa  faca instructajul de protectie a muncii pentru personalul muncitor si sa respecte  regulile de protectie stabilite prin conventie intre parti. 

s) Sa raspunda de propaganda de protectie a muncii la lucrarile pe care le conduc. t) Sa supravegheze functionarea utilajelor si instalatiilor la lucrarile pe care le conduc,  urmarind sa nu se produca accidentarea. 

u) Sa supravegheze functionarea utilajelor si instalatiilor la lucrarile pe care le conduc,  urmarind sa nu produca accidentarea muncitorilor din cauza lor si sa nu permita  interventia muncitorilor neautorizati sa execute reparatii la ele. 

In cazul producerii unui accident de munca, sa organizeze imediat primul ajutor si sa anunte administratia, luand masuri sa nu fie modificata starea de fapt pana la cercetarea competenta 

DESCRIERREA INSTRUCTIUNII  

5. MANIPULAREA, TRANSPORTUL PRIN PURTARE SI CU MIJLOACE NEMECANIZATE  SI DEPOZITAREA MATERIALELOR 

Art.1 – Instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca pentru manipularea, transportul prin purtare si cu mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor, cuprinzand masuri minime de prevenire a accidentarii si imbolnavirii profesionale, luand in considerare pericolele specifice acestor activitati. 

Art.2 – Scopul acestor instructiuni este eliminarea sau diminuarea factorilor de risc specifici manipularii, transportului prin purtare si cu mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor, proprii celor patru componente ale sistemului de munca (executant - sarcina de munca – mijloace de productie – mediu de munca). 

Art.3 – Dotarea salariatilor cu echipament individual de protectie si alegerea sortimentelor adecvate se vor realiza in conformitate cu prevederile HG nr.1048?09.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca. 

A. MANIPULAREA SI TRANSPORTUL PRIN PURTARE A MASELOR 

Art.4 – Prin manipulare si transport prin purtare sau manipulare manuala a maselor se intelege orice operatie de transport sau sustinere a unei mese de cate unul sau mai multi salariati, inclusive ridicarea, coborarea, impingerea, tragerea, purtarea sau deplasarea unei mese care, din cauza caracteristicilor sale sau a conditiilor ergonomice nefavorabile, implica riscuri de accidentare sau imbolnavire profesionala. 

Art.5 (1) – Conducerea societatii trebuie sa ia masuri organizatorice corespunzatoare sau sa foloseasca mijloace adecvate in special echipament mecanic, pentru a evita manipularea si transportul prin purtare a maselor de catre salariati. 

(2) – In toate cazurile in care nu se poate evita manipularea sau transportul prin purtarea maselor, conducerea societatii trebuie sa organizeze locurile de munca, astfel incat 

la manipularea si transportul prin purtare sa fie eliminat sau redus riscul de accidentare sau imbolnavire profesionala. 

Art.6 – In cazurile in care manipularea si transportul prin purtare nu pot fi evitate, conducerea societatii va organiza locurile de munca, astfel incat activitatea sa se desfasoare in conditii de siguranta si cu risc cat mai mic pentru sanatate si: 

a). va evalua in prealabil conditiile de securitate si sanatate pentru activitatea respective in ceea ce priveste: 

- caracteristicile masei; 

- efortul fizic depus; 

- caracteristicile mediului de munca; 

- caracteristicile activitatii. 

b). va dispune si va urmari realizarea masurilor corespunzatoare in scopul evitarii sau reducerii riscurilor de accidentare sau afectare a sanatatii, luand in considerare:   

1). Caracteristicile masei cum sunt: 

 - greutatea si dimensiunile; 

- dificultarea de aplicare; 

- instabilitatea sau riscul deplasarii continutului; 

- plasarea in asa fel incat ea trebuie manipulata la o anumita distanta de trunchi sau cu flexie ori a trunchiului; 

- susceptibilitatea de producere a unor leziuni datorita marginilor, muchiilor, in special in eventualitatea unei ciocniri. 

  

2). Efortul fizic: 

 - prea mare; 

- care nu poate fi realizat decat printr-o miscare de rasucire a trunchiului; - care antreneaza o miscare brusca a masei; 

- care este realizat atunci cand corpul se afla intr-o pozitie instabila; 

  

3). Caracteristicile mediului de munca, cum sunt:: 

 - inexistenta unui spatiu suficient in special pe verticala pentru realizarea activitatii; - pardoselile alunecoase si/sau care prezinta neregularitati; 

- imposibilitatea ridicarii manuale la inaltime, in siguranta; 

- manipularea maselor la mai multe niveluri; 

- instabilitatea pardoselii pe care sunt manipulate materiale; 

- conditiile climatice corespunzatoare; 

 4). Cerintele activitatii sum sunt: 

- efortul fizic frecvent si prelungit; 

- insuficienta repausului fiziologic sau de recuperare; 

- distantele mari pentru transportat sarcini; 

- ritm impus de un proces de munca care nu poate fi schimbat de salariat. 

Art.7 (1) – La efectuarea operatiilor de manipulare si transport prin purtare a maselor, se vor repartiza numai salariatii care corespund din punct de vedere fizic. 

 (2) – Se interzice manipularea frecventa si prelungita a sarcinilor, fara efectuarea unor controale medicale periodice. 

Art.8 – Conducerea societatii va urmari ca salariatii care executa lucrari de manipulare si transport prin purtare sa primeasca o instruire adecvata si informatii privind manipularea si transportul prin purtare si riscurile la care se expun in cazul in care aceste activitati nu sunt executate corect. 

Art.9 (1) – Salariatii vor fi informati asupra masurilor luate de conducerea societatii pentru asigurarea securitatii, la manipularea si transportul prin purtare. 

 (2) – Conducerea societatii va urmari modul in care salariatii respecta indicatiile tehnice de lucru privind manipularea si transportul prin purtare. 

 (3) – Conducerea societatii pentru fiecare caz in parte, va indica greutatea sarcinii de ridicat, precum si centrul de gerutate in cazul unui ambalaj excentric. 

Art.10 – Masele manipulate si transportate manual, distantele de transport manual pe orizontala, masele transportate manual pe plan inclinat, inaltime maxima la care sunt ridicate masele, distanta dintre doua niveluri intre care sunt efectuate transporturi manuale sau masele maxime care pot fi transportate pe plan inclinat cu mijloace de transport mecanizate, nu trebuie sa depaseasca valorile maxime cuprinse in Anexa 1. 

Art.11 – In timpul manipularii manuale a maselor, salariatul sau salariatii trebuie sa aiba vizibilitate. Se interzice manipularea de catre un singur salariat a maselor cu centre de greutate excentrice care pot genera dezechilibrari. 

Art.12 –Se interzice transportul prin purtare a maselor care nu au sisteme de prindere corespunzatoare. 

Art.13 – Manipularea in acelasi timp a doua sau mai multe obiecte se va face numai daca sunt fixate intre ele corespunzator. Se interzice manipularea sau transportul prin purtare in acelasi timp a maselor care sunt instabile intre ele. 

Art.14 – Obiectele ambalate in cutii, lazi etc, trebuie fixate in interiorul ambalajelor. Se interzice transportul prin purtare a maselor nefixate corespunzator in cutii, lazi etc. 

Art.15 – Traseul pe care il parcurge salariatul in timpul transportului prin purtare, nu trebuie sa fie cu obstacole, instabil sau alunecos. 

Art.16 – Manipularea si transportul prin purtare a maselor care au margini sau suprafete taietoare sau care datorita naturii lor pot produce leziuni ale mainilor, se va face numai cu palmare. 

Art.17 – Se interzice manipularea manuala a maselor in/din locuri in care nu exista spatiu pe orizontala sau verticala corespunzator pentru realizarea acestei activitati, daca nu se iau masuri suplimentare pentru micsorarea riscului de accidentare sau imbolnavire profesionale. 

Art.18 – Planurile inclinate utilizate de salariati pentru manipularea si transportul manual al maselor trebuie sa aiba stabilitate si sa fie prevazute cu parapeti de protectie. 

Art.19 – In cazul in care conditiile climatice (vant, ceata, caldura excesiva etc) nu permit manipularea si transportul manual al maselor in conditii de securitate, conducatorul locului de 

munca trebuie sa ia masuri suplimentare pentru eliminarea sau micsorarea riscului de accidentare sau imbolnavire profesionala. 

Art.20 – Se interzice utilizarea salariatilor la manipularea si transportul manual al maselor daca nu au echipament individual de protectie si/sau de lucru corespunzator si in buna stare. 

B. TRANSPORTUL CU MIJLOACE NEMECANIZATE 

Art.21 – Alegerea mijloacelor de transport nemecanizate pentru operatiile de incarcare descarcare si transport (targi, carucioare etc) se va face in functie de felul si greutatea materialului care se manipuleaza, de natura terenului. 

Art.22 – Mijloacele de transport nemecanizate vor fi astfel alese incat sa reziste conditiilor de exploatare si se vor utiliza numai pentru executarea operatiilor pentru care au fost destinate. 

Art.23 – Inainte de incarcare se vor examina ambalajele materialelor de catre conducatorul formatiei de lucru. Pentru evitarea ranirilor la maini, cuierele iesite si capetele paramelor trebuie sa fie indoite. Nu se vor incarca materialele ale caror ambalaje sunt deteriorate. Art.24 – Inainte de a trece la incarcarea unui mijloc de transport nemecanizat, se va controla starea lui, insistandu-se asupra platofrmei pe care se aseaza sarcina. 

Art.25 – Inainte de a incepe operatiile de incarcare sau descarcare a vehiculelor la rampa, intre aceasta si vehicul se va aseza un podet de trecere pentru preluarea denivelarilor existente. Podetele orizontale sau inclinate, destinate circulatiei si operatiilor de transport manual, vor fi rezistente, astfel incat sa nu se arcuiasca vizibil sub greutatea sarcinii. Ele pot fi sprijinite si dedesupt. Ele nu vor fi alunecoase si vor fi prevazute cu dispozitive de prindere si fixare sigure, pentru evitarea deplasarii lor in timpul lucrului. Panta podetelor inclinate va fi maxim 20%, iar latimea de minimum 1 m (pentru circulatia intr-un singur sens). Podetele orizontale sau inclinate, situate la inaltimi mai mari de 0,7 m fata de sol sau nivelul imediat inferior si unde exista pericol de cadere laterala, vor fi prevazute cu parapeti de protectie. 

Art.26 – In cazul in care operatiile de incarcare sau descarcare se executa manual, fara mijloace ajutatoare (roabe, carucioare etc), podete inclinate vor fi prevazute cu sipci (nervure) transversale, fixate la o distanta de 300 - 400 mm intre ele sau cu alte mijloace care sa impiedice alunecarea lucratorilor. 

Art.27 – Locurile destinate permanent pentru operatiile de incarcare, descarcare si depozitare, precum si caile de acces la aceste locuri vor fi nivelate si amenajate pentru scurgerea apelor. Ele vor fi pavate sau podine. Iarna vor fi curatate de zapada si mentinute in stare nealunecoasa. In cazul lucrului pe timp de noapte, aceste locuri vor fi iluminate conform reglementarilor in vigoare.  

Art.28 – Inainte de inceperea operatiilor de incarcare sau descarcare dintr-un mijloc de transport nemecanizat, acesta va fi asigurat contra deplasarii necomandate, prin franare cu mecanismul de franare propriu pe teren orizontal si prin franare cu mecanism propriu de franare si cu saboti de oprire pe teren in panta. Se interzice deplasarea vehiculelor in timpul efectuarii operatiilor de incarcare sau descarcare. 

Art.29 – Distanta minima libera dintre doua mijloace de transport nemecanizate alaturate, ce se incarca sau descarca simultan, va fi stabilita de la caz la caz de catre conducatorul lucrarii, in functie de felul mijlocului de transport, de caracteristicile materialelor manipulate, de conditiile terenului etc incat sa fie exclusa posibilitatea de accidentare. 

 

Art.30 – Pe fiecare mijloc de transport nemecanizat utilizat, trebuie scrisa capacitatea de transport a acestuia. 

Art.31 – Se interzice utilizarea mijloacelor de transport nemecanizate care prezinta defectiuni. 

Art.32 – Se interzice utilizarea carucioarelor cu 3 sau 4 roti care au sistemul de autofranare defect. 

C. DEPOZITAREA, STIVUIREA, INCARCAREA SI DESCARCAREA MATERIALELOR IN  BUCATI 

Art.33 – Depozitarea materialelor se va face astfel incat sa se excluda pericolul de accidentare, incendii si explozii. 

Art.34 – Depozitarea materialelor pe rafturi se face in asa fel incat sa nu fie posibila caderea lor. 

Art.35 – Pe rafturi si stelaje unde sunt depozitate materiale trebuie scris la loc vizibil sarcina maxima admisa, care nu trebuie depasita. 

Art.36 – La stivuirea materialelor in incaperi, greutatea stivelor nu va depasi sarcina maxima admisa a planseului si/sau pardoseli. 

Art.37 – Persoana juridica sau fizica va stabili locul si modul de stivuire pentru fiecare material in bucati care se depoziteaza. 

Art.38 – Stivuirea se va face fara deteriorarea ambalajului. Stivele vor fi constituite din materiale cu aceasi forme si dimensiuni sau din ambalaje de acelasi tip si dimensiuni. 

Art.39 – Stivuirea materialelor sau ambalajelor cu forme geometrice diferite nu este permisa. 

Art.40 – In cazul depozitarii materialelor ambalate in cutii, lazi, butoaie sau alte ambalaje cu forme geometrice regulate, cand suprapunerea se face direct pe ambalaje, peretii ambalajelor trebuie sa reziste presiunii exercitate de materialele situate deasupra, sa nu prezinte deformari sau deteriorari, iar inaltimea de stivuire va fi determinate de rezistenta mecanica a ambalajelor, stabilita prin standarde sau norme interne de fabricatie. 

Art.42 – Pentru ambalajele cu mai multe cicluri de utilizare, se vor face verificari dupa fiecare folosire, pentru stabilirea oportunitatii folosirii in continuare a acestora in conditii de siguranta. 

Art.43 – Scoaterea materialelor din stiva se va face astfel incat sa se evite prabusirea stivei. 

Art.44 – Cand incarcarea, descarcarea sau transportul materialelor se efectueaza de doi sau mai multi salariati efortul repartizat pe o persoana nu trebuie sa depaseasca limitele admise, prevazute conform art.11. Totodata, se va asigura ca obiectele respective sa se poata prinde bine cu unelte de apucare sau cu mainile. 

Art.45 – In cazul in care o sarcina este incarcata, descarcata sau transportata, prin purtare, concomitent de catre mai multi muncitori, acestia vor ridica si cobori sarcina numai la comanda conducatorului operatiei. 

 

Art.46 – Incarcaturile stivuite pe mijloacele de transport nemecanizate trebuie asigurate impotriva deplasarii, rasturnarii sau caderii. Incarcatura va fi astfel aranjata incat conducatorul mijlocului de transport sa poata supraveghea drumul parcurs. 

Art.47 – Incarcatura stivuita nu va depasi capacitatea maxima a mijlocului de transport nemecanizat, iar in cazul transportului de materiale lungi, acestea nu trebuie sa atinga solul in timpul mersului. 

Art.48 – La incarcarea si descarcarea vehiculelor, salariatii trebuie sa fie astfel asezati incat sa nu se loveasca intre ei cu uneltele de lucru sau cu materialul care se manipuleaza. 

Art.49 – Distanta dintre doi incarcatori manuali care lucreaza in acelasi timp la incarcare / descarcare, trebuie sa fie cel putin 3 m. 

Art.50 – Locurile periculoase, precum si locurile unde pot avea loc degajari daunatoare sanatatii muncitorilor, vor fi semnalizate prin placi indicatoare de securitate. 

Art.51 – Se interzice accesul la locul de descarcare – incarcare manuala a persoanelor care nu au nici o atributie la aceste operatii. 

D. DEPOZITAREA, INCARCAREA SI DESCARCAREA MATERIALELOR IN VRAC 

Art.52 – Pentru a evita imprastierea materialelor in vrac, depozitarea lor se va face in boxe, buncare, silozuri etc. In cazul in care acest lucru nu este posibil, materialele se vor aseza in gramezi, avand forma unui trunchi de piramida cu inclinarea fetelor laterale dupa unghiul taluzului natural al materialului respectiv. 

Art.53 – Descarcarea materialelor in vrac trebuie facuta incepand de la partea superioara a gramezii. Este interzisa descarcarea acestor materiale prin sapare la baza gramezilor. 

Art.54 – La manipularea in vrac a materialelor pulverulente, cand acestea se arunca cu lopata, se va evita stationarea oamenilor in zona de propagare a prafului sau executarea de alte lucrari in apropierea locului respectiv; lucratorii care executa lucrarea vor purta masti de protectie corespunzatoare. 

Art.55 – La manipularea materialelor pulvurulente in vrac, muncitorii se vor aseza in asa fel incat deplasarea materialelor sa se faca in directia vantului (vantul in spate). 

Art.56 – In vederea micsorarii producerii prafului la manipularea materialelor caustice in vrac, se vor folosi roabe, targi, jgheaburi etc. 

E. DEPOZITAREA, INCARCAREA, DESCARCAREA MATERIALELOR LUNGI, GRELE SAU VOLUMINOASE 

Art.57 – In cazul in care pentru incarcarea si descarcarea din mijloacele de transport a materialelor de lungime mare nu exista o instalatie de ridicat corespunzatoare, aceste operatii se vor executa manual cu ajutorul unor planuri inclinate dimensionate corespunzator sarcinilor la care sunt supuse. Planurile inclinate vor fi bine fixate la capetele lor inferioare si nu vor depasi nivelul platformelor mijlocului de transport.  

Art.58 – Se interzice stationarea muncitorilor in dreptul materialelor care se descarca, precum si oprirea materialelor cu picioarele, cu ranga sau alte scule. Salariatii trebuie sa stationeze lateral in timpul descarcarii. 

 

Art.59 (1) – Se interzice coborarea in acelasi timp a mai multor obiecte pe planul inclinat; fiecare obiect se va cobori numai daca cel precedent a fost luat de pe planul inclinat si numai la semnalul dat de catre conducatorul formatiei de lucru. 

 (2) – Manipularea materialelor lungi prin rostogolire pe plan inclinat se va face de catre cel putin doua persoane, prin utilizarea unor funii, salariatii stand la partea superioara. Se va manipula cate un singur colet sau obiect. 

Art.60 – Daca unele materiale lungi se transporta pe umeri, toti salariatii se aseaza pe aceeasi parte a piesei. Coborarea in vederea depozitarii pieselor lungi de pe umeri nu se va face prin aruncare, ci prin luare pe brat si apoi depunerea pe sol la comanda conducatorului formatiei de lucru. Mersul celor ce transporta o piesa va fi in acelasi pas, in cadenta comandata.  

Art.61 – Se interzice descarcarea materialelor lungi prin cadere sau rostogolire libera. 

Art.62 – In cazul in care nu se dispune de instalatii de ridicat, incarcarea-descarcarea si deplasarea materialelor grele sau voluminoase, se vor executa de catre o formatie de lucru cu experienta si cu respectarea urmatoarelor masuri: 

- terenul pe care se prevede transportul materialelor trebuie sa fie eliberat de toate obiectele straine ce impiedica deplasarea;  

- in cazul cand rezistenta terenului este slaba sau suprafata nu este neteda, deplasarea se va face pe dulapi sau pe grinzi; 

- in cazul deplasarii materialelor grele pe role, lungimea acestora trebuie sa depaseasca latimea piesei insa nu mai mult de 300 mm; 

- se interzice indepartarea manuala a rolelor de sub incarcatura; indepartarea acestora se va face numai dupa ce rolele se vor elibera complet de incarcatura; 

- in timpul deplasarii materialelor pe teren orizontal, acestea vor fi impinse numai din partea opusa sensului de deplasare (spate) folosind rangi; in cazul cand este necesar ca piesa sa fie trasa din partea dinspre sensul de deplasare, se vor folosi trolii, iar muncitorii nu vor sta in zona periculoasa create de cablu (1,5 ori lungimea cablului); de asemenea, ei vor pastra o distanta suficienta fata de piesa pentru a nu fi surprinsi, in cazul unei deplasari sau caderi accidentale a acesteia. 

Art.63 – La manipularea, depozitarea si transportul materialelor explozive si inflamabile se vor respecta prevederile din Normele specifice de protectie a muncii la transportul, depozitarea si folosirea materialelor explozive.  

Art.64 – La depozitarea, incarcarea si descarcarea produselor petroliere se vor respecta prevederile Normei specifice de protectie pentru manipularea, transportul si utilizarea produselor petroliere. 

Art.65 substantelor periculoase se va face conform prevederilor legislatiei in vigoare. Detalierea acestor prevederi se va face prin elaborarea unor instructiuni proprii de securitate in functie de conditiile concrete de utilizare.