instructiuni proprii ssm pentru macelar transator

Instructiuni proprii SSM pentru macelar-transator 

• Prezentele instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă carne cuprind cerinţele necesare pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă a personalului. 

• Prevederile prezentelor instrucţiuni proprii au ca scop diminuarea sau eliminarea pericolelor specifice acestor activităţi şi desfăşurarea proceselor de muncă în condiţii de securitate şi sănătate. 

• Prevederile prezentelor instrucţiuni proprii se aplică tuturor salariaţilor societăţii care desfăşoară activităţi de transare a carnii. 

• Prezentele instrucţiuni proprii se aplică cumulativ cu prevederile Instrucţiunilor proprii generale. 

• Prezentele instrucţiuni proprii se vor revizui periodic şi vor fi modificate ori de câte ori este necesar, ca urmare a modificărilor de natură legislativă survenite la nivel naţional, a schimbărilor interventie în tehnologia de lucru şi particularităţilor metodelor de lucru care urmează a fi reglementate din punctul de vedere al SSM. 

• Lucrările pot fi executate numai de persoane cu vârsta peste 18 ani, care au calificarea necesară, cunosc procedeele de lucru, aparatura şi instalaţiile meseriei pe care o practică şi au fost instruite din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă. 

• Repartizarea salariaţilor la locurile de muncă se efectuează numai dacă: deţin calificarea necesară, şi-au însuşit noţiunile specifice acestor lucrări, au aptitudinea, experienţa, capacitatea fizică şi neuropsihică corespunzătoare. 

• Organizarea şi desfăşurarea activităţii de instruire a salariaţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se vor realiza conform Instrucţiunilor Proprii Generale elaborate de societate.  

• În cadrul procesului de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a salariaţilor care desfăşoară activităţi comerciale, se vor transmite toate informaţiile necesare referitoare la: 

• riscurile la care sunt expuşi; 

• părţile periculoase ale echipamentelor tehnice utilizate, în funcţie de specificul activităţii; 

• dispozitivele de protecţie existente; 

• mijloacele de protecţie şi autoprotecţie, modul de intervenţie în caz de avarii şi accidente, sistemele de avertizare/semnalizare/alarmare; 

• semnificaţia marcajelor diferitelor încărcături, colete etc., conform standardelor. 

• Măsurile de prim-ajutor se vor stabili prin instrucţiuni proprii. 

• Activitatea în industria cărnii şi a produselor din carne este permisă numai dacă locurile de muncă au fost organizate, amenajate şi dotate corespunzător astfel încât să prevină accidentele de muncă şi bolile profesionale.  

• Lucrările din industria cărnii şi a produselor din carne se vor face în hale şi încăperi amenajate, dotate cu utilaje, instalaţii şi dispozitive adecvate. • Căile de acces din secţiile de producţie vor fi întreţinute în stare bună şi vor fi prevăzute cu marcaje şi indicatoare standardizate. 

• Instalaţiile de ventilaţie vor fi în bună stare, urmărindu-se în permanenţă funcţionarea lor la parametrii proiectaţi.

• Conducerea societăţii va asigura afişarea instrucţiunilor tehnice şi de exploatare atât a utilajelor şi instalaţiilor, cât şi a instrucţiunilor proprii de securitate şi sănătate în muncă. 

• Utilajele şi instalaţiile vor fi bine fixate, legate la pământ, dotate cu dispozitive de protecţie în bună stare. 

• Sunt interzise improvizaţiile de orice natură, precum şi menţinerea în funcţiune a utilajelor, maşinilor, instalaţiilor şi aparatelor care prezintă defecţiuni accidentale sau care nu sunt prevăzute cu toate dispozitivele de protecţie necesare asigurării securităţii muncii. 

• Pârghiile, manetele de comandă, butoanele de pornire şi de oprire vor fi astfel amplasate, încât să fie vizibile de la locul de muncă şi să fie posibilă manevrarea lor comodă, fără deplasarea muncitorilor de la locul de muncă. 

• Înainte de terminarea lucrului se va face ordine, curăţenie, spălarea şi degresarea maşinilor, igienizarea locului de muncă. 

• Conducătorul locului de muncă va asigura îndrumarea, controlul şi disciplina în timpul lucrului. 

• Nu se vor face niciun fel de intervenţii decât cu maşina oprită şi scoasă de sub tensiune. 

• Se interzice folosirea unei instalaţii sau a unui utilaj când se constată defecţiuni care pot provoca accidente. 

• Conducătorii locurilor de muncă vor supraveghea ca toţi salariaţii să aplice şi să respecte regulile de securitate şi sănătate în muncă, la fiecare utilaj şi loc de muncă. 

• Se interzice punerea de cuţite în cizme, sub centură sau înfigerea în masă sau în stâlp. Cuţitul va fi păstrat în teaca sau în rastel. Nu se va circula cu cuţitul în mână. 

• Pentru toate operaţiile care necesită întrebuinţarea cuţitelor se vor utiliza numai cuţite bine ascuţite, cu lama perfect fixată în mâner. 

• Ascuţirea cuţitelor la polizor se va face numai de către salariatul desemnat în acest scop. 

• Este interzis ca tăişul cuţitului să fie îndreptat către salariat. 

• Operaţia de eviscerare trebuie făcută cu mare atenţie pentru evitarea accidentărilor prin tăiere datorate mânuirii greşite a cuţitului. Salariaţii vor purta pe mâini mănuşi de protecţie din ţesătură metalică. 

• Despicarea carcasei în jumătăţi se va face cu ajutorul fierăstraielor electrice prevăzute cu apărători de protejare împotriva eventualelor aşchii care ar putea sări în timpul executării operaţiilor de despicare. 

• Salariaţii care lucrează cu fierăstrăul electric trebuie să poarte mănuşi şi galoşi electroizolanţi. Acţionarea fierăstraielor electrice trebuie făcută numai de pe platforme electroizolante. 

• Echipamentul electroizolant (mănuşi şi galoşi) va fi bine întreţinut şi folosit numai la efectuarea operaţiilor de despicare a carcaselor, fiind strict interzisă utilizarea mănuşilor şi galoşilor înţepaţi, sparţi sau uzi în interior. 

• Se interzice stropirea cu apă (in timpul acţiunii de curăţenie) a salariatului ce efectuează operaţia de despicare a carcaselor. 

• Se va asigura curăţenia la locul de muncă, prin înlăturarea grăsimilor şi a oricăror obiecte de pe platforme, în scopul evitării de alunecări, împiedicări etc. Nu se admite folosirea sării pe platforma electroizolantă. 

• Folosirea fierăstrăului se va face de către salariatul bine instruit care va respecta următoarele masuri:

•punerea în mişcare a pânzei fierăstrăului se va face numai după ce va fi verificată instalaţia electrică; în timpul funcţionarii fierăstrăului, nu se admite staţionarea persoanelor străine în spatele carcasei; 

•după executarea operaţiilor de despicare se va decupla în mod obligatoriu aparatul din circuitul electric. 

• În cazul în care fierăstraiele electrice sunt prevăzute şi cu contragreutăţi, se vor asigura apărători de protecţie pe toata lungimea cursei efectuate de contragreutate. 

• După terminarea lucrului, aparatul va fi deconectat de la reţeaua de alimentare cu energie electrică. 

• Cablurile electrice de alimentare, care acţionează fierăstraiele electrice, vor fi suspendate de partea de sus a halei de lucru. Este interzisă lăsarea cablurilor pe jos peste grinzile metalice fără a se lua măsuri speciale de izolare şi de protejare. 

• În cazul în care operaţia de despicare se execută cu ajutorul bardelor, salariaţii care le utilizează vor respecta următoarele măsuri: 

•vor controla zilnic, înainte de începerea lucrului, dacă bardele sunt bine fixate în coadă; 

•folosirea bardei se va face numai cu mâinile curate; 

•nu se admite staţionarea altor persoane în spatele lor şi al carcaselor. • Transportatoarele aeriene, cât şi celelalte mijloace de transport cu sau fără încărcătură din interiorul secţiilor de producţie vor fi manipulate de salariaţi special instruiţi. 

• Este interzisă încărcarea cu carne a transportatoarelor şi liniilor aeriene, peste capacitatea specifică. 

• La operaţiile ce se execută cu cuţitul (detaşarea slăninii, a capului, a urechilor etc.) se va lucra cu atenţie, iar la agăţarea slăninii pe cârlig, se va ţine seama ca orificiul să fie la o distanţă de 10 – 15 cm de capăt şi într-o zonă rezistentă, pentru a evita accidentările

 

Instructiuni proprii de Securitate si Sanatate in Munca pentru functia de macelar transator - model actualizat la data de 11 Iulie 2024