instructiuni proprii ssm pentru utilizarea centralei termice

 Instructiuni proprii SSM pentru utilizarea centralei termice 

* Deservirea centralei termice se va face de către un operator care a fost instruit in privinţa  exploatării in condiţii de maxima securitate, conform instrucţiunilor de exploatare elaborate de  producător si specificate in cartea tehnica a instalaţiei. 

* Operatorul are obligaţia sa verifice in permanenta funcţionarea corecta a aparaturii de măsura  si control. 

* Pentru evitarea accidentelor prin electrocutare se vor lua toate masurile de prevenire necesare  in conformitate cu normele de securitate a muncii pentru utilizarea energiei electrice. * Este interzisa pătrunderea persoanelor străine in incinta centralei termice. * Este interzisa blocarea cailor de acces cu diverse materiale, scule sau subansamble. * Este interzisa blocarea accesului la tablourile electrice cu diverse materiale sau obiecte. * Tablourile electrice vor fi ţinute incuiate si vor fi prevăzute cu o platforma electro-izolanta sau  cu un covor de cauciuc. 

* Este interzisa pătrunderea cu flacăra deschisa sau cu ţigara aprinsa in incinta unde se afla  centrala termica. 

* Este interzis lucrul cu flacăra deschisa, precum si sudarea electrica in timpul funcţionarii  centralei termice. 

* Operaţiile de sudura se vor executa dupa oprirea centralei si pe baza "Permisului de lucru cu  foc deschis". 

* " Permisului de lucru cu foc deschis ", ca forma, este prezentat in Anexa nr. 4 la Normele  Generale de Apărare împotriva Incendiilor emise cu Ord. nr. 163/2007 si se eliberează pentru  următoarele lucrări: 

· executarea unor operaţiuni de comandă a unor instalaţii sau utilaje tehnologice de importanţă  sau intervenţia asupra acestora, a căror operare greşită poate determina sau favoriza producerea  unor incendii de amploare, explozii, calamităţi naturale, eşecul unor servicii de utilitate publică sau  a altor tipuri de risc; 

· lucrări de reparaţii sau de întreţinere, distrugerea unor deşeuri sau reziduuri periculoase pentru viaţa oamenilor sau pentru mediu; 

· prelevarea de probe din recipiente sau instalaţii care conţin substanţe periculoase, lucrări de sudare;  

· lucrări de tăiere sau lipire cu flacără; 

· lucrări care pot provoca scântei mecanice; 

· lucrări care pot provoca scântei şi arcuri electrice sau scurtcircuite;  

· lucrări de topire a bitumului sau asfaltului;  

· lucrări de curăţare prin ardere a unor utilaje, aparate, conducte tehnologice sau conductoare  electrice; 

· lucrări la care se utilizează foc deschis (dezgheţări, decongelări, aprinderea cuptoarelor  tehnologice, cazanelor etc); 

· punerea ori repunerea în funcţiune a instalaţiilor şi utilajelor tehnologice care prezintă risc  foarte mare de incendiu sau oprirea acestora; 

· aplicarea unor materiale de protecţie din care se pot degaja cu uşurinţă vapori şi gaze  inflamabile şi/sau explozive; 

· curăţarea interioară a unor vase, rezervoare, recipiente sau sisteme de evacuare în care au fost  stocate, prelucrate ori vehiculate produse combustibile etc; 

· depozitarea, manipularea şi transportul de substanţe/materiale periculoase; · spectacole cu foc deschis/jocuri de artificii. 

* Conductele de agent termic precum si armaturile vor fi verificate zilnic, iar la apariţia  scurgerilor de agent termic se va opri instalaţia (pana la remedierea defecţiunii). * Este interzisa orice intervenţie la instalaţia de transport a agentului termic in timpul  funcţionarii centralei termice. 

* Este interzisa păstrarea combustibilului sau a recipientelor de combustibil in incaperea in care 

se afla centrala termica. 

* Centrala termica va fi exploatata de personal calificat si autorizat, conform normelor specifice  si a prescripţiilor I.S.C.I.R. 

* In încăperea centralei termice se va păstra cu stricteţe curăţenia înainte de a efectua operaţii de  curăţare şi întreţinere decuplaţi centrala de la reţeaua de alimentare electrică acţionând asupra  întrerupătorului general şi/sau prin dispozitivele de închidere corespunzătoare. * In încăperea centralei este interzisă păstrarea obiectelor şi materialelor inflamabile, precum şi a celor străine de exploatarea instalaţiei. 

* La apariţia oricăror defecţiuni tehnice (scurgeri de combustibil, creşterea presiunii, etc), se va  opri imediat cazanul şi se vor lua măsuri de înlăturare a acestora, exclusiv de către personal  calificat. 

* Nu blocaţi nici măcar momentan şi/sau parţial terminalele de aspiraţie şi evacuare. * Nu puneţi nici un obiect pe centrală. 

* Centrala trebuie să fie folosită numai în scopul pentru care a fost proiectată.Orice altă utilizare  este incorectă şi deci periculoasă. 

* Centrala trebuie să fie instalată în încăperi adecvate care trebuie să respecte toate normele de  instalare şi care trebuie să garanteze o funcţionare sigură şi regulamentară. 

* In cazul în care locul de instalare nu garantează un adăpost adecvat împotriva agenţilor  atmosferici, centrala trebuie complet protejată împotriva temperaturilor scăzute şi a îngheţului. * Centrala se va instala astfel încât să se ţină cont de gabaritul său şi de spaţiile necesare pentru  întreţinere. 

* Pentru o bună funcţionare se va evita folosirea conductelor cu diametre subdimensionate, a  coturilor cu rază mică şi a reducţiilor necorespunzătoare. 

* Presiunea apei reci la intrare trebuie să fie în concordanţă cu specificaţiile din cărţile tehnice  ale centralei. 

* Instalaţiile electrice ale centralei trebuie să fie racordate la centura de împământare.Conductele instalaţiei hidraulice şi de încălzire nu trebuie să fie folosite ca împământări ale instalaţiei electrice. * Condensul rezultat din instalaţie trebuie protejat împotriva îngheţului. 

* Siguranţa electrică a centralei se realizează numai când aceasta este racordată corect la  împământare, executată conform normelor în vigoare. 

* Este recomandat să fie folosită o înclinare în urcare a tuturor conductelor de aspiraţie şi  evacuare astfel încât: 

· să oprească intrarea apei, prafului sau a obiectelor străine în conducta de aspiraţie · să faciliteze, în conducta de evacuare gaze arse, refluxul condensului spre camera ardere, care  este construită pentru funcţionarea în aceste condiţii şi pentru a evita condensul * Verificaţi să nu iasă gaze prin evacuarea condensului. 

* Inainte de punerea în funcţiune a centralei verificaţi dacă pompa de circulaţie nu s-a blocat  cauza depunerilor din pauza de funcţionare.Trebuie verificată deasemenea integritate garniturilor  din fibră ignifugă şi din cauciuc din capacul arzătorului. 

* Trecerea centralei de la un tip de combustibil solid la altul se va face numai de către personal  autorizat. 

* Nu se efectuează curăţarea încăperii în care este instalată centrala când aceasta este în  funcţiune. 

* Curăţarea panourilor centralei trebuie făcută doar cu apă şi săpun. Nu se curăţă panourile sau  alte părţi vopsite sau din plastic cu diluanţi. 

* In cazul în care centrala necesită piese de schimb , trebuie să le folosiţi doar pe cele de la firme autorizate şi care corespund tipului de centrală pe care îl deţineţi. 

* Verificaţi în permanenţă buna funcţionare a dispozitivelor de siguranţă cu care este dotată  centrala. Funcţionarea defectuoasă a acestora pune în pericol funcţionarea normală a centralei. * Nu obturaţi deschiderile de aerisire ale încăperii în care este instalată centrala în scopul de a  preveni acumularea de substanţe toxice sau explozive. 

* In cazul nefolosirii centralei pe parcursul unei perioade îndelungate, consultaţi prescripţiile 

tehnice din manualul de folosire referitoare la alimentarea cu energie electrică, funcţia de protecţie  antiangheţ. 

* In zonele unde duritatea apei este mare se recomandă instalarea unui dispozitiv anticalcar,  evitând astfel curăţarea frecventă a schimbătorului de căldură. 

* Controlaţi periodic presiunea indicată pe manometre. 

* Nu atingeţi părţile calde ale centralei cum ar fi (uşiţa, hota, racordul la coş, etc.) care pe timpul  de funcţionare şi după oprire rămân pentru un timp calde.Orice contact cu acestea poate provoca  grave arsuri. 

* Este interzisă prezenţa în timpul funcţionării centralei în jurul acesteia a copiilor sau a altor  persoane neautorizate. 

* Nu udaţi centrala cu jeturi de apă sau alte lichide. 

* La curăţarea grupului de ardere, deoarece este posibil să veniţi în contact cu o pulbere fină şi  cu condensul acid, se recomandă să purtaţi echipament de protecţie adecvat (ochelari, mănuşi,  mască). 

  • Atunci când se hotărăşte dezinstalarea definitivă a centralei, aceasta se va face numai de catre  personal autorizat şi se va decupla întâi alimentarea cu apă şi tensiune.

 

Instructiuni proprii de Securitatea si Sanatatea in munca pentru utilizarea centralei termice - model actualizat la data de 12 Iulie 2024