Decizie asumare resp ssm

................S.R.L. 

DECIZIA Nr. 1 

din data de ........................ 

pentru asumarea raspunderii in domeniul sanatatii si securitatii in munca de catre reprezentantul legal al ................S.R.L. 

si pentru repartizarea responsabilitatilor pe linie de S.S.M. 

Art. 1. In conformitate cu prevederile art. 8 din Legea 319/2006, art. 15 -16, 20 - 33 si 47 - 51 din Normele metodologice pentru punerea in aplicare a Legii 319/2006, prin prezenta, incepand cu data de , stabilesc urmatoarele privind securitatea si sanatatea in munca la ................S.R.L. 

Art. 2. Pentru ca activitatile pe care le desfasoara ................S.R.L. nu sunt dintre cele prevazute in anexa nr. 5 din Normele metodologice pentru punerea in aplicare a LEGII 319/2006 prin prezenta si potrivit prevederilor Art. 16 (1) lit a) si b) si ale art. 16 (3) activitatile de prevenire si protectie specificate la art. 15 din Normele metodologice pentru punerea in aplicare a LEGII 319/2006 le repartizez astfel:  

A) activitatile de prevenire si protectie ce se desfasoara de reprezentantul legal al ................S.R.L.:  1. verificarea cunoasterii si aplicarii de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de   prevenire si protectie, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce Ie revin in domeniul   securitatii si sanatatii in munca, stabilite prin fisa postului;  

1. actualizarea planului de prevenire si protectie;  

2. evidenta zonelor cu risc ridicat si specific prevazute la art. 101-107;  

3. stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca, stabilirea tipului de semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor Hotararii Guvernului nr.971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca;  

4. evidenta meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica, pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor;  

5. evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare;  

6. evidenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesita testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic;  

7. participarea la cercetarea evenimentelor conform competentelor prevazute la art. 108-177;  

8. intocmirea evidentelor conform competentelor prevazute la art. 108-177; 

9. elaborarea rapoartelor privind accidentele de munca suferite de lucratorii din intreprindere si/sau unitate, in conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. d) din lege;  

10. urmarirea realizarii masurilor dispuse de catre inspectorii de munca, cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor; 

11. colaborarea cu lucratorii si/sau reprezentantii lucratorilor, serviciile externe de prevenire si protectie, medicul de medicina muncii, in vederea coordonarii masurilor de prevenire si protectie;  12. colaborarea cu lucratorii desemnati/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, in situatia in care mai multi angajatori isi desfasoara activitatea in acelasi loc de munca;  13. urmarirea actualizarii planului de avertizare, a planului de protectie si prevenire si a planului de evacuare; 

14. aproba completarile facute de conducatorii locurilor de munca in instructiunile proprii si tehnoredactate de catre serviciul extern;  

15. aproba instructiuni de lucru pentru fiecare utilaj sau echipament tehnic propuse de conducatorii locurilor de munca si tehnoredactate de catre serviciul extern;  

16. aproba procedurile de lucru propuse de conducatorii locurilor de munca si tehnoredactate de catre serviciul extern; 

B) activitati de prevenire si protectie de SSM ce se desfasoara de catre conducatorii locurilor de munca:  

1. propunerea atributiilor si raspunderilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca, ce revin lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate de catre acestia, care se anexeaza in fisa postului, cu aprobarea angajatorului;  

2. propunerea completarilor ce trebuie efectuate in instructiunile proprii si aprobate de angajator;  

3. propune (si intocmeste dupa aprobarea lor de catre angajator) instructiuni de lucru pentru fie care utilaj sau echipament tehnic;  

4. propune (si intocmeste dupa aprobarea lor de catre angajator) proceduri de lucru pentru fiecare tip de activitate desfasurata de catre lucratorii din subordine;  

5. verificarea periodica cunoasterii si aplicarii de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca, stabilite prin fisa postului;  

6. asigurarea ca toti lucratorii sa fie instruiti pentru aplicarea planului de actiune in caz de pericol grav si iminent, conform prevederilor art. 101-107 din Normele metodologice pentru punerea in aplicare a L 319/2006;  

7. intocmeste si tine evidenta zonelor cu risc ridicat si specific prevazute la art. 101-107;  8. intocmeste si tine evidenta meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica, pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor;  

9. intocmeste si tine evidenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesita testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic;  

10. intocmeste evidenta si monitorizarea functionarii sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si control, precum si a instalatiilor de ventilare sau a altor instalatii pentru controlul noxelor in mediul de munca;  

11. verificarea starii de functionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta, precum si a sistemelor de siguranta;  

12. evidenta echipamentelor de munca si urmarirea ca verificarile periodice si, daca este cazul, incercarile period ice ale echipamentelor de munca sa fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor legale;  

13. informarea angajatorului, in scris, asupra deficientelor constatate in timpul controalelor efectuate la locul de munca si propunerea de masuri de prevenire si protectie; 

14. intocmirea rapoartelor si/sau a listelor prevazute de hotararile Guvernului emise in temeiul art. 51 alin. (1) lit. b) din lege, inclusiv cele referitoare la azbest. vibratii, zgomot si santiere temporare si mobile;  

15. identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru din intreprindere si intocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;  

16. participarea la cercetarea evenimentelor conform competentelor prevazute la art. 108-177; Guvernului nr. 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca; 

17. urmarirea intretinerii, manipularii si depozitarii adecvate a echipamentelor individuale de protectie si a inlocuirii lor la termenele stabilite, precum si in celelalte situatii prevazute de Hotararea Guvernului nr. 1048/2006;  

18. intocmirea evidentelor conform competentelor prevazute la art. 108-177 din HG 1425/2006;  

19. propunerea de sanctiuni si stimulente pentru lucratori, pe criteriul indeplinirii atributiilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;  

20. propunerea de clauze privind securitatea si sanatatea in munca la incheierea contractelor de prestari de servicii cu alti angajatori, inclusiv la cele incheiate cu angajatori straini;  

21. completeaza fisele de instruire, executa nemijlocit si tine evidenta instruirii la locul de munca si a celui periodic;  

C) activitatile de prevenire si protectie ce se desfasoara prin serviciu extern de prevenire si protective (S.E.P.P.):  

1. identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca, respectiv executant, sarcina de munca, mijloace de munca/echipamente de munca si mediul de munca pe locuri de munca/posturi de lucru;  

2. elaborarea planului de prevenire si protectie daca acelasi serviciu extern de prevenire si protectie a realizat si identificarea si evaluarea riscurilor;  

3. elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii/intreprinderii, precum si ale locurilor de munca/posturilor de lucru;  

4. verificarea anuala a cunoasterii si aplicarii de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce Ie revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca, stabilite prin fisa postului;  

5. intocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;  

6. elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de munca, asigurarea documentatiei aprobate de angajator, necesare informarii si instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca si verificarea anuala referitoare la cunoasterea si aplicariea de catre lucratori a informatiilor primite;  

7. elaborarea programului de instruire-testare la nivelul angajatorului;  

8. asigurarea intocmirii planului de actiune in caz de pericol grav si iminent, (daca acestea sunt existente sau potentiale la locurile de munca organizate de angajator) conform prevederilor art. 101- 107, si asigurarea ca toti lucratorii sa fie instruiti pentru aplicarea lui; 

9. stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca, stabilirea tipului de semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor Hotararii Guvernului nr.971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca;  

10. participarea la cercetarea evenimentelor conform competentelor prevazute la art. 108-177;  11. intocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfasurarea activitatilor de SSM la nivelul angajatorului; 

12. executarea instruirii introductiv generale a noilor angajati;  

13. tehnoredacteaza completarile facute de conducatorii locurilor de munca in instructiunile proprii si aprobate de angajator;  

14. tehnoredacteaza instructiunile de lucru pentru fiecare utilaj sau echipament tehnic propuse de conducatorii locurilor de munca si aprobate de angajator;  

15. tehnoredacteaza procedurile de lucru propuse de conducatorii locurilor de munca si aprobate de angajator;  

Art. 3. Activitatile legate de supravegherea starii de sanatate a lucratorilor se vor efectua in conformitate cu

prevederile art. 24 si 25 din legea 319/2006 prin incheierea unui contract de servicii externe cu medic de medicina muncii.  

Art. 4. Prezenta dispozitie intra in vigoare in termen de 5 zile de la data emiterii ei si este valabila pentru toti angajatii societatii noastre cat si pentru prestatorii de servicii externe care au contract in acest sens cu ................S.R.L. 

ADMINISTRATOR,