Monitorul Oficial Partea I nr 196 240311 161100

PARTEA I Anul 192 (XXXVI) — Nr. 196 LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE Luni, 11 martie 2024 

SUMAR 

Nr. Pagina Nr. Pagina 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI 

171. — Hotărâre privind actualizarea descrierii tehnice și a valorii de inventar a unui drum forestier, precum și trecerea, cu titlu gratuit, a acestuia și a terenului aferent din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor — Romsilva în domeniul public al orașului Vișeu de Sus,  

județul Maramureș...................................................... 2–3 

179. — Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, precum și a Hotărârii Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de  

prezența agenților chimici .......................................... 4–7 

182. — Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea oficiilor de cadastru și publicitate  imobiliară.................................................................... 8–9 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE  

ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE 

76. — Ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații SPP 7 Măicănești din județul Vrancea, în  

proprietatea acestei organizații .................................. 10–11 

77. — Ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații Smârdan din județul Galați, în proprietatea  

acestei organizații ...................................................... 11–12 

227. — Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparținând Composesoratului Certege, Bisericii Ortodoxe Certege, Filiei Certege și persoanelor fizice Scrob N. Sava, Marc P. Felician, Marc S. Petru, Marc N. Ana, Bota N. Cornel, Coteț Ileana, Danciu I. Dumitru, Danciu I. Eva, Gaiță V. Vasile, Miclea Eugenia-Nica, Balea Iosif, Macarie Sofia, Oneț G. Simion, Balea I. Petru, Haida Constantin și Căbulea Romulus, Unitatea  

de Producție VII Composesorat Certege, județul Alba .... 13 

233. — Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparținând Composesoratului Imeni, Parohiei Greco-Catolice Ghelința, Parohiei Romano Catolice Ghelința și Parohiei Romano-Catolice Harale,  

Unitatea de Producție I Imeni, județul Covasna............ 14 

235. — Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparținând Composesoratului Keresztesek Havassa, Unitatea de Producție I  

Keresztesek Havassa, județul Covasna........................ 15 

351. — Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparținând Asociației Obștea de Moșneni Crasna Deal și Vale, Unitatea de  

Producție I Crasna Deal și Vale, județul Gorj ............ 16

2 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 196/11.III.2024 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI GUVERNUL ROMÂNIEI 

HOTĂRÂRE 

privind actualizarea descrierii tehnice și a valorii de inventar a unui drum forestier,  precum și trecerea, cu titlu gratuit, a acestuia și a terenului aferent din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor — Romsilva  

în domeniul public al orașului Vișeu de Sus, județul Maramureș 

Având în vedere prevederile art. 21 și 22 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 1 alin. (1) și art. 2 din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere, a căilor ferate forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor — Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora, cu modificările și completările ulterioare, al art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 288 și 292 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

Art. 1. — Se aprobă actualizarea descrierii tehnice și a valorii de inventar a unui drum forestier aflat în domeniul public al statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor — Romsilva, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1. 

Art. 2. — Se aprobă trecerea, cu titlu gratuit, a unui drum forestier, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor — Romsilva în domeniul public al orașului Vișeu de Sus, județul Maramureș, în scopul întreținerii, reabilitării și modernizării acestuia. 

Art. 3. — (1) Se aprobă trecerea, cu titlu gratuit, a terenului aferent drumului forestier prevăzut la art. 2 din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor — Romsilva în domeniul public al orașului Vișeu de Sus, județul Maramureș, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3. 

(2) Pentru terenul aferent drumului forestier prevăzut la alin. (1) și pentru drumul prevăzut la art. 2, Consiliul Local al Orașului Vișeu de Sus asigură respectarea regimului silvic potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) și (2) din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere, a căilor ferate forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor — Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora, cu modificările și completările ulterioare. 

(3) Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin structurile teritoriale competente, are responsabilitatea de a monitoriza respectarea prevederilor alin. (2). 

Art. 4. — Predarea-preluarea drumului forestier prevăzut la art. 2 și a terenului aferent acestuia prevăzut la art. 3 alin. (1) se va face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea art. 5 din Normele metodologice referitoare la criteriile și modalitățile practice de aplicare a prevederilor Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere, a căilor ferate forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor — Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora, aprobate prin Ordinul ministrului apelor și pădurilor nr. 1.019/2019. 

Art. 5. — Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, împreună cu Ministerul Finanțelor, va efectua operațiunea de modificare în mod corespunzător a anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 6. — Anexele nr. 1—3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

PRIM-MINISTRU 

ION-MARCEL CIOLACU 

Contrasemnează: 

Ministrul mediului, apelor și pădurilor, 

Mircea Fechet 

Ministrul dezvoltării,  

lucrărilor publice și administrației, 

Adrian-Ioan Veștea 

p. Ministrul finanțelor, 

Carmen Moraru, 

secretar de stat 

București, 28 februarie 2024. 

Nr. 171.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 196/11.III.2024 3 

ANEXA Nr. 1 

DATELE DE IDENTIFICARE 

ale drumului forestier aflat în domeniul public al statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor — Romsilva pentru care se actualizează descrierea tehnică și valoarea de inventar 

Nr.  

crt. 

Nr. MF

Codul  

de 

clasificație

Denumirea

Datele de identificare  ale drumurilor forestiere aflate în domeniul public al statului și în administrarea Regiei Naționale  

a Pădurilor — Romsilva anterior actualizării

Datele de identificare ale drumurilor forestiere  

aflate în domeniul public al statului și în administrarea  Regiei Naționale a Pădurilor — Romsilva  

pentru care se actualizează descrierea tehnică

Valoarea actuală 

(lei)

Valoarea 

actualizată (lei)

Situația juridică actuală  

a bunului

8

3042 

8.04.04 

Drum forestier Valea Scradii

Drum auto forestier  Lungime — km  

Suprafață — ha  

CF —

Lungime — 3,00 km, suprafață — 1,9770 ha CF 58516 Vișeu de Sus — suprafață 0,4031 ha;  CF 58519 Vișeu de Sus — suprafață 0,2888 ha;  CF 58520 Vișeu de Sus — suprafață 0,3014 ha;  CF 58522 Vișeu de Sus — suprafață 0,3730 ha;  CF 58523 Vișeu de Sus — suprafață 0,3080 ha;  CF 58558 Vișeu de Sus — suprafață 0,3027 ha

89.969 

109.662 

În domeniul public  

al statului  

și în administrarea 

Regiei Naționale  

a Pădurilor — Romsilva CUI 1590120ANEXA Nr. 2 

DATELE DE IDENTIFICARE 

ale drumului forestier care trece din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor — Romsilva în domeniul public al orașului Vișeu de Sus, județul Maramureș 

Nr. 

crt.

Denumirea drumurilor 

forestiere

Codul  

de  

clasificație

Indicativul drumului  

în amenajament

Lungimea — km —

Suprafața 

— ha —

Persoana juridică  

de la care trece bunul imobil

Persoana juridică 

la care trece bunul imobil

Nr. de 

inventar  MF

Valoarea  

de inventar  MF 

— lei —

Valoarea  

de inventar  cu care  

se transmite bunul 

— lei —

Cartea funciară

10 

11

Drum 

forestier Valea 

Scradii

8.04.04 

UP X Vișeu;  

ua 225D, 226D;  Ocolul Silvic Vișeu, Direcția Silvică 

Maramureș

3,00 

1,9770 

Statul român,  

din administrarea  

Regiei Naționale  

a Pădurilor — Romsilva CUI 1590120

Orașul Vișeu de Sus, județul Maramureș CUI 3627641

3042 

109.662 

109.662 

CF 58516 Vișeu de Sus  CF 58519 Vișeu de Sus  CF 58520 Vișeu de Sus  CF 58522 Vișeu de Sus  CF 58523 Vișeu de Sus  CF 58558 Vișeu de SusANEXA Nr. 3 

DATELE DE IDENTIFICARE 

ale terenului aferent drumului forestier care trece din domeniul public al statului și din administrarea  Regiei Naționale a Pădurilor — Romsilva în domeniul public al orașului Vișeu de Sus, județul Maramureș

Nr.  

crt.

Amplasamentul terenului

Codul  

de  

clasificație

Persoana juridică 

de la care trece cu titlu gratuit bunul imobil

Persoana juridică la care trece  

cu titlu gratuit 

bunul imobil

Localizarea 

terenului în 

cadastrul forestier

Suprafața  — ha — 

Cartea funciară

Nr. de 

inventar 

MF

Situația juridică (actuală)

9

Orașul  

Vișeu de Sus, județul 

Maramureș, 

CUI 3627641

8.04.02 

Statul român,  

din administrarea  

Regiei Naționale  

a Pădurilor — Romsilva CUI 1590120

Orașul  

Vișeu de Sus, județul 

Maramureș 

CUI 3627641

UP X Vișeu;  

ua 225D, 226D; Ocolul Silvic 

Vișeu,  

Direcția Silvică Maramureș

1,9770 

CF 58516 Vișeu de Sus  CF 58519 Vișeu de Sus  CF 58520 Vișeu de Sus  CF 58522 Vișeu de Sus  CF 58523 Vișeu de Sus  CF 58558 Vișeu de Sus

1364 

parțial

În domeniul public  

al statului  

și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor — Romsilva, potrivit Legii  nr. 46/2008 —  

Codul silvic4 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 196/11.III.2024 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, precum și a Hotărârii Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici 

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

Art. I. — Hotărârea Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 484 din 11 mai 2021, se modifică și se completează după cum urmează: 

1. Titlul se modifică și va avea următorul cuprins: „H O T Ă R Â R E 

privind stabilirea cerințelor minime de securitate  și sănătate pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la locul de muncă  

la agenți cancerigeni sau mutageni ori la substanțe  toxice pentru reproducere” 

2. La articolul 1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 1. — (1) Prevederile prezentei hotărâri au ca obiect de reglementare protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea și securitatea lor, inclusiv prevenirea unor astfel de riscuri, care apar sau este posibil să apară prin expunerea la locul de muncă la agenți cancerigeni sau mutageni ori la substanțe toxice pentru reproducere.” 

3. La articolul 5, după punctul 2 se introduc trei noi puncte, pct. 21—23, cu următorul cuprins: 

„21. substanță toxică pentru reproducere — o substanță sau un amestec care îndeplinește criteriile de clasificare ca agent toxic pentru reproducere de categoria 1A sau 1B prevăzute în anexa I la Regulamentul nr. 1.272/2008; 

22. substanță toxică pentru reproducere fără valoare-prag — o substanță toxică pentru reproducere pentru care nu există un nivel sigur de expunere pentru sănătatea lucrătorilor și care este identificată ca atare în coloanele de mențiuni din anexele nr. 1 și 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici, republicată; 

23. substanță toxică pentru reproducere cu valoare-prag — o substanță toxică pentru reproducere pentru care există un nivel sigur de expunere, sub care nu există niciun risc pentru sănătatea lucrătorilor, și care este identificată ca atare în coloanele de mențiuni din anexele nr. 1 și 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006, republicată;”. 

4. La articolul 5, punctul 3 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„3. valoare-limită — cu excepția cazului în care se prevede altfel, limita mediei ponderate în timp a concentrației agentului cancerigen sau mutagen ori a unei substanțe toxice pentru reproducere în aer în zona de respirație a lucrătorului, pe o perioadă de referință specificată în prezenta hotărâre;”. 

5. La articolul 5, după punctul 6 se introduc două noi puncte, pct. 7 și 8, cu următorul cuprins: 

„7. valoare-limită biologică — limita concentrației în mediul biologic corespunzător a agentului în cauză, a metabolitului acestuia sau a unui indicator al efectului; 

8. supravegherea stării de sănătate — evaluarea stării de sănătate a unui lucrător în funcție de expunerea sa la locul de muncă la anumiți agenți cancerigeni sau mutageni ori la anumite substanțe toxice pentru reproducere.” 

6. Articolele 6—8 se modifică și vor avea următorul cuprins: „Art. 6. — (1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică oricărei activități în care lucrătorii sunt sau pot fi expuși, ca urmare a muncii lor, la agenți cancerigeni sau mutageni ori la substanțe toxice pentru reproducere. 

(2) În cazul oricărei activități susceptibile să prezinte pentru lucrători un risc de expunere la agenți cancerigeni sau mutageni ori la substanțe toxice pentru reproducere, angajatorul este obligat să determine natura, gradul și durata de expunere a lucrătorilor pentru a face posibile evaluarea oricărui risc pentru sănătatea și securitatea acestora, precum și stabilirea măsurilor care trebuie luate. 

(3) Angajatorul este obligat să reînnoiască regulat evaluarea riscurilor și în mod obligatoriu la orice modificare a condițiilor de muncă prin care poate fi influențată expunerea lucrătorilor la agenți cancerigeni sau mutageni ori la substanțe toxice pentru reproducere. 

(4) Angajatorul este obligat să furnizeze inspectoratului teritorial de muncă și/sau direcției de sănătate publică județene sau a municipiului București, la cererea acestora, datele privind concentrația măsurată a agenților cancerigeni sau mutageni ori a substanțelor toxice pentru reproducere, precum și elementele care au servit la evaluarea prevăzută la alin. (2).  

Art. 7. — La evaluarea riscului trebuie luate în considerare toate căile de pătrundere în organism a agentului cancerigen sau mutagen ori a substanței toxice pentru reproducere, cum ar fi absorbția transcutanată și/sau percutanată.  

Art. 8. — În situația în care se efectuează evaluarea prevăzută la art. 6 alin. (2), angajatorii acordă o atenție specială eventualelor efecte asupra securității sau sănătății lucrătorilor din grupurile sensibile la riscuri specifice și, printre altele, analizează oportunitatea evitării utilizării lucrătorilor în zone în care aceștia se pot afla în contact cu agenți cancerigeni sau mutageni ori cu substanțe toxice pentru reproducere.” 

7. La capitolul II, titlul secțiunii 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„SECȚIUNEA 1 

Reducerea utilizării și înlocuirea la locul de muncă  a agenților cancerigeni sau mutageni ori a substanțelor  toxice pentru reproducere” 

8. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 9. — Angajatorul trebuie să reducă la locul de muncă utilizarea unui agent cancerigen sau mutagen ori a unei substanțe toxice pentru reproducere, dacă este posibil din punct de vedere tehnic, în special prin înlocuirea sa cu o substanță, un amestec sau proces care, în condiții de utilizare, nu este periculos ori este mai puțin periculos pentru sănătatea sau securitatea lucrătorilor, după caz.” 

9. La capitolul II, titlul secțiunii a 2-a se modifică și va avea următorul cuprins: 

„SECȚIUNEA a 2-a 

Prevenirea și reducerea expunerii la locul de muncă  la agenți cancerigeni sau mutageni ori la substanțe  toxice pentru reproducere” 

10. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 11. — Expunerea nu trebuie să se realizeze în situația în care s-a depășit valoarea-limită a agentului cancerigen sau

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 196/11.III.2024 5

mutagen ori a substanței toxice pentru reproducere prevăzută de prezenta hotărâre ori de Regulamentul nr. 1.272/2008, după caz.” 11. La articolul 12, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„(2) Dacă din punct de vedere tehnic nu este posibilă înlocuirea agentului cancerigen sau mutagen ori a substanței toxice pentru reproducere printr-o substanță, un amestec sau proces care, în condiții de utilizare, nu este periculos sau este mai puțin periculos pentru sănătate și securitate, angajatorul trebuie să ia măsuri ca agentul cancerigen sau mutagen ori toxic pentru reproducere să fie, atât cât este posibil din punct de vedere tehnic, produs ori utilizat într-un sistem închis. 

(3) În cazul în care aplicarea unui sistem închis nu este posibilă din punct de vedere tehnic, angajatorul se asigură că nivelul de expunere a lucrătorilor la agentul cancerigen sau mutagen ori la substanța toxică pentru reproducere fără valoare-prag este redus la un nivel cât mai scăzut posibil din punct de vedere tehnic.” 

12. La articolul 12, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alin. (31) și (32), cu următorul cuprins: „(31) În cazul în care nu este posibil din punct de vedere tehnic să se utilizeze sau să se producă o substanță toxică pentru reproducere cu valoare-prag într-un sistem închis, angajatorul asigură reducerea la minimum a riscului legat de expunerea lucrătorilor la respectiva substanță toxică pentru reproducere cu valoare-prag. 

(32) În ceea ce privește substanțele toxice pentru reproducere care nu se încadrează în categoria substanțelor toxice pentru reproducere fără valoare-prag sau a substanțelor toxice pentru reproducere cu valoare-prag, angajatorul aplică prevederile alin. (31). În acest caz, atunci când efectuează evaluarea riscurilor prevăzută la art. 6, angajatorul ține seama în mod corespunzător de faptul că este posibil ca pentru o astfel de substanță toxică pentru reproducere să nu existe un nivel sigur de expunere pentru sănătatea lucrătorilor și stabilește măsuri corespunzătoare în acest sens.” 

13. La articolul 12 alineatul (4), partea introductivă și literele a), c)—e), j) și l) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„(4) În toate cazurile în care se utilizează un agent cancerigen sau mutagen ori o substanță toxică pentru reproducere, angajatorul este obligat să ia următoarele măsuri, în totalitate: 

a) limitarea la locul de muncă a cantităților agentului cancerigen sau mutagen ori a substanței toxice pentru reproducere; ............................................................................................... c) proiectarea unui proces de muncă și a unor măsuri tehnice de control prin care să se evite sau să se reducă la minimum degajarea la locul de muncă de agenți cancerigeni sau mutageni ori de substanțe toxice pentru reproducere; 

d) evacuarea agenților cancerigeni sau mutageni ori a substanțelor toxice pentru reproducere la sursă, aspirația locală sau ventilația generală, toate aceste metode trebuind să fie adecvate și compatibile cu necesitatea de a proteja sănătatea publică și mediul; 

e) utilizarea metodelor de măsurare adecvate existente pentru agenții cancerigeni sau mutageni ori substanțele toxice pentru reproducere, în special pentru detectarea din timp a expunerilor anormale rezultate dintr-un eveniment neprevăzut sau dintr-un accident; 

................................................................................................. j) delimitarea zonelor de risc și utilizarea unor indicatoare de avertizare și de securitate adecvate, inclusiv a indicatorului «Fumatul interzis», în zonele în care lucrătorii sunt sau pot fi expuși la agenți cancerigeni sau mutageni ori la substanțe toxice pentru reproducere; 

................................................................................................. l) asigurarea unor mijloace care să permită depozitarea, manipularea și transportul fără risc al agenților cancerigeni sau mutageni ori al substanțelor toxice pentru reproducere, în special prin utilizarea de recipiente ermetice și etichetate clar și vizibil;”. 14. La articolul 14, literele a), b) și g) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„a) activitățile desfășurate și/sau procesele industriale folosite, inclusiv motivele pentru care se utilizează agenți cancerigeni sau mutageni ori substanțe toxice pentru reproducere; 

b) cantitățile fabricate sau utilizate de substanțe ori amestecuri care conțin agenți cancerigeni sau mutageni ori substanțe toxice pentru reproducere; 

..................................................................... 

g) cazurile de înlocuire a agenților cancerigeni sau mutageni ori a substanțelor toxice pentru reproducere.” 

15. La articolul 19, partea introductivă și litera a) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„Art. 19. — Angajatorul este obligat ca, pentru orice activitate în care există risc de contaminare cu agenți cancerigeni sau mutageni ori cu substanțe toxice pentru reproducere, să ia măsuri adecvate pentru a se asigura că: 

a) lucrătorii nu mănâncă, nu beau și nu fumează în zonele de lucru în care există riscul contaminării cu agenți cancerigeni sau mutageni ori cu substanțe toxice pentru reproducere;”. 

16. La articolul 21, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„(2) Instruirea prevăzută la alin. (1) trebuie să fie: a) adaptată astfel încât să țină seama de un risc nou sau modificat, în special atunci când lucrătorii sunt expuși sau pot să fie expuși la noi agenți cancerigeni sau mutageni ori la noi substanțe toxice pentru reproducere sau la mai mulți agenți cancerigeni sau mutageni ori la mai multe substanțe toxice pentru reproducere diferite, inclusiv la cele prezente în medicamente care conțin substanțe chimice periculoase, sau atunci când se modifică împrejurările legate de activitatea profesională a lucrătorilor; 

b) organizată periodic în unitățile de asistență medicală pentru toți lucrătorii care sunt expuși la agenți cancerigeni sau mutageni ori la substanțe toxice pentru reproducere, în special atunci când sunt utilizate noi medicamente care conțin substanțe chimice periculoase care includ respectivele substanțe;  

c) repetată periodic în alte unități, dacă este necesar.” 17. Articolul 22 se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 22. — (1) Angajatorul trebuie să informeze lucrătorii cu 

privire la instalațiile și recipientele lor auxiliare care conțin agenți cancerigeni sau mutageni ori substanțe toxice pentru reproducere, să asigure etichetarea clară și lizibilă a tuturor recipientelor, ambalajelor și instalațiilor care conțin agenți cancerigeni sau mutageni ori substanțe toxice pentru reproducere și să afișeze semne de avertizare în mod cât mai vizibil.  

(2) În cazul în care în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006, republicată, se prevede o valoare-limită biologică, supravegherea stării de sănătate este obligatorie pentru lucrul cu agentul cancerigen sau mutagen ori cu substanța toxică pentru reproducere în cauză, în conformitate cu procedurile prevăzute în anexa respectivă.  

(3) Lucrătorii sunt informați cu privire la cerința prevăzută la alin. (2) înainte de a li se atribui sarcina care implică riscul expunerii la agentul cancerigen sau mutagen ori la substanța toxică pentru reproducere indicată.” 

18. Articolul 24 se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 24. — Angajatorul trebuie să asigure consultarea și participarea lucrătorilor și/sau reprezentanților acestora la procesul de stabilire a măsurilor privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea acestora la acțiunea agenților cancerigeni ori mutageni ori a substanțelor toxice pentru reproducere în timpul activității desfășurate la locul de muncă, potrivit prevederilor art. 18 și 19 din Legea nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare.” 

19. La articolul 25, alineatele (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„(2) Măsurile pentru supravegherea medicală a lucrătorilor, stabilite în conformitate cu prevederile alin. (1), se asigură de către angajator astfel încât fiecare lucrător care desfășoară activități cu risc pentru securitatea și/sau sănătatea sa la locul de muncă să fie supus unei supravegheri medicale atât  

a) înainte de expunerea sa la acțiunea agenților cancerigeni și/sau mutageni ori la substanțe toxice pentru reproducere, cât și 

b) la intervale de timp regulate, după expunerea sa la acțiunea agenților cancerigeni și/sau mutageni ori la substanțe toxice pentru reproducere. 

................................................................................................. 

6 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 196/11.III.2024 

(4) Dacă se constată că un lucrător prezintă manifestări clinice susceptibile a fi rezultatul expunerii la agenți cancerigeni sau mutageni ori la substanțe toxice pentru reproducere sau dacă se constată că a fost depășită o valoare-limită biologică, medicul de medicina muncii sau direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București poate solicita ca și alți lucrători care au suferit o expunere similară să facă obiectul supravegherii stării de sănătate.” 

20. La articolul 26, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„Art. 26. — (1) Atunci când se asigură supravegherea stării de sănătate se completează un dosar medical individual, iar medicul responsabil cu supravegherea stării de sănătate sau direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București propune toate măsurile individuale de protecție sau de prevenire ce trebuie luate cu privire la fiecare lucrător. 

(2) Monitorizarea biologică și cerințele conexe fac parte din supravegherea stării de sănătate.” 

21. Articolul 31 se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 31. — Toate cazurile de cancer, efectele negative asupra funcției sexuale și fertilității ce afectează lucrătorii adulți, bărbați și femei, sau efectele toxicității evolutive asupra descendenților, identificate ca rezultat al expunerii în muncă la un agent cancerigen sau mutagen ori la o substanță toxică pentru reproducere, trebuie raportate direcției de sănătate publică județene sau a municipiului București.” 

22. La articolul 32, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 32. — (1) Lista prevăzută la art. 23 alin. (1) lit. c) și dosarul medical prevăzut la art. 26 alin. (1) trebuie păstrate: a) cel puțin 40 de ani de la încetarea expunerii, în ceea ce privește agenții cancerigeni și mutageni; 

b) timp de 5 ani de la încetarea expunerii, în ceea ce privește substanțele toxice pentru reproducere.” 

23. Articolul 33 se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 33. — (1) Valorile-limită prevăzute la art. 1 alin. (3) și la art. 11, precum și perioada specificată la art. 5 pct. 3 sunt prevăzute în anexele nr. 1 și 4, după caz, la Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006, republicată. 

(2) Valorile-limită biologice și alte informații pentru supravegherea stării de sănătate sunt prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006, republicată.” 

24. La anexa nr. 2, punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„1. Medicul de medicina muncii responsabil cu supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor expuși la agenți cancerigeni sau mutageni ori la substanțe toxice pentru reproducere trebuie să cunoască bine condițiile sau împrejurările expunerii fiecărui lucrător. Medicii de medicina muncii responsabili de supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor expuși la agenți cancerigeni sau mutageni ori la substanțe toxice pentru reproducere trebuie să urmeze periodic programe specifice de pregătire și perfecționare profesională în domeniul prevenirii riscului profesional.” 

Art. II. — Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 743 din 29 iulie 2021, se modifică și se completează după cum urmează: 

1. La articolul 5, punctele 5 și 6 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„5. valoare-limită biologică — limita concentrației în mediul biologic corespunzător a agentului în cauză, a metabolitului acestuia sau a unui indicator al efectului;  

6. supravegherea stării de sănătate — evaluarea stării de sănătate a unui lucrător în funcție de expunerea sa la anumiți agenți chimici la locul de muncă;”. 

2. La anexa nr. 1, numerele curente 15, 48, 87, 97, 276, 373, 401, 408 și 469 se modifică și vor avea următorul cuprins:

Nr.  

crt. 

CAS(1) 

EC(2) 

(EINECS)

Denumirea agentului chimic

Acțiunea 

cutanată(3)

Valoare-limită de expunere profesională

Mențiuni(8 ) 

8 ore( 4) 

Termen scurt(5)  

(15 min)

mg/m3(6) 

ppm(7) 

mg/m3(6) 

ppm(7)

„15. 

110-49-6 

203-772-9 

Acetat de  

2-metoxietil

— 

— 

— 

R1B 

Dir. 2022/431

.........................................................................................................................................................................................................................................................

48. 

107-13-1 

203-466-5 

Acrilonitril 

P; 

P(15)

0,45 

1,8 

C1B 

Valoarea-limită se aplică de la 5 aprilie 2026. 

Dir. 2022/431

.........................................................................................................................................................................................................................................................

87. 

71-43-2 

200-753-7 

Benzen 

0,66 

0,2 

— 

— 

C1A; M1B 

Valoare-limită de 1 ppm (3,25 mg/m3) până  

la 5 aprilie 2024 

Valoare-limită de 0,5 ppm  (1,65 mg/m3)  

de la 5 aprilie 2024  

până la 5 aprilie 2026 Dir. 2022/431

.........................................................................................................................................................................................................................................................

97. 

80-05-7 

201-245-8 

Bisfenol A/4,4'- 

Izopropilidendifenol

 

— 

— 

— 

Fracțiune inhalabilă 

R1B 

Dir. 2017/164 

Dir. 2022/431

.........................................................................................................................................................................................................................................................MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 196/11.III.2024 7 

Nr.  

crt. 

CAS(1) 

EC(2) 

(EINECS)

Denumirea agentului chimic

Acțiunea 

cutanată(3)

Valoare-limită de expunere profesională

Mențiuni(8 ) 

8 ore( 4) 

Termen scurt(5)  

(15 min)

mg/m3(6) 

ppm(7) 

mg/m3(6) 

ppm(7)

276. 

109-86-4 

203-713-7 

Etilenglicol 

monometil eter/ 

2-Metoxietanol

— 

— 

— 

R1B 

Dir. 2022/431

.........................................................................................................................................................................................................................................................

373. 

872-50-4 

212-828-1 

1-Metil-2-pirolidonă 

40 

10 

80 

20 

R1B 

Dir. 2009/161 

Dir. 2022/431

.........................................................................................................................................................................................................................................................

401. 

— 

— 

Compuși de nichel 

P(13) 

0,01(18) 

0,05(19)

— 

— 

— 

C1A 

Valoarea-limită(18) se 

aplică de la 18 ianuarie 2025. Valoarea-limită(19) se aplică de la 18 ianuarie 2025. Până atunci se 

aplică o valoare-limită  de 0,1 mg/m3(19). 

Dir. 2022/431

.........................................................................................................................................................................................................................................................

408. 

98-95-3 

202-716-0 

Nitrobenzen 

0,2 

— 

— 

C2; R1B 

Dir. 2006/15 

Dir. 2022/431

.........................................................................................................................................................................................................................................................

469. 

— 

— 

Plumb și compușii săi anorganici 

(exprimați în Pb) 

 

0,15 

— 

— 

— 

Dir. 98/24 

R1A 

Dir. 2022/431”
3. La anexa nr. 1, după nota de subsol (17) se introduc două noi note de subsol, notele (18) și (19), cu următorul cuprins: „(18) Fracția respirabilă, măsurată drept conținut de nichel. (19) Fracția inhalabilă, măsurată drept conținut de nichel.” 4. La anexa nr. 2, titlul și punctul 1 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„VALORI-LIMITĂ BIOLOGICE 

și măsuri de supraveghere a stării de sănătate 1. Plumbul și compușii săi ionici 

1.1. Monitorizarea biologică trebuie să includă măsurarea nivelului de plumb din sânge pe baza spectrometriei de absorbție sau a unei metode care duce la rezultate echivalente. Valoarea-limită biologică cu caracter obligatoriu este 70 μg Pb/100 ml de sânge. 

1.2. Supravegherea medicală se efectuează în cazul expunerii la o concentrație de plumb în aer mai mare de 0,075 mg/m3, calculată ca medie ponderată în timp pentru o perioadă de 40 de ore pe săptămână, sau în cazul în care nivelul de plumb din sânge măsurat la unii lucrători este mai mare de 40 μg Pb/100 ml de sânge.” 

Prezenta hotărâre transpune Directiva (UE) 2022/431 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2022 de modificare a Directivei 2004/37/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 88 din 16 martie 2022. 

PRIM-MINISTRU 

ION-MARCEL CIOLACU 

Contrasemnează: 

Viceprim-ministru, 

Marian Neacșu 

p. Ministrul muncii și solidarității sociale, 

Marius-Ilie Stanciu, 

secretar de stat 

Ministrul sănătății, 

Alexandru Rafila 

Ministrul mediului, apelor și pădurilor, 

Mircea Fechet 

Ministrul afacerilor externe, 

Luminița-Teodora Odobescu 

București, 28 februarie 2024. 

Nr. 179.

8 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 196/11.III.2024 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

HOTĂRÂRE 

privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului  și în administrarea oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară 

Având în vedere prevederile art. 21 și 22 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 288 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

Art. 1. — Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară, ca urmare a reevaluării acestora, potrivit anexelor nr. 1—3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. — Oficiile de cadastru și publicitate imobiliară își vor actualiza în mod corespunzător datele din evidența 

cantitativ-valorică, iar Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, împreună cu Ministerul Finanțelor, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare. 

PRIM-MINISTRU 

ION-MARCEL CIOLACU 

Contrasemnează: 

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, 

Adrian-Ioan Veștea 

Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru  

și Publicitate Imobiliară, 

Laurențiu-Alexandru Blaga 

p. Ministrul finanțelor, 

Carmen Moraru, 

secretar de stat 

București, 28 februarie 2024. 

Nr. 182. 

ANEXA Nr. 1 

DATELE DE IDENTIFICARE 

ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Oficiului de Cadastru  și Publicitate Imobiliară Dâmbovița pentru care se actualizează valoarea de inventar, ca urmare a reevaluării

Nr. 

crt. 

Nr. MF 

Codul de clasificare 

Denumirea

Datele de identificare 

Anul 

dobândirii/ dării în 

folosință

Valoarea  

de inventar  

(lei)

Situația juridică

Situația 

juridică 

actuală — 

concesiune/ închiriat/ 

dat cu titlu 

gratuit

Tipul 

bunului

Descrierea tehnică  

(pe scurt)

Vecinătăți  

(după caz,  

pe scurt)

Adresa 

Baza legală 

În administrare/ concesiune

34290 

8.29.08 

Clădire

Construcție din beton + cărămidă  

Sc = 670 mp;  

Sd = 2.130 mp;  

Su totală = 1.759,43 mp  Regim de înălțime:  D + P + 2E  

CF 82280-C1  

Târgoviște

N — CSMS  

E — stradă  

S — str. I.C. Brătianu  V — CSMS

Țara: România, județul: Dâmbovița, MRJ Târgoviște,  str. Ion C. Brătianu nr. 27

2000 

4.995.745,00

Hotărârea Guvernului  nr. 590/2001  

PV nr. 15386  

din 28.12.2009 

Ordonanța de 

urgență a Guvernului  nr. 11/2014 

Hotărârea Guvernului nr. 958/2016 

Hotărârea Guvernului  nr. 909/2017 

Hotărârea Guvernului  nr. 345/2020 

Hotărârea Guvernului  nr. 142/2022

În 

administrarea Oficiului  

de Cadastru  și Publicitate Imobiliară 

Dâmbovița 

CUI 9743297

— 

ImobilMONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 196/11.III.2024 9 

Nr. 

crt. 

Nr. MF 

Codul de clasificare 

Denumirea

Datele de identificare 

Anul 

dobândirii/ dării în 

folosință

Valoarea  

de inventar  

(lei)

Situația juridică

Situația 

juridică 

actuală — 

concesiune/ închiriat/ 

dat cu titlu 

gratuit

Tipul 

bunului

Descrierea tehnică  

(pe scurt)

Vecinătăți  

(după caz,  

pe scurt)

Adresa 

Baza legală 

În administrare/ concesiune

34289 

8.28.08 

Anexe — garaje

Construcții din tablă: anexă — garaj  

Sc = Sd = 26 mp;  

nr. cadastral 83797-C3;  anexă — garaj  

Sc = Sd = 26 mp;  

nr. cadastral 83797-C4  Sc totală = 52 mp  

Sd totală = 52 mp 

Regim de înălțime: P  S curte — 52 mp  

CF nr. 83797  

Târgoviște

N — IAP  

E — CRSA  

S — teren indiviziune V — DGA

Țara: România, județul: Dâmbovița, MRJ Târgoviște,  str. Ion C. Brătianu nr. 23

1983 

8.309,00

Transfer DGA 

Dâmbovița 

Ordonanța de 

urgență a Guvernului  nr. 11/2014 

Hotărârea Guvernului  nr. 958/2016 

Hotărârea Guvernului  nr. 909/2017 

Hotărârea Guvernului  nr. 345/2020 

Hotărârea Guvernului  nr. 142/2022

În 

administrarea Oficiului  

de Cadastru  și Publicitate Imobiliară 

Dâmbovița 

CUI 9743297

 

Imobil

T O T A L: 

5.004.054,00

       ANEXA Nr. 2 

DATELE DE IDENTIFICARE 

ale bunului imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Oficiului de Cadastru  și Publicitate Imobiliară Hunedoara pentru care se actualizează valoarea de inventar, ca urmare a reevaluării 

Nr. 

crt. 

Nr. MF 

Codul de clasificare 

Denumirea

Datele de identificare 

Anul 

dobândirii/ dării în 

folosință

Valoarea  

de inventar  

(lei)

Situația juridică

Situația 

juridică 

actuală — 

concesiune/ închiriat/ 

dat cu titlu 

gratuit

Tipul 

bunului

Descrierea tehnică  

(pe scurt)

Vecinătăți  

(după caz, pe scurt) 

Adresa 

Baza legală 

În administrare/ 

concesiune

165291 

8.29.08

Sediu 

OCPI 

Hunedoara

Construcția C1  

Regim de înălțime:  S + P + 3E + M  

Sc = 419 mp;  

Scd = 2.018 mp;  

Su = 1.610 mp  

Nr. cadastral 61154-C1;  cartea funciară  

nr. 61154 Deva

N — proprietate 

persoane fizice;  

S — municipiul Deva — domeniul public;  

E — municipiul Deva — domeniul public;  

V — municipiul Deva — domeniul public — 

concesiune S.C. ELVILA PRODUCT — S.R.L.

Țara: România, 

județul: Hunedoara, municipiul Deva, Calea Zarandului nr. 106

2007 

5.349.773,00

Hotărârea 

Guvernului  

nr. 649/2020 Hotărârea 

Guvernului  

nr. 142/2022 Hotărârea 

Guvernului  

nr. 989/2022

În administrarea Oficiului  

de Cadastru  

și Publicitate 

Imobiliară 

Hunedoara 

CUI 9836760

— 

ImobilANEXA Nr. 3 

DATELE DE IDENTIFICARE 

ale bunului imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Oficiului de Cadastru  și Publicitate Imobiliară Satu Mare pentru care se actualizează valoarea de inventar, ca urmare a reevaluării

Nr. 

crt.

Nr. 

MFP

Codul de clasificare 

Denumirea

Datele de identificare 

Anul 

dobândirii/ dării în 

folosință

Valoarea  

de inventar  

(lei)

Situația juridică

Situația 

juridică 

actuală — 

concesiune/ închiriat/dat cu titlu 

gratuit

Tipul 

bunului

Descrierea tehnică  

(pe scurt)

Vecinătăți  

(după caz, pe scurt) 

Adresa 

Baza legală 

În administrare/ concesiune

28076 

8.29.08

Imobil 

BCPI 

Carei

Clădire  

Fundație din cărămidă, pereți de cărămidă, acoperiș șarpantă  Regim de înălțime clădire: S + P + M, din care în 

administrarea OCPI Satu Mare P + M  cu Sc = 247 mp,  

Sd = 494 mp  

Teren intravilan 1/2 din suprafața de 751 mp  CF 104225 Carei

N — curte interioară;  S — str. Kőlcsey Ferenc; E — parchetul;  

V — spații de locuit

Țara: România, 

județul: Satu Mare, municipiul Carei, str. Kőlcsey Ferenc nr. 1

1994

443.000,00 74.000,00 

Valoare totală: 517.000,00

HCL 1/1994 

Hotărârea Guvernului  nr. 362/2011 

Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 11/2014 

Hotărârea Guvernului  nr. 958/2016 

Hotărârea Guvernului  nr. 909/2017 

Hotărârea Guvernului  nr. 345/2020 

Hotărârea Guvernului  nr. 327/2022

În 

administrarea Oficiului  

de Cadastru  și Publicitate Imobiliară  

Satu Mare  

CUI 9724775

— 

Imobil10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 196/11.III.2024

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE 

ORDIN 

pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri 

Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor  

de apă pentru irigații SPP 7 Măicănești din județul Vrancea,  în proprietatea acestei organizații 

Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 251.643 din 21.02.2024 al 

Direcției îmbunătățiri funciare și fond funciar, 

în baza prevederilor art. 27 alin. (1) și (4) din Legea îmbunătățirilor funciare 

nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul prevederilor art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare, 

ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin: 

Art. 1. — Se aprobă transmiterea unor bunuri din infrastructura secundară de 

irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații SPP 7 Măicănești din județul Vrancea, în proprietatea acestei organizații, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, sub condițiile rezolutorii prevăzute de art. 27 alin. (1) din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 2. — Predarea-primirea infrastructurii secundare de irigații, prevăzută în 

anexa menționată la art. 1, se face la starea fizică existentă la momentul solicitării de preluare, pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, în condițiile legii, în care sunt specificate obligațiile prevăzute de Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 3. — Patrimoniul Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare se 

diminuează cu valoarea de inventar a bunurilor transmise potrivit art. 1, răspunderea pentru exactitatea, realitatea și corectitudinea datelor aferente bunurilor ce fac obiectul prezentului act normativ aparținând acestei entități. 

Art. 4. — Prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, la 

propunerea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, se aprobă retragerea dreptului de proprietate asupra infrastructurii de îmbunătățiri funciare preluate de către organizația utilizatorilor de apă pentru irigații prevăzută la art. 1, în termen de 30 de zile de la data constatării nerespectării de către această organizație a obligațiilor prevăzute la art. 27 alin. (1), prin aplicarea dispozițiilor art. 293 din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 5. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, 

Violeta Mușat, 

secretar de stat 

București, 23 februarie 2024. 

Nr. 76. 

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 196/11.III.2024 11 

ANEXĂ 

DATELE DE IDENTIFICARE 

ale bunurilor din infrastructura secundară de irigații, aflate în domeniul privat al statului și în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, care se transmit în proprietatea Organizației utilizatorilor  de apă pentru irigații „SPP7 Măicănești” din județul Vrancea 

Nr.  

crt.

Codul de clasificație  și nr. alocat prin 

Ordinul ministrului 

finanțelor publice și  al ministrului delegat pentru buget  

nr. 668/2014,  

cu modificările și 

completările ulterioare

Persoana juridică de la care se 

transmite imobilul 

Persoana juridică la care  

se transmite imobilul 

Denumirea 

bunului 

Descriere tehnică 

Adresa

Valoarea de 

inventar  

(lei)

1.

1.8.12/INVPPS 6506157-2016

Agenția 

Națională de 

Îmbunătățiri 

Funciare 

CIF 29275212

Organizația utilizatorilor de apă pentru irigații „SPP7 

Măicănești”, județul Vrancea Sediul: comuna Tătăranu,  satul Tătăranu, str. Fabrica de Zahăr nr. 17, județul Vrancea, înregistrată în Registrul 

Național al Organizațiilor  de Îmbunătățiri Funciare la  nr. 851 din 18.12.2023, codul de înregistrare fiscală (C.I.F.): 49403375 din 15.01.2024

Stație SPP7 Măicănești

Clădire stație de 

pompare: suprafața construită = 24,42 mp, suprafața desfășurată = 24,42 mp 

Suprafața totală  

a imobilului = 17 mp Regim de înălțime = P

UAT Măicănești, județul Vrancea 

101.296,67

1.8.12/INVPPS 6505929-2016

Teren SPP7 Măicănești 

454 mp 

UAT Măicănești, județul Vrancea 

118,71

1.8.6/INVPPS 

6506159-2016

Amenajare 

interioară 

SPP7 

Măicănești

Conducte principale plot 7, conducte 

îngropate plot 7

UAT Măicănești, județul Vrancea 

1.261.536,25MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE 

ORDIN 

pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor  

de apă pentru irigații Smârdan din județul Galați,  

în proprietatea acestei organizații 

Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 251.644 din 21.02.2024 al Direcției îmbunătățiri funciare și fond funciar, în baza prevederilor art. 27 alin. (1) și (4) din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul prevederilor art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare, 

ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin: 

Art. 1. — Se aprobă transmiterea unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat 

al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației

12 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 196/11.III.2024 

utilizatorilor de apă pentru irigații Smârdan din județul Galați, în proprietatea acestei organizații, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, sub condițiile rezolutorii prevăzute de art. 27 alin. (1) din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 2. — Predarea-primirea infrastructurii secundare de irigații, prevăzută în anexa menționată la art. 1, se face la starea fizică existentă la momentul solicitării de preluare, pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, în condițiile legii, în care sunt specificate obligațiile prevăzute de Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 3. — Patrimoniul Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare se diminuează cu valoarea de inventar a bunurilor 

transmise potrivit art. 1, răspunderea pentru exactitatea, realitatea și corectitudinea datelor aferente bunurilor ce fac obiectul prezentului act normativ aparținând acestei entități. 

Art. 4. — Prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, la propunerea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, se aprobă retragerea dreptului de proprietate asupra infrastructurii de îmbunătățiri funciare preluate de către organizația utilizatorilor de apă pentru irigații prevăzută la art. 1, în termen de 30 de zile de la data constatării nerespectării de către această organizație a obligațiilor prevăzute la art. 27 alin. (1), prin aplicarea dispozițiilor art. 293 din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 5. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, 

Violeta Mușat, 

secretar de stat 

București, 23 februarie 2024. 

Nr. 77. 

ANEXĂ 

DATELE DE IDENTIFICARE 

ale bunurilor din infrastructura secundară de irigații, aflate în domeniul privat al statului și în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, care se transmit în proprietatea Organizației utilizatorilor  de apă pentru irigații Smârdan din județul Galați

Nr. 

crt.

Codul de clasificare  și nr. MFP alocat prin Ordinul ministrului 

finanțelor publice  

și al ministrului 

delegat pentru buget nr. 668/2014,  

cu modificările  

și completările 

ulterioare

Persoana juridică de la care se 

transmite imobilul

Persoana juridică la care  

se transmite imobilul

Denumirea 

bunului 

Descrierea tehnică 

Adresa

Valoarea de 

inventar 

— lei —

9/INVPPS 

6505023-2016

Agenția 

Națională de 

Îmbunătățiri 

Funciare  

CIF 29275212

Organizația utilizatorilor  

de apă pentru irigații Smârdan Sediul: comuna Smârdan, județul Galați  

Înregistrată în Registrul 

Național al Organizațiilor  de Îmbunătățiri Funciare  la nr. 101/19.01.2006  

CIF: 1840277

Teren stație 

SPP13 + 

SPP13A 

extindere 

Nr. inventar 

1582

Terenul aferent stației de punere sub 

presiune SPP13 + 

SPP13 A extindere 

situat în extravilan în suprafața totală de 

1.668 mp  

(CF nr. 104554)

UAT Smârdan, județul Galați 

2.123,22

9/INVPPS 

6505027-2016

Teren stație 

SPP13  

Nr. inventar 

1584

Terenul aferent stației de punere sub 

presiune SPP13  

situat în extravilan  în suprafața totală  de 934 mp 

(CF nr. 105464)

UAT Smârdan, județul Galați 

1.189,35MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 196/11.III.2024 13 MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR 

ORDIN 

pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparținând Composesoratului Certege, 

Bisericii Ortodoxe Certege, Filiei Certege și persoanelor fizice Scrob N. Sava, Marc P. Felician, Marc S. Petru, Marc N. Ana, Bota N. Cornel, Coteț Ileana, Danciu I. Dumitru, Danciu I. Eva, Gaiță V. Vasile, Miclea Eugenia-Nica, Balea Iosif, Macarie 

Sofia, Oneț G. Simion, Balea I. Petru, Haida Constantin și 

Căbulea Romulus, Unitatea de Producție VII Composesorat Certege, județul Alba 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. R/41.338 din 26.01.2024 al 

Direcției generale păduri și strategii în silvicultură, 

în conformitate cu Avizul Comisiei tehnice de avizare pentru silvicultură din 

Ministerul Apelor și Pădurilor nr. 37 din 5.04.2017 și ținând cont de Decizia etapei de încadrare nr. 7.485 din 24.07.2023, emisă de Agenția pentru Protecția Mediului Alba, 

în temeiul prevederilor art. 22 alin. (12) din Legea nr. 46/2008 — Codul silvic, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 57 alin. (1), (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare, 

ministrul mediului, apelor și pădurilor emite următorul ordin: 

Art. 1. — Se aprobă amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate 

privată aparținând Composesoratului Certege, Bisericii Ortodoxe Certege, Filiei Certege și persoanelor fizice Scrob N. Sava, Marc P. Felician, Marc S. Petru, Marc N. Ana, Bota N. Cornel, Coteț Ileana, Danciu I. Dumitru, Danciu I. Eva, Gaiță V. Vasile, Miclea Eugenia-Nica, Balea Iosif, Macarie Sofia, Oneț G. Simion, Balea I. Petru, Haida Constantin și Căbulea Romulus, Unitatea de Producție VII Composesorat Certege, județul Alba, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. 2. — Direcția generală păduri și strategii în silvicultură din cadrul 

Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor transmite prezentul ordin proprietarilor prevăzuți la art. 1, care răspund de aplicarea și respectarea prevederilor acestuia. Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor, 

Ionuț Sorin Banciu, 

secretar de stat 

București, 6 februarie 2024. 

Nr. 227. 

*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 bis, care se poate achiziționa 

de la Centrul pentru relații cu publicul din șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, București.

14 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 196/11.III.2024 MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR 

ORDIN 

pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparținând Composesoratului Imeni, 

Parohiei Greco-Catolice Ghelința, Parohiei Romano-Catolice Ghelința și Parohiei Romano-Catolice Harale,  

Unitatea de Producție I Imeni, județul Covasna 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. R/609 din 26.01.2024 al Direcției 

generale păduri și strategii în silvicultură, 

în conformitate cu Avizul Comisiei tehnice de avizare pentru silvicultură din 

Ministerul Apelor și Pădurilor nr. 326 din 31.07.2017 și ținând cont de Decizia etapei de încadrare nr. 22 din 31.03.2017, emisă de Agenția pentru Protecția Mediului Covasna, 

în temeiul prevederilor art. 22 alin. (12) din Legea nr. 46/2008 — Codul silvic, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 57 alin. (1), (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare, 

ministrul mediului, apelor și pădurilor emite următorul ordin: 

Art. 1. — Se aprobă amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate 

privată aparținând Composesoratului Imeni, Parohiei Greco-Catolice Ghelința, Parohiei Romano-Catolice Ghelința și Parohiei Romano-Catolice Harale, Unitatea de Producție I Imeni, județul Covasna, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. 2. — Direcția generală păduri și strategii în silvicultură din cadrul 

Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor transmite prezentul ordin proprietarilor prevăzuți la art. 1, care răspund de aplicarea și respectarea prevederilor acestuia. Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor, 

Ionuț Sorin Banciu, 

secretar de stat 

București, 6 februarie 2024. 

Nr. 233. 

*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 bis, care se poate achiziționa 

de la Centrul pentru relații cu publicul din șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, București.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 196/11.III.2024 15 MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR 

ORDIN 

pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparținând Composesoratului  

Keresztesek Havassa, Unitatea de Producție I  

Keresztesek Havassa, județul Covasna 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. R/42.431 din 26.01.2024 al 

Direcției generale păduri și strategii în silvicultură, 

în conformitate cu Avizul Comisiei tehnice de avizare pentru silvicultură din 

Ministerul Apelor și Pădurilor nr. 497 din 31.08.2017 și ținând cont de Decizia etapei de încadrare nr. 23 din 6.04.2017, emisă de Agenția pentru Protecția Mediului Covasna, 

în temeiul prevederilor art. 22 alin. (12) din Legea nr. 46/2008 — Codul silvic, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 57 alin. (1), (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare, 

ministrul mediului, apelor și pădurilor emite următorul ordin: 

Art. 1. — Se aprobă amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privată 

aparținând Composesoratului Keresztesek Havassa, Unitatea de Producție I Keresztesek Havassa, județul Covasna, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. 2. — Direcția generală păduri și strategii în silvicultură din cadrul 

Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor transmite prezentul ordin Composesoratului Keresztesek Havassa, care răspunde de aplicarea și respectarea prevederilor acestuia. 

Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor, 

Ionuț Sorin Banciu, 

secretar de stat 

București, 6 februarie 2024. 

Nr. 235. 

*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 bis, care se poate achiziționa 

de la Centrul pentru relații cu publicul din șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, București.

16 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 196/11.III.2024 MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR 

ORDIN 

pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparținând Asociației Obștea de Moșneni Crasna Deal și Vale, Unitatea de Producție I Crasna Deal  

și Vale, județul Gorj 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. R/33.940 din 5.02.2024 al Direcției 

generale păduri și strategii în silvicultură, 

în conformitate cu Avizul Comisiei tehnice de avizare pentru silvicultură 

din Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 317 din 16.11.2023 și ținând cont de Avizul de mediu nr. 7 din 27.09.2023, emis de Agenția pentru Protecția Mediului Gorj, 

în temeiul prevederilor art. 22 alin. (12) din Legea nr. 46/2008 — Codul silvic, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 57 alin. (1), (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare, 

ministrul mediului, apelor și pădurilor emite următorul ordin: 

Art. 1. — Se aprobă amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate 

privată aparținând Asociației Obștea de Moșneni Crasna Deal și Vale, Unitatea de Producție I Crasna Deal și Vale, județul Gorj, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. 2. — Direcția generală păduri și strategii în silvicultură din cadrul 

Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor transmite prezentul ordin Asociației Obștea de Moșneni Crasna Deal și Vale, care răspunde de aplicarea și respectarea prevederilor acestuia. 

Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor, 

Ionuț Sorin Banciu, 

secretar de stat 

București, 20 februarie 2024. 

Nr. 351. 

*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 bis, care se poate achiziționa 

de la Centrul pentru relații cu publicul din șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, București. 

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR 

„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; 012329 

C.I.F. RO427282, IBAN: RO55RNCB0082006711100001 BCR 

și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 DTCPMB (alocat numai persoanelor juridice bugetare) Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, www.monitoruloficial.ro 

Adresa Centrului pentru relații cu publicul este: șos. Panduri nr. 1, bloc P33, sectorul 5, București; 050651. Tel. 021.401.00.73, 021.401.00.78, e-mail: concursurifp@ramo.ro, convocariaga@ramo.ro 

Pentru publicări, încărcați actele pe site, la: https://www.monitoruloficial.ro, secțiunea Publicări. 

&JUYEJT|480877] 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196/11.III.2024 conține 16 pagini. Prețul: 8 lei ISSN 1453—4495