INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATEA MUNCII LA FOLOSIREA ENERGIEI ELECTRICE
PROTECTIA IMPOTRIVA ELECTROCUTARII 

INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATEA MUNCII LA FOLOSIREA  

ENERGIEI ELECTRICE 

Cuprins: 

1. Scop 

2. Domeniu de aplicare 

3. Referente normative 

4. Masuri de securitate la folosirea energiei electrice. 

6. Responsabilitati 1. SCOP : 

Nr. exemplar: 

 

 

Elaborat 

Aprobat

Funcţie 

Inspector SSM /serv.extern SSM 

Administrator

Nume 

   

Semnătura

   

Instructiunile sunt intocmite conform dispozitiilor art.13 alin e din Legea Securitatii şi Sanatatii în  Munca Nr. 319 / 2006 

Instructiunile constituie unul din documetele de instruire si fac parte integranta din tematica de  instruire. 

Instructiunile de mai jos insusite si respectate diminueaza riscul de accidentare prin electrocutare. 

2. DOMENIUL DE APLICARE : 

Prezentele instructiuni proprii privind aplicarea reglementarilor de securitate şi sanatate în  munca pentru activitatile desfasurate se aplica în cadrul si, tuturor lucratorilor societatii .  Prevederile prezentelor Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca au in vedere,  in principal, masurile de securitate pe care trebuie sa le respecte utilizatorii de aparature  electrica.  

3. REFERINTE NORMATIVE 

1. Legea Securitatii şi Sanatatii în Munca Nr. 319 / 2006 , publicata în Monitorul Oficial al României,Partea I, Nr.646 / 26.07.2006. 

2. Hotarirea Guvernului Romaniei nr.1425/11.10.2006, pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii şi sanatatii în munca nr. 319/2006, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.882 / 30.10.2006 . 

3. Hotarire nr. 1048 din 9 august 2006 privind cerintele minime de securitate şi sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca Monitorul Oficial nr. 722 din 23 august 2006 

∙ Hotararea de Guvern 1146 din 2006 privind cerintele minime de securitate si  sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca 

4.MASURI DE SECURITATE LA LOCUL DE MUNCA 

-Activitatile specifice utilizarii energiei electrice, trebuie sa se desfasoare pe baza  instructiunilor tehnice de lucru, insusite de utilizatorii aparturii electrice de orice fel.  -Cunoasterea, respectarea si aplicarea prezentelor Instructiuni proprii de securitate si  sanatate in munca este obligatorie pentru intregul personal utilizator de aparatura  electrica.  

- Aparature electrica si Instalatiile electrice de utilizare pot fi doar exploatate de catre  utilizatorii de aparatura electrica.  

-Electricieni angajati si autorizati din punctul de vedere al SSM, care isi desfasoara  activitatea in instalatii electrice de inalta si joasa tensiune pe baza masurilor organizatorice  prevazute in HG 1146. 

-Tinerii sub 18 ani nu vor fi introdusi in formatii si/sau nu vor primi sarcina executarii unor  lucrari cu risc electric .  

-Este interzisa intretinerea si reparararea aparaturii electrice de orice fel de  catre utilizatorul de aparatura electrica , daca nu are calificarea necesara si  autorizarea sa repare sau sa intretina aparatura electrica de orice fel.  -Utilizatorul de aparatura electrica sub tensiune este obligat inainte de punerea sub  tensiune a apartului electric pe care il deserveste sa desfasoare urmatoarele activitati:  

∙ sa verifice daca priza de alimentare in care urmeaza sa introduca stecherul  aparatului electric pe care urmeaza sa il puna sub tensiune este intacta;  

∙ sa verifice daca stecherul cablului care alimenteaza cu tensiune aparatul electric,  este intact;  

∙ sa verifice daca cablul care alimenteaza cu energie electrica aparatul electric este  intact; 

∙ sa verifice daca cablul care alimenteaza cu energie electrica aparatul este mansonat  in locul de intrare al acestuia in carcasa aparatului electric;  

∙ sa verifice daca aparatul care urmeaza sa fie pus sub tensiune este in pozitia lui  normal de lucru si are stabilitate pe locul in care este pus;  

∙ sa verifice daca in jurul aparatului electric este curatenie si nu sunt obiecte care sa  impiedice buna functionare a acestuia in momentul in care este pus in functiune;  ∙ sa verifice daca carcasa apartului electric este intacta si cu toate partile compunente exterioare la locul lor normal (capace, comutatoare , ... )  

∙ sa verifice daca toate elementele de reglaj ale aparatului electric sunt in pozitia  initiala;  

∙ sa verifice daca carcasa apartului care urmeaza sa fie pus sub tensiune este legata la centura de impamintare ;  

∙ sa verifice daca legatura dintre carcasa si centura de impamantare este ferma;  ∙ sa verifice daca pentru operatorul care deserveste aparatul ce urmeaza sa fie pus  sub tensiune este covor de cauciuc (din material electroizolant) sau daca este gratar  din lemn;  

∙ daca aparatul, cablul de alimentare stecherul si priza sunt curate si uscate;  ∙ daca butonul de pornire este in pozitia OPRIT;  

∙ daca elementele de reglaj de pe aparatul electric sunt in pozitia initiala (la minim sau in pozitia decuplat) ;  

-Utilizatorul de aparatura electrica sub tensiune la punerea sub tensiune a oricarui aparat  electric pe care il deserveste este obligat sa desfasoare urmatoarele activitati:  ∙ sa verifice daca la punerea sub tensiune, indicatoarele si semnalizarile aparatului  functioneaza normal;  

∙ sa verifice daca zgomotul pe care il face aparatul pus sub tensiune este normal. -Utilizatorul de aparatura electrica daca pe timpul desfasurari activitatilor constata nereguli  la oricare din aceste activitati este obligat sa opreasca imediat aparatul si sa il scoata de  sub tensiune apoi sa anunte seful ierarhic superior, care la randul lui este obligat sa  remedieze neregula constatata cu personal calificat si abia apoi sa ii permita utilizatorului  sa puna sub tensiune aparatul electric pe care il deserveste.  

-Utilizatorul de aparatura electrica sub tensiune la punerea in functiune (adica a fost  alimentat cu tensiune electrica dar nu a fost pus in functiune) a oricarui aparat electric pe  care il deserveste este obligat sa desfasoare urmatoarele activitati:  

∙ dupa ce a pus sub tensiune aparatul si totul este corect porneste aparatul electric si  observa daca apartul functioneaza in gol corect;  

∙ dupa verificarea in gol a aparatului verifica si functionarea acestuia in sarcina;  ∙ sa supravegheze ori de cate ori este nevoie functionarea apartului aflat sub tensiune; -Utilizatorul de paratura electrica daca pe timpul desfasurari activitatilor constata nereguli  la oricare din aceste activitati este obligat sa opreasca imediat aparatul si sa il scoata de  sub tensiune apoi sa anunte seful ierarhic superior, care la randul lui este obligat sa  remedieze neregula constatata cu personal calificat si abia apoi sa ii permita utilizatorului  sa puna sub tensiune aparatul electric pe care il deserveste.  

-Utilizatorul la terminarea zilei de lucru este obligat sa desfasoare urmatoarele activitati:  ∙ sa opreasca din functionare aparatul aflat sub tensiune;  

∙ sa aduca in pozitia initiala comutatoarele si alte elemente de reglaj ale aparatului  electric;  

∙ sa treaca butonul de pornire al apartului de lucru din pozitia PORNIT in pozitia OPRIT;  ∙ sa scoata de sub tensiune aparatul electric fie de la automatul de cuplare fie prin  scoaterea stecherului din priza;  

∙ sa faca curatenie in jurul aparatului electric;  

∙ sa curate exteriorul aparatului electric;

∙ sa puna cablul de alimentare in pozitia stabilita (sa nu fie lasat pe jos sau in apa ,  umezeala, murdarie etc.);  

-Personalul este obligat sa execute dispozitiile sefilor ierarhici in conditiile prezentelor  Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca si trebuie sa previna sau sa opreasca  orice actiune care ar putea conduce la accidentarea proprie sau a altor persoane.  -Orice utilizator care constata o stare de pericol care poate conduce la accidente umane  sau avarii tehnice este obligat sa ia masuri de eliminare a acestora respectiv sa anunte  cond.locului de munca..  

-Orice lucrare sau manevra care prezinta un pericol de accidentare nu trebuie intreprinsa ,  chiar daca neexecutarea ei ar putea conduce la deranjamente si sau pagube materiale.  -Orice dispozitie data contrar prevederilor prezentelor Instructiuni proprii de securitate si  sanatate in munca se refuza si se aduce la cunostinta sefului ierarhic superior celui care a  emis-o.  

-Fiecare lucrator este obligat ca la constatarea unor abateri de la prevederile prezentelor  Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca, ale instructiunilor tehnice interne, ale fiselor tehnologice sau altor reglementari, precum si a unor defecte in instalatiile electrice,  care ar putea pune in pericol securitatea oamenilor, sa ia masuri in limita competentei sale  si sa comunice cele constatate sefului direct sau ierarhic superior.  

-Personalul care beneficiaza de echipament si dispozitive individuale de protectie trebuie sa fie instruit asupra caracteristicilor si modului de utilizare a acestora, sa le prezinte la  verificarile periodice prevazute si sa solicite inlocuirea sau completarea lor , cand nu mai  asigura functia de protectie.  

-Pentru echipamentele si dispozitivele de protectie, nenominalizate pe persoane,  prezentarea la verificare si inlocuirea sau completarea, in situatiile care o impun, revine  conducatorului locului de munca.  

-Utilizatorul are sarcina sa utilizeze apartul electric pe care il deserveste in conformitate cu  prevederile prezente lor instructiuni si cu cele ale fabricantului apartului .  -Prin aparat, in sensul folosit de prezentele instructiuni se intelege orice utilaj , echipament  tehnic, scula de mina, tehnica de calcul, alta apartura electronica sau numai electrica care  pentru functionarea ei are nevoie de alimentare cu energie electrica cu tensiunea mai mare de 24 V .  

-Utilizatorul este obligat sa tina cont ca pentru utilizarea apartului electric pe care il  deserveste are nevoie de un spatiu minim in jurul acestuia care sa ii permita desfasurarea  lucrului la acest aparat fara riscuri de accidentare .  

-Acest spatiu este denumit in prezentele instructiuni proprii spatiu minim necesar si  delimiteaza material zona de lucru la acest aparat.  

-In interiorul zonei de lucru la apartul pe care il deserveste este direct raspunzator de  modul in care deserveste aparatul electric respectiv.  

-In interiorul zonei de lucru utilizatorul trebuie sa ia masuri care sa interzica intrarea in zona de lucru a persoanelor fara atributii de lucru.  

-Constructiile metalice nu trebuie sa fie folosite drept nul de lucru pentru alimentarea  aparateleor electrice de orice fel.  

-Pentru mentinerea nivelului de securitate a echipamentelor tehnice,electrice,a instalatiilor  electrice de utilizare si a componentelor acestora, in exploatare trebuie:  ∙ sa intocmeasca si sa respecte instructiunile proprii privind masurile de SSM la  exploatarea acestora;  

∙ sa intocmeasca si sa respecte fisele tehnologice privind intretinerea si repararea  instalatiilor electrice;  

∙ sa tina evidenta instalatiilor si a componentelor referitoare la verificarile din punctul  de vedere al SSM la care trebuie supuse si periodicitatile de verificare. Verificarile  minime trebuie sa fie cele indicate in anexa 3 la prezenta norma specifica completate cu alte verificari prevazute in proiecte,considerate ca fiind necesare,si aprobate de  catre conducatorul unitatii; 

∙ sa mentina pe durata exploatarii instalatiilor si echipamentelor nivelul de securitate  conceput din proiectare;  

∙ instalatii electrice temporare sau definitive trebuie sa respecte prevederile  Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca,fiind interzise orice fel de  improvizatii.  

-Este interzisa utilizarea constructiilor metalice drept nul de lucru. De asemenea,este  interzisa utilizarea conductoarelor de protectie pentru alimentarea receptoarelor cu energie  electrica.  

-La punerea in functiune a instalatiilor de utilizare trebuie:  

∙ sa fie receptionata documentatia de executie adusa in concordanta cu eventualele  modificari si completari din teren;  

∙ sa fie receptionate instalatiile de utilizare,verificand concordanta cu documentatia de executie;  

∙ sa fie receptionate buletinele si rapoartele de incercari si probe ale caror concluzii  confirma indeplinirea conditiilor de punere sub tensiune;  

-In exploatare trebuie sa se efectueze verificarile periodice ale echipamentelor tehnice  electrice aflate in gestiune la termenele prevazute in cartile tehnice ale echipamentelor  si/sau in anexa 3 la prezenta norma specifica.  

-Modificarile sau extinderile instalatiilor electrice de utilizare trebuie efectuate doar de catre un electrician autorizat profesional si din punctul de vedere al SSM.  

- La utilizarea unor echipamente tehnice electrice clasa a I de protectie trebuie:  ∙ sa fie asigurate legaturile de protectie necesare pentru realizarea protectiei impotriva electrocutarii prin atingere indirecta;  

∙ sa fie asigurata deconectarea automata a echipamentului tehnic electric sau  sectorului defect;  

∙ sa fie asigurata protectie impotriva atingerii directe a pieselor aflate normal sub  tensiune.  

-La utilizarea unor echipamente tehnice electrice clasa II de protectie trebuie:  ∙ sa fie asigurata izolatia suplimentara a echipamentului tehnic electric respectiv  utilizatorul sau executantul, dupa caz, sa verifice ca aceasta nu este deteriorata sau  eliminata;  

∙ sa fie asigurata protectia impotriva atingerii directe a pieselor aflate normal sub  tensiune iar utilizatorul sau executantul, dupa caz,sa verifice ca acesta nu este  inlaturata sau deteriorata.  

-Semnalarea proprietarului instalatiei, imediat dupa constatare, a instalatiilor electrice care  nu corespund prezentelor Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca, este in  obligatia oricarei persoane care exploateaza, intretine sau repara aceste instalatii,  indiferent daca este personal propriu al unitatii/subunitatii sau personal delegat. - Proprietarul instalatiei trebuie sa ia imediat masuri de remediere.  

MASURI PRINCIPALE DE PROTECTIE - PROTECTIA PRIN LEGARE LA NUL  

Protectia prin legare la nul este permisa numai in cazul retelelor de joasa tensiune,cu  neutrul legat la pamant.  

-Masele echipamentelor tehnice electrice trebuie legate la pamant prin conductoare astfel  dimensionate incat sa reziste curentului de scurtcircuit care apare in caz de defect.  -Carcasele metalice ale corpurilor de iluminat interior,din locurile de munca periculoase si  foarte periculoase,alimentate la tensiune de 65 V curent alternativ sau mai mare,trebuie sa  fie legate la nul de protectie daca distanta de la sol sau pardoseala pana la ele este mai  mica de 2,5 m.  

-Prelungirea cablurilor de alimentare ale utilajelor trebuie realizata astfel incat sa fie  asigurata continuitatea conductorului de nul de protectie. 

-Este interzisa legarea in serie la conductorul de nul de protectie a carcaselor mai multor  aparate. Fiecare utilaj trebuie legat la conductorul de nul de protectie cu o legatura  separata.  

-Se interzice montarea pe conductorul de protectie a oricaror dispozitive (de exemplu:  sigurante, intrerupatoare ),care ar putea intrerupe continuitatea circuitului de protectie.  -Conductorul de nul de protectie trebuie sa fie separat de conductorul nul de lucru,  incepand de la ultimul tablou la care bara de nul este legata la pamant, pana la masa  echipamentului tehnic electric care trebuie protejat.  

-Pana la ultimul tablou electric de distributie, se admite existenta uni singur conductor de  nul, utilizat atat drept conductor de lucru cat si de protectie. De la ultimul tablou, la care se  racordeaza receptorul, in sensul de distribuire a energiei electrice, conductorul nul de lucru  trebuie sa fie separat de conductorul de nul de protectie. Bara de la care se separa  conductorul de nul de lucru de cel de protectie trebuie sa fie legata la instalatia de legare la pamant a incintei.  

-Prizele si fisele receptoarelor electrice trebuie sa aiba contacte speciale pentru racordarea  conductorului de nul de protectie. Este interzis a folosi prizele si fisele echipamentelor  tehnice electrice atunci cand contactele de racordare la nulul de protectie sunt defecte.  -Conductoarele de legare la nul de protectie trebuie sa aiba sectiunea dimensionata  corespunzator prevederilor standardelor in vigoare si culoarea de izolatie galben-verde.  -Pentru receptoarele electrice mobile acest conductor de protectie trebuie sa fie executat  numai din cupru.  

-Echipamentele electrice fixe din instalatiile de utilizare realizate cu protectie principala prin legare la nul trebuie sa aiba o dubla legatura de protectie: una printr-un cablu de protectie  aflat in cablul de alimentare,prin care se leaga borna de protectie aflata in cutia de borne a  

echipamentului de bara de nul a tabloului de distributie ;a doua printr-un conductor vizibil  sau platbanda care leaga borna de protectie, aflata pe carcasa echipamentului in exterior,  de instalatia de legare la pamant care se afla in incinta unde este montat echipamentul.  -Toate tablourile electrice trebuie sa aiba o bara de nul, racordata la instalatia de legare la  pamant care se afla in incinta unde este montat tabloul. In cazul tablourilor electrice cu  carcasa metalica, bara de nul se leaga la carcasa, iar carcasa se leaga vizibil la instalatia de legare la pamant.  

-Bara de nul trebuie sa aiba cel putin atatea borne cate conductoare sunt racordate la  aceasta bara. Nu se admit mai multe conductoare racordate la o singura borna.  -Toate conductoarele de protectie trebuie sa aiba papuci la capete, iar bornele de protectie  trebuie sa fie asigurate impotriva desurubarii.  

-Instalatia de legare la pamant a fiecarei incinte, la care sunt racordate instalatiile,  echipamentele si utilajele la care protectia principala o constituie legarea la nul, trebuie sa  aibe o rezistenta de dispersie de maximum 4Ω.  

-Patroanele sigurantelor fuzibile trebuie sa fie inlocuite cu patroane calibrate la valoarea  nominala indicata de proiectant. Sunt interzise improvizatiile sau inlocuirea lor cu altele de  alta valoare.  

-Valorile de reglaj ale protectiilor electromagnetice ale intrerupatoarelor electromagnetice  trebuie sa fie cele indicate de proiectant, fiind interzisa scoaterea lor din functiune.  -Toate instalatiile de legare la pamant din incinta unei unitati industriale sa fie legate  electric intre ele cel putin prin conductorul de nul de protectie al retelei de alimentare.  In cazul unei instalatii complexe, formate din mai multe receptoare, fiecare receptor trebuie sa aiba o legatura dubla de protectie: una prin conductorul de protectie din cablul de  alimentare si cealalta vizibila legata la borna de protectie a receptorului, borna aflata pe  carcasa metalica, in exterior. Borna de protectie trebuie sa fie marcata cu semnul  conventional.  

PROTECTIA PRIN LEGARE LA PAMANT  

VERIFICAREA LEGATURI LA PAMANT SE FACE PERIODIC (SEMESTRIAL) DE CATRE  FIRME AUTORIZATE

- Protectia prin legare la pamant, ca protectie principala, este permisa in cazul retelelor de  joasa tensiune izolate fata de pamant.  

(2)lntr-o incinta este permisa existenta unei singure instalatii de legare la pamant, la care  trebuie sa fie racordate pentru protectie toate echipamentele tehnice electrice aflate in  respectiva incinta.  

- Utilizarea constructiilor metalice drept conductor de protectie este permisa numai dupa  verificarea continuitatii si a rezistentei de dispersie la pamant a acestora, care trebuie sa  corespunda prevederile standardelor in vigoare.  

- Protectia prin legare la pamant trebuie sa asigure obtinerea unor tensiuni de atingere si  de pas mai mici decat valorile prevazute in standardele in vigoare. Totodata, protectia  trebuie sa asigure deconectarea (separarea) sectorului defect.  

- Rezistenta de dispersie a instalatiei de legare la pamant trebuie sa aibe o astfel de  valoare incat sa asigure deconectarea in caz de defect intr-un timp mai mic de 3 secunde;  cand nu este asigurata deconectarea, tensiunea de atingere si de pas trebuie sa fie sub  limita admisa pentru timpul de declansare mai mare de 3 secunde, respectiv mai mica de  50V.  

- In cazul retelelor izolate fata de pamant trebuie sa li se mentina in stare de functionare  dispozitivul pentru supravegherea permanenta a izolatiei retelei si care sa semnalizeze sau  sa deconecteze punerile la pamant.  

- In instalatiile izolate fata de pamant,prevazute cu sistem de semnalizare a punerilor la  pamant, personalul de exploatare trebuie sa actioneze in sensul eliminarii rapide a  acestora. Durata maxima in care se admite functionarea retelelor izolate cu o punere la  pamant trebuie stabilita de catre conducerea unitatii prin instructiuni proprii, insa nu mai  mare de 8 ore.  

- In toate locurile foarte periculoase unde se folosesc retele izolate fata de pamant, in  afara de legarea la reteaua generala de protectie, carcasa fiecarui utilaj trebuie legata  separat la o priza de pamant locala, care poate sa deserveasca doua sau mai multe utilaje  grupate in acelasi loc.  

- Prizele si fisele de conectare a receptoarelor electrice la sursele de alimentare trebuie  sa fie alese cu contacte speciale de protectie pentru asigurarea continuitatii dintre acestea  si instalatiile de protectie prin legarea la pamant.  

- Echipamentele tehnice electrice la care este utilizata legarea la nul ca protectie  principala si la care se foloseste legarea la pamant ca protectie suplimentara, trebuie sa fie  racordate la instalatia de legare la pamant la care este racordata si bara de nul a tabloului  din care este alimentat echipamentul tehnic electric.  

PROTECTIA AUTOMATA LA CURENTI DE DEFECT (PACD) (CURENTI DIFERENTIALI  REZIDUALI)  

- Protectia automata la curenti de defect trebuie folosita numai ca masura suplimentara  la instalatiile la care este folosita ca protectie principala legarea la nul de protectie sau  legarea la pamant.  

MASURI DE SSM LA EXECUTAREA LUCRARILOR IN INSTALATII ELECTRICE DE  UTILIZARE (TABLOURI DE ALIMENTARE).  

- Remedierea deranjamentelor din tablourile electrice de distributie a energiei electrice se face doar de catre electrician autorizat.  

- Este interzisa remedierea deranjamentelor de orice fel din tablourile electrice de catre  utilizatorul de aparature electrica daca acesta nu are calificarea necesara si autorizarea  explicita a societatii  

- Pentru deranjamente la apartura electrica, la cablurile de alimentare a acestei aparturi  cu energie electrica, la stecherele si prizele de alimentare cu energie electrica la cordoanelede impamintare, la sigurantele din tablourile electrice si la orice alt element care este aflat  sub tensiune se solicita interventia unei persoane calificate ca electrician si autorizata sa  faca asemenea interventii explicit de catre organizatie. 

- La circuitele de alimentare a sistemului de iluminat, la corpurile de iluminat inclusiv la  schimbarea lampilor din corpurile de iluminat se solicita interventia unei persoane calificate ca electrician si autorizata explicit de catre societate pentru asemenea interventii.  - Este interzis a se interveni la aparatele electrice, a celor care se afla sub tensiune  (inclusiv la sistemul de iluminat, de ventilatie, de climatizare etc.), daca persoana care  executa asemenea interventie nu are calificarea necesara si autorizarea explicita a  societatii  

ALTE INDICATII PENTRU PROTECTIA IMPOTRIVA ELECTROCUTARII ∙ Scoateţi din priză aparatele electrice mici după utilizare. 

∙ Nu utilizaţi şi nu păstraţi aparatura electrică în apropierea surselor de apă. Dacă  aparatul cade în apă în timp ce este în funcţiune, nu îl ridicaţi, ci scoateţi aparatul din priză. 

∙ La scoaterea aparatului din priză, prindeţi de ştecher şi nu de cablu. Verificaţi  cablurile aparatelor să fie intacte; dacă izolaţia este ruptă sau arsă, cablurile trebuie  înlocuite. 

∙ Nu întindeţi cablurile de alimentare ale aparatelor electrice în jurul surselor de  căldură (radiatoare, calorifere, etc) sau pe sub uşi, locuri în care cablurile pot fi arse  sau rupte. 

∙ Puneti cablurile prelungitorelor prin paturi de cablu semirotunde 

∙ Nu conectaţi mai multe aparate electrice într-o singură priză. 

∙ Asiguraţi-vă că ştiţi unde se află panoul de siguranţă în unitatea dumneavoastră şi că siguranţa fiecărui circuit electric este marcată distinct, astfel încât să poată fi oprită  imediat în caz de nevoie. 

∙ Nu schimbati valoarea sigurantelor in tablou cu alta mai mare, circuitul nu va ma fii  protejat. 

∙ Nu faceti si nu utilizati improvizatii electrice. 

∙ Verificaţi indicaţiile privitoare la cerinţele de electricitate ale fiecărui aparat înainte  de a-l cumpăra 

∙ Nu tăiaţi singuri copaci care se află în apropierea unor stâlpi de electricitate. Apelaţi  întotdeauna la persoane calificate. 

∙ Nu utilizaţi aparatură electrică dacă aveţi mâinile sau picioarele ude sau dacă solul  este ud. 

∙ Dacă faceţi lucrări ce necesită săpături, asiguraţi-vă că în sol nu există cabluri  electrice. 

∙ Nu lăsaţi copiii să urce în copaci sau să înalţe zmeie în apropierea stâlpilor de  electricitate. 

∙ Nu atingeţi cablurile de electricitate căzute la pământ. 

6.RESPONSABILITATI 

Compartimentul administrativ: 

∙ Solicita ,obtine si pastreaza buletinul de verificare al prizei de pamant. Lucrator desemnat: 

∙ introduce instructiunile prezente in planul de instruire 

Lucratorii : 

∙ participa la instruire si isi insusesc prevederile prezentei.