instructiuni proprii ssm pentru laboratorul de analize medicale

Instructiuni proprii SSM pentru laboratorul de analize medicale 

În laboratorul de analize medicale lucrează numai personal autorizat conform legislaţiei în vigoare, angajat cu normă întreagă sau cu timp de lucru parţial. 

În laboratorul de analize medicale îşi desfăşoară activitatea medici cu specialitatea medicină de laborator laborator clinic, microbiologie, medicină de laborator, alt personal cu studii superioare autorizat să lucreze în domeniul medical - biologi, biochimişti, chimişti şi farmacişti, precum şi personal mediu sanitar. 

Întreg personalul laboratorului de analize medicale trebuie sa cunoasca şi sa respecte regulile de biosiguranţă, precauţiile universale şi măsurile postexpunere. Confidenţialitatea privind rezultatele analizelor, datele, informaţiile şi documentele de orice fel de la locul de muncă este asigurată prin instruirea personalului, înscrierea acestei cerinţe în fişa postului şi semnarea unei declaraţii de confidenţialitate de către personalul laboratorului de analize medicale. 

Laboratorul de analize medicale trebuie să fie astfel structurat şi dotat încât să prevină riscul contaminărilor acccidentale şi să poată funcţiona în mod fluent. 

Regulile care stau la baza îndeplinirii acestui obiectiv sunt următoarele: ∙ constituirea laboratorului de analize medicale pe principiul "sensului unic": fluxul activităţilor laboratorului să fie unidirecţional. În caz contrar, trebuie asigurată separarea activităţilor în timp; 

∙ sectorul de lucru cu pacienţii să fie complet separat de celelalte sectoare de lucru ale laboratorului; 

∙ realizarea secvenţială a procedurilor, cu luarea măsurilor de precauţie adecvate pentru integritatea probelor şi protecţia personalului; 

∙ pentru recoltarea probelor de sânge se utilizează în mod obligatoriu materiale şi recipiente de unică utilizare sterile, închise ermetic. Probele de sânge care părăsesc spaţiul aferent activităţii de recoltare trebuie să parcurgă un circuit diferit de cel al celorlalte produse recoltate sau după un program care să permită separarea timpilor de transport. Transportul probelor de sânge trebuie să se realizeze în mod obligatoriu în cutii de transport adecvate, inscripţionate cu pictograma "Risc biologic"; 

∙ evacuarea deşeurilor rezultate în urma activităţilor medicale din laboratorul de analize medicale trebuie să se facă în recipiente închise ermetic, care să împiedice contaminarea accidentală a probelor, personalului şi mediului. 

Laboratorul de analize medicale trebuie să fie astfel amplasat încât să permită efectuarea corectă a serviciilor, iar condiţiile de mediu să nu influenţeze negativ calitatea acestora. Laboratorul de analize medicale trebuie să dispună de intrare separată, cu acces direct şi controlat. 

Intrarea în spaţiile în care se manipulează materiale cu potenţial infecţios sau microorganisme trebuie marcată cu indicatorul de "Pericol biologic". 

Laboratorul de analize medicale trebuie să dispună de spaţiu cu suprafaţă suficientă şi să fie astfel dimensionat încât să permită dispunerea ergonomică a mobilierului şi echipamentelor, derularea fluentă a fluxurilor de probe, materiale şi personal şi desfăşurarea în condiţii de siguranţă şi calitate a activităţilor. 

În funcţie de specificul serviciilor şi de activităţile efectuate, spaţiul trebuie compartimentat astfel: 

a. încăpere pentru recepţia probelor; 

b. încăpere pentru eliberarea buletinelor de analize. Dacă nu există o încăpere disponibilă, eliberarea rezultatelor poate fi făcută în camera de recepţie a probelor

c. pentru laboratoarele de analize medicale cu compartiment de microbiologie, spaţiu destinat sterilizării, care trebuie să conţină minimum o autoclavă. Se recomandă utilizarea a două autoclave situate în încăperi diferite, una destinată sterilizării materialelor infectate şi alta destinată sterilizării produselor şi materialelor curate care urmează a fi utilizate sterile. Când există o singură autoclavă, aceasta se va utiliza în cicluri alternative, fără a se amesteca materialele infectate cu cele destinate a fi utilizate sterile; 

d. spaţii anexe: 

∙ spaţiu pentru depozitarea separată a materialelor sanitare, consumabilelor, reactivilor, substanţelor toxice şi precursorilor de droguri; se vor depozita separat materialele sterile de cele nesterile; 

∙ spaţiu pentru depozitarea deşeurilor infecţioase până la neutralizarea şi/sau evacuarea lor; ∙ vestiar şi sală de repaus pentru personal; 

∙ grup sanitar destinat personalului din cadrul laboratorului de analize medicale, separat de grupul sanitar destinat pacienţilor; 

Spaţiul şi mobilierul laboratorului de analize medicale trebuie astfel concepute încât să nu permită contaminarea mediului şi a personalului. 

Podelele, pereţii, tavanele şi mesele de lucru trebuie să aibă suprafaţă netedă, lavabilă, neabsorbantă, rezistentă la acţiunea agenţilor dezinfectanţi, uşor de curăţat şi de dezinfectat.Îmbinările dintre pereţi şi podea trebuie să fie concave, rotunjite. 

Laboratorul de analize medicale trebuie să dispună de instalaţii de alimentare cu energie electrică dimensionate corespunzător sarcinii impuse funcţionării concomitente a aparaturii din laborator şi a celorlalţi consumatori din clădire, precum şi de sursa neîntreruptibilă de alimentare cu energie electrică pentru echipamentele la care întreruperea funcţionării poate influenţa calitatea rezultatelor, prelucrarea, transmisia şi stocarea datelor. 

Laboratorul de analize medicale trebuie să dispună de instalaţii de alimentare cu apă rece şi caldă. Fiecare încăpere de lucru va fi prevăzută cu chiuvetă, cu baterie acţionată de preferinţă cu pedală. 

În apropierea spaţiilor de lucru cu risc de contaminare chimică severă trebuie amplasat un duş de urgenţă cu sifon de pardoseală. 

Trebuie asigurată iluminarea corespunzătoare a posturilor de lucru prin iluminat natural şi/sau artificial. 

Laboratorul de analize medicale cu compartimente de bacteriologie, micologie, virusologie şi parazitologie trebuie să dispună de instalaţii de alimentare cu gaz. 

Mobilierul trebuie să fie de tip modular, confecţionat din materiale rezistente la dezinfectante. 

Dulapurile vor fi dispuse de preferinţă suspendate sau pe suporţi cu o înălţime de circa 15 cm, astfel încât să permită curăţarea cu uşurină a podelei. 

Scaunele vor fi de preferinţă rotative, confecţionate din materiale lavabile, rezistente la agenţi de curăţare şi dezinfecţie. 

Echipamentele vor fi dispuse în încăperi conform indicaţiilor producătorului, astfel încât să permită utilizarea şi întreţinerea loc cu uşurinţă şi efectuarea curăţeniei în încăpere. Spaţiul laboratorului de analize medicale trebuie să fie ventilat corespunzător, natural sau artificial iar acolo unde temperatura şi umiditatea influenţează calitatea analizelor, acestea trebuie să fie controlate şi înregistrate. 

Când spaţiul este ventilat natural, ferestrele trebuie prevăzute cu plase pentru împiedicarea pătrunderii insectelor. 

În spaţiile de lucru sunt interzise perdele, draperii şi ghivece cu flori. 

Consumul şi păstrarea alimentelor şi băuturilor sunt permise doar în sala de repaus. Fumatul este interzis în spaţiul laboratorului de analize medicale.

Dotarea cu echipamente necesare funcţionării laboratorului de analize medicale 

Aparatura şi reactivii utilizaţi în cadrul laboratorului de analize medicale trebuie să fie omologaţi şi înregistraţi ca dispozitive medicale conform legislaţiei în vigoare. Recepţia echipamentelor şi reactivilor se va face în prezenţa unui reprezentant al laboratorului de analize medicale. 

Verificarea metrologică şi etalonarea echipamentelor din laboratorul de analize medicale se efectuează conform legislaţiei în vigoare. 

Echipamentele defecte vor fi marcate corespunzător pentru a preveni utilizarea lor neintenţionată sau vor fi scoase din spaţiile de lucru. 

Echipamentul informatic, hardware şi software, şi echipamentul automat de analiză utilizat pentru colectarea, prelucrarea, transmisia, înregistrarea şi stocarea datelor trebuie asigurate împotriva accesului neautorizat, deteriorării şi pierderii datelor. 

Reactivii vor fi depozitaţi în condiţiile specificate de producător şi vor fi utilizaţi numai în perioada de valabilitate. 

Îndepărtarea deşeurilor rezultate din activitatea laboratorului de analize medicale 

Laboratorul de analize medicale trebuie să fie racordat la reţeaua de canalizare sau să deţină instalaţii proprii de colectare, tratare şi evacuare a apelor uzate, fără a se produce poluarea solului, apei şi aerului, conform legislaţiei în vigoare. 

Colectarea, depozitarea, evacuarea şi neutralizarea deşeurilor rezultate în urma desfăşurării activităţii medicale în laboratorul de analize medicale se fac în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Laboratorul de analize medicale trebuie să aibă în dotare recipiente corespunzătoare pentru colectarea separată a deşeurilor pe categorii: deşeuri periculoase infecţioase, tăietoare înţepătoare, chimice şi farmaceutice - şi deşeuri nepericuloase, asimilate celor menajere. 

Colectare şi neutralizare a deşeurilor se face doar de catre unitati specializate. Organizarea colectării şi evidenţei gestiunii deşeurilor rezultate în urma desfăşurării activităţii medicale se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Cerinţe de securitate 

Pentru desfăşurarea activităţii în condiţii de securitate trebuie respectate prevederile aplicabile din standardul SR ISO 15190/2005 - Laboratoare de analize medicale, cerinţe pentru securitate şi din Ghidul naţional de biosiguranţă pentru laboratoare medicale. 

În laboratorul de analize medicale cu compartiment de microbiologie, culturile de referinţă şi culturile stoc se păstrează în spaţii securizate de confecţie metalică, prevăzute cu încuietoare, ce pot fi accesate numai de persoane autorizate. 

Substanţele cu regim toxic şi precursori de droguri se păstrează în spaţii securizate conform legislaţiei în vigoare. 

Accesul în spaţiul de lucru al laboratorului de analize medicale este permis doar personalului autorizat care îşi desfăşoară activitatea în cadrul laboratorului, în timpul programului de lucru. 

În situaţii speciale, când se impune sau este necesară prezenţa unor persoane din afara laboratorului de analize medicale, accesul se efectuează numai cu aprobarea şefului de laborator de analize medicale, pe o perioadă determinată şi numai în prezenţa unui angajat al laboratorului.

Accesul pacienţilor este permis numai în spaţiile destinate acestora şi numai în timpul programului de lucru. 

Atunci când în laboratoare se constată că în pereţi, pardoseală, tavan, apar fisuri, crăpături etc. se va opri lucrul, luându-se măsuri de etanşeizare. Orificiile de intrare ale diverselor conducte vor fi etanşeizate 

Se vor lua măsuri de protecţie împotriva insectelor, rozătoarelor sau a altor animale care pot deveni vectoare în aceeaşi unitate sau în afara ei. 

În laboratoarele cu infecţiozitate crescută se vor respecta întocmai instrucţiunile de lucru şi de neutralizare a produselor contaminate cu care se lucrează, în aşa fel încât să fie împiedicată contaminarea pardoselii. 

Echipamentul individual de protecţie va fi sterilizat în laborator, imediat după terminarea lucrului şi numai după aceea va fi trimis la spălătorie. 

In timpul lucrului se vor respecta instrucţiunile proprii de lucru, astfel încât să nu se produca ingestia, inocularea, inhalarea sau contactul cu tegumentele a agenţilor patogeni. 

În cazul răspândirii accidentale a materialului infecţios se vor lua măsurile necesare pentru dezinfecţia: 

∙ suprafeţelor; 

∙ echipamentului individual de protecţie; 

∙ regiunilor corpului care au venit in contact cu material infecţios. 

Se interzice păstrarea şi consumul de alimente în încăperile în care se lucrează cu materiale contaminante. 

Se vor amenaja încăperi separate pentru păstrarea şi consumul alimentelor. Înainte de a mânca, mâinile vor fi spălate şi dezinfectate. 

Accesul în interes de serviciu al persoanelor din afara laboratorului va fi permis numai cu echipamentul individual de protecţie şi cu respectarea măsurilor impuse. Lucrul cu agenţi biologici foarte periculoşi se va desfăşura în încăperi cu presiune negativă. 

Persoanele care prezintă leziuni ale tegumentelor vor fi excluse de la activităţile cu agenţi patogeni. Instalaţia de vid utilizată la filtrare, va fi prevăzută cu filtre de aer de siguranţă, pe lângă filtrul propriu de vată al fiecărui recipient conectat la trompa de vid. 

Pentru evacuarea solvenţilor organici inflamabili se vor folosi ventilatoare încapsulate, conform standardelor în vigoare. 

Toate recipientele cu culturi, solvenţi etc. vor fi etichetate. 

Este obligatorie decontanlinarea locului de muncă la terminarea lucrului şi ori de câte ori este nevoie. Atunci când se lucrează cu omogenizatoare de turaţie mare se vor lua măsuri care să împiedice împrăştierea aerosolilor în mediul de lucru. 

Sticlăria de laborator contaminată va fi sterilizată prin autoclavare, iar instrumentarul metalic contaminat, prin autoclavare sau etuvare. Ansa de platină se va steriliza după fiecare utilizare prin flambare. 

Deschiderea fiolelor cu material infecţios liofilizat se va face numai în nişă. După crestarea fiolei, aceasta se va înveli în vată sterilă îmbibată în alcool, după care se va rupe gâtul fiolei. Probele de materii fecale pentru examenele parazitologice se vor prelucra, respectând condiţiile de sterilizare aplicate manipulării oricărui material infecţios. 

Lamele cu preparate coprologice vor fi transportate în camera de examinare pe tăvi metalice. Personalul care lucrează cu germeni pentru care există vaccin va fi imunizat la angajare şi vaccinat după schema fiecărui tip de imunizare (număr doze, intervale între doze). Personalul neimunizat nu va fi admis la lucru. 

Materiile fecale vor fi recoltate în recipiente de unică utilizare. Recipientele vor fi sterilizate înainte de a fi distruse.

În cazul unei contaminări accidentale, se vor aplica măsuri profilactice, conform reglementărilor Ministerului Sănătătii. 

După terminarea programului de lucru, mesele vor fi curăţate şi libere de vase sau reactivi.