Fisa de post bufetier

FISA POSTULUI  

DENUMIREA POSTULUI: Bufetier (Cod C.O.R. 524601) 

TITULARUL POSTULUI: ___________________________________ COMPARTIMENTUL: bucătărie 

RELATII: 

Ierarhice: - este subordonat: administratorului societatii; 

- are în subordine: lucrator bucatarie. 

Functionale: - vânzatorul, personalul de deservire al clientilor; 

Supervizare: supervizează activitatea ajutorilor de bucătari 

Relaţii funcţionale: - cu şefii de birouri, personal administrativ, şoferi de aprovizionare,   contabilitate;  

- cu personalul de deservire a clienţilor.  

Scopul postului: titularul postului are rolul de a asigura prepararea comenzilor (meniurilor) într-o manieră eficientă şi profesionistă. 

Autoritatea postului: utilizează materialele şi aparatura puse la dispoziţie de firmă. 

Atribuţiile principale şi sarcinile specifice: 

- pregăteşte mâncărurile din reţetarul unităţii în conformitate cu standardele în vigoare; - montează preparatele pe obiectele adecvate pentru servire şi realizează elementele  estetice ale preparatelor; 

- participă cu supervizare la determinarea necesarului de materii prime de comandat şi la  realizarea comenzilor de aprovizionare; 

- preia comenzile de la clienţi şi asigură servirea acestora; 

- debarasează şi asigură curăţenia bucătăriei; 

- asigură implementarea şi menţinerea standardelor de păstrare şi depozitare a produselor, semipreparatelor şi preparatelor alimentare cu respectarea normelor igienico-sanitare în  vigoare. 

- respecta legislatia si normele de SSM specifice activitatii, PSI, si Protectia Mediului - respecta prevederile Regulamentului Intern 

- anunta conducerea in cazul unor situatii de criza, incendii, furturi produse sau sesizate  in timpul serviciului 

-sa aibe o comportatre cuvincioasa cu personalul cu care intra in contact si orce alt client - informeaza conducerea despre sesizarile sau reclamatiile primite de la clienti 

Specificaţiile postului: 

∙ studii medii; 

∙ diplomă de calificare în domeniu;

∙ vechimea în specialitate: min. 1 ani,  

∙ rigurozitate în ceea ce priveşte regulile de igienă în alimentaţia publică; ∙ imaginaţie culinară, ordonat şi disciplinat; 

∙ capabilitatea să pregătească produse alimentare reci şi calde în conformitate  cu meniul restaurantului; 

∙ atitudine orientată către client – politeţe, abilităţi bune de comunicare,  persoană energică şi amabilă; 

∙ rezistenţă mare la stres;  

∙ atitudine pozitivă şi conciliantă în relaţiile cu clienţii şi colegii; 

∙ disponibilitate de a lucra în ture. 

Responsabilităţi ale postului: 

∙ răspundere pentru respectarea standardelor de calitate a preparatelor  realizate şi respectarea termenelor de execuţie a acestora; 

∙ păstrarea în bune condiţii a ustensilelor şi aparaturii; 

∙ respectarea normelor de igienă şi securitate a muncii; 

∙ utilizarea resurselor existente, exclusiv în interesul firmei; 

∙ Raspunde de prejudiciile cauzate prin neglijenta in serviciu, respectiv  neaducerea la indeplinire a atributiilor de serviciu. 

 În funcţie de activitatea curentă a unităţii, salariatul va îndeplini orice alte sarcini dispuse de către conducere, în legătură cu deservirea corespunzătoare a clienţilor unităţii şi în  funcţie de competenţele sale profesionale.  

Salariatul se obliga: 

∙ Ca de doua ori pe an sa-si efectueze analizele medicale obligatorii specifice  locului de munca; 

∙ Sa nu foloseasca în interes personal sau pentru altii date, acte, bani si faptele  referitoare la activitatea societatii asupra carora detine informatii, sa respecte  secretele de serviciu; 

∙ Sa mentina relatii colegiale si sa coppereaze cu colegii si cu ceilalti angajati ai  societatii; 

∙ Sa respecte întocmai Regulamentul de ordine interioara; 

∙ Sa anaunte orice problema legata de activitatea desfasurata si sa actioneze pt  remedierea acestora , in conformitate cu securitatea muncii; 

Nerespectarea prevederilor din fisa postului atrage dupa sine sanctiunea disciplinara,  contraventionala, civila si penala dupa caz. 

Obiective de performanta individuala 

∙ Realizarea atributilor corespunzaoare functiei 

∙ Identificarea solutiilor adecvate de rezolvare la activitatile curente ∙ Cunoasterea si aplicarea consecventa a reglementarilor specifice activitatii desfasurate

∙ Cresterea randamentului activitatii, 

∙ Intarirea relatiei cu ceilalti angajati, clienti, munca in echipa, 

∙ Cresterea calitatii serviciilor, 

∙ Folosirea tuturor resurselor, planificare, pentru bunul mers ala activitatii, ∙ Respectarea cu strictete si in totalitate a regulamentului intern, 

∙ Inventivitate in gasirea unor cai de optimizare a activitatii desfasurate ∙ Respectarea normelor de disciplina si a normelor etice in indeplinirea atributiilor. 

Criterii de evaluare a performantelor: 

∙ Adaptabilitatea 

∙ Asumarea responsabilitatilor 

∙ Capacitatea de a rezolva problemele 

∙ Capacitatea de implementare 

∙ Capacitatea de autoperfectionare si valorificare a experientei dobandite ∙ Capacitatea de analiza si sinteza 

∙ Creativitate si spirit de initiativa 

∙ Capacitatea de planificare si de a actiona strategic 

∙ Capacitatea de a comunica 

∙ Capacitatea de a lucra in echipa 

∙ Capacitatea de indrumare 

∙ Respectul fata de lege si loialitate fata de interesele firmei 

∙ Capacitatea de consiliere 

∙ Capacitatea de a lucra independent 

∙ Conduita in timpul serviciului. 

∙ Cunostinte si experienta. 

∙ Contacte si comunicare 

Prezentul document se constituie în anexa la contractul individual de muncă şi a fost  întocmit în 2 (doua) exemplare originale, unul pentru salariat, unul pentru dosarul său de  personal . 

Administrator: Angajat:  Am luat la cunostinta si 

am primit un exemplar 

 _______________________ _______________________