instructiuni proprii ssm pentru autostivuitoare

Instructiuni proprii SSM pentru autostivuitoare 

Noţiunea de "autostivuitor" utilizată în conţinutul articolelor se referă la "electro"  şi "motostivuitoare". Atunci când este cazul, se vor folosi noţiuni separate. Incărcarea - descărcarea 

Încărcăturile formate din lăzi, butoaie, cutii etc. trebuie astfel stivuite încat să nu  se deplaseze pe platformă în timpul transportului; în spaţiile goale trebuie  introduse pene de lemn, sarcina asigurându-se apoi cu lanţul. Încărcătura care se ridică sau se transportă trebuie să fie uniform distribuită pe  lăţimea furcilor, iar centrul de greutate al acesteia nu trebuie să depăsească 500  mm de la coloana de ridicare a furcilor. 

In cazul în care apare tendinţa de pierdere a stabilităţii autostivuitorului prin  ridicare a roţilor din spate, se va coborî imediat sarcina pe sol. Înainte de coborîrea încărcăturii, se va examina cu atenţie terenul pe care  urmează a se aşeza sau stivui încărcătura. 

Introducerea sau scoaterea furcii de sub sarcină sau paletă, trebuie făcută lent,  fără smucituri şi cu viteză redusă. 

În cazul în care încărcătura împiedică vizibilitatea conducătorului, acesta va fi  dirijat de o altă persoană. 

Este interzisă încărcarea autostivuitoarelor peste limita admisă a capacităţii de  ridicare. 

Pentru prinderea (agăţarea) sarcinilor de cârligul autostivuitoarelor dotate cu  asemenea dispozitive, trebuie folosit numai personalul instruit şi autorizat în  acest scop. 

Manevrele în zona de lucru trebuie făcute cu viteză redusă şi cu multă atenţie,  numai după ce conducătorul utilajului s-a asigurat că nu sunt persoane în  apropiere. 

Este interzisă manipularea sarcinii de către muncitori, când aceasta este  suspendată pe furci. 

Efectuarea transporturilor 

Circulaţia autostivuitoarelor se va face pe căile de acces stabilite şi marcate în  acest scop. Pentru evitarea derapării, căile de acces vor fi curăţate permanent de  urme de uleiuri, carburanţi şi noroi, iar în timpul iernii se vor presăra cu nisip şi  sare pentru evitarea formării gheţii şi poleiului. 

Viteza de deplasare a autostivuitorului trebuie adaptată la condiţiile drumului.  Aceasta nu va depăşi 10 km/h pe căile de acces, 5 km/h în intriorul magaziilor şi  2-3 km/h în locurile înguste. 

În locurile în care işi desfăşoaraă activitatea grupuri de persoane, în caz de  aglomeraţie, la trecerea pe lângă uşi, la curbe, la trecerea prin porţi, se va  micşora viteza de deplasare şi se vor emite semnale acustice. 

Este interzisă urcarea sau coborârea din autostivuitor în timpul mersului. Deplasarea autostivuitoarelor se va face numai în sensul înainte. Mersul înapoi  este permis n umai pentru efectuarea întoarcerilor, ieşirilor din locuri înguste şi 

din vagoane, precum şi la coborârea cu sarcină a pantelor, conform prevederilor  cărţii tehnice. 

În timpul transportului cu autostivuitorul precum şi la ridicarea paletei încărcate la  nivelul compartimentului liber din rastel, muncitorii trebuie să stea la o distanţă de  minimum 2,5 m şi în nici un caz sub sarcina ridicată. 

Este interzis să se ridice şi să se transporte sarcinile numai pe vârful fucilor. Este i nterzisă oprirea voluntară a autostivuitorului pe liniile de cale ferată sau  treceri de folosinţă comună (pentru pietoni şi alte mijlloace de transport). Este interzis transportul cu autostivuitorul prin târâre directă a materialelor sau  utilajelor, cu excepţia celor prevazute cu sanie. 

Transportarea paleţilor suprapuşi este permisă numai daca sunt asigurate:  stabilitatea sarcinii, pilotarea şi vizibilitatea. Nu trebuie depăşită capacitatea de  ridicare. 

Este interzisă ridicarea sau coborârea sarcinilor în timpul deplasării  autostivuitorului. 

Este interzisă folosirea autostivuitorului pe terenuri accdientate şi/sau  nerezistente. 

Manevra de depăsire a altor utilaje este permisă numai dacă este absolută  nevoie şi numai după ce conducătorul autostivuitorului s-a asigurat că manevra  nu prezintă pericol pentru circulaţie. 

Coborârea cu sarcină se va face cu spatele, sarcina fiind menţinută în poziţie  înclinată înapoi. Dacă înclinaţia pantei este mai mică decât înclinaţia maximă a  cadrului, se poate coborî în mers înainte, cu sarcina complet înclinată spre înapoi şi asigurată cu lanţ. În ambele cazuri, circulaţia se va face cu viteză redusă, cu  acţionarea progresivă a frânei. 

Deplasarea autostivuitorului c u sau fără sarcină este admisă numai pe drumuri  netede şi cu cadrul în poziţie de transport. Deplasarea se va face cu sarcina  ridicată la cel mult 200-300 mm de la sol, iar cadrul dispozitivului de ridicat va fi  înclinat astfel încât să se asigure o stabi l itate corespunzătoare a sarcinii. 

Deplasarea autostivuitorului cu sarcina ridicată la mai mult de 300 mm de la sol  este permisă numai la operaţia de stivuire şi se va executa numai în faţa stivei. Transportul cu autostivuitorul al substan ţelor toxice, caustice, explozive etc. se  va efectua numai dacă acestea sunt ambalate conform instrucţiunilor de  ambalare şi transport ale acestor substante, pe care stivuitoriştii sunt obligaţi să  le cunoască şi să le respecte. 

Transportul carbur anţilor cu autostivuitorul este permis numai în butoaie  metalice. Este intrerzis transportul lichidelor inflamabile, indiferent de cantităţi, în  vase ca: damigene, găleţi sau alte vase descoperite. 

Când se manevrează utilajul pe teren umed, alunecos, se va lucra cu viteză  redusă şi cu multă atenţie. 

În depozite, magazii, vor fi folosite numai autostivuitoare a căror capacitate şi  gabarit permit pătrunderea şi manevrarea lor în spaţii mici şi numai dacă acestea  sunt special pregătite pentru lucrul în interior şi nu pot deveni surse de incendiu.

Sarcinile de greutate şi volum mare (produse laminate legate, lăzi, vitrine etc.)  trebuie transportate direct pe furcile utilajului, luându-se măsuri suplimentare de  asigurare contra căderii sau alunecării, precum şi măsuri de interzicere a  staţionării şi circulaţiei persoanelor în raza de manevră a autostivuitorului. Mijlocul de ridicat 

Autostivuitoarele cu stare tehnică necorespunzătoare sau care prezintă  defecţiuni la ca drul de ridicare a sarcinii nu trebuie admise în exploatare. În cazul în care se constată unele defecţiuni în funcţionare autostivuitoarelor  (zgomote suspecte, scântei la electromotoare precum şi alte fenomene  neobişnuite în funcţionarea mecansimului de acţionare hidraulică sau electrică  sau în cazul altor ansamble), conducătorii sunt obligaţi să oprească lucrul si să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă starea de fapt. Lucrul se va  reîncepe numai după înlăturarea defecţiunilor cons tatate. 

Este interzisă plecarea din parcare a autostivuitoarelor în stare de întreţinere  necorespunzătoare (scurgeri de carburanţi şi lubrefianţi, lipsa buşoanelor de la  rezervoare etc.) 

Presiunea aerului în pneuri trebuie să corespundă cu cea prevăzută de cartea  tehnică în funcţie de starea drumurilor sau a platformelor pe care urmează să  lucreze utilajul şi de condiţiile atmosferice. 

Se interzice lăsarea sculelor sau a altor obiecte metalice pe bateria de  acumulatoare a electrost ivuitorului. 

În cazul în care electrostivuitoarele lucrează la o tesiune mai mare decât  tensiunea nepericuloasă, platformele locurilor de conducere trebuie acoperite cu  covoare electroizolante. 

Motostivuitoarele cu eşapare liberă a gazelor trebuie folosite numai în depozite  deschise, neacoperite sau în hale prevazute cu ventilaţie; funcţionarea în spaţii  închise care nu îndeplinesc condiţia de ventilaţie de mai sus este permisă numai  dacă motostivuitoarele sunt prevazute cu dispozitive de epurare a gazelor. 

Este interzisă sporirea contragreutăţilor cu scopul de a ridica şi trnasporta sarcini  a căror greutate depăşeşte capacitatea de ridicare a autostivuitorului. Este interzisă pornirea unui autostivuitor prin împingere cu furcile de către un alt  autostivuitor. 

Este interzisă pornirea motorului autostivuitorului dacă acesta s-a oprit datorită  unei defecţiuni, având sarcina ridicată. 

Este interzisă pornirea sau frânarea bruscă a autostivuitorului cu sarcina ridicată,  pentru a se evita răsturnarea utilajului. 

Este interzisă utilizarea autostivuitoarelor fără instalaţie de semnalizare acustică,  optică precum şi fără sistem de iluminat pentru lucrul pe timpul nopţii sau pe  ceaţă. 

Periodic, pe baza graficului şi a instrucţiunilor de exploatare, se va revizui starea  de funcţionare a autostivuitoarelor şi, în special, sistemul de ridicare, de frânare,  de direcţie, de semnalizare şi stabilitatea.

Lucrările de reparaţii ale autostivuitoarelor trebuie executate, numai în ateliere  specializate, de către personal calificat. 

Parcarea autostivuitoarelor se va face la o distanţă mai mare de 2,5 m de şina  de cale ferată. 

Conducerea autostivuitoarelor se va face numai de către persoane a căror  vârstă a depăsit 18 ani. Persoana fizică sau juridică deţinătoare va face instruirea  şi autorizarea acestora, pe bază de şcolarizare şi verificare a cunoştinţelor  conform prevederilor din "Prescripţiile tehnice pentru autorizarea personalului de  deservire a instalaţiilor mecanice sub presiune şi a instalaţiilor de ridicat ", în  vigoare, elaborate de ISCIR. 

Conducătorul autostivuitorului trebuie să aibă asupra sa autorizaţia de  conducere şi, după caz, foaia de lucru. 

Conducătorul autostivuitorului este obligat înaintea începerii lucrului, să  controleze starea tehnică a utilajului, să verifice dacă sistemul hidraulic este  corespunzător făcând probe de ridicare-coborâre a unei sarcini în funcţie de  capacitatea maşinii, precum şi de înclinarea înapoi a cadrului. 

Conducătorul autostivuitorului va verifica, înainte de începerea lucrului dacă nu  sunt pietre sau alte corpuri tari între cauciucuri. Scoaterea acestora nu se va face  prin lovire cu ciocanul sau levierul, ci prin demontarea roţii laterale. Conducătorilor de autostivuitoare le este interzisă staţionarea în zona de acţiune  a mijloacelor de ridicat. 

Conducătorii de autostivuitoare trebuie să respecte următoarele: - să nu transporte persoane în cabine, pe scările şi părţile laterale ale acesteia, pe  lest, pe furci, pe paletele goale sau încărcate; 

- să asigure stabilitatea şi siguranţa încărcăturii; 

- să nu permită persoanelor străine să conducă utilajul; 

- să evite pornirea sau oprirea bruscă, pentru a preveni căderea sarcinilor sau  răsturnarea utilajului; 

- la intrarea - ieşirea din magazie, precum şi la trecerea pe lângă o persoană să  semnalizeze acustic. 

În timul deplasării conducătorul autostivuitorului va păstra faţă de utilajul din faţă  o distanţă care să-i permită, în cazul că acesta opreşte sau îşi schimbă direcţia  de mers, evitarea unei coliziuni. 

Este interzis să se conducă autostivuitorul cu o singură mână. 

Pentru a evita deraparea, conducătorii de autostivuitoare care circulă pe căile de  circulaţie aflate în aer liber, trebuie să folosească lanţurile antiderapante din  dotare. 

Conducătorului de autostivuitoare îi este interzis să angajeze discuţii în timp ce  manevrează utilajul. 

Pornirea motostivuitoarelor cu manivela se va face numai de către conducătorul  utilajului.

Se interzice conducătorului să părăsească utilajul cu sarcina ridicată. În caz de  nevoie, la părăsirea utilajului, se va lăsa sarcina pe sol, se va trage frâna de  mână şi se va scoate cheia din contact. 

In cazul în care autostivuitorul se defectează, având sarcina ridicată înainte de  remedierea defecţiunilor, conducătorul trebuie să ia măsuri de înlăturare a  persoanelor din zona periculoasă. 

Este interzisă ridicarea persoanelor cu autostivuitorul. 

Se interzice conducătorului să manipuleze autostivuitorul stând pe sol lângă  acesta. 

În cazul că un autostivuitor se defectează pe linia de cale ferată, conducătorul lui  va anunţa imediat partida de manevră şi pe şeful de echipă, după care va lua  măsuri urgente de scoatere din gabaritul acesteia, solicitând ajutorul persoanelor  de la faţa locului. 

Conducătorii de motostivuitoare care transportă încărcături inflamabile trebuie să  verifice dacă: 

- eşapamentul este montat în partea din spate şi este prevazut cu parascântei şi  apărătoare metalică; 

- există mijloace corespunzătoare de stingere a incendiilor, în funcţie de natura  încărcăturii transportate; 

- pe parţile laterale, în faţa şi în spatele utilajului este scris, cu litere vizibile  "PERICOL DE FOC". 

La terminarea lucrului sau ori de câte ori conducătorul părăseşte autostivuitorul,  acesta îl va asigura contra deplasării, în special atunci este oprit în pantă, prin  tragerea frânei de mână şi introducerea manetei în una din treptele de viteză.

 

Instructiuni proprii de Securitatea si Sanatatea in Munca pentru autostivuitoare - model actualizat la data de 11 Iulie 2024