fisa instruire colectiva ssm

FISA DE INSTRUIRE COLECTIVA 

  

 Subsemnatul …………………….….. avand functia de expert in SSM si cadru  tehnic PSI la …………….. , am procedat la instruirea unui numar de ……. persoane de  la………………….…………… conform tabelului nominal de pe verso, in domeniul sanatatii si securitatii in munca pentru prezenta in societate  

In cadrul instruirii s-au prelucrat urmatoarele materiale : 

- Legea nr 319/2006 – Legea sanatatii si securitatii in munca, 

- HG 971/2006 -privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de  sănătate la locul de munca. 

- HG nr. 300/2006 - privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele  temporare sau mobile 

- HG nr 1425/2006 – pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor  Legii nr 319/2006 

- HG 1048/2006 -privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de  către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de munca. - Regulamentul Intern al SC SINECON SRL  

- HG nr 955/2010 – pentru modificarea si completarea HG nr 1425/2006 - Masuri de prim ajutor 

- Organizarea interventiei in SU 

- Consecintele necunoasterii prevederilor legale 

- Riscuri specifice de accidentare 

- Legea 307/2006 – Apararea contra incendiilor 

- Ordinul nr 163/2007 privind Norme generale de PSI 

- Legea 481/2004- privind protecţia civila actualizata si republicată 

- Legea 265/2006 privind Protectia Mediului 

Prezenta fisa de instructaj s-a intocmit in 2 exemplare si se pastreaza la :  ………………………… 1 exempla……. ……… 

 ………………………… 1 exemplar ……….…