SPECIFICAŢIE TEHNICĂ pentru FIRIDĂ DE BRANŞAMENT MONOFAZAT DE JOASĂ TENSIUNE CU ÎNTRERUPĂTORSPECIFICAŢIE TEHNICĂ 

pentru 

FIRIDĂ DE BRANŞAMENT MONOFAZAT DE JOASĂ TENSIUNE, CU  ÎNTRERUPĂTOR

1. Domeniul de utilizare 

Prezenta specificaţie tehnică se aplică la achiziţionarea firidelor de branşament monofazat de  joasă tensiune cu întrerupător ce asigură alimentarea cu energie electrică a consumatorilor  individuali (clienţi casnici si mici consumatori) cu puteri instalate de până la 10 kW.  

2. Cerinţe generale și specifice 

Firidele de branşament monofazat de joasă tensiune cu întrerupător trebuie să respecte  cerinţele legislative aplicabile, chiar dacă acestea nu sunt menționate explicit în prezenta specificație  tehnică. 

2.1 Condiții constructive generale 

Toate legăturile și contactele vor avea secțiunea corespunzătoare pentru a asigura trecerea  curentului electric atât în regim normal cât și în regim de avarie. 

Toate elementele vor fi astfel executate încât riscurile de explozie și/sau incendiu să fie  minime. 

Toate bornele de legare la pământ ale echipamentelor se vor marca vizibil cu inscripții  specifice.  

Echipamentul va fi astfel construit încât operațiile curente de exploatare și întreținere să  poată fi executate în condiții de securitate pentru operatori; va fi certificat din punct de vedere al  securității muncii și va avea marcat în mod distinct și lizibil marcajul de securitate. 

2.2 Cerințe specifice 

Firidele de branşament monofazat de joasă tensiune sunt destinate funcționării în exterior.  Montajul firidelor de branşament monofazat de joasă tensiune se va face în conformitate cu  documentațiile trimise de producător, care are obligația de a preciza cerințele de protecția muncii și  cele specifice situațiilor de urgență. 

2.3 Simbolizare 

Firidele de branşament monofazat de joasă tensiune cu întrerupător achiziționate vor fi de  tip F.B.-I, unde: 

F – Firidă; 

B – branşament; 

I – Monofazat. 

2.4. Elemente componente: 

Firidele de branşament monofazat de joasă tensiune cu întrerupător vor fi prevăzute cu  următoarele componente: 

- Cutie închisă din material plastic ignifug (protecţie mărită la propagarea flăcării şi cu  autostingere în lipsa acesteia conform V0, rezistenţă la şocuri mecanice şi intemperii; - Coloană de alimentare monofazată cu întrerupător automat bipolar; 

- Uşa de acces trebuie să fie prevăzută cu vizor pentru observarea stării de funcţionare a  întrerupătorului automat şi cu dispozitiv de securizare (cu sigiliu furnizor) în minim două  puncte cu şuruburi îngropate în minim două puncte. Se aplică sigilarea în două puncte cu  şuruburi îngropate în locaşuri cu orificii de trecere a firului de sigilare, conform ST 70 – 

 

Sisteme de închidere echipamente

 

- Incinta şi toate componentele electroizolante prezintă protecţie mărită la propagarea flăcării  şi cu autostingere în lipsa acesteia. 

Întrerupător automat cu protecţie la suprasarcină care poate fi monopolar- 1P, bipolar -2P  monopolar cu nul - 1P+N sau diferenţial 1P+N diferenţial; 

- Legătura dintre căile principale de curent şi plecarea la consumator se va executa cu ajutorul  unor cleme cu contact de suprafaţă; 

- Conductoarele de nul de pe cablurile de joasă tensiune (intrare /ieşire) să fie fixate în doua  puncte de joncţiune; 

2.5. Dimensiuni de gabarit 

Dimensiunile orientative a unei firide de branşament monofazat este de aproximativ  L=130mm, unde L este lungimea cutiei, l =100, unde l este lăţimea cutiei şi h=180 mm, unde h  este înălţimea cutiei. 

2.6. Schema electrică monofilară. 

2.7. Montare şi racordare 

Firidele de branşament monofazat de joasă tensiune cu întrerupător se montează pe perete  (pe faţada clădirilor); 

Racordarea cablurilor se face prin intermediul clemelor cu contact de suprafaţă, prevăzute cu  şurub cu cap îngropat, destinate pentru intrări / ieşiri cabluri cu secţiunea maximă de 25 mm2.  Accesul cablurilor se face pe la partea inferioară a carcasei, cu condiţia respectării gradului de  protecţie cerut pentru incintă.
2.8. Marcare şi inscripţionare 

Plăcuța indicatoare trebuie sa includă minim următoarele date: 

• Tipul firidei, 

• Denumirea producătorului, 

• Anul de fabricație, 

• Seria, număr, lot de fabricaţie. 

Firidele de branşament monofazat de joasă tensiune cu întrerupător au prevăzut un marcaj  vizibil cu indicator de avertizare si de interzicere conform IP-SSM-33. 

Echipamentul va avea inscripționat pe etichetă marcajul CE (acest simbol indicând faptul că  echipamentul respectă normele UE aplicabile produsului în materie de securitate, sănătate şi  protecţia mediului). 

2.9. Eliminare Deşeuri 

Furnizorul va pune la dispoziția beneficiarului instrucțiuni privind modul de tratare/valorificare a  echipamentului după expirarea duratei de viață.  

Totodată se vor prezenta fișe de securitate pentru componente periculoase, cu impact asupra  mediului. 

2.11. Teste și acceptări 

2.11.1 Acceptarea echipamentelor  

Echipamentele vor fi acceptate doar dacă sunt îndeplinite toate cerințele din prezenta  specificație tehnică și dacă sunt livrate cu toate accesoriile necesare pentru montaj și buna  funcționare și exploatare. 

2.11.2 Teste 

Echipamentele vor avea toate testele și verificările făcute în concordanță cu normele  specifice în vigoare.  

- Pentru întrerupătoare automate de joasă tensiune pentru protecţia la suprasarcină şi la  scurt-circuit conform Specificaţiei tehnice ST 302- Întrerupătoarele automate de JT cu  protecţie la suprasarcină şi scurt-circuit; 

- Se vor prezenta buletine de test pentru încercarea la flacără verticală pentru gradul V0 şi  încercarea cu fir incandescent la 9600C, conform standardului SR EN 60695, pentru toate  componentele electroizolante ale Firidei de branşament monofazat de joasă tensiune. 

3. Documentații 

3.1 Documentații depuse la faza de ofertare 

Ofertă depusă trebuie să conțină Specificația tehnică asumată și semnată de către furnizor și  obligatoriu tabelul ”Date tehnice” din Anexa 2 completat în coloana ”Valori ofertate”. În cazul  neîndeplinirii unor performanțe sau cerințe solicitate, ofertantul va indica clar acest aspect. 

 Pe lângă Specificația tehnică semnată, ofertantul va prezenta și următoarele documentații  tehnice: 

- Cărţile tehnice redactate în limba romană (pe suport de hârtie şi în format electronic)  trebuie să cuprindă: caracteristici funcţionale; instrucţiuni de montaj; gabarite;  

instrucţiuni de verificare și instrucţiuni de exploatare. 

- Buletine de verificare pentru testele de tip. 

- Lista verificărilor/operațiilor de mentenanță și graficul de execuție a acestora în timp. - Declarația/certificat de conformitate a produselor ofertate. 

- Dovada existenței sistemului integrat de control al: 

▪ calității conform SR EN ISO 9001:2015, care garantează o asigurare  

continuă a proprietăților neschimbate ale produsului, conform solicitării  

utilizatorului; 

▪ mediului pentru produse, conform SR EN ISO 14001:2015; 

▪ sistemului de sănătate și siguranță la locul de muncă pentru produse,  

conform SR EN OHSAS 18001:2008. 

- Instrucțiuni privind modul de tratare/valorificare a echipamentului după expirarea  duratei de viață și fișe de securitate pentru componente periculoase, cu impact asupra  mediului.  

3.2 Documentații transmise la livrare 

Odată cu fiecare echipament livrat, furnizorul va transmite și următoarele documente: - Cărţile tehnice redactate în limba romană (pe suport de hârtie şi în format electronic)  trebuie să cuprindă: caracteristici funcţionale; instrucţiuni de montaj; gabarite;  

instrucţiuni de verificare și instrucţiuni de exploatare. 

- Buletine de verificare pentru testele individuale și testele de lot. 

- Lista verificărilor/operațiilor de mentenanță și graficul de execuție a acestora în timp. - Certificat de garanție. 

- Declarație/Certificat de conformitate a produsului livrat. 

Instrucțiuni privind modul de tratare/valorificare a echipamentului după expirarea duratei de  viață și fișe de securitate pentru componente periculoase, cu impact asupra mediului. 

4. Ambalare, transport şi depozitare 

Toate materialele și echipamentele achiziționate vor fi livrate conform conceptului logistic al  DELGAZ GRID S.A. Fiecare colet va fi însoțit de lista cu toate componentele pe care le conține. 

4.1 Recepția 

Recepția produselor livrate se va face în depozitele beneficiarului sau la locul de montaj, de  către personalul de specialitate al DELGAZ Grid. La recepție produsele vor fi verificate atât cantitativ  cât și calitativ. Orice abatere de la cerințele exprimate în prezenta specificație tehnică va fi  considerată neconformitate.
La prima livrare, beneficiarul își rezervă dreptul de a face recepția calitativă la sediul  furnizorului. Această recepție se va face pentru fiecare tip de echipament ofertat și va fi considerată  o recepție calitativă de referință pentru livrările ulterioare atât din punct de vedere al conformității  tehnice a produsului cât și din punct de vedere al documentației tehnice anexate la livrarea  echipamentelor. 

5. Garanții 

Perioada de garanţie minimă acceptată de beneficiar se compune din doua termene şi  anume: 

a) perioada de depozitare: minim 12 luni de la data livrării; 

b) perioada de garanţie în exploatare: minim 24 luni de la data punerii în funcţiune în  condiţiile în care PIF-ul s-a realizat în termenul de la punctul a). Daca PIF-ul s-a realizat  după expirarea perioadei de depozitare atunci perioada de garanţie va fi de minim 24-n  luni, unde „n” este numărul de luni care au trecut peste perioada de depozitare. 

Perioada de garanție finală cu care vor fi achiziționate produsele va fi stabilită în contract,  după negociere, dar nu poate fi mai mică decât cea menționată anterior. 

6. Anexe 

Anexa 1 Standarde, legi și prescripții aplicabile 

Toate firidele de branşament monofazat de joasă tensiune cu întrerupător achiziționate trebuie să îndeplinească cerințele specificate în următoarele documente: 

Standarde specifice:

SR EN 61439-1:2012 

Ansambluri de aparataj de joasă tensiune. Partea 1: Reguli generale

SR EN 60947-1:2008 

Aparataj de joasă tensiune. Partea 1: Reguli generale

SR EN 60947-2:2007 

Aparataj de joasă tensiune. Partea 2: Întreruptoare automate

SR EN 60947-3:2009 

Aparataj de joasă tensiune. Partea 3: Întreruptoare, separatoare,  întreruptoare-separatoare şi unităţi combinate cu siguranţe fuzibile

SR EN 60695-10- 

2:2014

Încercări privind riscurile de foc. Partea 10-2: Căldură anormală - Încercare cu  bilă

SR EN 60695-11- 

10:2014

Încercări privind riscurile de foc. Partea 11-10: Flăcări de încercare. Metode de  încercare orizontală şi verticală la flacără de 50 W

SR EN 62208:2012 

Carcase destinate ansamblurilor de aparataj de joasă tensiune. Prescripţii  generale

SR EN  

50274:2003/AC:2014

Ansambluri de aparataj de joasă tensiune. Protecţia împotriva şocurilor  electrice. Protecţia împotriva contactului direct involuntar cu părţi active  periculoase

SR EN 61439-3 

Ansambluri de aparataj de joasă tensiune. Partea 1: Reguli generale

SR EN 13601:2013 

Cupru şi aliaje de cupru. Bare şi sârme de cupru pentru aplicaţii electrice  generale

SR EN 

Grade de protecţie asigurate prin carcase (Cod IP)


60529:1995/AC:2017

 

SR EN 62262:2004 

Grade de protecţie asigurate prin carcasele echipamentelor electrice  împotriva impacturilor mecanice din exterior (cod IK)

SR EN 60269- 

1:2008/A2:2015

Siguranţe fuzibile de joasă tensiune. Partea 1: Prescripţii generale

SR HD 60364-1:2009 

Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 1: Principii fundamentale,  determinarea caracteristicilor generale, definiţii

SR HD 60364-4- 

41:2007

Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 4-41: Măsuri de protecţie pentru  asigurarea securităţii. Protecţia împotriva şocurilor electrice

SR HD 60364-4- 

42:2011/A1:2015

Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 4-42: Protecţie pentru asigurarea  securităţii. Protecţie împotriva efectelor termice

SR HD 60364-4- 

43:2011

Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 4-43: Protecţie pentru asigurarea  securităţii. Protecţie împotriva supracurenţilor

SR HD 60364-5- 

51:2010

Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 5-51: Alegerea şi montarea  echipamentelor electrice. Reguli generale

SR CEI 60364-5- 

53:2015

Instalaţii electrice în construcţii. Partea 5-53: Alegerea şi instalarea  echipamentelor electrice. Secţionare, întrerupere şi comandă

SR EN 61439-2:2012 

Ansambluri de aparataj de joasă tensiune. Partea 2: Ansambluri de aparataj  (de comutaţie şi de comandă) de putere

SR EN 60664-1:2008 

Coordonarea izolaţiei echipamentelor din reţelele de joasă tensiune. Partea 1:  Principii, prescripţii şi încercări

SR EN 61439-5:2015 

Ansambluri de aparataj de joasă tensiune. Partea 5: Ansambluri de aparataj  pentru reţele de distribuţie

STAS 2612-87 

Protecţia împotriva electrocutărilor. Limite admise

SR EN ISO 12944- 1:2002

Vopsele şi lacuri. Protecţia prin sisteme de vopsire a structurilor de oţel  împotriva coroziunii. Partea 1: Introducere generală

SR EN ISO 12944- 5:2008

Vopsele şi lacuri. Protecţia prin sisteme de vopsire a structurilor de oţel  împotriva coroziunii. Partea 5: Sisteme de vopsireStandarde și norme generale:

SR EN ISO  

9001:2015

Sisteme de management al calității. Cerințe

SR EN ISO  

14001:2015

Sisteme de management de mediu. Cerințe cu ghid de utilizare

SR OHSAS  

18001:2008

Sisteme de management al sănătății și securității ocupaționale. Cerințe

SR EN ISO  

17065:2013

Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organisme care certifică produse,  procese şi servicii


SR EN 50110-1:2013 

Exploatarea instalaţiilor electrice.Partea1: Prescripţii generale

IP-SSM-33 

Semnalizarea de securitate și/sau sănătate a instalațiilor electrice – DELGAZ  GRID S.A.Normele și reglementările menționate mai sus nu elimină obligația furnizorului de a respecta  reglementările şi prescripțiile de proiectare, construcție, montaj, testare, transport, instalare și  operare a produselor furnizate. 

Anexa 2 Date tehnice 

Producător

 

Tip firida

 Nr.  

crt. 

Specificația caracteristicilor 

U.M. 

Valori solicitate 

Valori  

ofertate

Condiții climatice și de mediu

1.1 

Locul de montaj 

 

exterior

 

1.2 

Altitudinea maximă 

2000

 

1.3

Temperatura aerului:

     

- minimă 

ᵒC 

- 25

 

- maximă 

ᵒC 

+ 40

 

Caracteristici tehnice generale

2.1 

Tensiunea nominală de utilizare 

V c.a. 

230

 

2.2 

Tensiunea nominală de izolare 

V c.a. 

660

 

2.3 

Frecvența tensiunii de alimentare 

Hz 

50

 

2.4 

Curentul nominal termic şi de utilizare 

6÷32

 

2.5 

Gradul normal de protecţie 

 

IP 54 

 

Caracteristici tehnice ale întrerupătorului

3.1

Întrerupătorul automat de joasă tensiune pentru protecţia la suprasarcină şi la scurt-circuit va respecta caracteristicile tehnice din ST 302

3.2 

Curent nominal 

6, 10, 16, 20, 25,  30, 32

 

3.3 

Curentul de reglaj al declanşatoarelor termice

 

Conform  

solicitării de  

achiziţie